1/2005

Archiwa rocznik 1/2005 – JOURNAL OF RESEARCH AND APPLICATIONS IN AGRICULTURAL ENGINEERING

Image

SPIS TREŚCI 1/2005

CONTENTS


J. Rutkowski, J. Szczepaniak:

Simulations and analysis of virtual computer models in application to series of types of agricultural rollers

Symulacje i obliczenia komputerowe modeli wirtualnych typoszeregu wałów uprawowych

(rec. prof. dr inż. Z. Kośmicki; prof. dr hab. inż. A. Krysztofiak)

 

W. Kęska, P. Ratajczak:

Research of positioning precision by the selected GPS receiver in static and dynamic conditions

Badania dokładności pomiaru położenia maszyn roboczych za pomocą GPS

(rec. prof. dr inż. Z. Kośmicki; prof. dr hab. inż. A. Krysztofiak)

 

F. Adamczyk:

The noise of agricultural tractors in field conditions

Hałas ciągników w warunkach polowych

(rec. prof. dr inż. Z. Kośmicki; doc. dr hab. H. Kaźmierczak)

 

A. Piotrowska-Cyplik, Z. Czarnecki:

Measurment of the capillary suction time (CST) as a method of optimum dose of

flocculants estimation to support of municipal aerobic sewage sludge condense

Pomiar czasu ssania kapilarnego (CSK) jako metoda wyznaczania optymalnej dawki flokulantów

do wspomagania procesu odwadniania komunalnego osadu tlenowego

(rec. prof. dr hab. inż. A. Krysztofiak; dr hab. inż. P. Konieczny)

 

J. Dach, Z. Zbytek:

Organic recycling of sewage sludge with usage of piles tractor aerator

Recykling organiczny osadów ściekowych przy zastosowaniu ciągnikowego aeratora pryzm

(rec. prof. dr inż. Z. Kośmicki; prof. dr hab. inż. A. Krysztofiak)

 

J. Kromulski, T. Pawłowski, J. Szczepaniak, J. Mac, R. Grzechowiak:

Experimental verification of virtual models of agricultural machines on the example of slurry tanker construction

Weryfikacja eksperymentalna wirtualnych modeli maszyn rolniczych

na przykładzie konstrukcji wozu asenizacyjnego

(rec. prof. dr inż. Z. Kośmicki; prof. dr hab. inż. A. Krysztofiak)

 

J. Kowalczyk, M. Libera, M. Jósko:

Evaluation of rolling bearings elements surface layer state changes by means of Barkhausen Noise

Ocena zmian zachodzących w warstwie wierzchniej elementów łożysk tocznych

z wykorzystaniem szumów Barkhausena

(rec. prof. dr inż. Z. Kośmicki; prof. dr hab. inż. A. Krysztofiak)

 

P. Boniecki:

Sieci neuronowe typu Kohonena w klasyfikacyjnych problemach inżynierii rolniczej

The Kohonen neural network in solving classification problems in agricultural engineering

(rec. prof. dr inż. Z. Kośmicki; prof. dr hab. inż. J. Weres)

 

J. Cież:

Accident risk among private farmers related to using of farm machinery

Ryzyko wypadkowe wśród rolników indywidualnych związane z użytkowaniem techniki rolniczej

(rec. prof. dr inż. Z. Kośmicki; prof. dr hab. inż. A. Krysztofiak)

 

A. Kraujalis, V. Liubarskij, L. Raslavičius:

Biodiesel and their blends with mineral diesel consumption analysis fuelling tractors of small and average capacity

Анализ расхода биодизельного топлива и его смесей с минеральным дизельным топливом

при работе тракторов малой и средней мощности

(rec. prof. dr inż. K. Mielec, dr inż. J. Radniecki)

 

A. L. Rapinchuk, I. Niedziółka, W. Tanaś:

Economic aspects of potato production costs

Анализ составляющих себестоимости производства картофеля

(rec. prof. dr inż. K. Mielec, dr inż. J. Radniecki)

 

A.N. Kavgarenja, I. Niedziółka, W. Tanaś:

Research of resources savings a way of recycling of manure drains

Изыскание ресурсосберегающего способа утилизации навозных стоков

(rec. prof. dr inż. K. Mielec, dr inż. J. Radniecki)

2/2005

Archiwa rocznik 2/2005 – JOURNAL OF RESEARCH AND APPLICATIONS IN AGRICULTURAL ENGINEERING

Image

SPIS TREŚCI 2/2005
CONTENTS

F. ADAMCZYK:

Wpływ roślinności na spadek poziomu dźwięku ciągników rolniczych na drodze jego propagacji

The influence of the vegetation as hindrances on the fall of sound level of agricultural tractors on the way of the sound spreading

(rec. prof. dr inż. Kazimierz Mielec; doc. dr hab. Henryk Kaźmierczak)

 

P. BONIECKI:

Wykorzystanie technik neuronowych w praktyce rolniczej

Using of neuronal techniques in agricultural practice

(rec. prof. dr inż. Kazimierz Mielec; prof. dr inż. Zdzisław Kośmicki)

 

P. BONIECKI:

Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych typu rbf do predykcji plonu wybranych roślin zbożowych

The use of artificial neuronal networks of the rbf type for prediction of yield of chosen cereal plants

(rec. prof. dr inż. Kazimierz Mielec; prof. dr inż. Zdzisław Kośmicki)

 

P. BONIECKI, A. KRYSZTOFIAK, M. CZECHLOWSKI, A. PRZYBYLAK:

Wybrane metody sztucznej inteligencji w procesie diagnozowania wybranych ciągników rolniczych

Selected methods of artificial intelligence in the process of diagnosing of chosen agricultural tractors

(rec. prof. dr inż. Kazimierz Mielec; prof. dr inż. Zdzisław Kośmicki)

 

K. DURCZAK, C. RZEŹNIK:

Systematyzacja wskaźników jakości pracy maszyn rolniczych

Systematization of coefficients of quality of work of agricultural machines

(rec. prof. dr inż. Zdzisław Kośmicki; prof. dr inż. Kazimierz Mielec)

 

P. JEVICZ, V.O. DUBROVIN, Z. SZEDIVA:

Existing standards and their need for liquid and gaseous alternative fuels standards

(rec. prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kęska; dr inż. Jan Radniecki)

 

W. KĘSKA, S. FEDER, K. WŁODARCZYK:

Pneumatyczne wspomaganie sortowania mieszanin ziarnistych na sitach drgających

Screening of the granular materials on the vibrational sieves with pneumatic aid

(rec. prof. dr inż. Zdzisław Kośmicki; prof. dr inż. Kazimierz Mielec)

 

T. OLSZEWSKI, J. DACH, A. JĘDRUŚ:

Modelowanie procesu kompostowania nawozów naturalnych w aspekcie generowania ciepła

Modeling of the natural fertilizers composting process in the heat generating aspect

(rec. prof. dr inż. Zdzisław Kośmicki; prof. dr inż. Kazimierz Mielec)

 

M. ZIELNICA, W. TALARCZYK:

Symulacja obciążeń wielozadaniowego agregatu do bezorkowej uprawy gleby

Simulation of loads of multi-role aggregate for ploughless soil tillage

(rec. prof. dr hab. inż. Adam Krysztofiak; prof. dr inż. Kazimierz Mielec)

 

D. BUCZMA:

Nawęglanie laserowe stali niskowęglowych

Laser carbonizing of low-carbon steel

(rec. prof. dr hab. inż. Wiesław Zwierzycki; prof. dr inż. Zdzisław Kośmicki)

 

G. KINAL, W. WALIGÓRA:

Badania efektów borowania laserowego elementów z żeliwa szarego

Results of the test of laser boronizing of machine elements made of gray cast iron

(rec. prof. dr hab. inż. Wiesław Zwierzycki; prof. dr inż. Zdzisław Kośmicki)

 

M. PACZKOWSKA, W. WALIGÓRA:

Wpływ borowania laserowego na strukturę warstwy powierzchniowej elementów z żeliwa sferoidalnego. Część 1: Porównanie struktury po borowaniu dyfuzyjnym i laserowym
Laser boronizing effect on surface layer of nodular iron parts. Part 1: Comparison of laser and diffusion boronizing structure

(rec. prof. dr hab. inż. Wiesław Zwierzycki; prof. dr inż. Zdzisław Kośmicki)

 

M. PACZKOWSKA:

Wpływ borowania laserowego na strukturę warstwy powierzchniowej elementów z żeliwa sferoidalnego
Część 2: Struktura strefy przejściowej i zahartowanej

Laser boronizing effect on surface layer of nodular iron parts. Part 2: Transition and hardened zone structure

(rec. prof. dr hab. inż. Wiesław Zwierzycki; prof. dr inż. Zdzisław Kośmicki)

3/2005

Archiwa rocznik 3/2005 – JOURNAL OF RESEARCH AND APPLICATIONS IN AGRICULTURAL ENGINEERING

Image

SPIS TREŚCI 3/2005

CONTENTS

F. ADAMCZYK:

Metody ograniczania rozprzestrzeniania się w środowisku rolniczym hałasu emitowanego przez agregaty polowe

Methods of reducing of the propagation in the agricultural environment of the noise emitted by field-aggregates

(rec. doc. dr hab. H. Kaźmierczak; prof. dr hab. inż. A. Krysztofiak)

 

L. BERKOWSKI
Wpływ stanu powierzchni na właściwości powłok metalizowanych natryskowo

The influence of the state of the surface on properties of coats after metal spraying

(rec. prof. dr inż. Z. Kośmicki; prof. dr hab. inż. A. Krysztofiak)

 

P. BONIECKI, W. MUELLER
Neuronowe techniki klasyfikacyjne w problemach identyfikacyjnych inżynierii rolniczej

The neuronal classifying techniques in problems of identification of agricultural engineering

(rec. prof. dr inż. Z. Kośmicki; prof. dr hab. inż. A. Krysztofiak)

 

Z. DWORECKI, A. FISZER, M. ŁOBODA, J. PRZYBYŁ:

Obliczanie momentów bezwładności ciągników i maszyn rolniczych

Calculation of tractor and agricultural machines moments of inertia

(rec. prof. dr hab. inż. J. Weres; prof. dr hab. inż. W. Kęska)

 

W. KĘSKA, P. RATAJCZAK:

Symulacyjne badania procesu wysiewu nawozu rozsiewaczem tarczowym

Simulation research of spreading process of mineral fertilizer by a disc spreader

(rec. prof. dr inż. Z. Kośmicki; prof. dr hab. inż. A. Krysztofiak)

 

I. MALUJDA:

Uszlachetnianie cienkiej warstwy drewna walcowaniem na gorąco

Refinement of thin layer of wood in hoot rolling process

(rec. prof. dr inż. Z. Kośmicki; prof. dr hab. inż. A. Krysztofiak)

 

W. MUELLER, P. BONIECKI, J. WERES, A. KRYSZTOFIAK:

EDUIR & BADNAK internet information systems applied in the processes of education & research management in agricultural engineering

Wykorzystanie internetowych systemów informatycznych EDUIR I BADNAK w procesie kształcenia i zarządzania badaniami w inżynierii rolniczej

(rec. prof. dr hab. inż. W. Kęska)

 

T. PAWLICKI, S. FEDER:

Międzynarodowe Targi Rolnicze POLAGRA-FARM 2005

International Agricultural Fair POLAGRA-FARM 2005

(rec. prof. dr inż. Z. Kośmicki; prof. dr inż. K. Mielec)

 

J. RUTKOWSKI, J. SZCZEPANIAK:

Badania symulacyjne i porównawcze przepływu powietrza wymuszonego pracą maszyny wiatrowej

Simulation and comparative researches of the air flow forced by wind machine work

(rec. prof. dr inż. Z. Kośmicki; prof. dr hab. inż. A. Krysztofiak)

 

J. SZCZEPANIAK:

Badania symulacyjne wirtualnego modelu maszyny wiatrowej w aspekcie zachowań jej konstrukcji

Computer engineer simulation of maintenance of wind machine construction using virtual model

(rec. prof. dr inż. Z. Kośmicki; prof. dr hab. inż. A. Krysztofiak)

 

A.V. KITUN, V.I. PEREDNIA, W. TANAŚ:

Мобильные средства для раздачи кормов крупному рогатому скоту и методика расчета области их эффективного применения

Mobile means for giving fodders to cattle and the method of defining the area of their efficient application

(rec. prof. dr inż. K. Mielec, dr inż. J. Radniecki)

 

L.J. STEPUK, A.N. KAVGARENJA, W. TANAŚ:

Методика расчета монодисперсного распылителя осветлённых навозных стоков

Design procedure of monodisperse sprayer of the clarified manure drains

(rec. prof. dr inż. K. Mielec, dr inż. J. Radniecki)

4/2005

Archiwa rocznik 4/2005 – JOURNAL OF RESEARCH AND APPLICATIONS IN AGRICULTURAL ENGINEERING

Image

SPIS TREŚCI 4/2005

CONTENTS

F. ADAMCZYK, P. FRĄCKOWIAK, K. MIELEC, Z. KOŚMICKI:

Problematyka badawcza w procesie zagęszczania słomy przeznaczonej na opał
Conception of inspissation of the straw intended on the fuel by its curling

(rec. prof. dr hab. inż. A. Krysztofiak; prof. dr hab. inż. A. Bochat)

 

J. CIEŻ:

Charakterystyka wypadków związanych z użytkowaniem ciągników rolniczych w polskim rolnictwie indywidualnym

Characteristic features of tractor-related accidents in Polish private agriculture

(rec. prof. dr inż. Z. Kośmicki; prof. dr inż. K. Mielec)

 

J. ZIELNICA, M. OLEJNICZAK, J. SZCZEPANIAK:

Wybrane zagadnienia teorii plastyczności w zastosowaniu do elementu skończonego pręta cienkościennego

Selected problems of plasticity theory in application to the finite element of a thin-walled bar

(rec. prof. dr hab. inż. A. Krysztofiak; prof. dr hab. inż. W. Kęska)

 

J. JURGA:

Właściwości fizyczne piasku gliniastego w strefach pola o zróżnicowanej intensywności oddziaływania układów jezdnych agregatów polowych

Physical properties of loamy sand in field zones of various intensity of impact of vehicles’ driving systems

(rec. prof. dr inż. Z. Kośmicki; prof. dr hab. inż. A. Bochat)

 

P. SĘK:

Wozy paszowe do żywienia krów w systemie TMR

Forage trailers for cows feeding in TMR system

(rec. prof. dr inż. K. Mielec; prof. dr hab. inż. A. Bochat)

 

M. GOŚCIAŃSKI, Z. KOŚMICKI, K. MIELEC:

Skażone chemicznie części maszyn rolniczych wykonane z tworzyw sztucznych

Chemically polluted parts of agricultural machines, which were executed from plastic

(rec. prof. dr S. Bugajski; prof. dr hab. inż. W. Kęska)

 

M. ŁABĘCKI:

Modernizacja typoszeregu jednostopniowych kątowych skrzynek przekładniowych stosowanych w maszynach rolniczych

Modernization of series of types of one-speed angular gearboxes applied in agricultural machines

(rec. prof. dr inż. Z. Kośmicki; prof. dr hab. inż. W. Kęska)

 

W. TOMCZYK:

Aspekty ekologii w konstruowaniu i odnowie maszyn i urządzeń

Aspects of ecology in constructing and renovation of machines and devices

(rec. prof. dr hab. inż. A. Bochat; prof. dr hab. inż. C. Rzeźnik)

 

W. MAJCZAK, H. JAWORSKI, J. STAŃSKA, R. BIELECKA, K. BIELECKI, Z. RAPACKI, I. SOBIŚ, S. STAFIJOWSKI:

Dobrowolna atestacja wyrobów w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego jako narzędzie prewencji wypadkowej w Rolnictwie

Voluntary attestation of products in the Agricultural Social Fund as an instrument of accidents prevention in agriculture

(rec. prof. dr inż. K. Mielec; dr inż. K. Klembalska)

 

W. MAJCZAK, H. JAWORSKI, J. STAŃSKA, R. BIELECKA, K. BIELECKI, Z. RAPACKI, I. SOBIŚ, S. STAFIJOWSKI:

Metody eliminacji z rynku wadliwych wyrobów i usług dla rolnictwa

Methods of elimination defective products and services for agriculture from a market

(rec. prof. dr inż. K. Mielec; dr inż. K. Klembalska)

 

A.V. KITUN, V.I. PEREDNIA, W. TANAŚ:

Обоснование выбора схемы для создания многофункционального измельчителя-смесителя кормов

Bases of the selection of the system for designing the polyfunctional shredder-mixer for fodders

(rec. prof. dr inż. K. Mielec, dr inż. J. Radniecki)