1/2008

Archiwa rocznik 1/2008 – JOURNAL OF RESEARCH AND APPLICATIONS IN AGRICULTURAL ENGINEERING

Image

L.JAKLIŃSKI, S. PILARCZYK:

Metody pomiaru oraz przetwarzania informacji z czujników w polowych badaniach trakcyjnych opon rolniczych

Methods for measuring and data processing from field sensors in field tests conducted on tires of agricultural use

(rec. prof. dr hab. inż. L. Powierża; prof. dr hab. inż. A. Bochat)

 

JULISZEWSKI:

Niektóre ergonomiczne problemy użytkowania urządzeń sygnalizacyjnych współczesnych maszyn rolniczych

Some ergonomic problems of utilization of signaling devices of the modern agricultural machines

(rec. prof. dr inż. K. Mielec; prof. dr inż. Z. Kośmicki)

 

RZEŹNIK, P. RYBACKI:

Assessment of the effect of the material diversity of agricultural machines on their recyclability

Podatność na recykling jako funkcja różnorodności materiałów, z których zbudowana jest maszyna

(rec. prof. dr inż. K. Mielec; prof. dr inż. Z. Kośmicki)

 

KĘSKA, P. RATAJCZAK, B. JURCZAK:

Badania dokładności pomiaru pozycji maszyn w terenie otwartym za pomocą satelitarnego systemu GPS dedykowanego dla zastosowań rolniczych

Test of precision of GPS positioning systems dedicated for agricultural machinery positioning

(rec. prof. dr hab. inż. A. Krysztofiak; prof. dr inż. Z. Kośmicki)

 

BONIECKI, T. OLSZEWSKI:

Modelowanie neuronowe wybranych obiektów rolniczych z wykorzystaniem superformuły Johana Gielisa

Neuronal modelling of selected agricultural objects with usage of Johan Gielis’s supershape

(rec. prof. dr hab. inż. A. Bochat; dr hab. B. Cieślikowski)

 

OLSZEWSKI, A. RYNIECKI, P. BONIECKI:

Neural network development for automatic identification of the endpoint of drying barley in bulk

Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowcyh do automatycznej identyfikacji zakończenia

niskotemperaturowego suszenia jęczmienia

(rec. prof. dr hab. inż. W. Kęska; dr hab. B. Cieślikowski)

 

MUELLER, H. JOACHIMIAK, J. WERES:

Systemy informatyczne sektora rolniczego bazujące na technologii .NET 2005 i SQL Server 2005

The IT systems of agricultural sector based on .NET 2005 and SQL Server 2005 technology

(rec. prof. dr hab. inż. W. Kęska; dr hab. B. Cieślikowski)

 

KOSTENCKI:

Wskaźnik liniowy alternatywą dla masowego wskaźnika przy ocenie zużycia lemieszy płużnych

The linear index as alternative of the mass index for evaluation of wear of ploughshares

(rec. prof. dr hab. inż. A. Bochat; dr hab. B. Cieślikowski)

 

BAK, M. LIBERA, W. WALIGÓRA:

Formy niszczenia łożysk tocznych w maszynach rolniczych

Distruction forms of rolling bearings in agricultural machines

(rec. prof. dr inż. Z. Kośmicki; prof. dr hab. inż. W. Kęska)

 

SZUL:

Zużycie nośników energetycznych w gminach wiejskich województwa świętokrzyskiego

Consumption of energy carriers in rural communes of the Świętokrzyskie Province

(rec. prof. dr inż. Z. Kośmicki; prof. dr hab. inż. W. Kęska)

 

KLEMBALSKA:

Analiza zasadniczych wymagań bezpieczeństwa dla maszyn rolniczych w świetle nowej dyrektywy maszynowej

Analysis of basic safety requirements for agricultural machines in scope of the new machinery directive

(rec. prof. dr inż. Z. Kośmicki; prof. dr inż. K. Mielec)

 

KLEMBALSKA:

Rola jednostek badawczo-rozwojowych w gospodarce

A role of research and development units in the economy

(rec. prof. dr inż. Z. Kośmicki; prof. dr hab. inż. A. Krysztofiak)

 

DACH, P. NIŻEWSKI, J. CZEKAŁA, Z. ZBYTEK:

Porównanie emisji amoniaku z kompostowanego obornika i kompostowanych osadów ściekowych

Comparison of ammonia emission from composted swine farmyard manure and composted sewage sludge

(rec. prof. nadzw. dr hab. C. Wołoszyk; prof. dr hab. inż. A. Krysztofiak)

 

PAWLICKI, S. FEDER:

International Agricultural Fair POLAGRA FARM 2007

Międzynarodowe Targi Rolnicze POLAGRA FARM 2007

(rec. prof. dr inż. Z. Kośmicki; prof. dr inż. K. Mielec)

 

V.G. SAMOSYUK, V.N. DASHKOVV.N. GUTMAN:

Состояние и перспективы технического переоснащения отраслей свиноводства в Беларуси и России с учетом экологических требований

Condition and prospects of technical reconstruction of pig husbandry branches

in Belarus and Russia with provision for ecological requirements

(rec. prof. dr inż. K. Mielec; dr inż. J. Radniecki)

2/2008

Archiwa rocznik 2/2008 – JOURNAL OF RESEARCH AND APPLICATIONS IN AGRICULTURAL ENGINEERING

Image

JÓSKO, D. KOŁODZIEJSKI:

Wybrane problemy eksploatacyjne pojazdów i maszyn rolniczych w zakresie ich serwisowania

Selected exploitation problems of agricultural vehicles in the scope of their servicing

(rec. prof. dr inż. Z. Kośmicki; prof. dr hab. inż. C. Rzeźnik)

 

SZUL:

Influence of the individual group of energy consumers on the atmospheric air pollution in

rural communes of the Świętokrzyskie Province

Wpływ poszczególnych grup konsumentów energii na zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego

w gminach wiejskich województwa świętokrzyskiego

(rec. prof. dr hab. inż. W. Kęska)

 

ADAMCZYK, I. BOREK-IDŹKOWSKA:

Zagrożenia bezpieczeństwa przy rozdrabnianiu i brykietowaniu słomy

Safety hazards at shredders and the briquetting machines of straw

(rec. prof. dr inż. Z. Kośmicki; prof. dr inż. K. Mielec)

 

SZCZEPANIAK:

Identyfikacja parametrów modelu agregatu rolniczego ciągnik – sadzarka do ziemniaków

Parameters identification of agricultural combination tractor – potato planter model

(rec. prof. dr inż. Z. Kośmicki; prof. dr hab. inż. A. Krysztofiak)

 

SZCZEPANIAK:

Możliwości prognostyczne modelu agregatu ciągnik – sadzarka do ziemniaków

Possibility of forecast for model tractor – potato planter combination

(rec. prof. dr inż. Z. Kośmicki; prof. dr hab. inż. A. Krysztofiak)

 

KARBOWSKI:

Wybrane zagadnienia dotyczące opracowania modelu obliczeniowego (MES) naczepy siodłowej

wyposażonej w system osi sterowanej

Selected problem connected with preparing of FEM computation model for semi trailer

with axle steering system

(rec. prof. dr inż. Z. Kośmicki; prof. dr hab. inż. A. Krysztofiak)

 

KLEMBALSKA, A. LUBIŃSKI:

Skrócone wyniki badań innowacyjnej mobilnej linii technologicznej do przygotowania ziarna siewnego zbóż

Shortened results of researches of innovative mobile technological line for preparation of cereals seed-grain

(rec. prof. dr inż. Z. Kośmicki; prof. dr inż. K. Mielec)

 

JURGA:

Zastosowanie metody wizualno-rezystograficznej w badaniu stanu zdrowotnego i prognozowaniu

zagrożeń wywieranych przez klon pospolity na obszarach zurbanizowanych

Application of visually-resistographic method in the investigation of health state and anticipating

the threats exerted by Acer Platanoides on urbanized areas

(rec. prof. dr inż. Z. Kośmicki; prof. dr inż. K. Mielec)

 

STASIAK:

Analiza modeli opisujących rozkład naprężeń w glebie

Analysis of models describing stress distribution in the soil

(rec. prof. dr inż. Z. Kośmicki; prof. dr inż. K. Mielec)

 

A.KLEMBALSKA:

Bariery współpracy nauki i gospodarki z punktu widzenia jednostki badawczo-rozwojowej

Barriers of cooperation of science and economy in research and development units point of view

(rec. prof. dr inż. Z. Kośmicki; prof. dr hab. inż. A. Krysztofiak)

 

KOPIKS, D.VIESTURS:

The development trends of the fleet of tractors on the farms of Latvia

(rec. prof. dr hab. inż. W. Kęska)

 

BULGAKOV,S. IVANOVS:

Mathematical simulation of the fleet of machine and tractor units for root crop harvesting

by the criterion of power consumption

(rec. prof. dr hab. inż. W. Kęska)

 

NIEDBAŁA, A. KRYSZTOFIAK, E. DOLAŃSKA-NIEDBAŁA:

Telefonia internetowa VoIP jako alternatywa w komunikacji dla przedsiębiorstw rolniczych

Internet telephony VoIP as the alternative method in the communication for agricultural companies

(rec. prof. dr hab. inż. P. Boniecki; prof. dr inż. K. Mielec)

 

HOŁAJ:

Potrzeby informacyjne producentów kiszonki z kukurydzy

Information needs of maize silage farmers

(rec. prof. dr inż. Z. Kośmicki; dr hab. inż. J. Przybył)

 

J. KOZŁOWSKI, J. KOZŁOWSKI:

System komputerowy wspomagający analizę uszkodzeń liści rzepaku

The computer system for the analysis of damages on oilseed rape leaves

(rec. prof. dr hab. inż. P. Boniecki; prof. dr hab. inż. A. Krysztofiak)

 

RUT, K. SZWEDZIAK:

Zastosowanie technik informatycznych do oceny dojrzewania i starzenia się organów roślinnych

Applying computer techniques to the estimation of ripening and growing old of plant organs

(rec. prof. dr hab. inż. P. Boniecki; prof. dr hab. inż. A. Krysztofiak)

 

SZWEDZIAK:

Ocena jakości produktów rolno-spożywczych przy wykorzystaniu technik informatycznych

Assessment of the quality of agricultural products with using computer techniques

(rec. prof. dr hab. inż. P. Boniecki; prof. dr hab. inż. A. Krysztofiak)

 

ŚWIERCZYŃSKI, P. OLEJARSKI, P. BONIECKI:

Wykorzystanie sieci neuronowych w procesie identyfikacji wołka zbożowego

Using of artificial neuronal networks in identification process of granary weevils

(rec. prof. dr hab. inż. A. Bochat; prof. dr hab. inż. A. Krysztofiak)

 

PRZYBYLAK, P.BONIECKI, R. J. KOZŁOWSKI, P. ŚLÓSARZ:

Neuronowa identyfikacja poziomu zawartości tłuszczu w tkance mięśniowej owiec

Neural identification of the lamb’s intramuscular fat level content

(rec. prof. dr hab. inż. A. Bochat; prof. dr hab. W. Kęska)

 

NOWAKOWSKI, P. BONIECKI:

Neuronowy model do identyfikacji makrouszkodzeń ziarniaków

Neural model for identification of damages of corn kernels

(rec. prof. dr hab. inż. A. Bochat; prof. dr hab. inż. A. Krysztofiak)

 

MAJCZAK, S.STAFIJOWSKI, H. JAWORSKI, J.STAŃSKA, R. BIELECKA, K. BIELECKI, Z. RAPACKI:

Problemy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w prowadzonych postępowaniach

regresowych i prewencyjnych

Problems of Agricultural Social Insurance Fund in recourse and prevention activities

(rec. prof. dr inż. Z. Kośmicki; prof. dr inż. K. Mielec)

 

N.I. MURASHKO, L.V. ORESHKINA, А.N. MURASHKO, S.V. RESHETNIK:

Почвенный мониторинг с использованием данных дистанционного зондирования

Soil monitoring using remote-sensed data

(rec. prof. dr inż. K. Mielec; dr inż. J. Radniecki)

 

J.DACH,P. NIŻEWSKI:

Badania technologii kompostowania łuski cebulowej

The research on technology of onion rind composting process

(rec. prof. dr hab. inż. A. Krysztofiak; dr hab. inż. J. Przybył)

3/2008

Archiwa rocznik 3/2008 – JOURNAL OF RESEARCH AND APPLICATIONS IN AGRICULTURAL ENGINEERING

Image

BARTKOWIAK, P. BARTKOWIAK:

Rolnictwo ekologiczne w świetle realizacji koncepcji rozwoju zrównoważonego

Ecological agriculture in light of conception realisation of sustainable development

(rec. prof. dr hab. Władysława Łuczka-Bakuła; prof. dr hab. Eugeniusz Kośmicki; dr hab. Jerzy Szymona)

 

E. J. BIELIŃSKA, A. MOCEK, M. PAUL-LIS:

Wpływ systemu uprawy na aktywność enzymatyczną gleb zróżnicowanych typologicznie

Impact of the tillage system on the enzymatic activity of typologically diverse soils

(rec. prof. dr hab. Halina Smal; prof. dr hab. Piotr Skłodowski)

 

P. BONIECKI, K. NOWAKOWSKI:

Klasyfikacja ziarniaków kukurydzy w oparciu o neuronową identyfikację kształtu

The classification of maize’s kernels with supporting neuronal identification of shape

(rec. prof. dr hab. inż. Adam Krysztofiak; prof. dr inż. Kazimierz Mielec)

 

BORÓWCZAK, M. ALASZKIEWICZ, A. MIŁKOWSKA,K. SZYMAŃSKA:

Bilans fosforu i potasu w wybranych gospodarstwach rolnych trzech gmin regionu leszczyńskiego

Balance of phosphorus and potassium in selected farms of three communities of Leszno region

(rec. prof. dr hab. Elżbieta Boligłowa; dr hab. Kazimierz Klima)

 

BORÓWCZAK K. RĘBARZ:

Wpływ deszczowania i systemu uprawy na efekty produkcyjne i ekonomiczne uprawy jęczmienia jarego

Influence of irrigation and cultivation system on production and economic effects of spring barley cultivation

(rec. prof. dr hab. Władysława Łuczka-Bakuła; prof. dr hab. Eugeniusz Kośmicki)

 

BORÓWCZAK K. RĘBARZ:

Wpływ deszczowania i systemu uprawy na elementy plonowania i wartość siewną ziarna jęczmienia jarego

Influence of irrigation and cultivation system on the yielding components and grain sowing value of spring barley

(rec. dr hab. Teresa Dąbkowska; dr hab. Kazimierz Klima)

 

J.CHOJNACKI:

Wpływ wysokości opryskiwania na równomierność osadzania biologicznych środków

ochrony roślin – owadobójczych nicieni

Influence of spraying height on uniformity of biological plant protection agents deposition

(rec. prof. dr inż. Kazimierz Mielec; doc. dr hab. Marek Mrówczyński)

 

CZEKAŁA:

Właściwości chemiczne kompostu wytworzonego z komunalnego osadu ściekowego i różnych bioodpadów

Chemical properties of a compost produced on the basis of sewage sludge and different biowastes

(rec. prof. dr hab. Barbara Wiśniowska-Kielian; prof. dr hab. Czesław Wołoszyk)

 

CZEKAŁA,W. FERDYKOWSKI, Z. ZBYTEK:

Ekologiczne zagospodarowanie odpadu z konopi w kompostowaniu osadu ściekowego

Ecological management of hemp wastes under sewage sludge composting

(rec. prof. dr hab. Barbara Wiśniowska-Kielian; prof. dr hab. Czesław Wołoszyk)

 

DACH, Z. ZBYTEK:

Wpływ wysokobiałkowego żywienia trzody na wielkość emisji amoniaku z kompostowanego obornika

The influence of highly proteic swine nourishment on ammonia emission from composted manure

(rec. prof. dr hab. Jacek Czekała; prof. dr hab. Czesław Wołoszyk)

 

DOBRZAŃSKI, Z. ANYSZKA, K. ELKNER:

Reakcja marchwi na ekstrakty pochodzenia naturalnego z alg z rodzaju Sargassum – AlgaminoPlant

i z leonardytu – HumiPlant

Response of carrots to application of natural extracts from seaweed (Sargassum sp.) – AlgaminoPlant

and from leonardite – HumiPlant

(rec. prof. dr hab. Franciszek Borówczak; doc. dr hab. Marek Mrówczyński)

 

DULCET:

Metody i techniki zakiszania młóta browarnianego w belach cylindrycznych

Methods and technics of ensilage of brewer’s spent grains

(rec. prof. dr hab. inż. Adam Krysztofiak; prof. dr hab. inż. Andrzej Potkański)

 

FELEDYN-SZEWCZYK:

Zmiany bioróżnorodności flory segetalnej w systemie ekologicznym w latach 1996-2007

The changes of biodiversity of weed flora in organic system in the years 1996-2007

(rec. prof. dr hab. Hanna Sulewska; dr hab. Hubert Waligóra)

 

FISZER:

Badania porównawcze współczynnika trwałości brykietów ze słomy

Comparative research on the coefficient of durability of straw briquettes

(rec. prof. dr inż. Zdzisław Kośmicki; prof. dr inż. Kazimierz Mielec)

 

GOLCZ, M. BOSIACKI:

Reakcja tymianku właściwego (Thymus vulgaris L.) na wzrastające dawki azotu

oraz zabieg szczepienia grzybami mikoryzowymi

Effect of nitrogen fertilization doses and mycorrhization on the yield and essential oil content in thyme (Thymus vulgaris L.)

(rec. prof. dr hab. Ewa Solarska; prof. dr hab. Mirosława Ziombra)

 

GOLINOWSKA,M. PYTLARZ-KOZICKA:

Analiza dopłat do produkcji ekologicznej w latach 2004-2006 w Polsce

The analysis of the subsidies to ecological production in years 2004-2006 in Poland

(rec. prof. dr hab. Władysława Łuczka-Bakuła; prof. dr hab. Małgorzata Słodowa-Hełpa)

 

GOLISZEWSKI, K. ZARZYŃSKA:

Występowanie mszyc – wektorów wirusów na ekologicznej i integrowanej plantacji ziemniaków

a zdrowotność sadzeniaków

Incidence of the aphids – vectors of potato viruses on organic and integrated plantation and health of seed potato tubers

(rec. prof. dr hab. Franciszek Borówczak; prof. dr hab. Hanna Sulewska)

 

HALLMANN, E. REMBIAŁKOWSKA:

Ocena wartości odżywczej i sensorycznej pomidorów oraz soku pomidorowego

z produkcji ekologicznej i konwencjonalnej

Estimation of nutritive and sensory value of tomatoes and tomato juices from organic and conventional production

(rec. prof. dr hab. Katarzyna Szołtysek; prof. dr hab. Maria Śmiechowska)

 

JAKLIŃSKI, S. PILARCZYK:

Badanie rozkładu nacisków jednostkowych w glebie z uwzględnieniem występowania podeszwy płużnej

Research on individual stress distribution in the soil with regard to the occurrence of plough pan

(rec. prof. dr hab. inż. Adam Krysztofiak; prof. dr inż. Kazimierz Mielec)

 

JANKOWSKA-HUFLEJT, B. WRÓBEL:

Ocena przydatności pasz z użytków zielonych do produkcji zwierzęcej

w badanych gospodarstwach ekologicznych

Evaluation of usefulness of forages from grasslands in livestock production in examined organic farms

(rec. doc. dr hab. inż. J. Lech Jugowar; dr hab. inż. Lech Nawrocki)

 

JANOWSKA-BIERNAT:

Opłacalność uprawy owoców i warzyw w wybranych, małych i średnich gospodarstwach ekologicznych

województwa świętokrzyskiego w 2006 roku

Cost-effectiveness of fruit and vegetable cultivation on selected small and medium-sized organic farms

in the świętokrzyskie region in 2006

(rec. prof. dr hab. Władysława Łuczka-Bakuła; prof. dr hab. Ewa Rembiałkowska; prof. dr hab. Maria Śmiechowska)

 

JOŃCZYK:

Skutki produkcyjne i środowiskowe przekształcenia gospodarstwa z systemu produkcji konwencjonalnego na ekologiczny

Evaluation of the economic and environmental effects of conversion from conventional into organic farming system

(rec. prof. dr hab. Wiesław Koziara; prof. dr hab. Andrzej Mocek)

 

KACZMAREK,M. JAKUBUS,M. GRZELAKL. MRUGALSKA:

Wpływ dodatków różnych dawek efektywnych mikroorganizmów do poziomów orno-próchnicznych

gleb mineralnych na właściwości fizyczne i wodne

Impact of the addition of various doses of effective microorganisms to arable-humus horizons

of mineral soils on their physical and water properties

(rec. prof. dr hab. Elżbieta Boligłowa; prof. dr hab. Ewa Solarska)

 

KACZMAREK,A. WOLNA-MARUWKA,M. JAKUBUS:

Zmiany liczebności wybranych grup drobnoustrojów glebowych oraz aktywności enzymatycznej

w glebie inokulowanej efektywnymi mikroorganizmami (EM)

Changes of the number of selected microorganism groups and enzymatic activity in the soil inoculated with

effective microorganisms (EM)

(rec. prof. dr hab. Halina Smal; prof. dr hab. Piotr Skłodowski)

 

KANIUCZAK, P. K. BEREŚ:

Najważniejsze szkodniki zbóż w gospodarstwach ekologicznych Polski Południowo-Wschodniej

The most harmful cereals pests in ecological farms of South-East Poland

(rec. doc. dr hab. Marek Mrówczyński; dr hab. Hubert Waligóra)

 

KELM, Z. SPIAK, I. FOSTIAK, M. ROMANOWSKA:

Liczebność mszyc (hom. Aphididae) w konwencjonalnych i ekologicznych uprawach ziemniaków

oraz pszenicy ozimej na tle składu jakościowego roślin

Number of aphids (hom. Aphididae) on conventional and organic crops of potato

and winter wheat compared to chemical composition of plants

(rec. prof. dr hab. Wiesław Koziara; prof. dr hab. Hanna Sulewska; doc. dr hab. Marek Mrówczyński)

 

KIERZEK,G. GŁOWACKI, S. KACZMAREK:

Mechaniczne zwalczanie chwastów w rzepaku ozimym

Mechanical methods of weed control in winter oilseed rape

(rec. prof. dr hab. inż. Adam Krysztofiak; prof. dr inż. Kazimierz Mielec)

 

O. Kitikov, M. L. Klimova:

Развитие молочной отрасли Республики Беларусь в контексте вопросов экологически чистой продукции

Development of dairy branch of Belorus in the context of problems of ecologically pure production

(rec. prof. dr inż. Kazimierz Mielec; dr inż. Jan Radniecki)

 

KORELESKA:

Znaczenie marek w procesie sprzedaży produktów rolnictwa ekologicznego

The importance of the brand in the sales process of ecological farming products

(rec. prof. dr hab. Władysława Łuczka-Bakuła; dr hab. Jerzy Szymona)

 

Kowalska:

Próba zastosowania spinosadu w stosunku do stonki ziemniaczanej Leptinotarsa decemlineata (Say)

The preliminary research with spinosad used to control of colorado potato beetle Leptinotarsa decemlineata (Say)

(rec. dr hab. Teresa Dąbkowska; dr hab. Kazimierz Klima)

 

A. KUCHARSKI, R. MORDALSKI:

Porównanie efektywności uprawy kolendry siewnej w systemie ekologicznym i konwencjonalnym

The comparison of efficiency of coriander cultivation in ecological and conventional system

(rec. dr hab. Anna Maria Golcz; dr hab. Barbara Politycka)

 

R. KULIG:

Określenie zależności między parametrami procesu kondycjonowania materiałów roślinnych a gęstością granulatu

Dependence between the conditioning treatment of some plant materials and the density of resulting pellets

(rec. prof. dr inż. Zdzisław Kośmicki; prof. dr inż. Kazimierz Mielec)

 

J. KUŚ, K. JOŃCZYK:

Wpływ ekologicznego i konwencjonalnego sposobu gospodarowania na żyzność gleby

Influence of organic and conventional crop production system on soil fertility

(rec. prof. dr hab. Andrzej Mocek; dr hab. Wojciech Owczarzak)

 

A. ŁĘTKOWSKA:

Rolnictwo ekologiczne w Niemczech w latach 2004-2007

Organic farming in Germany in the years 2004-2007

(rec. prof. dr hab. Eugeniusz Kośmicki; dr hab. Jerzy Szymona)

4/2008

Archiwa rocznik 4/2008 – JOURNAL OF RESEARCH AND APPLICATIONS IN AGRICULTURAL ENGINEERING

Image

ŁUCZKA-BAKUŁA, J.SMOLUK-SIKORSKA:

Porównanie poziomu cen warzyw ekologicznych i konwencjonalnych

The comparison of organic and conventional vegetables price level

(rec. prof. dr hab. Eugeniusz Kośmicki; prof. dr hab. Ewa Rembiałkowska)

 

S. MARTYNIUK:

Znaczenie procesu biologicznego wiązania azotu atmosferycznego w rolnictwie ekologiczym

The importance of biological fixation of atmospheric nitrogen in ecological agriculture

(rec. prof. dr hab. Jacek Czekała; prof. dr hab. Aleksandra Sawicka)

 

MAZURKIEWICZ, E. SOLARSKA, A. KUZDRALIŃSKI, M. MUSZYŃSKA:

Wpływ sposobu nawożenia na występowanie toksyn fusaryjnych w pszenicy ozimej

The occurrence of fusarium toxins in winter wheat depending on fertilization

(rec. prof. dr hab. Hanna Sulewska; dr hab. Hubert Waligóra)

 

NOWACKI:

Jakość i przechowywalność ziemniaków produkowanych w różnych systemach gospodarowania

Quality and storability of potatoes produced in different farming systems

(rec. prof. dr hab. Wiesław Koziara; dr hab. Hubert Waligóra)

 

OWCZARZAK, K. TACIAK, M. PAUL-LIS:

Wpływ wieloletnich uproszczeń uprawowych na właściwości poziomu uprawnego gleby rdzawej i płowej

The influence of long-term tillage simplifications on the properties of arable layer in arenosols and luvisols

(rec. prof. dr hab. Piotr Skłodowski; prof. dr hab. Halina Smal)

 

PANASIEWICZ, W. KOZIARA, H. SULEWSKA, G. PTASZYŃSKA:

   Wpływ zaprawiania nasion preparatami biologicznymi na ich wartość siewną w zależności od okresu przechowywania

Influence of biological seed dressing on sowing value depending on storage period

(rec. prof. dr hab. Elżbieta Boligłowa; dr hab. Kazimierz Klima)

 

PANASIEWICZ, H. SULEWSKA, W. KOZIARA:

Skuteczność biologicznych i chemicznych środków w ochronie pszenicy twardej przed chorobami grzybowymi

Efficacy of biological and chemical active compounds in protection of triticum durum against fungal dieseases

(rec. prof. dr hab. Elżbieta Boligłowa; dr hab. Kazimierz Klima)

 

PAWŁOWSKI, J. KROMULSKI:

Identyfikacja czasu reakcji kierowcy w aspekcie bezpieczeństwa ruchu maszyn rolniczych

Identification of driver reaction time in safety of movement of agricultural machines

(rec. prof. dr hab. Adam Krysztofiak; prof. dr hab. inż. Wojciech Osmólski)

 

PISKIER:

Analiza efektywności energetycznej proekologicznych sposobów ograniczania zachwaszczenia pszenicy jarej

Analysis of energy efficiency of weed control with environmental friendly methods in spring wheat

(rec. prof. dr hab. Hanna Sulewska; dr hab. Hubert Waligóra)

 

PONDEL:

Wielkopolscy rolnicy a środowisko – ocena problematyki w świetle badań ankietowych 2005 i 2007

Farmers of Greater Poland and environment – assessment of problems in the light of poll research 2005 and 2007

(rec. prof. dr hab. Władysława Łuczka-Bakuła; prof. dr hab. Bogumiła Sosnowska)

 

PROKOPOWICZ, H. JANKOWSKA-HUFLEJT:

Ocena ekonomiczna kierunków działalności rolniczej gospodarstw ekologicznych,

mierzona standardową nadwyżką bezpośrednią „2006”

   Economic evaluation of agricultural activity trends in ecological farms

   measured with the standard gross margin „2006” method

(rec. prof. dr hab. Władysława Łuczka-Bakuła; prof. dr hab. Małgorzata Słodowa-Hełpa)

 

REMBIAŁKOWSKA, E. HALLMANN

   Zmiany zawartości związków bioaktywnych w owocach papryki marynowanej z uprawy ekologicznej i konwencjonalnej

   The changes of the bioactive compounds in pickled red pepper fruits from organic and conventional production

(rec. prof. dr hab. Katarzyna Szołtysek; prof. dr hab. Maria Śmiechowska)

 

V.G. SAMOSIUK, V.O. KITIKOV, A.L. TIMOSHUK:

   Технологические комплексы для экологически обоснованного использования кормов в хозяйствах Беларуси

Technological complexes for ecologically proved use of forages in the economies of Belarus

(rec. prof. dr inż. Kazimierz Mielec; dr inż. Jan Radniecki)

 

SEIDLER-ŁOŻYKOWSKA, A. GOLCZ, J. WÓJCIK:

Plonowanie i jakość surowca bazylii pospolitej, cząbru ogrodowego, majeranku ogrodowego

oraz tymianku właściwego w uprawie ekologicznej na stanowisku po oborniku

Yield and quality of sweet basil, savory, marjoram and thyme raw materials from

organic cultivation on the composted manure

(rec. prof. dr hab. Mirosława Ziombra; dr hab. Barbara Politycka)

 

SKRZYPCZAK, H. WALIGÓRA, P. SZULC:

Możliwości mechanicznego ograniczania zachwaszczenia w uprawie kukurydzy i sorga

w rolnictwie ekologicznym

Possibilities of mechanical limitation of weed infestationin maize and sorghum cultivation in ecological agriculture

(rec. prof. dr hab. Adam Krysztofiak; dr hab. inż. Jacek Przybył)

 

SŁAWIŃSKI, A. GRIEGER, W. SADOWSKI:

Porównanie energochłonności uprawy żyta w gospodarstwie konwencjonalnym i ekologicznym

Comparison of energy consumption of rye growing in conventional and ecological farms

(rec. prof. dr hab. Franciszek Borówczak; prof. dr hab. Hanna Sulewska)

 

SOLARSKA, J. MAZURKIEWICZ, A. FAJBUŚ, M. MUSZYŃSKA:

Wpływ przedplonu na występowanie trichotecenów fuzaryjnych w jęczmieniu jarym

uprawianym w ekologicznym systemie produkcji

The effect of forecrop on occurrence of fusarium trichothecens in spring barley

cultivated in organic production systems

(rec. prof. dr hab. Wiesław Koziara; prof. dr hab. Hanna Sulewska)

 

STALENGA, K. JOŃCZYK:

Gospodarka składnikami pokarmowymi oraz bilans glebowej materii organicznej

w systemie ekologicznym ocenione modelem NDICEA

Nutrient management and soil organic matter balance in the organic crop production system

evaluated by NDICEA model

(rec. prof. dr hab. Andrzej Mocek; dr hab. Wojciech Owczarzak)

 

H. SULEWSKA, W. KOZIARA, K. PANASIEWICZ, G. PTASZYŃSKA:

Plonowanie dwóch odmian ozimych orkiszu pszennego w zależności od terminu i ilości wysiewu

w warunkach środkowej Wielkopolski

Yielding of two spelt varieties depending on sowing date and sowing rate in central Wielkopolska conditions

(rec. dr hab. Teresa Dąbkowska; dr hab. Kazimierz Klima)

 

SULEWSKA, W. KOZIARA, K. PANASIEWICZ,G. PTASZYŃSKA, M. MOROZOWSKA:

Skład chemiczny ziarna oraz plon białka odmian ozimych orkiszu pszennego

w zależności od wybranych czynników agrotechnicznych

Chemical composition of grain and protein yield of spelt varieties

depended on selected agrotechnical factors

(rec. prof. dr hab. Jacek Czekała; prof. dr hab. Sławomir Stankowski)

 

SZAFIROWSKA, S. KOŁOSOWSKI:

Czynniki ograniczające wschody wybranych gatunków warzyw w uprawie ekologicznej

Factors affecting field emergence of some vegetable species in organic agriculture

(rec. prof. dr hab. Anna M. Golcz; dr hab. Elżbieta Kozik)

 

E. SZPYRKA, A. MACHOWSKA, S. SADŁO:

Pozostałości środków ochrony roślin w produktach pochodzenia roślinnego uzyskanych

metodami ekologicznymi w Polsce Południowo-Wschodniej w latach 20042007

Residues of plant protection products in organic food of plant origin in South-Eastern Poland in 2004–2007

(rec. doc. dr hab. Marek Mrówczyński; prof. dr hab. Maria Śmiechowska)

 

SZULC, W. SKRZYPCZAK, H. WALIGÓRA:

   Yielding of two types of maize cultivars grown on CCM

in conditions of zero nitrogen fertilization

Plonowanie dwóch typów odmian kukurydzy uprawianej na CCM w warunkach zerowego nawożenia azotem

(rec. prof. dr hab. Franciszek Borówczak)

 

M. ŚMIECHOWSKA, P. DMOWSKI:

Znajomość ekologicznej produkcji i zasad Fair Trade wśród konsumentów kawy w Polsce

Knowledge of organic production and Fair Trade rules among coffee consumers in Poland

(rec. prof. dr hab. Władysława Łuczka-Bakuła; prof. dr hab. Katarzyna Szołtysek)

 

A. ŚNIADY:

Wpływ gęstości i kierunku siewu na plonowanie owsa nagiego w ekologicznym gospodarstwie rolnym

The effect of seeding density and row direction on yielding of naked oats in organic farm

(rec. prof. dr hab. Wiesław Koziara; dr hab. Hubert Waligóra)

 

TEKIELA:

Występowanie chorób i zasiedlenie ziarna pszenicy ozimej przez grzyby patogeniczne

w gospodarstwach ekologicznych w rejonie Podkarpacia

The occurrence of diseases and the pathogenic fungi isolated from winter wheat

in the ecological farms in region of Podkarpacie

(rec. doc. dr hab. Marek Mrówczyński; prof. dr hab. Hanna Sulewska)

 

P. TWARDOWSKI, K. PASTUSZKO:

Siedliska brzeżne w agrocenozie pszenicy ozimej jako rezerwuary pożytecznych

biegaczowatych (Col., Carabidae)

   Field margins in winter wheat agrocenosis as reservoirs of beneficial ground beetles (Col., Carabidae)

(rec. prof. dr hab. Wiesław Koziara; prof. dr hab. Hanna Sulewska)

 

WALIGÓRA, W. SKRZYPCZAK, P. SZULC:

Zachwaszczenie i plonowanie kukurydzy cukrowej po zastosowaniu pielęgnacji mechanicznej

Weed infestation and yielding of sugar maize after mechanical weeder control

(rec. dr hab. Kazimierz Klima; dr hab. Jerzy Szymona)

 

WALIGÓRA, P. SZULC, W. SKRZYPCZAK:

Plonowanie kukurydzy cukrowej w warunkach zróżnicowanego nawożenia azotem

Yielding of sugar maize planted without n – fertilization

(rec. dr hab. Teresa Dąbkowska; dr hab. Kazimierz Klima)

 

WOJTKOWIAK, H. KAWALEC, A. P. DUBOWSKI:

Barszcz Sosnowskiego (Heracleum Sosnowskyi Mandel L.)

Heracleum Sosnowskyi Mandel L.

(rec. prof. dr inż. Kazimierz Mielec)

 

WRÓBLEWSKA, E. KOZIK, M. CZAJKA:

Wpływ kompostów z odpadów drzewnych na wzrost i stan odżywienia wierzby Salix alba L.

Effect of composts from wood waste material on the growth and nutritional status of willow Salix alba L.

(rec. prof. dr hab. Jacek Czekała)

 

ZARZYŃSKA, W. GOLISZEWSKI:

Ocena przydatności kilku odmian ziemniaka do uprawy w systemie ekologicznym

i integrowanym na różnych kompleksach glebowych

Assessement of suitability a few potato cultivars for cultivation in organic and integrated

crop production system on different types of soil

(rec. prof. dr hab. Franciszek Borówczak; prof. dr hab. Hanna Sulewska)

 

J. ZIELIŃSKA, R. A. GRZYBOWSKI, K. M. STECKAA. H. MIECZNIKOWSKI:

Wpływ stosowania preparatu bakteryjno-mineralno-witaminowego w procesie kiszenia

runi łąkowej na jakość mleka w gospodarstwach ekologicznych

   Effect of application of the bacterial-mineral-vitamin preparation in the process of

silaging of meadow cover on milk quality in ecological farms

(rec. prof. dr hab. Andrzej Potkański; dr inż. Halina Jankowska-Huflejt)

 

KRYSZTOFIAK:

Optymalizacja ceny zbioru zbóż z punktu widzenia usługodawcy

Price optimization of cereal harvesting from point of view of the servicer

(rec. prof. dr hab. Anita Dobek; dr hab. Zbigniew Gołaś)