W NUMERZE 1/2020:

Sukcesy wynalazków Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych
i partnerów na międzynarodowych targach i wystawach oraz w ogólnopolskich konkursach w 2019 roku.

Ryszard Chmielewski

Determinanty wyboru maszyn rolniczych jako płaszczyzna oceny dojrzałości wytwórcy – modelowanie indykatorów.
dr hab. inż. Przemysław Niewiadomski, prof. UZ

Ocena techniczno-ekonomiczna systemów grzewczych w budynku o niemal zerowym zużyciu energii współpracujących z mikroinstalacją fotowoltaiczną.
dr inż. Tomasz Szul, prof. dr hab. inż. Stanisław Kokoszka

Nowe możliwości wykonywania zabiegów ochronnych na terenach wodno-błotnych obszarów chronionych. Część 1.
dr inż. Krzysztof Zembrowski

Nowe możliwości wykonywania zabiegów ochronnych na terenach wodno-błotnych obszarów chronionych. Część 2.
dr inż. Krzysztof Zembrowski

Nowe możliwości wykonywania zabiegów ochronnych i odtworzeniowych w akwenach śródlądowych obszarów wodno-błotnych. Część 3.
dr inż. Krzysztof Zembrowski

Analiza wybranych elementów toru jazdy pojazdów do koszenia i transportu na chronionych terenach wodno-błotnych.
dr inż. Krzysztof Zembrowski

Zdrowotność roślin kukurydzy (Zea Mays L.) w kontekście optymalizacji stosowania azotu.
dr hab. inż. Piotr Szulc, Prof. UPP, mgr inż. Daniel Krauklis, dr hab. Joanna Kobus-Cisowska, prof. UPP, mgr inż. Weronika Baldys

 

Artykuły są recenzowane. Materiałów nie zamówionych Redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania artykułów.
Redakcja nie wypłaca honorariów autorskich.

Czasopismo jest dotowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wydawca:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87 12 222, fax +48 61 879 32 62
e-mail: office@pimr.lukasiewicz.gov.pl
www: https://pimr.lukasiewicz.gov.pl/