1/2015

Archiwa rocznik 1/2015 – JOURNAL OF RESEARCH AND APPLICATIONS IN AGRICULTURAL ENGINEERING

Image

Karol GARBIAK, Jan JURGA:

The prognostic simulation of a momentary dose of liquid applied by field sprayer without an automatic pressure control

Symulacja prognostyczna chwilowej dawki cieczy aplikowanej przez opryskiwacz polowy bez układu automatycznej regulacji ciśnienia

 

Łukasz GIERZ:

Comparative studies of grain flow sensor in row drills and single seeders

Badania porównawcze czujników przepływu ziarna dla siewników rzędowych i punktowych

 

Karolina GÓRNA, Kinga BALCERZAK, Przemysław IDZIASZEK, Krzysztof NOWAKOWSKI, Piotr BONIECKI, Krzysztof PRZYBYŁ, Maciej ZABOROWICZ:

Use of methods of image processing and analysis to determine the distribution class of cortical granules in bovine oocytes

Wykorzystanie metod przetwarzania i analizy obrazu do określenia klasy rozmieszczenia ziaren korowych w oocytach pochodzenia bydlęcego

 

Roman HEJFT, Sławomir OBIDZIŃSKI:

Pressure agglomeration of plant materials – pelleting and briquetting (Part II)

Ciśnieniowa aglomeracja materiałów roślinnych – granulowanie i brykietowanie (Część II)

 

Dorota KAPCIŃSKA-POPOWSKAAleksandra PERTEKAneta BARTKOWSKA, Karolina WIŚNIEWSKA:

Influence of laser boriding on the microstructure and selected properties of structural steel with boron

Wpływ borowania laserowego na mikrostrukturę i wybrane właściwości konstrukcyjnej stali z borem

 

Stanisław KOKOSZKA, Sylwester TABOR:

The use of the production capacity of means of transport depending on the farm owner’s education

Wykorzystanie zdolności produkcyjnych środków transportowych w zależności od wykształcenia właściciela gospodarstwa

 

Adam KONIUSZY, Piotr KOSTENCKI:

Fuel consumption and tillage efficiency during cultivation of fields of different areas

Zużycie paliwa i wydajność orki przy uprawie pól o różnej powierzchni

 

Sebastian KUJAWA, Jerzy WERES, Robert Jacek TOMCZAK, Krzysztof NOWAKOWSKI, Michał MACIEJEWSKI:

Software supporting determination of initial mass of dried grain kernels sample

Oprogramowanie wspomagające określanie początkowej masy próbki suszonego ziarna zbóż

 

Krzysztof ŁUKASZEWSKI, Karol BRYKTatiana BUCHWALD:

The influence of wind on agricultural trailer stability

Wpływ wiatru na stabilność ruchu przyczepy rolniczej

 

Jacek MARCINKIEWICZ, Agata BIEŃCZAK, Dominik DEMBICKI, Paweł DUDZIŃSKI, Jarosław MAC, Jan SZCZEPANIAK:

Strength analysis of insulated body with the use of FEM

Badania wytrzymałościowe MES konstrukcji naczepy chłodni

 

Bogdan NOGALSKI, Przemysław NIEWIADOMSKI:

Durability as a criterion of complex product quality on the example of a component in the form of the manure spreader gearbox shaft

Wytrzymałość jako kryterium jakości produktu złożonego na przykładzie podzespołu w postaci wałka przekładni rozrzutnika obornika

 

Krzysztof NOWAKOWSKI, Przemysław J. NOWAK, Robert J. TOMCZAK, Sebastian KUJAWA, Grzegorz PRZYBYLSKI:

Database system for supporting innovative methodology for pine protein genotyping

System bazodanowy wspomagający innowacyjną metodykę genotypowania białkowego sosny zwyczajnej

 

Sławomir OBIDZIŃSKI, Roman HEJFT, Jolanta PIEKUT:

The influence of the density of the mass flux of the densified material and the rotational speed of the matrix on the power consumption of the pellet mill and the quality of obtained pellets

Wpływ gęstości strumienia masy zagęszczanego surowca oraz prędkości obrotowej matrycy na zapotrzebowanie granulatora na moc oraz jakość otrzymanego granulatu

 

Sławomir OBIDZIŃSKI, Jolanta PIEKUT:

Influence of speed of densification piston and particle size of densified material on the value of densifying pressures and pellets density

Wpływ prędkości tłoka zagęszczającego i wielkości cząstki zagęszczanego materiału na wartości nacisków zagęszczających oraz gęstość granulatu

 

Sławomir OBIDZIŃSKI, Szymon ZYSKOWSKI, Krzysztof MIASTKOWSKI*, Magdalena JOKA:

Universal device for assessment of the kinetic durability of pressure agglomeration products

Uniwersalne urządzenie do oceny wytrzymałości kinetycznej produktów ciśnieniowej aglomeracji

 

Marta PACZKOWSKA:

The analisys of the influance of cooling rate during laser alloying with silicon nitride on surfce layer state of cast iron machine parts

Analiza wpływu prędkości chłodzenia podczas stopowania laserowego azotkiem krzemu na stan warstwy wierzchniej żeliwnych elementów maszyn

 

Barbara RABA, Krzysztof NOWAKOWSKI, Piotr BONIECKI:

Visual quality evaluation of malting barley with use of neural image analysis

Wizualna ocena jakości jęczmienia browarnego z wykorzystaniem neuronowej analizy obrazu

 

Petr A. SAVINYKH, Yu. V. SYCHUGOV, V. A. KAZAKOV:

Ресурсо-энергосберегающие технологии обработки зерна и получения концентрированных кормов

Resurso-energosberegayushchie tekhnologii obrabotki zerna i polucheniya koncentrirovannykh kormov

The energy-efficient technologies of grain processing and obtaining of fodder concentrates

Energooszczędne technologie obróbki ziarna i otrzymywanie koncentratów paszowych

 

Jarosław SELECH, Marta PACZKOWSKA, Grzegorz KINAL, Bartosz BARAN, Wojciech CHRUŚCIŃSKI:

The comparison of effects of thermal spraying Eutalloy 10112 and laser alloying with silicon nitride of cast iron outmost disk coulter

Porównanie efektów natryskiwania cieplnego stopem Eutalloy 10112 oraz stopowania laserowego azotkiem krzemu fragmentów żeliwnych stopek redlic siewnika

 

Justyna STANINSKA, Zuzanna SZCZEPANIAK, Paweł CYPLIK, Agnieszka PIOTROWSKA-CYPLIK, Joanna WOJCIECHOWSKA:

The influence of radical reactions on the kinetics of polycyclic aromatic hydrocarbons biodegradation

Wpływ reakcji rodnikowych na kinetykę biodegradacji wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych

 

Justyna STANINSKA, Zuzanna SZCZEPANIAK, Paweł CYPLIK, Agnieszka PIOTROWSKA-CYPLIK:

The effect of organic and clay fraction on polycyclic aromatic hydrocarbons mobility in soil model systems

Wpływ frakcji organicznej i ilastej na mobilność wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w modelowych układach glebowych

 

Marcin SZCZEPANIAK, Roman ROGACKI, Paweł DUDZIŃSKI, Miłosz OLEJNICZAK:

Application of the concurrent designing in virtual model development of a new generation of cereal drill construction

Zastosowanie projektowania współbieżnego do opracowania wirtualnego modelu konstrukcji siewnika zbożowego nowej generacji

 

Zuzanna SZCZEPANIAK, Justyna STANINSKA, Agnieszka PIOTROWSKA-CYPLIK, Paweł CYPLIK:

Biodegradation potential of microbial consortium isolated from Eastern Carpathians soil

Potencjał biodegradacyjny konsorcjum mikrobiologicznego izolowanego z gleb wschodnich Karpat

 

Ewa WACHOWICZ, Anna RACZEK:

Temperature control of potatoes in the storage using DMC control algorithm

Regulacja temperatury ziemniaków w przechowalni z wykorzystaniem algorytmu sterowania DMC

 

Krzysztof ZEMBROWSKI, Marek DANIELAK, Paweł STOBNICKI, Aleksander RAKOWICZ, Sylwester WEYMANN:

Virtual models of a new version of a loading transporter unit in a tracked vehicle – kinetostatic and strength analysis

Modele wirtualne nowej wersji wysięgnika roboczego pojazdu gąsienicowego – analiza kinetostatyczna i wytrzymałościowa

2/2015

Archiwa rocznik 2/2015 – JOURNAL OF RESEARCH AND APPLICATIONS IN AGRICULTURAL ENGINEERING

Image

Kinga BALCERZAK, Jerzy WERES, Karolina GÓRNA, Przemysław IDZIASZEK:

Modeling of agri-food products on the basis of solid geometry with examples in Autodesk 3ds Max and finite element mesh generation

Modelowanie bryłowe produktów rolno-żywnościowych z przykładami w Autodesk 3ds Max i tworzeniem siatek elementów skończonych

 

Aneta BARTKOWSKAMikołaj POPŁAWSKIDamian PRZESTACKI:

Heat treatment and thermochemical treatment of tool steel

Obróbka cieplna i cieplno-chemiczna stali narzędziowej

 

Aneta BARTKOWSKA, Damian PRZESTACKI, Andrzej MIKLASZEWSKI, Mikołaj POPŁAWSKI:

Effect of laser modification on structure and selected properties of tool steel

Wpływ laserowej modyfikacji na strukturę i wybrane właściwości stali narzędziowej

 

Dariusz BARTKOWSKI, Bartłomiej DUDZIAK, Adam PIASECKI, Waldemar MATYSIAK:

Possibilities of production of the composite coatings reinforced by hard ceramic particles by laser ladding

Możliwości wytwarzania kompozytowych warstw powierzchniowych wzmacnianych twardymi cząstkami ceramicznymi przy użyciu napawania laserowego

 

Dariusz BARTKOWSKI, Grzegorz KINAL, Bartłomiej DUDZIAK, Adam PIASECKI, Waldemar MATYSIAK:

Microstructure and wear resistance of Stellite-6/WC metal matrix composite coatings

Mikrostruktura i odporność na zużycie kompozytowych warstw powierzchniowych Stellite-6/WC

 

Alexander DOUDKIN:

Algorithm of input data preparation for single-beam pattern generator in industry-oriented applications

Algorytm przygotowania danych wejściowych dla generatora pojedynczej wiązki obrazu w aplikacjach przemysłowych

 

Roman HEJFT, Tomasz LESZCZUK, Sławomir OBIDZIŃSKI:

The influence of the process of non-pressure agglomeration on the hydraulic diameter of pellets. Part I

Wpływ parametrów procesu bezciśnieniowej aglomeracji na średnicę zastępczą granulatu. Część I

 

Magdalena JODA, Jerzy CHOJNACKI:

Accidents during the use of tractors in individual farms

Wypadki podczas obsługi ciągników rolniczych w gospodarstwach indywidualnych

 

Dorota KAPCIŃSKA-POPOWSKAAleksandra PERTEK-OWSIANNAAneta BARTKOWSKA:

Diffusion and laser boriding of Hardox 450 steel

Borowanie dyfuzyjne i laserowe stali Hardox 450

 

Wioleta KOT, Mariusz ADAMSKI, Karol DURCZAK:

Usefulness of the bakery industry west for biogas produciton

Przydatność odpadów z przemysłu piekarniczego do produkcji biogazu

 

Adam KRYSZTOFIAK, Mariusz ŁOBODA, Zbigniew DWORECKI:

Optimization of reductor gear in the hydromechanical transmission system of a farm tractor

Dobór optymalnego przełożenia reduktora w hydromechanicznym układzie napędowym ciągnika rolniczego

 

Vasily KURILO, Alexandra MARCHUK, Semjons IVANOVS:

Impact of agrotechnical methods upon the energetic productivity of sweet sorghum

Wpływ metod agrotechnicznych na wydajność energetyczną słodkiego sorgo

 

Tomasz LESZCZUK, Roman HEJFT, Sławomir OBIDZIŃSKI:

The influence of the process of non-pressure agglomeration on the hydraulic diameter of pellets. Part II

Wpływ parametrów procesu bezciśnieniowej aglomeracji na wytrzymałość granulatu. Część II

 

Łukasz ŁOWIŃSKI, Julia GOŚCIAŃSKA-ŁOWIŃSKA:

Informatics development in modern agriculture (Part 1)

Rozwój informatyki w nowoczesnym rolnictwie (Część 1)

 

Krzysztof NĘCKA, Małgorzata TROJANOWSKA, Jerzy MAŁOPOLSKI:

Forecasting the daily demand for natural gas in rural households using the methods of artificial intelligence. Part I. Forecasting using artificial neural networks

Prognozowanie dobowego zapotrzebowania na gaz ziemny wiejskich gospodarstw domowych przy wykorzystaniu metod sztucznej inteligencji. Część I. Prognozowanie przy wykorzystaniu sztucznych sieci neuronowych

 

Jerzy MAŁOPOLSKI, Małgorzata TROJANOWSKA, Krzysztof NĘCKA:

Forecasting the daily demand for natural gas in rural households using the methods of artificial intelligence. Part II. Forecasting using fuzzy logic

Prognozowanie dobowego zapotrzebowania na gaz ziemny wiejskich gospodarstw domowych przy wykorzystaniu metod sztucznej inteligencji. Część II. Prognozowanie przy wykorzystaniu logiki rozmytej

 

Stanisław NOSAL, Mariusz STASZEK:

Failure frequency of candies packing line before and after introducing service strategy of Total Productive Maintenance (TPM)

Awaryjność linii pakowania cukierków przed i po wprowadzeniu strategii obsługiwania Total Productive Maintenance (TPM)

 

Wojciech RZEŹNIK, Ilona RZEŹNIK:

Effect of heat recovery from deep litter piggery on greenhouse gases and ammonia emissions

Wpływ odzysku ciepła z głębokiej ściółki na emisję gazów cieplarnianych i amoniaku

 

Zuzanna SZCZEPANIAK, Justyna STANINSKA, Mateusz SYDOW, Agnieszka PIOTROWSKA-CYPLIK, Paweł CYPLIK:

The toxicity of rhamnolipids and Tween 80 with regard to white mustard (Sinapis alba) seeds and activated sludge microorganisms

Toksyczność ramnolipidów i Tweenu 80 w odniesieniu do nasion gorczycy (Sinapis alba)oraz mikroorganizmów osadu czynnego

 

Zbyszek ZBYTEK, Bartłomiej DUDZIAK, Jerzy BRĘCZEWSKI, Paweł NAWROCKI, Marek GOŚCIAŃSKI:

Determination of grain speed in a seed pickling machine, depending on the presance of scraper element

Wyznaczenie prędkości obwodowej ziarna w komorze mieszania w zależności od występowania elementów rozgarniających

 

Mihailo ZORYA, Semjons IVANOVS:

A study of the movement dynamics of the working tool for the furrow formation

Studium dynamiki ruchu narzędzia roboczego do formowania bruzd

3/2015

Archiwa rocznik 3/2015 – JOURNAL OF RESEARCH AND APPLICATIONS IN AGRICULTURAL ENGINEERING

Image

Paweł BĄKIEWICZ, Paweł WOŹNIAK, Janusz RUTKOWSKI, Mikołaj SPADŁO:

New technology for shaping ditches — multitasking device in the watercourse

Nowa technologia kształtowania rowów melioracyjnych – prowadzenie urządzenia wielozadaniowego w cieku wodnym

 

Barbara BINIAŚ, Janina GOSPODAREK, Milena RUSIN:

The effect of intercropping of broad bean (Yidafaba l.) with sweet alyssum (Lobularia maritima 1.) and white mustard (Synapis alba l.) on the energy and the ability of seed germination

Wpływ uprawy współrzędnej bobu {Yiciafaba l.) ze smagliczką nadmorską {Lobularia maritima l.) oraz gorczycą białą {synapis alba l.), na energię i zdolność kiełkowania nasion

 

Jolanta BOJARSZCZUK, Jerzy KSIĘŻAK, Mariola STANIAK:

Comparison of the producthity of cereals with undersown serradella grown for green mass

Porównanie produkcyjności zbóż z wsiewką seradeli uprawianych na zielona masę

 

Witold DANELSKI, Teresa BADOWSKA-CZUBIK, Elżbieta ROZPARA:

Assessment of the effectiveness of plant-derived pesticides in controlling the black cherry aphid Myzus cerasi F. in organie growing of sweet cherry

Ocena skuteczności preparatów roślinnych w zwalczaniu mszycy czereśniowej Myzus cerasi F. w ekologicznym systemie uprawy czereśni

 

Witold DANELSKI, Teresa BADOWSKA-CZUBIK, Elżbieta ROZPARA:

Occurrence of the apple rust mite Aculus schłechtendali (Nal.) in organie cultivation of apple

Występowanie pordzewiaczajabłoniowego^4cM/MS schłechtendali (Nal.) w ekologicznej uprawie jabłoni

 

Beata FELEDYN-SZEWCZYK, Jerzy KOPIŃSKI:

The comparison of sustainability of agricultural produetion of organie and conventional farms using the RISE model

Porównanie zrównoważenia produckji rolnej w gospodarstwie ekologicznym i konwencjonalnym z wykorzystaniem modelu RISE

 

Iwona FLORCZAK, Ewa REMBIAŁKOWSKA:

Lifestyle and health of the Warsaw Organie and Conventional Food Consumers (Poland). A comparative study

Styl życia oraz stan zdrowia warszawskich konsumentów żywności ekologicznej i konwencjonalnej: analiza porównawcza

 

Tomasz FRIESKE, Tomasz MACIEJEWSKI, Katarzyna RĘBARZ:

Quality changes and crop losses of tubers during storage

Zmiany jakościowe oraz straty plonu bulw w czasie przechowywania

 

Tomasz FRIESKE, Tomasz MACIEJEWSKI, Katarzyna RĘBARZ, Robert CHRZANOWSKI:

Balance of nitrogen in growing grass under field conditions depending on the species and nitrogen fertilization

Bilans azotu w uprawie traw w warunkach polowych w zależności od gatunku i nawożenia azotem

 

Piotr GAJEWSKI, Zbigniew KACZMAREK Wojciech OWCZARZAK, Mieczysław GRZELAK, Maciej MURAWSKI:

Floral and habitat diversity of ecological grasslands in the Bystra Noteć Valley

Zróżnicowanie florystyczne i siedliskowe ekologicznych użytków zielonych w Dolinie Noteci Bystrej

 

Katarzyna GLEŃ-KAROLCZYK:

Fungi settling horseradish roots depending on the applied protection

Grzyby zasiedlające korzenie chrzanu w zależności od zastosowanej ochrony

 

Katarzyna GLEŃ-KAROLCZYK, Elżbieta BOLIGŁOWA:

Comparison of fungicidal properties of geranium and tea tree oils

Porównanie fungicydalnych właściwości olejku geraniowego i drzewa herbacianego

 

Katarzyna GLEŃ-KAROLCZYK, Elżbieta BOLIGŁOWA:

The effect of Kelpak SL bioregulator on fungi isolated from the roots of horseradish (Armoracia rusticana Gaernt)

Oddziaływanie bioregulatora Kelpak SL na grzyby izolowane z korzeni chrzanu {Armoracia rusticana Gaernt.)

 

Katarzyna GLEŃ-KAROLCZYK, Elżbieta BOLIGŁOWA:

Estimation of plant extracts efficacy in vegetable protection against Cercospora beticola and Erysiphe umbelliferarum

Ocena skuteczności wyciągów roślinnych w ochronie warzyw przed Cercospora beticola Eryspiphe umbelliferarum

 

Agnieszka GŁOWACKA, Elżbieta ROZPARA:

Growth, yielding and fruit ąuality of three sweet cherry cultivars under organie orchard conditions

Wzrost, owocowanie oraz jakość owoców trzech odmian czereśni w warunkach sadu ekologicznego

 

Artur GŁOWACKI, Agnieszka MOCEK-PŁÓCINIAK, Waldemar SPYCHALSKI:

The influence of a long-term reclamation on the microbiological properties of soils formed from post-mining materials

Wpływ wieloletniej rekultywacji na właściwości mikrobiologiczne gleb tworzących się z gruntów pogórniczych

 

Jan GOLBA, Katarzyna LIPIŃSKA-GÓRKA, Dominika ŚREDNICKA-TOBER, Ewa REMBIAŁKOWSKA:

Evaluation of the ecological awareness among the organie and conventional farmers in Podlaskie Voivodeship, Poland

Ocena świadomości ekologicznej wśród rolników ekologicznych i konwencjonalnych w województwie podlaskim, Polska

 

Joanna GOLIAN, Zbigniew ANYSZKA:

Effectiveness of different methods of weed management in Chinese cabbage (Brassica rapa L.) and transplanted leek (Alliumporrum L.)

Efektywność wybranych sposobów regulowania zachwaszczenia w uprawie kapusty pekińskiej i pora z rozsady

 

Janina GOSPODAREK, Marcin KACZMARCZYK, Milena RUSIN, Barbara BINIAŚ:

The effect of white mustard proximity on broad bean injuries due to weevils {Skona Spp.)

Wpływ sąsiedztwa gorczycy białej na stopień uszkodzenia bobu przez oprzędziki (Sitona spp.)

 

Mirosław GRABOWSKI, Jerzy BARSZCZEWSKI:

Organie farming compared to other packages of agro-environmental programme PROW 2007-2013 in north-eastern Poland

Rolnictwo ekologiczne na tle innych pakietów programu rolnośrodowiskowego PROW 2007-2013 w północno-zachodniej Polsce

 

Mieczysław GRZELAK, Danuta MACKIEWICZ, Maciej MURAWSKI, Sławomir JANYSZEK, Sławomir RUNOWSKI, Agnieszka KNIOŁA:

Phytocenoses with a considerable share of Deschampsia caespitosa (L.) P. Beauv

Fitocenozy ze znaczącym udziałem Deschampsia caespitosa (L.) P. Beauv.

 

Zygmunt S. GRZYB, Wojciech PIOTROWSKI, Lidia SAS PASZT:

The residual effects of various bioproducts and soil conditioners applied in the organie nursery on apple tree performance in the two years after transplanting

Wpływ różnych bioproduktów i ulepszaczy glebowych stosowanych w szkółce ekologicznej na późniejszy wzrost i owocowanie dwuletnich drzew w sadzie

 

Łukasz IGNASIAK, Mikołaj SPADŁO, Jacek KROMULSKI, Tadeusz PAWŁOWSKI:

Vibrations on driver position of agricultural tractor during meadow mowing using high efficient disc mowers

Drgania na stanowisku kierowcy ciągnika rolniczego podczas koszenia łąki z zastosowaniem wysokowydajnych kosiarek dyskowych

 

Halina JANKOWSKA-HUFLEJT:

Stability and produethity assessment of legume-grass mixtures used for renovation of organie grasslands on organie soils

Ocena trwałości i produkcyjności mieszanek traw i motylkowatych drobnonasiennych do renowacji ekologicznych użytków zielonych na glebach organicznych

 

Michał JASIŃSKI, Jacek TWARDOWSKI, Ewa TENDZIAGOLSKA:

Organie crops as reservoir for beneficial epigeal arthropods

Uprawy ekologiczne rezerwuarem pożytecznych stawonogów naziemnych

 

Zbigniew KACZMAREK, Piotr GAJEWSKI, Andrzej MOCEK, Mieczysław GRZELAK, Agnieszka KNIOŁA:

Geobotanical conditions of ecological grasslands on light river alluvial soils

Warunki geobotaniczne ekologicznych użytków zielonych występujących na lekkich madach rzecznych

 

Renata KAZIMIERCZAK, Dominika ŚREDNICKA-TOBER, Dorota KOWALCZYK, Ewa REMBIAŁKOWSKA:

Analysis of carrot juices assortment from the organie and conventional produetion and consumer sensory evaluation of selected products

Analiza asortymentu soków z marchwi z produkcji ekologicznej i konwencjonalnej oraz konsumencka ocena sensoryczna wybranych produktów

 

Kazimierz KLIMA, Teofil ŁABZA, Andrzej LEPIARCZYK:

Yielding of spring triticale grown under organie and integrated systems of farming and economic indicators of its produetion

Plonowanie i wskaźniki ekonomiczne uprawy pszenżyta jarego w systemie ekologicznym i integrowanym

Kazimierz KLIMA, Mariusz SMACZNY:

Yielding and competiveness of oats with spring vetch grown under traditional and organie systems of farming

Plonowanie i konkurencyjność owsa z wyką jarą uprawianych w systemie konwencjonalnym i ekologicznym

4/2015

Archiwa rocznik 4/2015 – JOURNAL OF RESEARCH AND APPLICATIONS IN AGRICULTURAL ENGINEERING

Image

Ireneusz KOWALIK, Natalia MIODUSZEWSKA, Tadeusz MICHALSKI, Radosław KULIŃSKI:

Operational and economic evaluation of technology to prepare and feed total mixed ration for cattle

Ocena eksploatacyjna-ekonomiczna technologii przygotowania i zadawania dawki pełnoporcjowej dla bydła

 

Jolanta KOWALSKA, Zbyszek ZBYTEK:

Microbiological dressing of spring barley seeds as a method of improvement in plant development

Mikrobiologiczne zaprawianie jako metoda polepszenia rozwoju młodych siewek jęczmienia jarego

 

Anna KRYSZAK, Agnieszka STRYCHALSKA, Agnieszka KLARZYŃSKA, Aneta ŁUBNIEWSKA, Jan KRYSZAK:

Natural values of maritime salt grasslands and the possibilities of their preservation

Walory przyrodnicze słonaw nadmorskich i możliwości ich zachowania

 

Anna KRYSZAK, Agnieszka STRYCHALSKA, Łukasz MAĆKOWIAK, Agnieszka KLARZYŃSKA:

Natural values of steppe turfs and their ecotourist attractiveness

Walory przyrodnicze muraw stepowych a ich atrakcyjność ekoturystyczna

 

Anna KUCZUK:

Soil – a valuable environmental resource – quality, health, ecosystem services

Gleba – cenny zasób środowiskowy – jakość, zdrowie, usługi ekosystemu

 

Danuta MACKIEWICZ, Mieczysław GRZELAK:

Analysis of fertilization process in rye (Secale cereale L. ssp. cereale) under different greenhouse conditions

Porównanie procesu zapłodnienia u żyta (Secale cereale L. ssp. cereale) w różnych warunkach szklarniowych

 

Michał MENDRA, Jerzy BARSZCZEWSKI:

Renovation of variably fertilised dry meadows and its economic effect

Renowacja łąki grądowej w warunkach zróżnicowanego nawożenia i jej efekty gospodarcze

 

Tadeusz MICHALSKI, Piotr SZULC, Ireneusz KOWALIK, Tomasz MACIEJEWSKI:

Yielding of two spring wheat varieties, grown in pure sowing and mixtures with spring triticale on light soil

Plonowanie dwóch odmian pszenicy jarej, uprawianej w siewie czystym i mieszankach z pszenżytem jarym na glebie lekkiej

 

Ewa MOSZCZYŃSKA, Maria PYTLARZ-KOZICKA, Jakub GRZESZCZUK:

The impact of applying biological treatment on the infection of potato tubers by the fungus Rhizoctonia solani and the bacterium Streptomyces scabiei

Wpływ stosowania zapraw biologicznych na porażenie bulw ziemniaka przez grzyb Rhizoctonia solani i bakterię Streptomyces scabiei

 

Aleksandra ORZESZKO-RYWKA, Małgorzata ROCHALSKA, Anna AMBROZIAK:

Influence of seed treatment on organic and conventional red beet seeds

Wpływ uszlachetniania na ekologiczne i konwencjonalne nasiona buraka ćwikłowego

 

Anna PASZKIEWICZ-JASIŃSKA, Aleksandra STEINHOFF-WRZEŚNIEWSKA:

Natural and utility values of meadow communities of the order Arrhenatheretalia in Wałbrzych county in relation to habitat conditions

Walory przyrodnicze i użytkowe zbiorowisk łąkowych z rzędu Arrhenatheretalia w powiecie wałbrzyskim na tle warunków siedliskowych

 

Katarzyna PIASECKA-JÓŹWIAK, Elżbieta SŁOWIK, Joanna ROZMIERSKA, Beata CHABŁOWSKA:

Characteristic of organic flour produced from einkorn wheat and rheological properties of einkorn dough in terms of bread obtaining

Charakterystyka jakości mąki ekologicznej z pszenicy samopszy i właściwości reologicznych ciast otrzymanych z udziałem tej mąki (w aspekcie otrzymywania pieczywa)

 

Janusz PODLEŚNY, Jerzy WIELBO, Anna PODLEŚNA, Dominika KIDAJAndrzej PERZYŃSKI:

Search for ecological methods to enlarge symbiotic nitrogen fixation efficiency by pea (Pisum sativum L.)

Poszukiwanie ekologicznych metod zwiększenia wydajności symbiotycznego wiązania azotu przez groch siewny (Pisum sativum L.)

 

Małgorzata ROCHALSKA, Aleksandra ORZESZKO-RYWKA, Justyna SEROKA, Anna NAJGRODZKA:

Priming of red beet and sugar beet seed using the infusions of chamomile and sage

Pobudzanie nasion buraka ćwikłowego i cukrowego w naparach rumianku i szałwii

 

Elżbieta ROZPARA, Marcin PĄŚKO, Paweł BIELICKI, Lidia SAS PASZT, Agnieszka GŁOWACKA:

The influence of some bio-products on the growth, yielding and fruit quality of ‘debreceni bötermö’ sour cherry trees cultivated in an organic orchard

Wpływ kilku biopreparatów na wzrost i owocowanie drzew oraz jakość owoców wiśni odmiany ‘DEBRECENI BÖTERMÖ’, w sadzie ekologicznym

 

Milena RUSIN, Janina GOSPODAREK, Barbara BINIAŚ:

The effect of water extracts from Artemisia absinthium L. on feeding of Leptinotarsa decemlineata Say. larvae

Wpływ wodnych wyciągów z bylicy piołunu (Artemisia absinthium L.) na żerowanie larw stonki ziemniaczanej (Leptinotarsa decemlineata Say.)

 

Waldemar SPYCHALSKI, Artur GŁOWACKIAgnieszka MOCEK-PŁÓCINIAK:

The influence of a long-term reclamation on the content of phosphorus forms in soils formed from  post-mining lands

Wpływ wieloletniej rekultywacji na zawartość form fosforu w glebach tworzących się z gruntów pogórniczych

 

Mariola STANIAK, Jerzy KSIĘŻAK, Jolanta BOJARSZCZUK, Anna FARIASZEWSKA:

Evaluation of productivity of four cereals species with undersown serradella

Ocena produkcyjności czterech gatunków zbóż z wsiewką seradeli

 

Marek SZYCHTA, Janusz RUTKOWSKI:

Precise quantity surveying and work planning in technology for regenerative shaping the watercourses

Precyzyjny obmiar i planowanie operacji w technologii kształtowania cieków wodnych

 

Maria ŚMIECHOWSKA, Paulina WITT:

Consumer rating of the hen eggs from organic and conventional farming

Konsumencka ocena jaj kurzych z chowu ekologicznego i konwencjonalnego

 

Dominika ŚREDNICKA-TOBER, Renata KAZIMIERCZAK, Ewa REMBIAŁKOWSKA:

Organic food and human health – a review

Wpływ żywności ekologicznej na zdrowie człowieka – publikacja przeglądowa

 

Włodzimierz TALARCZYK, Łukasz ŁOWIŃSKI, Mariusz PIKOSZ, Jan SZCZEPANIAK, Tomasz SZULC:

Modeling of the unit for strip till, fertilization and corn sowing

Modelowanie agregatu do uprawy pasowej, nawożenia i siewu kukurydzy

 

Jerzy TERLIKOWSKI, Jerzy BARSZCZEWSKI:

The effectiveness of permanent grassland renovation under different soil and climatic conditions

Efekty renowacji trwałych użytków zielonych w zróżnicowanych warunkach klimatyczno-glebowych

 

Agnieszka WAWRZYNIAK, Zbyszek ZBYTEK:

Proecological use of agrobiomass

Proekologiczne wykorzystanie agrobiomasy

 

Paweł WOŹNIAK, Janusz RUTKOWSKI, Paweł BĄKIEWICZ, Mikołaj SPADŁO:

Tools for shaping slopes, desilting and performing new watercourses within the new technology for regeneratrion of open watercourses

Narzędzia do kształtowania skarp, odmulania oraz wykonywania cieków wodnych w ramachnowej technologii regeneracyjnego kształtowania otwartych cieków wodnych

 

Barbara WRÓBEL, Krystyna J. ZIELIŃSKA, Agata U. FABISZEWSKA:

The effect of mineral NPK and organic fertilisation on the content of nutritive components and microbiological quality of the first regrowth of meadow sward

Wpływ nawożenia mineralnego NPK i nawozami naturalnymi na zawartość składników pokarmowych i jakość mikrobiologiczną pierwszego odrostu runi łąkowej

 

Krystyna ZARZYŃSKA, Wojciech GOLISZEWSKI:

Cultivar-environmental determinants of potatoes yielding under organic system

Odmianowo-środowiskowe uwarunkowania plonowania ziemniaków w systemie ekologicznym

 

Krystyna J. ZIELIŃSKA, Agata U. FABISZEWSKA, Barbara WRÓBEL:

A contamination of sward from the grasslands of organic and conventional farms with aflatoxins and ochratoxin A

Poziom skażenia aflatoksynami i ochratoksyną A runi łąkowej pochodzącej z gospodarstw ekologicznych i konwencjonalnych