1/2016

Archiwa rocznik 1/2016 – JOURNAL OF RESEARCH AND APPLICATIONS IN AGRICULTURAL ENGINEERING

Image
 

Florian ADAMCZYK, Paweł FRĄCKOWIAK, Wojciech SPYCHAŁA, Michał SZAROLETA:

Effect of changes in the angle of orientation of rollers for compacting straw by rolling on parameters of obtained briquettes

Wpływ zmian kąta ustawienia wałków zagęszczających słomę metodą zwijania na parametry uzyskiwanych brykietów

 

Krzysztof BIEŃCZAK, Marcin KICIŃSKI, Maciej BIEŃCZAK:

The methodology of multiple criteria decision making for selecting the heating medium for multifunctional sterilizer

Metodyka wielokryterialnego wspomagania decyzji w zastosowaniu do wyboru medium grzewczego do wielofunkcyjnego urządzenia do sterylizacji (WUS)

 

Zbigniew BŁASZKIEWICZ, Artur SZYMCZAK, Dariusz SANIGÓRSKI:

Implementation of new and used tractors in regions of Poland during the years 2006-2013

Doposażanie regionów Polski w ciągniki nowe i używane w latach 2006-2013

 

Michał CUPIAŁ, Krzysztof MOLENDA:

Computer aided design in the organization of the agricultural technology on example of the OTR-7

Komputerowe wspomaganie projektowania w organizacji techniki rolniczej na przykładzie programu OTR-7

 

Michał GRUSZCZYŃSKI, Przemysław IDZIASZEK, Wojciech MUELLER, Jerzy WERES, Janina RUDOWICZ-NAWROCKA, Karolina GÓRNA:

Association of vector data used for technical documentation with information embedded in graph databases

Kojarzenie danych wektorowych, tworzących dokumentacje techniczną z informacjami osadzonymi w bazach grafowych

 

Roman HEJFT, Sławomir OBIDZIŃSKI:

Fodder briquettes with straw content

Brykiety paszowe z udziałem słomy

 

Roman HEJFT, Sławomir OBIDZIŃSKI, Marek JAŁBRZYKOWSKI, Jarosław MARKOWSKI:

Production of heating pellets with apple pomace content

Wytwarzanie granulatu opałowego z udziałem wytłoków jabłkowych

 

Stanisław KOKOSZKA, Sylwester TABOR:

Age of farm’s owner vs. equipment transportation of farm

Wiek właściciela a wyposażenie gospodarstwa rolniczego w środki transportowe

 

Stanisław KOKOSZKA, Sylwester TABOR:

Education of farm owners and their opinions on a need and forms of transportation services

Wykształcenie właściciela gospodarstwa rolniczego a jego opinie o potrzebie i formie obsługi transportowej

 

Jakub KOWALCZYK, Dariusz ULBRICH, Marian JÓSKO, Ryszard MAŃCZAK:

Influence of surface preparation of glued parts on strength of joint

Wpływ przygotowania powierzchni klejonych elementów na wytrzymałość połączenia

 

Marta KUPRYŚ-CARUK, Rafał KOŁODZIEJSKI:

Effectiveness of biogas production from C3 (Festuca arundinacea Schreb.) and C4 (Spartina pectinata L.) perennial grasses

Efektywność produkcji biogazu z traw wieloletnich C3 (Festuca arundinacea Schreb.) i C4 (Spartina pectinata L.)

 

Michał MALESZKA, Jacek WOJCIECHOWSKI, Wojciech OSMÓLSKI:

Identyfication of parameters of PID controller of agricultural machines drives operation

Identyfikacja parametrów regulatora PID sterującego pracą napędów w maszynie rolniczej

 

Andrey NAZARENKO, Dzmitry PAKHARAU, Uladzimir AUSIANKA, Siarhei HUSEU, Albert PIATROUSKI:

Simulation technologies at FOPS design phase for „AMKODOR” machines: application experience

Techniki symulacji w fazie projektowania FOPS dla maszyn „AMKODOR”: użytkowanie aplikacji

 

Sławomir OBIDZIŃSKI, Roman HEJFT, Daniel WSZEBOROWSKI:

Pressure agglomeration of plant materials – technological and technical innovations. Part III: A new solution for the stabilizing and cooling track for briquettes

Ciśnieniowa aglomeracja materiałów roślinnych – innowacje technologiczno-techniczne. Część III: Nowe rozwiązanie toru stabilizująco-chłodzącego dla brykietów

 

Marta PACZKOWSKA, Grzegorz KINAL, Aleksandra REWOLIŃSKA, Łukasz WOJCIECHOWSKI:

Evaluation of the surface layer mikrostructure of high carbon alloy steel after laser modification

Ocena mikrostruktury warstwy wierzchniej wysokowęglowej stali stopowej po modyfikacji laserowej 4

 

A.L. RAPINCHUK, I.A. BARANOVSKIY, Hammed Kassar FLAYEH, Wojciech TANAŚ, Mariusz SZYMANEK:

Исследование процесса разрушения грунта вибрационно подкапывающими рабочими органами

Study of the process of soil looseningby means of vibrating digging unit

 

A.L. RAPINCHUK, I.A. BARANOVSKIY, Hammed Kassar FLAYEH, Wojciech TANAŚ, Mariusz SZYMANEK:

Исследование дефформации грунта подкапывающими симметричными лапами

The study of deformation of soil caused by digging symmetrical shares

 

Henryk RATAJKIEWICZ, Tomasz SZULC, Roman KIERZEK, Anna SYTEK:

Towards research on entomopathogenic fungi spray quality depositon and their efficacy with the use of natural dyes

W kierunku badań nad jakością opryskiwania i skutecznością działania grzybów entomopatogenicznych

z użyciem naturalnych barwników

 

Magdalena RYCHLIK, Józef SOWIŃSKI, Krzysztof MATKOWSKI:

Application and operation of pulsed fluid bed dryers in drying seeds

Zastosowanie aparatów pulsofluidyzacyjnych do suszenia nasion zbóż

 

Wojciech RZEŹNIK, Paulina MIELCAREK, Ilona RZEŹNIK:

Assessment of energetic potential of cherry stones in Poland

Ocena potencjału energetycznego pestek wiśni w Polsce

 

Wojciech SPYCHAŁA, Paweł FRĄCKOWIAK, Florian ADAMCZYK, Grzegorz WĄCHALSKI:

Evaluation of constructional changes of a unit for compacting biomass by rolling

Ocena zmian konstrukcyjnych zespołu zagęszczającego biomasę metodą zwijania

 

Justyna STANINSKA-PIĘTA, Zuzanna SZCZEPANIAK:

Effect of clay fraction in soil on bioavailability and mobility of diesel oil – model studies

Wpływ frakcji ilastej gleb na biodostępność i mobilność oleju napędowego – badania modelowe

 

Zuzanna SZCZEPANIAK, Justyna STANINSKA-PIĘTA, Mateusz SYDOW:

Biodegradation of polycyclic aromatic hydrocarbons in the composting process as a removal strategy of organic pollutants

Biodegradacja wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w procesie kompostowania

jako strategia usuwania zanieczyszczeń organicznych

 

Zuzanna SZCZEPANIAK, Mateusz SYDOW, Justyna STANINSKA-PIĘTA:

Rhamnolipid-enhanced elution of organic compounds from the creosote contaminated soil

Elucja związków organicznych z gleby zanieczyszczonej kreozytem wspomagana ramnolipidami

 

Georgij TAJANOWSKIJ, Grigorij BASALAJ, Wojciech TANAS, Agnieszka TANAS:

Закономерности рационального торможения активных тракторных поездов

Regularities of rational breaking process of active tractor aggregate

 

Georgij TAJANOWSKIJ, Wojciech TANAS, Agnieszka TANAS:

Выбор колесного шасси комбайна для работы с оборудованием уборки свеклы

Drive wheel chassis selection for sugar beet harvesters

 

Ewa WACHOWICZ, Anna RACZEK, Leonard WORONCOW:

The use of optimization of energy-saving microclimate control in selected agricultural objects

Wykorzystanie optymalizacji podczas energooszczędnego sterowania mikroklimatem w wybranych obiektach rolniczych

2/2016

Archiwa rocznik 2/2016 – JOURNAL OF RESEARCH AND APPLICATIONS IN AGRICULTURAL ENGINEERING

Image

Stanisław BARANOWSKI, Eugene BUSKO, Sergiej SHISHLO, Wiktorja USEVICH, Jurij ANDROSIK, Marina MISTSEIKO, Wojciech TANAŚ, Mariusz SZYMANEK:

Формирование и создание логистических кластеров в промышленности и сельском хозяйстве

Creation rules of logistics clusters in industrial and agricultural production

Mechanizmy formowania i tworzenia logistycznych klastrów w produkcji przemysłowej i rolniczej

 

Michał CUPIAŁ, Marcin KOBUSZEWSKI, Anna SZELĄG-SIKORA, Marcin NIEMIEC, Jakub SIKORA:

Equipment of Małopolska farms with agricultural tractors of chosen brands

Wyposażenie małopolskich gospodarstw w ciągniki rolnicze wybranych marek

 

Dominik DEMBICKI, Mikołaj SPADŁO, Paweł WOŹNIAK:

The mixing analysis of non-newtonian fluids supported by CFD numerical simulation

Analiza procesu mieszania cieczy nienewtonowskiej wspomagana symulacją numeryczną CFD

 

Stanisław GACH, Semjons IVANOVS, Jan BARWICKI, Bogumił KARWOWSKI:

Expenditure for harvesting and ensiling of low stalk green fodder useing press and pickup trailer

Nakłady ponoszone na zbiór i zakiszanie zielonek niskołodygowych z zastosowaniem prasy i przyczepy zbierającej

 

Marek JAŁBRZYKOWSKI, Sławomir OBIDZIŃSKI:

Analysis of causes of pellet mill matrix wear based on a selected example

Analiza przyczyn zużycia matrycy granulatora na wybranym przykładzie

 

Magdalena JODA, Ewa CZERWIŃSKA, Jerzy CHOJNACKI:

Assesment of Isaria fumosorosea spores loss in hydraulic agitators

Ocena strat zarodników grzyba Isaria fumosorosea w mieszadle hydraulicznym

 

Magdalena KACHEL-JAKUBOWSKA, Artur KRASZKIEWICZ, Janusz ZARAJCZYK, Józef KOWALCZUK, Ignacy NIEDZIÓŁKA:

The impact of new constructional solutions of pelleting devices on properties of the produced pellets

Wpływ nowych rozwiązań konstrukcyjnych granulatorów na właściwości wytwarzanych peletów

 

Jerzy KASZKOWIAK, Marietta MARKIEWICZ-PATALON:

Analysis of the volumes of plastics wastes generated on farms

Analiza ilości odpadów z tworzyw sztucznych powstających przy produkcji rolniczej na przykładzie wybranych gospodarstw rolniczych

 

Kamil KOZŁOWSKI, Jacek DACH, Andrzej LEWICKI, Marta CIEŚLIK, Wojciech CZEKAŁA, Damian JANCZAK, Anna SMURZYŃSKA, Pablo César Rodríguez CARMONA:

Hydrogen and methane production from whey

Wodór i metan produkowany z serwatki

 

Norbert LESZCZYŃSKI, Arkadiusz TOMCZAK, Józef KOWALCZUK, Janusz ZARAJCZYK, Adam WĘGRZYN, Sławomir KOCIRA, Kamil DEPO:

The relationship between the mass of the harvester head and its maximum cutting diameter

Masa głowicy harwesterowej a jej maksymalna średnica cięcia

 

Barbara ŁASKA, Piotr PASYNIUK, Florian ADAMCZYK, Wojciech GOLIMOWSKI:

The influence of pressing conditions and cooling dynamics of rapeseed oil as biofuel on its oxidative stability

Wpływ warunków tłoczenia i dynamiki schładzania oleju rzepakowego jako biopaliwa na jego stabilność oksydacyjną

 

Krzysztof NĘCKA, Tomasz SZUL:

Analysis of quantities of municipal waste generated in the Podkarpackie region

Analiza ilości generowanych odpadów komunalnych na obszarze województwa podkarpackiego

 

Ignacy NIEDZIÓŁKA, Mariusz SZYMANEK, Wojciech TANAŚ, Beata ZAKLIKA, Janusz ZARAJCZYK:

Analysis of qualitative properties of briquettes made from plant biomass with a hydraulic piston briquette machine

Analiza jakościowych cech brykietów wytworzonych z biomasy roślinnej w hydraulicznej brykieciarce tłokowej

 

Marcin NIEMIEC, Michał CUPIAŁ, Anna SZELĄG-SIKORA, Jakub SIKORA:

Assessiment the efficiency of information technologies use in fruit-growing farms

Ocena efektywności wykorzystania technologii informacyjnych w gospodarstwach prowadzących produkcję sadowniczą

 

Andrzej OSUCH, Piotr RYBACKI, Ewa OSUCH, Zbigniew DWORECKI, Natalia MIODUSZEWSKA:

Selection and hierarchization of the AHP method based decision process criteria for the choice of battery for power driven agricultural machines

Selekcja i hierarchizacja kryteriów procesu decyzyjnego wyboru akumulatora do silnikowych maszyn rolniczych z wykorzystaniem metody AHP

 

Waldemar PŁOCHARZ, Marian ŁOPATKA, Tomasz MUSZYŃSKI, Agnieszka DĄBROWSKA:

Selection of the wheel and suspension systems for vehicles and machines operating in difficult wetland conditions

Problemy doboru układów jezdnych dla pojazdów i maszyn pracujących w trudnych warunkach wodno-błotnych

 

Wojciech RZEŹNIK, Paulina MIELCAREK, Ilona RZEŹNIK:

Effect of season on gases emissions from free-stall barns for dairy cows

Wpływ pory roku na emisje gazów z obór wolnostanowiskowych dla krów mlecznych

 

Jarosław SELECH, Dariusz ULBRICH, Konrad WŁODARCZYK, Jakub KOWALCZYK, Włodzimierz KĘSKA, Paweł SPICZAK-BRZEZIŃSKI:

Experimental and simulation research of forces and stresses acting on the hoe coulter

Badania eksperymentalne i symulacyjne sił i naprężeń działających na redlicę

 

Mikołaj SPADŁO, Dominik DEMBICKI, Paweł WOŹNIAK, Jan SZCZEPANIAK:

Strength analysis by method of the finite elements in construction of spray sterilizer with restrictions of standard EN 13445-3

Analiza wytrzymałościowa metodą elementów skończonych konstrukcji sterylizatora natryskowego z zastosowaniem obostrzeń normy EN 13445-3

 

Anna SZELĄG-SIKORA, Jakub SIKORA, Marcin NIEMIEC, Zofia GRÓDEK-SZOSTAK, Michał CUPIAŁ:

Analysis of changes in the technical production means potential of farms in the provinces of lubelskie voivodeship

Analiza zmian potencjału technicznych środków produkcji gospodarstw rolnych w powiatach województwa lubelskiego

 

Włodzimierz TALARCZYK, Tomasz SZULC, Jan SZCZEPANIAK, Łukasz ŁOWIŃSKI:

Functional verification of unit for strip tillage, fertilization and corn sowing

Weryfikacja funkcjonalna agregatu do uprawy pasowej, nawożenia i siewu kukurydzy

 

Wiesław TOMCZYK, Zbigniew KOWALCZYK:

The wear processes in the aspect of construction quality and the need to apply agricultural machines servicing

Procesy zużycia w aspekcie jakości konstrukcji oraz potrzeby stosowania obsługi technicznej maszyn rolniczych

 

Karolina TRZYNIEC, Adam KOWALEWSKI:

Assessment of the degree of training the operator of a modern signaling and control devices

Ocena stopnia wyszkolenia operatora nowoczesnych urządzeń sygnalizacyjno-sterowniczych

 

Stanisław WINNICKI, J. Lech JUGOWAR, Arend Jan HENDRIKSJoanna AERTS:

Selected problems of production process in a barn with robots

Wybrane problemy procesu produkcji w oborze z robotami

 

Aleksandra WOJCIECHOWSKA, Anna PARUS, Irmina WOJCIECHOWSKA, Hubert IWIŃSKI, Karolina WIESZCZYCKA, Piotr SZULC, Zbyszek ZBYTEK:

Analysis of phytotoxicity of pyridine-2-, -3-, -4-amidoximes

Analiza fitotoksyczności 2-, 3- i 4- pirodynoamidoksymów

 

Krzysztof ZEMBROWSKI, Sebastian SOBOCKI, Aleksander RAKOWICZ, Łukasz SICZYŃSKI:

Strength analysis of the supporting structure of the ABT vehicle during container reloading

Analiza wytrzymałościowa konstrukcji nośnej pojazdu ATTB podczas wykonywania operacji przeładunku kontenerów

3/2016

Archiwa rocznik 3/2016 – JOURNAL OF RESEARCH AND APPLICATIONS IN AGRICULTURAL ENGINEERING

Image

Wioleta ADAMCZAK, Mariusz ADAMSKI, Tomasz WOJCIECHOWSKI, Mirosław CZECHLOWSKI:

Calibration models for evaluation of contents acetic acid and dry matter in compound substrates agricultural origin

Modele kalibracyjne do oceny zawartości kwasu octowego i materii suchej w mieszankach substratów pochodzenia rolniczego

 

Mariusz ADAMSKI, Wioleta ADAMCZAK, Mirosław CZECHLOWSKI, Tomasz WOJCIECHOWSKI, Karol DURCZAK:

Calibration model for spectral analysis of dry matter content in fermenting hybrids substrate

Model kalibracyjny dla analizy widmowej zawartości materii suchej w fermentującej mieszance substratów

 

Viktor ANISIMOVVadym RYABOSHAPKASemjons IVANOVS:

Calculation of the performance indicators of machine and tractor aggregates using biofuel

Kalkulacja wskaźników wydajności maszyn zagregowanych z ciągnikiem zasilanym biopaliwem

 

Jerzy BARSZCZEWSKI, Mieczysław GRZELAK:

The effect of various ways of fertilisation on yields and potassium and magnesium content in meadow sward on peat-muck soil

Wpływ różnych sposobów nawożenia na plony oraz zawartości potasu i magnezu w runi łąkowej w warunkach gleby torfowo-murszowej

 

Barbara BINIAŚ, Janina GOSPODAREK, Milena RUSIN:

Effect of aqueous extract of st. John’s wort (Hypericum perforatum L.) on the colorado potato beetle(Leptinotarsa decemlineata Say.) behaviour

Wpływ wodnego wyciągu z dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum L.) na zachowanie stonki ziemniaczanej (Leptinotarsa decemlineata Say.)

 

Jolanta BOJARSZCZUK, Jerzy KSIĘŻAK, Mariola STANIAK:

Diversity of weeds flora in the maize cultivation in organic system

Bioróżnorodność flory segetalnej w uprawie kukurydzy w ekologicznym systemie produkcji

 

Elżbieta BOLIGŁOWA, Katarzyna GLEŃ-KAROLCZYK, Janina GOSPODAREK:

Effect of intensity of broad bean protection with biopreparations against fungal diseases

Wpływ intensywności ochrony bobu biopreparatami przed chorobami grzybowymi

 

Andrzej BORUSIEWICZ, Urszula MALAGA-TOBOŁA:

Organic food in consumer awareness of the Ostroleka county

Żywność ekologiczna w świadomości konsumentów powiatu ostrołęckiego

 

Marcin CIERPISZ, Jacek TWARDOWSKI, Marcin KOZAK:

The effect of plant arrangement in soybean crop on presence of more important herbivores – preliminary results

Wpływ rozmieszczenia roślin w łanie na występowanie ważniejszych fitofagów soi – badania wstępne

 

Bogusław CIEŚLIKOWSKI, Mariusz CYGNAR, Anna KOCHANEK:

Modification of the procedure of diagnostic inference for TPMS

Modyfikacja procedury wnioskowania diagnostycznego dla układu TPMS

 

Mirosław CZECHLOWSKI, Mariusz ADAMSKI, Tomasz WOJCIECHOWSKI, Gniewko NIEDBAŁA, Estera WOJDAK:

Changes in the emission of toxic compounds from farming machinery used in Poland between 2011 and 2013

Zmiany emisji związków toksycznych z maszyn rolniczych eksploatowanych w Polsce w latach 2011-2013

 

Ewa CZERWIŃSKA, Agnieszka SZPARAGA, Tomasz PISKIER, Ewa DESZCZ:

Assessment of the potential for the improvement in germination capacity of leguminous plants by means of plant extracts

Ocena możliwości poprawy kiełkowania nasion roślin bobowatych poprzez zastosowanie wyciągów roślinnych

 

Ewa CZERWIŃSKA, Agnieszka SZPARAGA, Tomasz PISKIER, Ewa DESZCZ:

Effect of the application methods of natural plant extracts on emergence of beets

Ocena wpływu metod aplikacji naturalnych wyciągów roślinnych na wschody buraków

 

Jacek DACH:

Energetic and economic efficiency of agricultural biogas plant working with different substrates

Efektywność energetyczna i ekonomiczna biogazowni rolniczej zasilanej różnymi wariantami substratów

 

Witold DANELSKI, Teresa BADOWSKA-CZUBIK, Elżbieta ROZPARA:

Possibility of limiting the numbers of aphids (Homoptera: Aphidoidea) with plant extracts and decoctions in organic cultivation of apple

Możliwość ograniczania liczebności mszyc (Homoptera: Aphidoidea) w ekologicznej uprawie jabłoni z wykorzystaniem ekstraktów i wywarów roślinnych

 

Beata FELEDYN-SZEWCZYK, Krzysztof JOŃCZYK:

Assessment of the suitability of oat varieties (Avena sativa L.) for cultivation in organic system

Ocena przydatności odmian owsa (Avena sativa L.) do uprawy w systemie ekologicznym

 

Paweł FRĄCKOWIAK, Florian ADAMCZYK, Grzegorz WĄCHALSKI, Michał SZAROLETA, Arkadiusz DYJAKON, Luigi PARI, Alessandro SUARDI:

A prototype machine for harvesting and baling of pruning residues in orchards: first test on apple orchard (Malus Mill.) in Poland

Analiza wstępnych wyników badań prasy rolującej do zbioru gałęzi po prześwietleniach w sadach jabłoniowych w Polsce

 

Barbara FUTA, Elżbieta Jolanta BIELIŃSKA, Agnieszka MOCEK-PŁÓCINIAK:

The use of enzymatic tests to assess the quality of arable soils along main thoroughfares in Lublin

Zastosowanie testów enzymatycznych do oceny jakości gleb uprawnych wzdłuż głównych tras komunikacyjnych Lublina

 

Barbara FUTA, Agnieszka MOCEK-PŁÓCINIAK:

The influence of uncontrolled grass burning on biochemical qualities of soil

Wpływ niekontrolowanego wypalania traw na właściwości biochemiczne gleby

 

Piotr GAJEWSKI, Mieczysław GRZELAK, Zbigniew KACZMAREK, Bartłomiej GLINA, Andrzej MOCEK, Paweł RYBCZYŃSKI, Oskar TYLMAN:

Geobotanical conditions of grassland habitats in the Samica Leszczyńska valley

Warunki geobotaniczne siedlisk łąkowych w dolinie Samicy Leszczyńskiej

 

Eliza GAWEŁ, Mieczysław GRZELAK:

The impact of the selection of components and different ways of using legume-grass sward on the chemical composition of post-harvest residues

Wpływ doboru komponentów i różnych sposobów użytkowania runi bobowato-trawiastej na masę i skład chemiczny resztek pozbiorowych

 

Katarzyna GLEŃ-KAROLCZYK:

The effect of chitosan on yielding, health of the horseradish (Armoracia rusticana Gaertn.) roots and pathogenic fungi

Wpływ chitozanu na plonowanie, zdrowotność korzeni chrzanu (Armoracia rusticana Gaertn.) oraz grzyby patogeniczne

 

Katarzyna GLEŃ-KAROLCZYK, Elżbieta BOLIGŁOWA:

Fungicidal activity of juniper essential oil (Juniperus communis L.) against the fungi infecting horseradish seedlings

Fungicydalna aktywność olejku jałowcowego (Juniperus communis L.) wobec grzybów porażających sadzonki chrzanu

 

Katarzyna GLEŃ-KAROLCZYK, Elżbieta BOLIGŁOWA, Janina GOSPODAREK:

Mycological purity of broad bean (Vicia faba L.) seeds in the conditions of companion planting and differentiated protection

Czystość mikologiczna nasion uprawie współrzędnej bobu (Vicia faba L.) oraz w warunkach zróżnicowanej ochrony

 

Katarzyna GLEŃ-KAROLCZYK, Robert WITKOWICZ, Elżbieta BOLIGŁOWA:

In vitro study on the use of quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) extracts from to limit the development of phytopathogenic fungi

Badania in vitro nad wykorzystaniem wyciągów z komosy ryżowej (Chenopodium quinoa Willd.) do ograniczania rozwoju grzybów fitopatogennych

 

Agnieszka GŁOWACKA, Elżbieta ROZPARA, Witold DANELSKI:

Growth, yielding and fruit quality of three sour cherry cultivars under organic orchard conditions

Wzrost, owocowanie oraz jakość owoców trzech odmian wiśni w warunkach sadu ekologicznego

 

Joanna GOLIAN, Zbigniew ANYSZKA, Ryszard KOSSON, Maria GRZEGORZEWSKA:

Effectiveness of selected methods of weed management and their effect on nutrition value and storage ability of red head cabbage

Efektywność wybranych metod regulowania zachwaszczenia i ich wpływ na wartość biologiczną i trwałość przechowalniczą kapusty głowiastej czerwonej

 

Janina GOSPODAREK, Katarzyna GLEŃ-KAROLCZYK, Elżbieta BOLIGŁOWA:

The effect of non-chemical and chemical broad bean protection against diseases and pests on the feeding of pea weevils (SITONA SPP.)

Wpływ niechemicznego i chemicznego sposobu ochrony bobu przed chorobami i szkodnikami na żerowanie oprzędzików (SITONA SPP.)

 

Janina GOSPODAREK, Marcin KACZMARCZYK, Barbara BINIAŚ, Milena RUSIN:

The effect of white mustard proximity on broad bean infestation with black bean aphid (Aphis fabae Scop.)

Wpływ sąsiedztwa gorczycy białej na stopień opanowania bobu przez mszycę burakową (Aphis fabae Scop.)

 

Karolina GÓRNA, Maciej ZABOROWICZ, Bartłomiej M. JAŚKOWSKI, Przemysław IDZIASZEK, Piotr OKOŃ, Piotr BONIECKI, Jacek PRZYBYŁ:

Use of neuron image analysis to build classification model of corpora lutea of domestic cattle

Wykorzystanie neuronowej analizy obrazów w budowie modelu klasyfikacyjnego ciałek żółtych u bydła domowego

 

Jacek GRODNER, Karolina ŚWIECH, Elżbieta ROZPARA, Witold DANELSKI:

Food attractant to control the population of Rhagoletis cerasi L. (Diptera: Tephritidae) and its use in organic sweet cherry orchard in Poland

Zastosowanie atraktantu pokarmowego do odławiania nasionnicy trześniówki Rhagoletis cerasi (Diptera: Tephritidae) w ekologicznym sadzie czereśniowym w Polsce

 

Mieczysław GRZELAK, Eliza GAWEŁ, Danuta MACKIEWICZ, Maciej MURAWSKI, Agnieszka KNIOŁA:

Floristic and habitat analyses and natural value of the association Potentillo–festucetum arundinaceae (R.Tx. 1933). Nordh. 1940

Analiza florystyczna i siedliskowa oraz walory przyrodnicze zespołu Potentillo–festucetum arundinaceae (R.Tx. 1933). Nordh. 1940

 

Ewelina HALLMANN, Anna PIOTROWSKA, Katarzyna ŚWIĄDER:

The effect of organic practices on the bioactive compounds content in strawberry fruits

Wpływ ekologicznych metod uprawy na zawartośc związków biologicznie czynnych w owocach truskawki

 

Marek JAŁBRZYKOWSKI, Sławomir OBIDZIŃSKI:

Selected issues of exploitation of wood machining devices on the example of a chipboard press

Wybrane zagadnienia eksploatacji maszyn do obróbki drewna na przykładzie prasy do płyt wiórowych

 

Halina JANKOWSKA-HUFLEJT:

The need of protecting permanent grasslands as a premise for the development of organic meadow farms

 Potrzeba ochrony trwałych użytków zielonych jako przesłanka rozwoju łąkarskich gospodarstw ekologicznych

 

Michał JASIŃSKI, Jacek TWARDOWSKI, Ewa TENDZIAGOLSKA:

The occurrence of soil mesofauna in organic crops

Występowanie mezofauny glebowej w uprawach ekologicznych

 

Krzysztof JOŃCZYK, Jarosław STALENGA:

Yielding of new quality varieties of winter wheat cultivated in organic farming

Plonowanie nowych jakościowych odmian pszenicy ozimej uprawianych w warunkach produkcji ekologicznej

 

Zbigniew KACZMAREK, Mieczysław GRZELAK, Piotr GAJEWSKI, Bartłomiej GLINA, Andrzej MOCEK, Paweł RYBCZYŃSKI, Oskar TYLMAN:

Floristic composition of community with domination of Bromus inermis Leyss on the backround of soil conditions

 Skład florystyczny zbiorowiska z dominacją Bromus inermis Leyss na tle warunków glebowych

 

Jan KAMIŃSKI,,Jerzy BARSZCZEWSKI:

The effect of mineral fertilisation on economic and biological value of permanent meadow on peat-muck soil

Wpływ nawożenia mineralnego na wartość gospodarczą i walory przyrodnicze wieloletniej łąki 2-kośnej na glebie torfowo-murszowej

 

Renata KAZIMIERCZAK, Katarzyna GÓRKA, Ewelina HALLMANN, Dominika ŚREDNICKA-TOBER, Martyna LEMPKOWSKA-GOCMAN, Ewa REMBIAŁKOWSKA:

The comparison of the bioactive compounds content in selected leafy vegetables coming from organic and conventional production

Porównanie zawartości składników bioaktywnych w wybranych warzywach liściowych pochodzących z produkcji ekologicznej i konwencjonalnej

 

Agnieszka KLARZYŃSKA, Anna KRYSZAK:

Useful plants in grassland communities of river valleys in Wielkopolska

Rośliny użytkowe w zbiorowiskach łąkowych dolin rzecznych Wielkopolski

 

Sławomir KOCIRA, Anna KOCIRA, Maciej KUBOŃ, Urszula MALAGA-TOBOŁA, Dariusz KWAŚNIEWSKI:

Productivity of resources and inputs in environmentally sustainable and unsustainable farms

Produktywność zasobów i nakładów w gospodarstwach zrównoważonych środowiskowo

 

Paweł KOŁOSOWSKI, Tomasz K. DOBEK:

Comparison of economic efficiency related to the production of winter triticale in farms which use different variants of fertilization

Porównanie efektywności ekonomicznej produkcji pszenżyta ozimego w gospodarstwach stosujących różne warianty nawożenia

 

Ireneusz KOWALIK, Zenon GRZEŚ, Tadeusz MICHALSKI:

Comparison of fodder carriages with cutter drums during preparation and feeding of total mixed ration for cattle

Porównanie wozów paszowych z bębnami frezującymi podczas przygotowania i zadawania dawki pełnoporcjowej dla bydła

 

Kamil KOZŁOWSKI, Jacek DACH, Wojciech CZEKAŁA, Andrzej LEWICKI:

Influence of maize silage storage conditions on biogas efficiency

Wpływ warunków przechowywania kiszonki z kukurydzy na jej wydajność biogazową

 

Jan KRYSZAK, Anna KRYSZAK, Agnieszka KLARZYŃSKA:

The state of phytocenoses in Nature 2000 area – the valley of middle Warta river and its landscape attractiveness in the context of close neighbourhood of Koźmin exposure

Stan zachowania fitocenoz obszaru Natura 2000 (Dolina Środkowej Warty) i jego atrakcyjność krajobrazowa w zasięgu oddziaływania odkrywki węgla brunatnego „Koźmin”

 

Maciej KUBOŃ, Dariusz KWAŚNIEWSKI, Urszula MALAGA-TOBOŁA, Sławomir KOCIRA:

The level of technical equipment of organic farms and production results

Poziom technicznego uzbrojenia gospodarstw ekologicznych a wyniki produkcyjne

4/2016

Archiwa rocznik 4/2016 – JOURNAL OF RESEARCH AND APPLICATIONS IN AGRICULTURAL ENGINEERING

Image

Anna KUCZUK:

Cumulative energy intensity and energy account in cultivation of buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench)

Energochłonność skumulowana i rachunek emergetyczny w produkcji gryki (Fagopyrum esculentum Moench)

 

Anna KUCZUK, Janusz POSPOLITA:

Theoretical analysis of the irrigation of soils with various structures

Teoretyczna analiza nawadniania gleb o różnych strukturach

 

Dariusz KWAŚNIEWSKI, Maciej KUBOŃ, Urszula MALAGA-TOBOŁA, Sylwester TABOR:

Costs of mechanical services in organic farms

Koszty usług mechanizacyjnych w gospodarstwach ekologicznych

 

Andrzej LEWICKI, Kamil KOZŁOWSKI, Marcin PIETROWSKI, Zbyszek ZBYTEK:

Methane fermentation of chicken droppings

Fermentacja metanowa pomiotu kurzego

 

Danuta MACKIEWICZ, Mieczysław GRZELAK:

Assessment of crossing compatibility between common rye Secale cereale ssp. cereale and a wild subspecies Secale cereale ssp. afghanicum (Vav.) Hammer

Ocena zgodności krzyżówkowej pomiędzy żytem uprawnym Secale cereale ssp. cereale a podgatunkiem dzikim Secale cereale ssp. afghanicum (Vav.) Hammer

 

Urszula MALAGA-TOBOŁA, Sylwester TABOR, Dariusz KWAŚNIEWSKI, Maciej KUBOŃ:

Sustainability level of agricultural production in the selected organic farms

Poziom zrównoważenia produkcji rolniczej w wybranych gospodarstwach ekologicznych

 

Stefan MARTYNIUK, Monika KOZIEŁ, Krzysztof JOŃCZYK:

Effect of PRP SOL on C and N contents in labile fractions of soil organic matter

Oddziaływanie PRP SOL na zawartości C i N w ruchomych frakcjach glebowej materii organicznej

 

Ewa MATYJASZCZYK, Magdalena SZULC:

Protection Possibilities of Organic Crops against Insect Pests in the European Union

Możliwości ochrony upraw ekologicznych przed szkodnikami w Unii Europejskiej

 

Michał MENDRA, Jerzy BARSZCZEWSKI:

Improving the status of degraded irrigated meadow by direct undersowing

Efekty poprawy stanu zdegradowanej łąki grądowej metodą podsiewu bezpośredniego w warunkach jej nawodnień

 

Tadeusz MICHALSKI, Piotr SZULC, Ireneusz KOWALIK:

Plant parts structure and yielding of sorghum intercropped with maize and spaced alternately in every two rows

Struktura roślin i plonowanie sorga uprawianego współrzędnie z kukurydzą, przemiennie co dwa rzędy

 

Agnieszka MOCEK-PŁÓCINIAK, Waldemar SPYCHALSKI, Artur GŁOWACKI:

The Microbial Activity of Soils Located in the Neighbourhood of the Salt Mine in Kłodawa vs Selected Chemical Properties 65

Aktywność mikrobiologiczna gleb położonych w sąsiedztwie kopalni soli w Kłodawie na tle wybranych właściwości chemicznych

 

Marcin NIEMIEC, Jakub SIKORA, Anna SZELĄG-SIKORA:

Evaluation of method production in terms of implementation of organic farming in Poland

Ocena metod produkcji w kontekście realizacji założeń rolnictwa ekologicznego w Polsce

 

Krzysztof NOWAKOWSKI, Sebastian KUJAWA, Tomasz PIECHOTA, Radosław MATZ, Robert Jacek TOMCZAK, Tomasz TYKSIŃSKI:

Measurement of the development degree of the selected crop root system based on the computer image analysis

Pomiar stopnia rozwoju systemu korzeniowego wybranych roślin uprawnych w oparciu o komputerową analizę obrazu

 

Aleksandra ORZESZKO-RYWKA, Małgorzata ROCHALSKA:

Possibilities of seed quality improvement in Miscanthus sinensis (Andersson)

Możliwości poprawy wartości siewnej nasion miskanta chińskiego (Miscanthus sinensis Andersson)

 

Katarzyna PANASIEWICZ, Wiesław KOZIARA, Agnieszka FALIGOWSKA, Agnieszka WOLNA-MARUWKA:

The effect of selected strains of Trichoderma SPP. on seeds sowing value and vigour of blue lupin

Wpływ wybranych szczepów Trichodermy spp. na wartość siewną i wigor nasion łubinu wąskolistnego

 

Anna PARUS, Piotr SZULC, Zbyszek ZBYTEK:

Effect of xenobiotics in the soil on the germination of maize

Wpływ ksenobiotyków w podłożu na kiełkowanie kukurydzy

 

Anna PARUS, Aleksandra WOJCIECHOWSKA, Piotr SZULC, Zbyszek ZBYTEK:

Impact of complexing compounds on germination and early development of maize (Zea mays L.)

Wpływ związków kompleksowych na kiełkowanie i wczesny rozwój kukurydzy (Zea mays L.)

 

Anna PASZKIEWICZ-JASIŃSKA, Marek HELIS:

Floristic diversity of meadow and pasture communites located in the Kłodzko County compared with the environmental factors  101

Zróżnicowanie florystyczne zbiorowisk łąkowo-pastwiskowych w powiecie kłodzkim na tle czynników przyrodniczych

 

Katarzyna PIASECKA-JÓŹWIAK, Elżbieta SŁOWIK, Joanna ROZMIERSKA, Beata CHABŁOWSKA:

Development of organic buckwheat gluten-free bread, characterized by a high level of bioactive compounds

Opracowanie ekologicznego, gryczanego pieczywa bezglutenowego, charakteryzującego się wysokim poziomem związków bioaktywnych

 

Tomasz PIECHOTA, Mariusz KOWALSKI, Leszek MAJCHRZAK, Zbyszek ZBYTEK:

Response of carrot (Daucus carota L.), to strip tillage and injection of liquid swine manure into plant row

Reakcja marchwi (Daucus carota L.) na pasową uprawę roli oraz wgłębną aplikację gnojowicy w rzędzie roślin

 

Tomasz PIECHOTA, Zbyszek ZBYTEK, Mariusz KOWALSKI:

Effect of strip tillage and mechanical weeding on yield of silage maize planted after winter cover crop

Wpływ pasowej uprawy roli i mechanicznego zwalczania chwastów na plonowanie kukurydzy uprawianej w plonie wtórnym

 

Janusz PODLEŚNY, Anna PODLEŚNA:

Evaluation of usefulness of self-determinate and traditional variety of yellow lupine to cultivation at mixture with spring triticale

Ocena przydatności samokończącej i tradycyjnej odmiany łubinu żółtego do uprawy w mieszankach z pszenżytem jarym

 

Hanna PONDEL:

Evolution trends in organic food production in Poland

Tendencje rozwojowe produkcji żywności ekologicznej w Polsce

 

Sławomir RUNOWSKI, Janusz GOLSKI, Mieczysław GRZELAK, Wojciech ANDRZEJEWSKI, Jan MAZURKIEWICZ, Maciej MURAWSKI:

Biological characteristics of spawning population of vendace (Coregonus albula L.) from Lake Śremskie (Międzychód district)

Charakterystyka biologiczna (stada tarłowego) tarłowej populacji sielawy (Coregonus albula L.) z Jeziora Śremskiego (pow. międzychodzki)

 

Milena RUSIN, Janina GOSPODAREK, Barbara BINIAŚ:

Effect of aqueous extracts from tarragon (Artemisia dracunculus L.) on feeding of selected crop pests

Wpływ wodnych wyciągów z bylicy estragonu (Artemisia dracunculus L.) na żerowanie wybranych szkodników roślin uprawnych

 

Urszula SADOWSKA, Bogusława ŁAPCZYŃSKA-KORDON, Andrzej ŻABIŃSKI:

Effect of modifications of lavandin convective drying on the course of the process and essential oil content

Wpływ modyfikacji suszenia konwekcyjnego lawendyny na przebieg procesu i zawartość olejków eterycznych

 

Jakub SIKORA, Marcin NIEMIEC, Anna SZELĄG-SIKORA:

Use of sugar beet leaves for biogas production

Wykorzystanie liści buraków cukrowych do produkcji biogazu

 

Joanna SOBCZAK, Magdalena SZULC, Ewa MATYJASZCZYK:

Protection Possibilities of Organic Crops against Diseases in the European Union

Możliwości ochrony upraw ekologicznych przed chorobami w Unii Europejskiej

 

Waldemar SPYCHALSKI, Artur GŁOWACKI, Michał WOSZCZYK:

Potassium contents in post-mining soils after 35-year-long field experiment: the effect of physical-chemical composition of soils

Zawartość form potasu w glebie rozwijającej się z gruntów pogórniczych po 35 latach prowadzenia doświadczenia na tle wybranych właściwości fizykochemicznych

 

Inga STAFECKA, Veneranda STRAMKALE, Aldis STRAMKALIS, Ilze KROICA, Semjons IVANOVS:

Impact of the agroenvironmental factors on the seed yield and yields components productivity of Latvian original hemp

Wpływ czynników agrośrodowiskowych na plon nasion i produktywność komponentów plonu oryginalnych łotewskich konopi

 

Mariola STANIAK, Jolanta BOJARSZCZUK, Jerzy KSIĘŻAK:

Diversity of segetal flora in organic sorghum (Sorghum Moench) cultivation

Różnorodność flory segetalnej w ekologicznej uprawie sorgo (Sorghum Moench)

 

Hanna SULEWSKA, Karolina RATAJCZAK, Alicja NIEWIADOMSKA, Grażyna SZYMAŃSKA, Katarzyna PANASIEWICZ:

Impact of four-year period application of PRP SOL and PRP EBV on the yield and quality of winter oil seed rape

Wpływ czteroletniego okresu stosowania PRP SOL i PRP EBV na plonowanie i jakość nasion rzepaku ozimego

 

Hanna SULEWSKA, Karolina RATAJCZAK, Grażyna SZYMAŃSKA, Katarzyna PANASIEWICZ, Alicja NIEWIADOMSKA:

Response of maize to use the PRP SOL and PRP EBV fertilizers

Reakcja kukurydzy na stosowanie nawozów PRP SOL i PRP EBV

 

Zuzanna SZCZEPANIAK, Mateusz SYDOW, Justyna STANINSKA-PIĘTA:

Monitoring and remediation of heavy metal polluted soils – a review

Monitoring oraz remediacja gleb zanieczyszczonych metalami ciężkimi – przegląd stosowanych rozwiązań

 

Anna SZELĄG-SIKORA Jakub SIKORA, Marcin NIEMIEC:

Productivity of some factors of production in organic farms

Produktywność wybranych czynników produkcji w gospodarstwach ekologicznych

 

Dominika ŚREDNICKA-TOBER, Jan GOLBA, Renata KAZIMIERCZAK, Ewelina HALLMANN, Tomasz STROK, Ewa REMBIAŁKOWSKA:

Evaluation of the nutritional quality of selected fruit and vegetables depending on the time after farm conversion to organic production methods

Ocena wartości odżywczej wybranych surowców roślinnych w zależności od czasu stosowania ekologicznych metod produkcji

 

Dominika ŚREDNICKA-TOBER, Agnieszka OBIEDZIŃSKA, Renata KAZIMIERCZAK, Ewa REMBIAŁKOWSKA:

Environmental impact of organic vs. conventional agriculture – a review

Wpływ rolnictwa ekologicznego i konwencjonalnego na środowisko naturalne – publikacja przeglądowa

 

Jerzy TERLIKOWSKI:

Usefulness of selected intensive varieties of short-term grasses for meadow renovation on alluvial soils with the direct undersowing method

Przydatność wybranych, intensywnych odmian krótkotrwałych gatunków traw do renowacji łąki metodą siewu bezpośredniego w warunkach gleb aluwialnych

 

Paulina W. WITT, Maria ŚMIECHOWSKA, Filip KŁOBUKOWSKI:

The presence of oxalates in the cocoa powder from organic and conventional plantations

Obecność szczawianów w proszku kakaowym z plantacji ekologicznych i konwencjonalnych

 

Agnieszka WOLNA-MARUWKA, Tomasz PIECHOTA, Donata KOSICKA-DZIECHCIAREK, Magdalena SZCZECH, Alicja NIEWIADOMSKA, Jacek DACH:

A mycological analysis of soil fertilised with vegetable waste composts under a radish (Raphanus sativus) plantation

Analiza mikologiczna gleby nawożonej kompostami z opadów warzywnych pod uprawą rzodkwi (Raphanus sativus)

 

Barbara WRÓBEL, Krystyna J. ZIELIŃSKA, Agata U. FABISZEWSKA:

The effect of fertilisation and undersowing permanent meadow with a mixture of grasses and legumes on the amount and quality of sward yield in view of its usefulness for ensilage

Wpływ nawożenia i podsiewu łąki trwałej mieszanką traw i roślin bobowatych na wielkość i jakość plonów runi w aspekcie jej przydatności do zakiszania

 

Krystyna ZARZYŃSKA, Wojciech GOLISZEWSKI:

Reaction of a few potato cultivars grown under organic system to irrigation

Reakcja kilku odmian ziemniaka uprawianych w systemie ekologicznym na nawadnianie

 

Krystyna J. ZIELIŃSKA, Agata U. FABISZEWSKA, Barbara WRÓBEL:

An assessment of the microbiological and chemical quality of grass silages from selected organic farms

Ocena mikrobiologicznej i chemicznej jakości kiszonek w wybranych gospodarstwach ekologicznych