1/2019

Archiwa rocznik 1/2019 – JOURNAL OF RESEARCH AND APPLICATIONS IN AGRICULTURAL ENGINEERING

Image

Zbigniew BŁASZKIEWICZ:
Identification and quantification of selected factors determining soil compression by tractors of weights with single wheels and dual wheels
Identyfikacja i kwantyfikacja wybranych czynników determinujących zgęszczanie gleby ciągnikami o różnych ciężarach z kołami pojedynczymi i z kołami dodatkowymi

Zdzisław CHOMIK, Piotr ŁAGOWSKI:
The analysis of mechanical damage of Common Rail injectors
Analiza uszkodzeń mechaniczych wtryskiwaczy Common Rail

Zdzisław CHOMIK, Piotr ŁAGOWSKI:
Cavitation defects in farm vehicle engines
Uszkodzenia kawitacyjne w silnikach pojazdów rolniczych

Karol DURCZAK, Piotr JUREK, Radosław Jan KOZŁOWSKI, Adam EKIELSKI:
Polish farmers’ perception of the safety, ergonomics and sozology of tractors
Postrzeganie bezpieczeństwa, ergonomii i sozologii ciągników przez polskich rolników

Roman HEJFT:
Selected problems in construction of granulators for plant materials. Part 2. – Granulating and briquetting matrix
Wybrane problemy w konstrukcji granulatorów do materiałów roślinnych. Część II – Matryce granulująco-brykietujące

Stanisław KOKOSZKA:
Assessment of the level of transport services provided in selected farms
Ocena poziomu świadczonych usług transportowych w wybranych gospodarstwach rolniczych

Piotr SZULC:
Влияние микробиологических препаратов на урожайность кукурузы гибрида
Pyroxenia, выращиваемой в пожнивных посевах
Influence of microbiological preparations on yielding of Pyroxenia maize cultivated in stubble aftercrop
Wpływ preparatów mikrobiologicznych na plonowanie kukurydzy odmiany Pyroxenia uprawianej w poplonie ścierniskowym

Włodzimierz TALARCZYK, Łukasz ŁOWIŃSKI, Jarosław MAC, Jacek WOJCIECHOWSKI:
Experimental studies of the prototype device for soil application of dehydrated digestate
Badania eksperymentalne prototypu urządzenia do doglebowej aplikacji odwodnionego pofermentu

Krzysztof WAŁĘSA, Dominik WILCZYŃSKI, Krzysztof TALAŚKA, Jan GÓRECKI, Dominik WOJTKOWIAK:
Preliminary research of the biomass cutting process for its mathematical model formulating
Badania wstępne procesu cięcia biomasy na potrzeby budowy jego modelu matematycznego

Łukasz WARGUŁA, Piotr KACZMARZYK, Anna DZIECHCIARZ:
The assessment of fire risk of non-road mobile wood chopping machines
Ocena pozadrogowych mobilnych maszyn rozdrabniających drewno w aspekcie możliwości wystąpienia pożaru

2/2019

Archiwa rocznik 2/2019 – JOURNAL OF RESEARCH AND APPLICATIONS IN AGRICULTURAL ENGINEERING

Image

Jerzy BARSZCZEWSKI, Barbara WRÓBEL, Jakub DOBRZYŃSKI, Kamila PUPEL:
An assessment of the efficiency of undersowing permanent meadow with red clover at various ways of fertilisation
Ocena efektywności podsiewu łąki trwałej koniczyną łąkową przy różnych sposobach nawożenia

Tomasz BERNAT, Krzysztof BIEŃCZAK, Leon BOGUSŁAWSKI:
Description of energy balance for selected refrigeration furniture
Wyznaczenie bilansu energii dla wybranych mebli chłodniczych

Tomasz BERNAT, Krzysztof BIEŃCZAK, Kasper GÓRNY:
The methodology of multiple criteria decision making for selecting the refrigeration system of gastronomic furniture
Metodyka wielokryterialnego wspomagania podejmowania decyzji w zastosowaniu do wyboru układu chłodniczego mebli gastronomicznych

Marek BORYGA, Paweł KOŁODZIEJ:
Dynamic analysis of a sugar beet lifter
Analiza dynamiczna wyorywacza buraków cukrowych

Mieczysław GRZELAK, Eliza GAWEŁ, Piotr GAJEWSKI, Zbigniew KACZMAREK, Leszek MAJCHRZAK:
Floristic diversity, yielding and calorific value of plant communities with dominant native grass species
Różnorodność florystyczna, plonowanie i wartość energetyczna zbiorowisk z dominacją rodzimych gatunków traw

Lidia SAS-PASZT, Beata SUMOROK, Edyta DERKOWSKA, Paweł TRZCIŃSKI, Anna LISEK, Zygmunt S. GRZYB, Mirosław SITAREK, Michał PRZYBYŁ, Mateusz FRĄC:
Effect of microbiologically enriched fertilizers on the vegetative growth of strawberry plants under field conditions in the first year of plantation
Wpływ nawozów wzbogaconych mikrobiologicznie na wzrost wegetatywny truskawki w warunkach polowych w pierwszym roku prowadzenia plantacji

Lidia SAS-PASZT, Beata SUMOROK, Edyta DERKOWSKA, Paweł TRZCIŃSKI, Anna LISEK, Zygmunt S. GRZYB, Mirosław SITAREK, Michał PRZYBYŁ, Mateusz FRĄC:
Effect of microbiologically enriched fertilizers on the vegetative growth of strawberry plants in container-based cultivation at different levels of irrigation
Wpływ nawozów wzbogaconych mikrobiologicznie na wzrost wegetatywny truskawki w uprawie kontenerowej przy zróżnicowanym poziomie nawadniania

Monika SŁUPSKA, Roman STOPA, Krzysztof KAWA:
An analysis of usefulness of raspberry stalks for briquette production
Badanie możliwości zastosowania łodyg malin do produkcji brykietów

Roman STOPA, Piotr KOMARNICKI, Łukasz KUTA, Monika SŁUPSKA:
Modeling of carrot root with the use of photoelasticity method
Modelowanie korzenia marchwi przy użyciu metody elastooptycznej

Michał SZAROLETA, Florian ADAMCZYK, Jan SZCZEPANIAK, Ryszard TADEUSIEWICZ, Mirosław JABŁOŃSKI, Adam PIŁAT, Paweł TYLEK, Józef WALCZYK,Tadeusz JULISZEWSKI, Paweł KIEŁBASA:
Automaton for acorns scarification – kinematic and strength calculations of selected components
Analiza kinematyczna i wytrzymałościowa wybranych podzespołów automatu do skaryfikacji żołędzi

3/2019

Archiwa rocznik 3/2019 – JOURNAL OF RESEARCH AND APPLICATIONS IN AGRICULTURAL ENGINEERING

Image

Jan BOCIANOWSKI, Marek CICHOCKI, Piotr SZULC, Anna TRATWAL, Kamila NOWOSAD, Joanna KOBUS-CISOWSKA:
Analysis of the nitrogen and magnesium doses effects of two cultivars of maize (Zea mays L.) using multivariate methods
Analiza efektów dawek azotu i magnezu dwóch odmian kukurydzy (Zea mays L.) z użyciem metod wielowymiarowych

Jan BOCIANOWSKI, Marek CICHOCKI, Piotr SZULC, Joanna KOBUS-CISOWSKA:
Relationships between selected traits in maize (Zea mays L.). Part 1. Linear and rank correlations
Współzależność pomiędzy wybranymi cechami kukurydzy (Zea mays L.). Część 1. Korelacja liniowa i rangowa

Jan BOCIANOWSKI, Adrian CYPLIK, Piotr SZULC, Joanna KOBUS-CISOWSKA:
Relationships between selected traits in maize (Zea mays L.). Part 2. Multiple linear regression
Współzależność pomiędzy wybranymi cechami kukurydzy (Zea mays L.). Część 2. Liniowa regresja wielokrotna

Anna KILISZCZYK, Katarzyna KIERASIŃSKA, Barbara WRÓBEL:
Occurrence and concentration of mycotoxins in grass silage from selected farms
Częstotliwość występowania i zawartość mykotoksyn w kiszonce z runi łąkowej w wybranych gospodarstwach

Joanna KOBUS-CISOWSKA, Oskar SZCZEPANIAK, Dominik KMIECIK, Aleksandra TELICHOWSKA, Marcin DZIEDZIŃSKI,Anna BRZOZOWSKA, Marta LIGAJ, Monika FEDKO, Daria SZYMANOWSKA, Piotr SZULC, Elżbieta GORYŃSKA-GOLDMANN:
Impact of Salix viminalis carbon as a bioactive component: developed a new proposal of application in functional bread
Węgiel aktywny z Salix viminalis jako dodatek bioaktywny: pracowanie nowego zastosowania w pieczywie funkcjonalnym

Anna KUCZUK:
Managing soil capital on a farm
Zarządzanie kapitałem gleby w gospodarstwie rolnym

Anna KUCZUK, Janusz POSPOLITA:
Nitrogen leaching from soils in the aspect of its balance
Wymywanie azotu z gleby w aspekcie jego bilansu

Piotr SZULC, Katarzyna AMBROŻY-DERĘGOWSKA, Iwona MEJZA, Daria SZYMANOWSKA, Joanna KOBUS-CISOWSKA, Daniel KRAUKLIS:
Dry matter accumulation in the initial vegetation period as the response of two cultivar types (Zea mays L.) to sowing and fertilization methods
Gromadzenie suchej masy w początkowym okresie wegetacji jako reakcja dwóch typów odmian kukurydzy (Zea mays L.) na sposób siewu i nawożenia

4/2019

Archiwa rocznik 4/2019 – JOURNAL OF RESEARCH AND APPLICATIONS IN AGRICULTURAL ENGINEERING

Image

Agnieszka GŁOWACKA, Elżbieta ROZPARA:
Growth, yielding and fruit quality of two apricot cultivars under organic orchard conditions
Wzrost, owocowanie oraz jakość owoców dwóch odmian moreli w warunkach sadu ekologicznego

Małgorzata TARTANUS, Witold DANELSKI, Eligio MALUSÀ, Elżbieta ROZPARA:
Possibility of limiting the number of black cherry aphid (Myzus cerasi F.) with basic substances for organic sweet cherry
Możliwości ograniczania liczebności mszycy czereśniowej (Myzus cerasi F.) w ekologicznej uprawie czereśni

Barbara WRÓBEL, Waldemar ZIELEWICZ:
Nutritional value of red clover (Trifolium pratense L.) and birdsfoot trefoil (Lotus corniculatus L.) harvested in different maturity stages
Wartość pokarmowa koniczyny łąkowej (Trifolium pratense L.) i komonicy zwyczajnej (Lotus corniculatus L.) zbieranych w różnych fazach dojrzałości

Dariusz KIKUT-LIGAJ:
Identification of the bitter aftertaste of synthetic sweeteners by used of multipoint pharmacophore model (MPM)
Identyfikacja posmaku gorzkiego syntetycznych słodzików za pomocą wielopunktowego modelu farmakoforowego (WMF)

Paulina MACIEJEWSKA, Justyna PIECHOCKA, Piotr SZULC, Judyta CIELECKA-PIONTEK, Daria SZYMANOWSKA:
Life factory engineers – probiotic microorganisms in JOY DAY – forest fruits drink
Inżynierowie fabryki życia – drobnoustroje probiotyczne w napoju JOY DAY – owoce lasu

Piotr SZULC, Adrian CYPLIK, Jan BOCIANOWSKI, Marek CICHOCKI, Weronika BALDYS:
The relationships between morphological traits in maize (Zea mays L.) by linear and rank correlation coefficients
Współzależność pomiędzy cechami morfologicznymi kukurydzy (Zea mays L.) przy zastosowaniu korelacji liniowej i rangowej

Andrzej TYPIAK, Rafał TYPIAK:
Creating of a surroundings map for a remote controlled biomass transportation vehicle
Tworzenie mapy otoczenia dla zdalnie sterowanego pojazdu do transportu biomasy