Analiza wybranych efektów stosowania olejów biodegradowalnych do smarowania pilarek łańcuchowych
ISBN 978-83-927505-6-7

Skażenie środowiska środkami smarnymi, produkowanymi na bazie olejów mineralnych, powoduje nieodwracalne skutki, w tym zanieczyszczenie wód powierzchniowych. Stosowanie nie biodegradowalnych środków smarnych stanowi istotne zagrożenie nie tylko dla gleby i wód, ale dla całego środowiska naturalnego, które jest jednym z filarów koncepcji zrównoważonego rozwoju kraju. Stosowanie więc środków smarnych nie podatnych na biodegradowalność czy wręcz toksycznych dla otoczenia, przedostających się z otwartych układów smarowania pilarek łańcuchowych, jest bezpośrednim zagrożeniem dla środowiska leśnego Polski.

W pracy przedstawiono badania stanowiskowe układu napędowego-tnącego pilarek łańcuchowych przy zastosowaniu kolejno siedmiu olejów smarowych. Badania porównawcze prowadzono z zachowaniem tych samych warunków pracy układu dla każdego badanego oleju. Na potrzeby pracy zaprojektowano i zbudowano stanowisko do prowadzenia badań porównawczych, zapewniające ergodyczność wyników eksperymentów.

W wyniku wprowadzenia do układu smarowania różnych olejów smarowych stwierdzono zmiany stanu obciążeń i zmiany charakterystyk dynamicznych układu napędowo-tnącego, oraz wyznaczonych na ich podstawie miar tłumienia.

Przegląd stanu wiedzy wskazuje na możliwość zastosowania metody analizy sygnałów drganiowych ze względu na ich dużą pojemność informacyjna do badan porównawczych biodegradowalnych środków smarnych, stosowanych do smarowania układów tnących pilarek łańcuchowych.