1/2018

Archiwa rocznik 1/2018 – JOURNAL OF RESEARCH AND APPLICATIONS IN AGRICULTURAL ENGINEERING

Image

Aleksandr F. BEZRUCHKO, Mariusz SZYMANEK, Wojciech TANAŚ, Maciej SPRAWKA, Jacek TANAŚ:

Проектирование выпускных систем тракторных двигателей

Design of exhaust systems of tractor engines

 

Zbigniew BŁASZKIEWICZ, Piotr KNEBLEWSKI:

The identification of selected window energy parameters in winter and summer periods in the Greater Poland region

Identyfikacja wybranych parametrów energetycznych okien w okresie zimowym i letnim w regionie Wielkopolski

 

Katarzyna DEREŃ, Antoni SZEWCZYK, Deta ŁUCZYCKA, Beata CIENIAWSKA:

Deposition of copper depending on the spraying characteristics of winter oilseed rape

Naniesienie miedzi w zależności od charakterystyki opryskowej rzepaku ozimego

 

Karol DURCZAK, Adam EKIELSKI, Tomasz ŻELAZIŃSKI:

Calculation of the reliability function from actual failures resulting from the operation of one make of farm tractors

Wyznaczanie funkcji niezawodności na podstawie rzeczywistych uszkodzeń eksploatacyjnych ciągników rolniczych jednej marki

 

Karol DURCZAK, Piotr JUREK, Adam EKIELSKI, Tomasz ŻELAZIŃSKI:

The ergonomics and safety of farming tractors – users’ opinion

Ergonomia i bezpieczeństwo ciągników rolniczych w opinii ich użytkowników

 

Roman HEJFT:

Selected problems in construction of granulators for plant materials. Part I

Wybrane problemy w konstrukcji granulatorów do materiałów roślinnych. Część I

 

Izabela KONKOL, Lesław ŚWIERCZEK, Adam CENIAN:

Biogas production from bakery wastes – dynamics, retention time and biogas potential

Produkcja biogazu z odpadów piekarniczych – dynamika, czas retencji i potencjał biogazowy

 

Stanisław NOSAL:

Tribological aspect of creating abrasion resistance of machine elements

Aspekt tribologiczny kształtowania odporności na ścieranie elementów maszyn

 

Sławomir OBIDZIŃSKI, Magdalena DOŁŻYŃSKA, Grzegorz BOBOWIK, Agata BIEŃCZAK:

Agglomeration process of post-production tobacco waste

Proces zagęszczania poprodukcyjnych odpadów tytoniowych

 

Sławomir OBIDZIŃSKI, Magdalena DOŁŻYŃSKA, Małgorzata KOWCZYK-SADOWY, Krzysztof SOSNA:

Agglomeration of straw and hard coal with an additive of potato pulp – experimental study

Zagęszczanie słomy i węgla kamiennego z dodatkiem wycierki ziemniaczanej – badania eksperymentalne

 

Marta PACZKOWSKA:

The possibilities of the laser modification of the malleable iron surface

Możliwości laserowej modyfikacji powierzchni żeliwa ciągliwego

 

Katarzyna PENTOŚ, Beata CIENIAWSKA, Deta ŁUCZYCKA:

Estimation of longitudinal precipitation of liquid indicator (LPLI) with the use of the artificial neural network (MLP, RBF) models

Estymacja wskaźnika opadu podłużnego rozpylonej cieczy (Wso) za pomocą sztucznych sieci neuronowych (MLP i RBF)

 

Krzysztof PIECZARKA, Katarzyna PENTOŚ, Krzysztof LEJMAN, Zygmunt OWSIAK:

The use of artificial intelligence methods for optimization of tractive properties on silty clay loam

Metody sztucznej inteligencji w optymalizacji wybranych właściwości trakcyjnych na glebach gliniastych

 

Aleh RODZKIN, Sergey KOSTUKEVICH, Wojciech TANAŚ, Mariusz SZYMANEK:

Оценка баланса парниковых газов при получении возобновляемой биомассы с короткоцикловых энергетических плантаций ивы

The assessment of greenhouse gases for biomass production from short rotation coppice energy willow plantations

 

Dawid ROMEK, Dariusz ULBRICH, Jarosław SELECH, Jakub GARSTECKI, Konrad WŁODARCZYK, Jakub KOWALCZYK, Żaneta STASZAK, Jacek MARCINKIEWICZ:

Assessment of quality and cost of manufacturing agricultural machinery made by FDM method

Ocena jakości i kosztów wytworzenia elementów maszyn rolniczych wykonanych metodą FDM

 

Piotr RYBACKI, Zenon GRZEŚ:

A method to assess reliability of seasonally operated machines using fuzzy logic principles

Metoda oceny niezawodności maszyn pracujących sezonowo z wykorzystaniem reguł wnioskowania rozmytego

 

Piotr RYBACKI, Zenon GRZEŚ:

Identification of cavitation wear areas on inner lining of tubes with variable radius using computer modeling of fluid flow

Identyfikacja obszarów zużycia kawitacyjnego wewnętrznych powierzchni przewodów o zmiennej średnicy z wykorzystaniem komputerowego modelowania przepływu cieczy

 

Jacek SKUDLARSKI:

Registration of agricultural trailers in Poland in the years 2012-2016

Rejestracja przyczep rolniczych w Polsce w latach 2012-2016

 

Jacek SKUDLARSKI, Oksana MAKARCHUK:

Tractors and agricultural machinery market in Ukraine in the years 2012-2016

Rynek ciągników i maszyn rolniczych na Ukrainie w latach 2012-2016

 

Joanna SOBCZAK:

Conditions and analysis of methodologies for testing technological equipment in animal production

Uwarunkowania i analiza metodyk badania sprzętu technologicznego w produkcji zwierzęcej

 

Tomasz STAWICKI:

Limit wear of working parts of subsoil shanks with regard to their design solutions

Stan granicznego zużycia elementów roboczych głębosza a ich rozwiązanie konstrukcyjne

 

Monika SZCZYPSKA, Wojciech GOLIMOWSKI:

Properties comparison of vegetable oils as lubricants

Porównanie właściwości olejów roślinnych jako środków smarnych

 

Tomasz SZUL:

Assessment of the accuracy of the approximate method used to estimate the heating power demand for single-family houses

Ocena dokładności metody orientacyjnej służącej do szacowania zapotrzebowania na moc do ogrzewania budynków mieszkalnych jednorodzinnych

 

Piotr SZULC:

Влияние содержания Nмин на динамику накопления сухого веществаа также показатели эффективности использования азота в ювенальной фазе кукурузы

Vliyanie soderzhaniya Nmin na dinamiku nakopleniya sukhogo veshchestvaa takzhe pokazateli effektivnosti ispolzovaniya azota v yuvenalnoj faze kukuruzy

An influence of a Nmin content on the dynamics of dry mass storage and factors of nitrogen use effectiveness in juvenile maize phase

 

Dariusz ULBRICH, Jarosław SELECH, Dawid ROMEK, Mateusz SIEŃKOWSKI, Konrad WŁODARCZYK, Jakub KOWALCZYK, Żaneta STASZAK, Jacek MARCINKIEWICZ:

Analysis of the costs of regeneration of excavator buckets used for brown coal excavation

Analiza kosztów regeneracji koparek wielonaczyniowych stosowanych w kopalniach węgla brunatnego

 

Kamil WILCZYŃSKI, Zbigniew KOBUS, Tomasz GUZ:

Analysis of efficiency and particles size distribution in apple juice obtained with different methods

Analiza wydajności oraz składu cząsteczkowego soku jabłkowego otrzymywanego różnymi metodami

 

Stanisław WINNICKI, J. Lech JUGOWAR:

The effects of milking automation on a family farm

Efekty robotyzacji doju w gospodarstwie rodzinnym

2/2018

Archiwa rocznik 2/2018 – JOURNAL OF RESEARCH AND APPLICATIONS IN AGRICULTURAL ENGINEERING

Image

Paweł BIELICKI, Marcin PĄŚKO:

Production of seven-month-old apple trees in an organic nursery

Produkcja siedmiomiesięcznych drzewek jabłoni w szkółce ekologicznej

 

Krzysztof BOJARSKI, Zbigniew KACZMAREK:

Soil properties and dendrological parameters of trees after 20-year reforestation in the post fire area Potrzebowice (Middle Poland)

Właściwości gleb oraz parametry dendrologiczne drzew po dwudziestoletniej reforestacji pożarzyska Potrzebowice (środkowa Polska)

 

Jolanta BOJARSZCZUK, Jerzy KSIĘŻAK:

Economic assesment of cultivation of triticale and pea mixtures grown for fodder seeds

Ocena ekonomiczna uprawy mieszanek pszenżyta z grochem uprawianych na nasiona

 

Elżbieta BOLIGŁOWA, Katarzyna GLEŃ-KAROLCZYK, Janina GOSPODAREK:

The yielding and biometrics of broad bean depending on the applied biological protection

Plonowanie i cechy biometryczne bobu w zależności od zastosowanej ochrony biologicznej

 

Elżbieta BOLIGŁOWA, Katarzyna GLEŃ-KAROLCZYK, Kazimierz KLIMA:

The influence of the crop farming system on the health of spring triticale in the mountain conditions of the Beskid Niski

Wpływ systemu gospodarowania na zdrowotność pszenżyta jarego w warunkach górskich Beskidu Niskiego

 

Elżbieta BOLIGŁOWA, Katarzyna GLEŃ-KAROLCZYK, Agnieszka KLIMEK-KOPYRA, Tadeusz ZAJĄC:

Condition of winter triticale in pure and mixed sowing

Stan zdrowotny pszenżyta ozimego w siewie czystym i mieszanym

 

Joanna DŁUŻNIEWSKA:

A response of Rhizoctonia solani Kühn. to biotechnical preparations

Reakcja grzyba Rhizoctonia solani Kühn. na preparaty biotechniczne

 

Joanna DŁUŻNIEWSKA, Tadeusz ZAJĄC:

Healthiness of pea seeds variety Tarchalska after bacterial inoculation

Zdrowotność nasion grochu siewnego odmiany tarchalska po zastosowaniu szczepionek bakteryjnych

 

Beata FELEDYN-SZEWCZYK, Krzysztof JOŃCZYK, Jarosław STALENGA:

Assessment of the usefulness of new winter wheat varieties (Triticum aestivum L.) for cultivation in organic farming

Ocena przydatności nowych odmian pszenicy ozimej (Triticum aestivum L.) do uprawy w rolnictwie ekologicznym

 

Andrzej FERENC, Ewa KORELESKA:

Die Bedeutung von Non-Profit-Organisationen bei der Förderung einer Gesundheitsorientierten Lebensstil der ländlichen Bevölkerung

Znaczenie organizacji non-profit w promocji prozdrowotnego stylu życia ludności wiejskiej

 

Mirosław GABRYSZUK, Jerzy BARSZCZEWSKI, Jakub DOBRZYŃSKI:

The mineral elements content in hair of cows from conventional and organic farms

Zawartość składników mineralnych we włosach krów z gospodarstwa ekologicznego i konwencjonalnego

 

Piotr GAJEWSKI, Mieczysław GRZELAK, Zbigniew KACZMAREK, Wojciech OWCZARZAK, Oskar TYLMAN, Sławomir RUNOWSKI:

Geobotanical conditions of habitats occupied by Phalaridetum arundinaceae caricetosum gracilis community in the middle Warta valley (Central Poland)

Warunki geobotaniczne siedlisk zajmowanych przez zbiorowisko Phalaridetum arundinaceae caricetosum gracilis

w dolinie środkowej Warty (środkowa Polska)

 

Anna GORCZYCA, Agnieszka GALON, Agnieszka TATOJ, Iwona WOJTASZEK, Ewelina MATRAS:

Occurrence of entomopathogenic fungi in agricultural and natural soils in South-Eastern Poland

Występowanie grzybów owadobójczych w glebach użytkowanych rolniczo i naturalnych Polski Południowo-Wschodniej

 

Janina GOSPODAREK, Natalia KWIECIEŃ:

The effect of broad bean intercropping with white mustard on weevils (Sitona spp.) feeding

Wpływ uprawy współrzędnej bobu z gorczycą białą na żerowanie oprzędzików (Sitona spp.)

 

Jacek GRODNER, Wojciech PIOTROWSKI, Barbara ŁABANOWSKA:

Efficacy assessment of field trapping of the currant borer Synanthedon tipuliformis (Lepidoptera: Sesiidae) using different lures with synthetic sex pheromone

Ocena skuteczności różnych rodzajów wabików z syntetycznym feromonem w odławianiu samców przeziernika porzeczkowca Synanthedon tipuliformis (Lepidoptera: Sesiidae)

 

Mieczysław GRZELAK, Eliza GAWEŁ, Magdalena JANYSZEK-SOŁTYSIAK, Jerzy BARSZCZEWSKI, Karolina JANYSZEK, Dorota WROŃSKA-PILAREK:

Variation in quantitative and qualitative alkaloid composition in Phalaris arundinacea (Poaceae)

Zróżnicowanie składu alkaloidowego pod względem ilościowym i jakościowym u Phalaris arundinacea (Poaceae)

 

Mieczysław GRZELAK, Leszek MAJCHRZAK, Eliza GAWEŁ, Tomasz PISKIER, Zbigniew KACZMAREK, Piotr GAJEWSKI:

Nature and fodder value, yielding and calorific value of rushes of great manna grass Glycerietum maximae Hueck 1831 from extensively managed meadows

Walory przyrodniczo-użytkowe, plonowanie i wartość energetyczna szuwaru mannowego Glycerietum maximae Hueck 1831 z łąk użytkowanych ekstensywnie

 

Ewelina HALLMANN, Renata KAZIMIERCZAK, Dominika ŚREDNICKA-TOBER, Ewa REMBIAŁKOWSKA, Elżbieta ROZPARA:

The evaluation of the content of biologically active compounds in the old and the new plum cultivars

Ocena zawartości związków biologicznie czynnych w dawnych i nowych odmianach śliw

 

Ewa JAJOR, Marek KORBAS, Joanna HOROSZKIEWICZ-JANKA, Jakub DANIELEWICZ, Beata BARANIAK:

The influence of selected biological products on limitation of the development of Sclerotinia sclerotiorum sclerotia

Wpływ wybranych produktów biologicznych na ograniczanie rozwoju sklerocjów Sclerotinia Sclerotiorum

 

Renata JASKULSKA:

Sorptive properties of cultivated Luvisols

Sorpcyjne właściwości użytkowanych rolniczo gleb płowych

 

Zbigniew KACZMAREK, Piotr GAJEWSKI, Mieczysław GRZELAK, Eliza GAWEŁ Jerzy BARSZCZEWSKI:

The influence of habitat conditions on developing and floristic character of Arrhenatheretum elatioris community syntaxons in the Flinta valley (Central Poland)

Wpływ warunków siedliskowych na kształtowanie się i charakterystykę florystyczną syntaksonów zespołu Arrhenatheretum elatioris w dolinie Flinty (środkowa Polska)

 

Renata KAZIMIERCZAK, Dominika ŚREDNICKA-TOBER, Ewelina HALLMANN, Ewa REMBIAŁKOWSKA:

Potential anticancer properties of berries from organic production – a review

Potencjalne właściwości przeciwnowotworowe owoców jagodowych z upraw ekologicznych – przegląd badań

 

Anna KILISZCZYK, Barbara WRÓBEL, Krystyna J. ZIELIŃSKA, Agata U. FABISZEWSKA:

A comparison of the number of selected groups of epiphytic microorganisms in meadow sward fertilised with various doses of natural fertilisers and NPK

Porównanie liczebności wybranych grup epifitycznych mikroorganizmów runi łąkowej nawożonej różnymi dawkami nawozów naturalnych i NPK

 

Agnieszka KLARZYŃSKA, Anna KRYSZAK, Jan KRYSZAK:

Natural attractiveness of „Łąki Pyzderskie” area

Przyrodnicza atrakcyjność „Łąk Pyzderskich”

 

Ewa KORELESKA:

Ausgewählte Marketingaspekte von Non-Profit-Organisationen in ländlichen Gebieten

Wybrane aspekty marketingu organizacji non-profit działających na obszarach wiejskich

 

Ireneusz KOWALIK, Zenon GRZEŚ, Piotr RYBACKI, Tadeusz MICHALSKI:

A comparison of quality of work of the feed mixer wagons with vertical and horizontal mixing systems

Porównanie jakości pracy wozów paszowych z pionowymi i poziomymi systemami mieszającymi

 

Jerzy KSIĘŻAK, Jolanta BOJARSZCZUK:

Influence of undersown species on maize yielding

Wpływ gatunku wsiewki na plonowanie kukurydzy

 

Anna KUCZUK, Janusz POSPOLITA:

Modeling of soil nitrogen content under conditions of diverse agricultural crops

Modelowanie zawartości azotu w glebie w warunkach różnych upraw rolniczych

 

Leszek MAJCHRZAK, Mieczysław GRZELAK, Tomasz PISKIER:

Influence of conservation tillage for spring wheat sowing on soil structure

Wpływ uprawy konserwującej pod pszenicę jarą na strukturę gleby

 

Stefan MARTYNIUK, Krzysztof JOŃCZYK, Monika KOZIEŁ:

Numbers of phosphate solubilizing microorganisms and phosphatases activities in the rhizosphere soil of organically and conventionally grown winter wheat

Liczebność mikroorganizmów rozpuszczających fosforany oraz aktywność fosfataz w glebie ryzosferowej pszenicy ozimej uprawianej w systemie ekologicznym i konwencjonalnym

 

Piotr MAZUR, Jerzy CHOJNACKI:

Remote grasslands crop productivity measurements with usage of multispectral camera and small unmanned aerial vehicle

Zdalny monitoring wydajności produkcyjnej pastwisk za pomocą kamery wielokanałowej i małego bezzałogowego statku powietrznego

 

Antoni MIECZNIKOWSKI, Katarzyna PIASECKA-JÓŹWIAK, Beata CHABŁOWSKA:

Selection of the strains from leuconostoc genus in respect of biotechnological properties, enabling their application in the process of ensiling the edible mushroom Agaricus bisporus

Selekcja szczepów z rodzaju Leuconostoc w zależności od właściwości biotechnologicznych umożliwiających ich stosowanie w procesie zakiszania pieczarki dwuzarodnikowej (Agaricus bisporus)

 

Karolina MISZTAL, Paulina JANCZURA, Renata KAZIMIERCZAK, Dominika ŚREDNICKA-TOBER, Ewelina HALLMANN, Ewa REMBIAŁKOWSKA:

Analysis of the organic food assortment from Polish and foreign producers in selected Warsaw stationary and online shops

Analiza i ocena asortymentu żywności ekologicznej pochodzącej od polskich i zagranicznych producentów w wybranych sklepach detalicznych stacjonarnych na terenie Warszawy oraz w sklepach internetowych

 

Maciej MURAWSKI, Mieczysław GRZELAK, Zbigniew KACZMAREK, Piotr GAJEWSKI, Sławomir RUNOWSKI, Oskar TYLMAN:

Nature value, habitat conditions and fodder value of selected associations in semi-natural moist meadows in the Noteć Bystra river valley

Waloryzacja przyrodnicza, warunki siedliskowe oraz wartość użytkowa wybranych zespołów roślinnych seminaturalnych łąk wilgotnych w dolinie Noteci Bystrej

3/2018

Archiwa rocznik 3/2018 – JOURNAL OF RESEARCH AND APPLICATIONS IN AGRICULTURAL ENGINEERING

Image

Bogusława BERNER, Jerzy CHOJNACKI:

Evaluation of the thrust force of a multirotor agricultural drone

Ocena siły ciągu wielowirnikowego drona rolniczego

 

Jerzy CHOJNACKI, Bogusława BERNER:

The influence of air stream generated by drone rotors on transverse distribution pattern of sown seeds

Wpływ strumienia powietrza wytwarzanego przez wirniki drona na rozkład poprzeczny wysianych nasion

 

Jerzy CHOJNACKI, Agnieszka ZDANOWICZ:

Properties of the carrot granulate intended for the feeding of animals in the organic farming

Właściwości granulatu marchwiowego przeznaczonego do skarmiania zwierząt w gospodarstwie ekologicznym

 

Agnieszka GŁOWACKA, Elżbieta ROZPARA:

Effect of rootstocks on the growth and yielding of sharka-resistant ‘Jojo’ plum trees under organic orchard conditions

Wpływ podkładek na wzrost i plonowanie odpornej na szarkę śliwy ‘Jojo’, w warunkach sadu ekologicznego

 

Jolanta KOWALSKA, Magdalena JAKUBOWSKA, Rafał NOWACZYK:

The effect of silicon application on growth of spring wheat under organic farming

Wpływ stosowania krzemu na wzrost pszenicy jarej w systemie rolnictwa ekologicznego

 

Barbara ŁASKA-ZIEJA, Florian ADAMCZYK, Damian MARCINKOWSKI, Wojciech GOLIMOWSKI, Marta KOŁODZIEJ, Katarzyna SZCZURKO:

Application of heat pumps in rapeseed oil production

Zastosowanie pomp ciepła w produkcji oleju rzepakowego

 

Tadeusz MICHALSKI, Anna BIECZYŃSKA, Piotr SZULC, Ireneusz KOWALIK:

Problems of seed production for organic farming

Problemy produkcji nasiennej dla rolnictwa ekologicznego

 

Aleksandra ORZESZKO-RYWKA, Małgorzata ROCHALSKA, Monika OSTROWSKA:

Availability and quality of organic seed of some vegetables

Dostępność i jakość ekologicznego materiału siewnego na przykładzie wybranych gatunków warzyw

 

Aleksandra PACHUTA, Jerzy CHOJNACKI:

The effect of liquid filtering parameters on insecticidal nematodes survival (viability) – biological plant protection product

Wpływ parametrów filtrowania cieczy na przeżywalność zawartych w niej owadobójczych nicieni ‑ biologicznego czynnika ochrony roślin

 

Anna PARUS, Joanna LEŚNIEWICZ, Piotr SZULC, Zbyszek ZBYTEK:

Influence of water extracts from selected weeds on germination and growth of maize seedling

Wpływ wodnych wyciągów z wybranych chwastów na kiełkowanie i początkowy rozwój siewek kukurydzy

 

Anna PASZKIEWICZ-JASIŃSKA, Marek KOPACZ, Robert KURNICKI:

The role of useful plants in mountain meadow-pasture communities from Molinio-Arhenatheretea class

Rola roślin użytkowych w górskich zbiorowiskach łąkowo-pastwiskowych z klasy Molinio-Arhenatheretea

 

Katarzyna PIASECKA-JÓŹWIAK, Jerzy KSIĘŻAK, Elżbieta SŁOWIK, Beata CHABŁOWSKA:

The use of lupin flour as nutritional additive to organic wheat sourdough bread

Wykorzystanie mączki z łubinu jako dodatku odżywczego (nutritional additive) do ekologicznego pieczywa pszennego na zakwasie

 

Ewa POCIECHA, Anna GORCZYCA, Agnieszka SYNOWIEC, Klaudia STASZKIEWICZ, Ewelina MATRAS:

Response of corn seedlings on mint and caraway essential oils in microencapsulated formulation

Reakcja siewek kukurydzy na mikrokapsułkowate olejki eteryczne z mięty i kminku

 

Janusz PODLEŚNY, Anna PODLEŚNA, Michał NĘDZI:

Forecrop value of blue and yellow lupine for winter wheat

Wartość przedplonowa łubinu wąskolistnego i żółtego dla pszenicy ozimej

 

Alicja PONDER, Ewelina HALLMANN:

Determination of selected elements of the nutritional value and bioactive compounds content in organic sugar syrups

Oznaczenie wybranych elementów wartości odżywczej i zawartości związków

biologicznie czynnych w ekologicznych syropach cukrowych

 

Małgorzata ROCHALSKA, Aleksandra ORZESZKO-RYWKA, Marta STYPIŃSKA:

Chlorophyll fluorescence as a quality indicator of root parsley (Petroselinum crispum var. Lenka) seeds

Fluorescencja chlorofilu jako wskaźnik jakości nasion pietruszki korzeniowej (Petroselinum crispum) odmiany Lenka

 

Milena RUSIN, Janina GOSPODAREK:

The effect of water extracts from Origanum vulgare L.on feeding of Leptinotarsa decemlineata Say

Wpływ wyciągów wodnych z lebiodki pospolitej (Origanum vulgare L.) na stonkę ziemniaczaną

 

Jarosław STALENGA, Jerzy KOPIŃSKI:

Is it possible in specialized organic farms to maintain in soil appropriate content of nutrients and organic matter?

Czy w wyspecjalizowanych gospodarstwach ekologicznych można utrzymać w glebie odpowiednią zawartość makroelementów i substancji organicznej?

 

Mariola STANIAK:

Dry matter and protein yields and leaf greenness index (SPAD) of alfalfa and festulolium depending on cultivation method and soil moisture level

Plon suchej masy i białka oraz indeks zieloności liścia (SPAD) lucerny i festulolium w zależności od sposobu uprawy i poziomu wilgotności gleby

 

Hanna SULEWSKA, Karolina RATAJCZAK, Alicja NIEWIADOMSKA, Katarzyna PANASIEWICZ, Grażyna SZYMAŃSKA:

Effect of the PRP fertilizers and microbiological inoculation and coinoculation in the yellow lupine (Lupinus luteus L.) cultivation

Efekty stosowania nawozów PRP oraz inokulacji i koinokulacji mikrobiologicznych w uprawie łubinu żółtego (Lupinus luteus L.)

 

Michał, SZAROLETA, Florian ADAMCZYK, Tomasz MICHALAK, Grzegorz WĄCHALSKI, Łukasz PASIUT:

Field Roller Briquetting Machine –work parameters of modyfied models of machine assemblies

Polowa Brykieciarka Zwijająca – parametry pracy zmodyfikowanych modeli zespołów maszyny

 

Piotr SZULC, Zbigniew PODKÓWKA, Weronika BALDYS:

Влияние азотного удобрения кукурузы на химический состав зеленой массы и производство молока

The influence of nitrogen fertilization on the chemical composition of maize silage and milk production

 

Grażyna SZYMAŃSKA, Hanna SULEWSKA, Karolina RATAJCZAK:

The effect of annual application of natural fertilizers and straw on the yielding of maize grown for grain in multiple monoculture

Efekty corocznego stosowania nawozów naturalnych i słomy na plonowanie kukurydzy uprawianej na ziarno w wieloletniej monokulturze

 

Maria ŚMIECHOWSKA:

Ecological threats for coastal systems in the context of acquiring and providing the quality of sea salt. A review

Zagrożenia ekologiczne systemów przybrzeżnych w kontekście pozyskiwania i zapewnienia jakości soli morskiej. Przegląd badań

 

Dominika ŚREDNICKA-TOBER, Karolina KRAŚNIEWSKA, Marcin BARAŃSKI, Ewa REMBIAŁKOWSKA, Ewelina HALLMANN, Renata KAZIMIERCZAK:

SWOT analysis of the Polish organic food sector in the context of its impact on the environment and human health

Analiza SWOT polskiego sektora żywności ekologicznej w kontekście wpływu na środowisko naturalne i zdrowie człowieka

 

Barbara WRÓBEL, Waldemar ZIELEWICZ:

Chemical composition of green forage in relation to legume plant species and its share in the meadow sward

Zależność składu chemicznego zielonki od gatunku rośliny bobowatej i jej udziału w runi łąkowej

 

Agnieszka ZDANOWICZ, Jerzy CHOJNACKI:

Horse manure granules in the aspect of use as fertilizer in small ecological farms

Granulat z obornika końskiego w aspekcie wykorzystania go jako nawozu w małych gospodarstwach ekologicznych

 

Waldemar ZIELEWICZ, Barbara GOLIŃSKA:

Use of lawn grass mixtures with iron sulphate for the renovation of lawn with moss

Wykorzystanie mieszanek nasiennych z dodatkiem soli żelaza do renowacji trawników porośniętych mchem

 

Waldemar ZIELEWICZ, Piotr GOLIŃSKI, Barbara WRÓBEL:

Effect of application of mineral fertilizers containing biological additives on botanical composition, nitrogen status and yielding of grass-legume sward

Wpływ stosowania nawozów mineralnych zawierających dodatki biologiczne na skład botaniczny,odżywienie azotem i plonowanie runi trawiasto-bobowatej

 

Waldemar ZIELEWICZ, Barbara WRÓBEL:

Effect of differential nitrogen fertilization on the nutritive value of fodder mallow (Malva verticillata L.) and maize (Zea mays L.) Eurostar variety

Wpływ zróżnicowanego nawożenia azotem na wartość pokarmową malwy pastewnej (Malva verticillata l.) i kukurydzy zwyczajnej (Zea mays L.) odmiany Eurostar

 

Krystyna J. ZIELIŃSKA, Agata U. FABISZEWSKA, Barbara WRÓBEL:

Increase in biogas yield from whole crop maize silage prepared with the addition of inoculant Lactosil Biogaz Plus

Wzrost wydajności biogazu z całych roślin kukurydzy kiszonych z dodatkiem inokulanta Lactosil Biogaz Plus

 

Katarzyna ŻUCHNIEWICZ, Jerzy BARSZCZEWSKI, Teresa KOZŁOWSKA, Paweł WIERZCHOWSKI, Mieczysław GRZELAK:

Changes in meadow communities on abandoned marshy meadows

Przeobrażenia zbiorowisk łąkowych na nieużytkowanych wtórnie zabagnianych murszowiskach

4/2018

Archiwa rocznik 4/2018 – JOURNAL OF RESEARCH AND APPLICATIONS IN AGRICULTURAL ENGINEERING

Image

Mariusz ADAMSKI, Marcin HERKOWIAK, Natalia MIODUSZEWSKA, Ewa OSUCH, Andrzej OSUCH, Gniewko NIEDBAŁA, Magdalena PIEKUTOWSKA, Przemysław PRZYGODZIŃSKI:

Analysis of the possibilities of using a hybrid heating system in the process of anaerobic biomass decomposition in a container fermenter

Analiza możliwości wykorzystania hybrydowego systemu grzewczego w procesie beztlenowego przetwarzania biomasy w fermentorze kontenerowym

 

Mariusz ADAMSKI, Marcin HERKOWIAK, Natalia MIODUSZEWSKA, Ewa OSUCH, Andrzej OSUCH, Gniewko NIEDBAŁA, Magdalena PIEKUTOWSKA, Przemysław PRZYGODZIŃSKI:

Fertilizer value and energy value of multi-component digestate pulp and the possibility of its aggregation

Wartość nawozowa i wartość energetyczna wieloskładnikowej pulpy pofermentacyjnej oraz możliwości jej agregacji

 

Zbigniew BŁASZKIEWICZ:

The identification and quantification of factors determining soil compaction caused by single agricultural tyres on a field

Identyfikacja i kwantyfikacja czynników determinujących zgęszczanie gleby w polu in situ pojedynczymi oponami ciągnikowymi

 

Zbigniew BŁASZKIEWICZ, Piotr RYBACKI, Piotr KNEBLEWSKI:

Quantification of heat balance for windows with varying numbers of window panes and geographical exposure in the climate of the Wielkopolska region

Kwantyfikacja bilansu cieplnego okien o różnej liczbie szyb i orientacji geograficznej w warunkach klimatycznych Wielkopolski

 

Jarosław CHLEBOWSKI, Tomasz NOWAKOWSKI, Jan BARWICKI, Stanisław GACH, Monika JAREMCZUK:

Ensilaging of beet pulp with the use of wrapping press

Zakiszanie wysłodków buraczanych z zastosowaniem prasoowijarki

 

Mirosław CZECHLOWSKI, Tomasz WOJCIECHOWSKI, Mariusz ADAMSKI, Gniewko NIEDBAŁA, Magdalena PIEKUTOWSKA:

Application of ASG-EUPOS high precision positioning system for cereal harvester monitoring

Zastosowanie systemu precyzyjnego pozycjonowania ASG-EUPOS do monitorowania pracy kombajnu zbożowego

 

Katarzyna DEREŃ, Antoni SZEWCZYK, Tomasz R. SEKUTOWSKI:

The effect of the type of preparation with the content of nano-copper and copper on the coverage of winter rape plants

Wpływ rodzaju preparatu z zawartością nanomiedzi i miedzi na pokrycie roślin rzepaku ozimego

 

Adam FOJUD, Maciej ZABOROWICZ, Piotr BONIECKI, Piotr OKOŃ:

Project of an open information technology system supporting farm management

Projekt otwartego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie gospodarstwem rolnym

 

Vasilij Nikolaevich GUTMAN:

Опыт разработки поточных механизированных линий приготовления и раздачи кормов свиньям

Experience of the development permanent of mechanized line for the preparation and distribution of feed to pigs

Doświadczenia w tworzeniu zmechanizowanych linii produkcyjnych do przygotowania i dystrybucji pasz dla trzody chlewnej

 

Marcin HERKOWIAK, Mariusz ADAMSKI, Zbigniew DWORECKI, Bogusława WALISZEWSKA, Krzysztof PILARSKI, Kamil WITASZEK, Gniewko NIEDBAŁA, Magdalena PIEKUTOWSKA:

Analysis of the possibility of obtaining thermal energy from combustion of selected cereal straw species

Analiza możliwości pozyskania energii cieplnej ze spalania wybranych gatunków słomy zbóż

 

Marcin HERKOWIAK, Mariusz ADAMSKI, Krzysztof PILARSKI, Zbigniew DWORECKI, Kamil WITASZEK, Gniewko NIEDBAŁA, Magdalena PIEKUTOWSKA:

Comparison of the effects of management of apple pomace for energy purposes in fermentation and combustion processes

Porównanie efektów zagospodarowania wytłoków jabłkowych na cele energetyczne w procesach fermentacji oraz spalania

 

Jakub KOWALCZYK, Dariusz ULBRICH, Daria STĘPAK:

Location of the adhesive path in joints of thin car body sheets

Lokalizacja ścieżki kleju w połączeniach cienkich blach karoseryjnych

 

Jakub KOWALCZYK, Dariusz ULBRICH, Daria STĘPAK:

The influence of the adhesive path width on selected parameters of amplitude-frequency spectrum of ultrasonic surface wave

Wpływ szerokości ścieżki kleju na wybrane parametry widma amplitudowo-częstotliwościowego ultradźwiękowej fali powierzchniowej

 

Małgorzata KRASOWSKA, Małgorzata KOWCZYK-SADOWY:

Evaluation of the possibility of using apple pomace for fertilizing purposes

Ocena możliwości wykorzystania wytłoków jabłkowych do celów nawozowych

 

Sebastian KUJAWA:

Maturity classification for composted sewage sludge and rapeseed straw mixture based on

neural analysis of images acquired in UV-A light

Klasyfikacja dojrzałości kompostowanej mieszaniny osadu ściekowego i słomy rzepakowej na podstawie neuronowej analizy obrazów pozyskanych w świetle UV-A

 

Maksym KULYK, Ilona ROZHKO, Vasyl KURYLO, Volodymyr BULGAKOV, Semjons IVANOVS, Aleksandrs ADAMOVIC:

Impact of the soil and climate conditions upon the formation of the crop yield and germinating power of the switchgrass (Panicum virgatum L.) seeds

Wpływ warunków glebowych i klimatycznych na wielkość plonu i zdolność kiełkowania nasion prosa rózgowego (Panicum virgatum L.)

 

Marta KUPRYŚ-CARUK:

Occurrence of mycotoxins in cereal grains from organic farming after a long storage time

Mikotoksyny w długo przechowywanym ziarnie zbóż z upraw ekologicznych

 

Danuta Maria LANGE, Krzysztof PRZYBYŁ, Mateusz ŁUKOMSKI, Krzysztof KOSZELA, Piotr BONIECKI:

Neural identification of images showing selected varieties of stored potatoes

Neuronowa identyfikacja obrazów wybranych odmian magazynowanych ziemniaków

 

Mateusz ŁUKOMSKI, Krzysztof KOSZELA, Krzysztof PRZYBYŁ, Wojciech MUELLER:

Computer control and measuring system of HWZ-3 engine dynamometer

Komputerowy system kontrolno-pomiarowy hamowni silnikowej HWZ-3

 

Krzysztof MIASTKOWSKI, Sławomir BAKIER:

Performance analysis of pumping viscous fluids with complex rheological properties using a screw conveyor

Analiza wydajności transportu płynów o złożonych właściwościach reologicznych za pomocą przenośnika ślimakowego

 

Wojciech MUELLER, Przemysław IDZIASZEK, Sebastian KUJAWA, Mateusz ŁUKOMSKI, Przemysław NOWAK:

Mapping of relational structures in graph database NEO4J

Mapowanie struktur relacyjnych w bazie grafowej NEO4J

 

Gniewko NIEDBAŁA:

Application of multiple linear regression for multi-criteria yield prediction of winter wheat

Zastosowanie analizy regresji wielorakiej dla wielokryterialnej prognozy plonów pszenicy ozimej

 

Gniewko NIEDBAŁA, Magdalena PIEKUTOWSKA:

Application of artificial neural networks for the prediction of quality characteristics of potato tubers – Innovator variety

Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do predykcji cech jakościowych bulw ziemniaka odmiany Innovator

 

Gniewko NIEDBAŁA, Magdalena PIEKUTOWSKA, Mariusz ADAMSKI:

Multiple regression analysis model to predict and simulate winter rapeseed yield

Model analizy regresji wielorakiej dla prognozy i symulacji plonu rzepaku ozimego

 

Gniewko NIEDBAŁA, Magdalena PIEKUTOWSKA, Janina RUDOWICZ-NAWROCKA,Mariusz ADAMSKI, Tomasz WOJCIECHOWSKI, Marcin HERKOWIAK, Agnieszka SZPARAGA, Aneta CZECHOWSKA-KOSACKA:

Application of artificial neural networks to analyze the emergence of soybean seeds after applying herbal treatments

Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do analizy wschodów nasion soi po zastosowaniu zapraw ziołowych

 

Bogdan NOGALSKI, Przemysław NIEWIADOMSKI, Katarzyna BARTŁOMIEJCZAK:

Determinants of selecting research laboratory – recommendations for manufacturers of agricultural machines

Determinanty wyboru laboratorium badawczego – rekomendacje dla producentów maszyn rolniczych

 

Bogdan NOGALSKI, Przemysław NIEWIADOMSKI, Katarzyna BARTŁOMIEJCZAK:

Determinants of selecting a research laboratory of agricultural machinery – requirement significance assessment

Determinanty wyboru laboratorium badawczego maszyn rolniczych – ocena istotności wymagań

 

Piotr OKOŃ, Janina RUDOWICZ-NAWROCKA, Piotr BONIECKI, Radosław Jan KOZ ŁOWSKI, Piotr JUREK, Adam FOJUD, Krzysztof PRZYBYŁ:

Design project of a system of wireless sensors network supporting the fields irrigation process

Projekt systemu sieci bezprzewodowych czujników wspierający proces nawadniania pól

 

Jarosław OSIAK, Grzegorz GAŁEK, Jacek SKUDLARSKI, Oksana MAKARCHUK:

Wind power in Poland and Ukraine – condition today and prospects for tomorrow

Stan i perspektywy rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce i na Ukrainie

Zygmunt OWSIAK, Elżbieta BESZ, Krzysztof LEJMAN:

Optimization of Transport Processes Using the Evolutionary Solver

Optymalizacja procesów transportowych metodami ewolucyjnymi

 

Magdalena PIEKUTOWSKA, Gniewko NIEDBAŁA Mariusz ADAMSKI, Mirosław CZECHLOWSKI, Tomasz WOJCIECHOWSKI, Aneta CZECHOWSKA-KOSACKA, Katarzyna WÓJCIK-OLIVEIRA:

Modeling methods of predicting potato yield – examples and possibilities of application

Metody modelowania predykcji plonu ziemniaków – przykłady i możliwości zastosowania

 

Janina RUDOWICZ-NAWROCKA, Kornelia KUDLIŃSKA, Gniewko NIEDBAŁA, Magdalena PIEKUTOWSKA:

Application of augmented reality in dairy cattle monitoring

Zastosowanie rozszerzonej rzeczywistości w monitorowaniu bydła mlecznego

 

Janusz RUTKOWSKI:

The impact of the modelling method of the front loader on the accuracy of the FEM calculations results

Wpływ sposobu modelowania konstrukcji nośnej ładowacza czołowego na dokładność wyników obliczeń MES

 

Barbara SOKOLNICKA, Paweł FUĆ, Piotr LIJEWSKI, Natalia SZYMLET, Maciej SIEDLECKI:

Retrofitting issues of non-road vehicles on the example of a farm tractor

Zagadnienie retrofittingu w pojazdach pozadrogowych na przykładzie ciągnika rolniczego

 

Tomasz SZUL:

Technical and economic evaluation of a heating system based on air-to-water heat pumps with photovoltaic – micro-installation within the prosument program

Ocena techniczno-ekonomiczna systemu grzewczego opartego na pompach ciepła typu powietrze woda współpracującego z mikroinstalacją fotowoltaiczną w ramach programu Prosument

 

Piotr SZULC, Zbigniew PODKÓWKA, Jan BOCIANOWSKI, Daniel KRAUKLIS, Wioletta WILCZEWSKA:

Chemical composition and nutritional value of maize grains from cultivars of different breeding and seed companies

Skład chemiczny oraz wartość pokarmowa ziarna kukurydzy odmian różnych firm hodowlano-nasiennych

 

Katarzyna SZWEDZIAK, Joanna MOCZKO:

The use of a vibrating fluidized bed dryer for the manufacture of high-protein products

Wykorzystanie wibrofluidyzatora do produkcji preparatów wysokobiałkowych

 

Katarzyna SZWEDZIAK, Przemysław WINIARSKI:

Analysis of vibration of combine harvester structure for the elements excessively exposed to static load

Badania i analiza drgań konstrukcji kombajnu zbożowego dla miejsc nadmiernie obciążonych statycznie

 

Natalia SZYMLET, Maciej SIEDLECKI, Piotr LIJEWSKI, Barbara SOKOLNICKA:

Specific emission of harmful compounds analysis from an agricultural tractor in a modified NRSC test

Analiza jednostkowej emisji związków toksycznych z ciągnika rolniczego w zmodyfikowanym teście NRSC

 

Włodzimierz TALARCZYK, Łukasz ŁOWIŃSKI:

Analysis of the possibilities of adapting the manure spreader for subsoil application of dehydrated digestate

Analiza możliwości przystosowania rozrzutnika obornika do doglebowej aplikacji odwodnionego pofermentu

 

Dariusz ULBRICH, Roma PTAK, Jakub KOWALCZYK:

Assessment of the condition of the coatings after the tests in a salt spray chamber

Ocena stanu powłok lakierniczych po badaniach w komorze mgły solnej

 

Ewa WACHOWICZ:

Methodical aspects of modeling technological processes in selected agricultural facilities

Metodyczne aspekty modelowania procesów technologicznych w wybranych obiektach rolniczych

 

Marcin ZASTEMPOWSKI, Andrzej BOCHAT:

Modeling of the process of impact-resistant grain materials’ shredding

Modelowanie procesu udarnościowego rozdrabniania materiałów ziarnistych

 

Arkadiusz ZMUDA, Anna MATUSZAK, Florian ADAMCZYK:

Profitability assessment of low-power combined heat and power systems in agriculture

Ocena opłacalności zastosowania układów kogeneracyjnych małych mocy w rolnictwie