1/2013

Archiwa rocznik 1/2013 – JOURNAL OF RESEARCH AND APPLICATIONS IN AGRICULTURAL ENGINEERING

Image

Florian ADAMCZYK:

Analiza wpływu zmienności parametrów wejściowych na przebieg procesu brykietowania niepociętej słomy metodą zwijania

Analysis of the impact of the variability of input parameters on the briquetting process of not chopped straw with the method of curling and on the firmness of obtained briquettes

 

Florian ADAMCZYK:

Wpływ zmienności gatunkowej i odmianowej słomy na przebieg i efekty procesu jej brykietowania metodą zwijania

The influence of variability of species and the variety of straw on the course and effects of the process of its briquetting by the method of the curling

 

Dariusz BŁAŻEJCZAK, Jan B. DAWIDOWSKI :

Problem wykorzystania gęstości objętościowej gleby w ocenie jej zagęszczenia

The problem of the use of bulk density of the soil in assessing its compaction

 

Dariusz BŁAŻEJCZAK, Jan B. DAWIDOWSKI, Tomasz TOMASZEWICZ :

Wybrane właściwości fizyczne nadkładów zastosowanych w doświadczeniu z rekultywacją popiołów z węgla kamiennego w Z.E. „Dolna Odra”

Chosen physical properties of overlays used in the experiment with the reclamation of coal ash in the “Dolna Odra” power station

 

Jerzy BRĘCZEWSKI:

Poprawność instrukcji obsługi maszyn rolniczych

Correctness of servicing instruction of agricultural machinery

 

Mirosław CZECHLOWSKI, Magdalena LASKOWSKA:

The development and validation of the calibration model for the VIS-NIR spectrometer used for the evaluation of deoxynivalenol content in wheat grain directly during combine harvest

Opracowanie i walidacja modelu kalibracyjnego dla spektrometru VIS-NIR przeznaczonego do oceny zawartości deoksyniwalenolu w ziarnie pszenicy bezpośrednio podczas kombajnowego zbioru

 

Mirosław CZECHLOWSKI, Tomasz WOJCIECHOWSKI:

The utilization of information about local variable environmental conditions to predict the quality of wheat grain during the harvest

Wykorzystanie informacji o lokalnie zmiennych warunkach środowiskowych w celu przewidywania jakości ziarna pszenicy podczas zbioru

 

Alexander A. DOUDKIN, Albert I. PETROVSKY, Aleksey V. OTWAGIN, Rauf Kh. SADYHOV:

Multi-agent parallel implementation of VLSI CAD procedures

 

Szymon GIERZ, Włodzimierz KĘSKA, Łukasz GIERZ:

Badania laboratoryjne i symulacyjne wpływu pofałdowania przewodu i współczynnika tarcia na czas transportu pneumatycznego

Laboratory and simulation tests of the impact of the tube corrugations and the coefficient of friction on pneumatic transport time

 

Szymon GIERZ, Włodzimierz KĘSKA, Łukasz GIERZ:

Optyczna metoda pomiaru stopnia pokrycia bulw ziemniaka płynnym preparatem do zaprawiania

Optical method for measuring the degree of potato bulbs coverage by liquid dressing

 

Wojciech GOLIMOWSKI:

Effect of biofuel from cooking oil on energy characteristics of diesel engines

Wpływ biopaliw z oleju posmażalniczego na parametry energetyczne silnika wysokoprężnego

 

Wojciech GOLIMOWSKI, Renata GOLIMOWSKA:

Wpływ depresatorów na lepkość dynamiczną surowych olejów roślinnych w funkcji temperatury

Depressants influence on dynamic viscosity of crude vegetable oils

 

Roman HEJFT, Sławomir OBIDZIŃSKI:

Ciśnieniowa aglomeracja materiałów roślinnych – innowacje technologiczno-techniczne.

Część II. Układ dozujący, mieszająco-granulujący

The pressure agglomeration of the plant materials – the technological and technical innovations.

Part 2. The dosing and mixing-densifying arrangement

 

Łukasz IGNASIAK:

Badania symulacyjne zachowań kinematycznych zespołu zawieszenia narzędzi melioracyjnych

Research of simulation of kinematic behaviour of drainage tools mounting

 

Damian JANCZAK, Krzysztof PILARSKI, Marcin SOJA, Wojciech CZEKAŁA, Andrzej LEWICKI, Kamil WITASZEK, Pablo César RODRÍGUEZ CARMONA, Hanna DUKIEWICZ:

Estimation of planting efficiency and energetic willow exploitation in the middle part of Poland

 

Alicja KOLASA-WIĘCEK, Krzysztof KOSZELA:

Wykorzystanie narzędzi data mining w badaniu struktury upraw i chowu zwierząt w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej

The use of data mining tools in the study of the structure of crops and livestock production in Poland in the European Uunion background

 

Alicja KOLASA-WIĘCEK:

Modeling greenhouse gas emissions from livestock farming in Poland with the use of stepwise multiple regression

Modelowanie emisji gazów cieplarnianych uwalnianych z chowu zwierząt gospodarskich w Polsce z wykorzystaniem regresji krokowej wielorakiej

 

Alicja KOLASA-WIĘCEK:

Modelowanie emisji podtlenku azotu ze źródeł rolniczych z wykorzystaniem regresji liniowej

Modeling nitrous oxide emissions from agricultural sources with the use of linear regression

 

Alicja KOLASA-WIĘCEK:

Podobieństwa Polski na tle krajów Unii Europejskiej w strukturze upraw i chowu zwierząt

The similarities of Poland in the structure of crops and animal husbandry to European Union countries

 

Alicja KOLASA-WIĘCEK:

Recursive Partitioning application in the assessment of the climatic conditions impact of non- CO2 GHGs on agricultural emissions

Zastosowanie metody recursive partitioning w ocenie wpływu warunków klimatycznych na rolnicze emisje gazów cieplarnianych innych niż CO2

 

Alicja KOLASA-WIĘCEK:

Use of the classification tree modeling to investigate the influence of crops on N2O and CH4 emissions released from the agricultural sector

 

Leonid I. KOVALEV, Igor L. KOVALEV:

Ресурсосбережение и научно обоснованные методы технического сервиса машин и оборудования молочно-товарных ферм

Resource saving and scientifically sound method of the technical service of machines and equipment for milk farms

 

Andrzej LEWICKI, Krzysztof PILARSKI, Damian JANCZAK, Wojciech CZEKAŁA, Pablo César RODRÍGUEZ CARMONA, Marta CIEŚLIK, Kamil WITASZEK, Zbyszek ZBYTEK:

The biogas production from herbs and waste from herbal industry

Produkcja biogazu z ziół i odpadów z przemysłu zielarskiego

 

Dominika MATUSZEK:

Analiza homogeniczności przemysłowej mieszanki paszowej dla bydła

The analysis of homogeneity of industrial fodder for cattle

 

Dominika MATUSZEK:

Ocena procesu naważania wybranych składników paszy dla bydła

The assessment of dosing process of chosen elements of cattle fodder

 

Gniewko NIEDBAŁA, Mirosław CZECHLOWSKI, Tomasz WOJCIECHOWSKI:

The use of artificial neural networks to predict the spatial variability of grain quality during combine harvest of wheat

Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych do prognozowania zmienności przestrzennej jakości ziarna podczas zbioru kombajnowego pszenicy

 

Przemysław NIEWIADOMSKI, Bogdan NOGALSKI:

Product flexibility model and practice of manufacturing plants

Product flexibility model and practice of manufacturing plants

 

Sławomir OBIDZIŃSKI, Roman HEJFT:

Wpływ dodatku wycierki ziemniaczanej do otrębów owsianych na energochłonność procesu granulowania i jakość granulatu

The influence of potato pulp addition to the oat bran on the energy consumption of the pelletisation process and pellets quality

 

Jakub OTRZĄSEK, Wojciech MUELLER, Krzysztof KOSZELA:

SQL Server geography and geometry types in support of agricultural analysis

Typy geograficzne i geometryczne sql server w procesie wspomagania analiz dokonywanych w rolnictwie

 

Piotr PASYNIUK, Wojciech GOLIMOWSKI:

The study of rapeseed oil production technology of reduced macronutrients content as an engine fuel

 

Aleksandra PERTEK, Dorota KAPCIŃSKA-POPOWSKA, Aneta BARTKOWSKA:

Wpływ borowania dyfuzyjnego na mikrostrukturę i wybrane właściwości stali konstrukcyjnej

Influence of boronizing on microstructure and selected properties of constructional steel

 

Zenon PIROWSKI, Stanisław PYSZ:

Symulacja komputerowa technologicznej próby lejności

Computer simulation of castability trials

 

Janusz RUTKOWSKI:

Wybrane zagadnienia kształtowania koncepcji konstrukcji urządzenia wielozadaniowego do pracy w rowach melioracyjnych. Część 2. Wybór koncepcji wprowadzania urządzenia do rowu

Chosen issues of the concept forming of the structure of a multitask machine for the work in drainage ditches

Part 2. Choice of method of putting machine to the ditch

 

Mikołaj SPADŁO:

Studium stochastyki obciążeń w aspekcie zdefiniowania trwałości zmęczeniowej wieloczynnościowego agregatu do sadzenia ziemniaków

Study of stochastics of load in aspect of defining the fatigue life of a multipurpose set for planting potatoes

 

Mariusz Jerzy STOLARSKI, Michał KRZYŻANIAK, Stefan SZCZUKOWSKI, Józef TWORKOWSKI:

Willow biomass as a feedstock for gasification

 

Antoni SZEWCZYK, Deta ŁUCZYCKA, Krzysztof LEJMAN, Beata CIENIAWSKA:

Analiza porównawcza stopnia pokrycia opryskiwanych obiektów wybranymi rozpylaczami dwustrumieniowymi

Comparative analysis of coverage degree of objects sprayed with selected double-stream sprayers

 

Georgij A. TAJANOVSKY, Jurij E. ATAMANOV, Wojciech TANAŚ:

Моделирование дизельного двигателя в исследованиях динамики машинных тракторных агрегатов

Modeling of the diesel engine in researches of dynamics of machine tractor units

 

Tomasz TOMASZEWICZ, Dariusz BŁAŻEJCZAK, Marek ŚNIEG, Roman HONZIK:

Ocena wybranych właściwości industroziemu próchnicznego wytworzonego z iłów nadkładowych węgla brunatnego (Chomutov, Czechy)

Assessment of selected properties of the humic industrial soil made of the brown coal blanket claystone (Chomutov, Czech Republik)

 

Dariusz ULBRICH, Marian JÓSKO, Ryszard MAŃCZAK:

Monitoring of the kinetics of adhesive bond type car putty coating-steel substrate with ultrasonic method

Monitoring of the kinetics of adhesive bond type car putty coating-steel substrate with ultrasonic method

 

Jacek WOJCIECHOWSKI:

Dynamika oddziaływania maszyn rolniczych na ciągnik w procesie transportu

Dynamics of impact of agricultural machinery on the tractors in the process of transport

 

Kamil ŻUROWSKI, Adam PIOSIK, Radosław CIECHACKI:

FDM Rapid Prototyping method in the construction of portable test stand

Wykorzystanie metody przyrostowej Rapid Prototyping FDM w budowie lekkiego stanowiska badawczego

2/2013

Archiwa rocznik 2/2013 – JOURNAL OF RESEARCH AND APPLICATIONS IN AGRICULTURAL ENGINEERING

Image

I. BARANOWSKI, E. G. BUSKO, S. V. SHISHLO, W. TANAŚ, M. SZYMANEK:

 Направления совершенствования логистической деятельности в лесном комплексе Беларуси

 Directions of development of the logistic systems in the forest complex of Belarus

 

Andrzej BOCHAT, Marcin ZASTEMPOWSKI:

Modeling of the process of cutting with drum cutting unit

 

Anna BOCHEŃSKA, Leszek POWIERŻA:

 Wpływ odmiany rzepaku na własności użytkowe oleju rzepakowego jako paliwa

 Effect of the rape variety on the functional property of the rapeseed oil as a fuel

 

Sylwester BOROWSKI, Piotr DOROSZEWSKI, Jerzy KASZKOWIAK, Edmund DULCET, Jan MIKOŁAJCZAK:

 Application of the additives which increase the biogas production in the context of improvement of the biogas production process

 

Jacek DACH, Jacek PRZYBYŁ, Zbyszek ZBYTEK, Andrzej LEWICKI, Damian JANCZAK, Marta CIEŚLIK:

 Methane emission from animal production in Poland: scale and potential costs

 Emisja metanu z produkcji zwierzęcej w Polsce: skala oraz potencjalne koszty

 

Karol DURCZAK:

 Kwantyfikacja jakości maszyn rolniczych

 Quantification quality of agricultural machinery

 

Robert DZIERŻANOWSKI:

 Ocena efektywności hybrydowych systemów energetycznych w suszarkach daszkowych

Effectiveness evaluation of hybrid energy systems in mixed flow driers

 

Łukasz GIERZ, Grzegorz WĄCHALSKI, Florian ADAMCZYK:

 Analiza obliczeń symulacyjnych wydatku powietrza na przykładzie wirtualnego modelu urządzenia do dosuszania ziarna zbóż

 Simulation analysis of the airflow calculation on the example of a virtual machine model for grain drying

 

Dominika GUZEK, Dominika GŁĄBSKA, Małgorzata KONARSKA, Agnieszka WIERZBICKA:

 Ocena zależności między udziałem tłuszczu śródmięśniowego oraz tkanki łącznej w mięsie na przekroju rostbefu mierzonym przy zastosowaniu komputerowej analizy obrazu a klasą umięśnienia i otłuszczenia tusz wołowych

 Evaluation of the relationship between intramuscular fat and connective tissue quantity in beef rib eye cross section, measured using a computer image analysis, with conformation and fat class of carcasses

 

Dominika GUZEK, Dominika GŁĄBSKA, Agnieszka WIERZBICKA:

 Opracowanie założeń systemu wspomagania produkcji mięsa wołowego w przemyśle spożywczym w systemie ciągłym online – z wykorzystaniem komputerowej analizy obrazu i innych nowoczesnych technik pomiarowych

 Guidelines for application of the constant on-line measurements in the beef industrial production – using computer image analysis and other modern techniques of measurement

 

Natalia IDASZEWSKA, Krzysztof BIEŃCZAK:

 Koncepcja transportu sałaty na duże odległości w stanie świeżym

 The conception of fresh lettuce transport for long distance

 

Aleksander JĘDRUŚ, Piotr BONIECKI:

The neural analysis of quarters healthiness of high yield cows in selected cowshed

 Neuronowa analiza zdrowotności wymion krów wysokowydajnych w wybranej oborze mlecznej

 

Jerzy KASZKOWIAK:

 Possibilities of the use of beet for the needs of a biogas plant

 Możliwość wykorzystania buraków dla potrzeb biogazowni

 

Jerzy KASZKOWIAK, Sylwester BOROWSKI, Edmund DULCET:

 Silage of feeds in coated tank – a method to recommend for use in organic farming

 Zakiszanie pasz w zbiornikach powłokowych – metoda zalecania do stosowania w rolnictwie ekologicznym

 

Stanisław KOKOSZKA:

 Kierunek produkcji a wykorzystanie potencjalnych zdolności produkcyjnych środków transportowych

The direction of the production and the usage of potential production capacity of means of transport

 

Stanisław KOKOSZKA:

 Wielkość gospodarstw rolniczych a opinie ich właścicieli o potrzebie i formie obsługi transportowej

 The size of agricultural holdings and the opinions of the owners of the need and form of transport service

 

Victor KOROTINSKY, Wojciech TANAS, Karina GARKUSHA, Kirill GARKUSHA:

 Перспективы развития биоэнергетики в Республике Беларусь

 Analysis of bioenergetic potential and development in Belarus

 

Krzysztof KOSZELA, Jerzy WERES, Grzegorz JAKUBOWSKI, Alicja KOLASA-WIĘCEK:

 Zastosowanie komputerowej analizy obrazu w badaniach tribologicznych

 The use of computer image analysis in tribological research

 

Sebastian KUJAWA, Robert J. TOMCZAK, Krzysztof NOWAKOWSKI, Jacek DACH:

 System do monitorowania temperatury kompostowanego materiału bazujący na platformie Arduino

 System for temperature monitoring of the composted materialbased on Arduino platform

 

Łukasz KUTA:

 Sources of accident risk in harvesting work

 Źródła zagrożeń wypadkami przy pracach żniwnych

 

Łukasz KUTA, Józef CIEŻ:

 Ocena poziomu bezpieczeństwa pracy w rodzinnym gospodarstwie rolnym

Assessment of the safety work on family farms

 

Andrzej LEWICKI, Jacek DACH*, Damian JANCZAK, Wojciech CZEKAŁA, Pablo César RODRÍGUEZ CARMONA:

 Dynamics of methane fermentation process and retention time for different agricultural substrates

 

Dariusz LODWIK, Jerzy PIETRZYK:

 Zautomatyzowne stanowisko do badań nierównomierności poprzecznej oprysku

 Automated test station for transverse spray non-uniformity

 

Dariusz LODWIK, Jerzy PIETRZYK:

 Wykorzystanie fotografii i komputerowej analizy obrazu do oceny poprzecznego opadu rozpylonej cieczy

 The use of photography and computer image analysis in the evaluation of transverse distribution of sprayed liquid

 

Edmund LORENCOWICZ:

 Analiza wyposażenia polskich gospodarstw rolnych w ciągniki

 Analysis of equipping of Polish agricultural farms with tractors

 

Barbara ŁASKA, Agnieszka WAWRZYNIAK, Robert SZULC, Wojciech GOLIMOWSKI, Piotr PASYNIUK:

 Comparison of physical and chemical properties of crude cold-pressed vegetable oils used to drive agricultural tractors

 

Tadeusz PAWŁOWSKI, Valentin GANCHENKO, Alexander DOUDKIN, Albert PETROVSKY:

 Artificial Intelligence technologies in precision agriculture

 

Zenon PIROWSKI, Marek GOŚCIAŃSKI, Bartłomiej DUDZIAK:

 Wear of foundry carbon-iron alloys in the condition of erosive destruction. Part II

Zużycie odlewniczych stopów żelaza z węglem w warunkach niszczenia erozyjnego. Cz. II

 

Janusz RUTKOWSKI:

 Wybrane zagadnienia kształtowania koncepcji konstrukcji urządzenia wielozadaniowego do pracy w rowach melioracyjnych. Część 3. Zagadnienie stateczności urządzenia wielozadaniowego

 Chosen issues of the concept forming of the structure of a multitask machine for the work in drainage ditches. Part 3. The issue of the multitask machine stability

 

Piotr RYBACKI, Karol DURCZAK:

 Koncepcja wykorzystania metody AHP w procesie decyzyjnym zakupu ciągnika rolniczego

The concept of using the ahp method in purchase decision process of agricultural tractor

 

Piotr RYBACKI, Czesław RZEŹNIK, Tatiana BUCHWALD:

 Struktura planowanych przeglądów technicznych ciągników rolniczych na podstawie badań porównawczych

Structure of planned technical service of agricultural tractors based on comparative research

 

Ilona RZEŹNIK, Wojciech RZEŹNIK:

 Efektywność energetyczna okien jako funkcja ich orientacji przestrzennej

 Windows’ energetic efficiency as a function of their spatial orientation

 

Stanisław SKONECKI, Ryszard KULIG, Grzegorz ŁYSIAK, Janusz LASKOWSKI, Renata RÓŻYŁO:

 The effect of material moisture content and chamber diameter on compaction parameters of meadow grass

 Wpływ wilgotności materiału i średnicy komory na parametry zagęszczania trawy łąkowej

 

Kazimierz SŁAWIŃSKI:

 Analysis of the elements of edible potato cultivation technologies in small environment-friendly farms

 

Tomasz SZUL:

 The unit cost of hot water preparation

 Koszty jednostkowe przygotowania ciepłej wody użytkowej

 

Tomasz SZUL:

 The influence of applied heat sources on the value of energy performance of building in view of the new regulations on energy efficiency

 Wpływ zastosowanego źródła ciepła na charakterystykę energetyczną budynku mieszkalnego w świetele nowych regulacji dotyczących efektywności energetycznej

 

Tomasz SZULC:

 Badania symulacyjne zachowań kinematycznych wirtualnego modelu zabudowy do opróżniania i dezynfekcji

 pojemników na odpady komunalne

 Simulation research on kinematic behaviors of virtual model casing for emptying and disinfection of municipal wastes containers

 

Włodzimierz TALARCZYK, Łukasz ŁOWIŃSKI:

 Modelowanie brony talerzowej o dużej szerokości, uwzględniające różne położenia robocze i transportowe

 Modeling large width disc harrow with taking into account the various operating and transport positions

 

Wojciech TANAŚ:

 Koncepcja adaptacji kombajnu ziemniaczanego do zbioru cebuli

 The conception of adaptation of potato harvester to harvesting of onion

 

Jerzy WERES, Wojciech MUELLER, Tomasz KLUZA, Przemysław NOWAK, Krzysztof NOWAKOWSKI:

 Semantic Web technologies for enhancing Web-based decision support system for designing and managing drying and storage of cereal grains

 

Marcin ZASTEMPOWSKI:

 Test stands with energy recovery system for machines and hydraulic transmissions

 

Marcin ZASTEMPOWSKI, Andrzej BOCHAT:

 Impact of the operating parameters of a drum cutting unit on unevenness of chaff’s length

 

Zbyszek ZBYTEK, Paweł NAWROCKI, Łukasz ŁOWIŃSKI, Włodzimierz TALARCZYK, Jerzy CHOJNACKI:

 Modeling and empirical verification of universal carrier frames for agricultural machinery

 Modelowanie i weryfikacja empiryczna uniwersalnych ram nośnych maszyn rolniczych

 

Krzysztof ZEMBROWSKI, Łukasz WOJNIŁOWICZ:

 Use of amplitude measures and their discriminants in lubricants comparative study for chain saw’s sawing systems

 Wykorzystanie miar amplitudowych i ich dyskryminant do badań porównawczych środków smarnych w układach tnących pilarek łańcuchowych

3/2013

Archiwa rocznik 3/2013 – JOURNAL OF RESEARCH AND APPLICATIONS IN AGRICULTURAL ENGINEERING

Image

Jerzy BARSZCZEWSKI:

Gospodarka magnezem w warunkach zróżnicowanego nawożenia łąki na glebie torfowo-murszowej

Gnesium balance at different fertilization of a meadow on peat-muck soil

 

Paweł BIELICKI, Marcin PĄŚKO:

Wpływ podkładki na jakość drzewek moreli produkowanych w szkółce ekologicznej

Effect of the rootstocks on the quality of apricot maiden trees produced in the organic nursery

 

Elżbieta Jolanta BIELIŃSKA, Barbara FUTA, Marta BIK-MOŁODZIŃSKA, Czesław SZEWCZUK, Danuta SUGIER:

Wpływ preparatów użyźniających na aktywność enzymatyczną gleb

The impact of fertilizing agents on the enzymatic activity of soils

 

Anna BŁAJET-KOSICKA, Magdalena TWARUŻEK, Jan GRAJEWSKI, K. KALCZYŃSKA:

Występowanie toksyn fuzaryjnych w orkiszu z ekologicznego systemu upraw

Occurrence of fusarium toxins in spelt from ecological system of farming

 

Zbigniew BŁASZKIEWICZ, Lidia DROŻYŃSKA:

Analiza dynamiki zmian mocy cieplnej biogazowni i jej zapotrzebowania w okresie jednego roku w wybranym gospodarstwie rolnym Wielkopolski

Analyze of dynamic changes of heat power of the biogas installation and its demands in the selected

farm of Wielkopolska region during a year

 

Anna BOCHEŃSKA, Leszek POWIERŻA:

Wpływ dodatków uzdatniających na poprawę własności użytkowych oleju rzepakowego

Impact of the enhancing additives on the improvement of the performance properties of rapeseed oil

 

Jolanta BOJARSZCZUK, Mariola STANIAK, Jerzy KSIĘŻAK:

Ocena zachwaszczenia mieszanek grochu z pszenicą jarą uprawianych w systemie ekologicznym

Weed infestation of mixture of pea with spring wheat cultivated in organic system

 

Elżbieta BOLIGŁOWA, Katarzyna GLEŃ, Janina GOSPODAREK:

Wpływ biologicznej ochrony na zdrowotność odmian bobu

The effect of biological protection on broad bean varietes healthiness

 

Małgorzata BORKOWSKA, Maria GOLINOWSKA, Michał KRUSZYŃSKI:

Program rolnośrodowiskowy – doświadczenia i opinie rolników

Agri-environmental program – experiences and opinions of farmers

 

Franciszek BORÓWCZAK, Honorata CZUBAK:

Bilans azotu w wybranych gospodarstwach gminy Rozdrażew

Balance of nitrogen in selected farms of Rozdrażew community

 

Franciszek BORÓWCZAK, Honorata CZUBAK:

Bilans fosforu i potasu w wybranych gospodarstwach gminy Rozdrażew

Balance of phosphorus and potassium in selected farms of Rozdrażew community

 

Hanna BRYK, Dorota E. KRUCZYŃSKA, Krzysztof P. RUTKOWSKI:

Jakość i zdolność przechowalnicza jabłek kilku odmian z sadu ekologicznego

Quality and storability of apples of some cultivars from organic orchard

 

Waldemar BUCHWALD, Wojciech A. KUCHARSKI, Romuald MORDALSKI, Anna FORYCKA, Agnieszka GRYSZCZYŃSKA, Bogna OPALA, Aurelia PIETROWIAK, Zdzisław ŁOWICKI:

Porównanie uprawy podbiału pospolitego w systemie ekologicznym i konwencjonalnym

The comparison of tillage of coltsfoot in ecological and conventional system

 

Beata CHABŁOWSKA, Katarzyna PIASECKA-JÓŹWIAK, Joanna ROZMIERSKA, Emilia SZKUDZIŃSKA-RZESZOWIAK, Monika KLISZCZ:

Fermentacja mlekowa jabłek z upraw ekologicznych sposobem na otrzymanie nowego asortymentu produktów – biosoków

Lactic acid fermentation of apples from organic farming as a way to receive a new range of products – bio-juices

 

Zbigniew CZACZYK, Tomasz SZULC:

Przyrost temperatury cieczy użytkowej w zbiorniku opryskiwacza

The changes of liquid temperature in sprayer tank

 

Jacek CZEKAŁA:

Dynamika przemian związków węgla i azotu w procesie kompostowania kory sosnowej

Dynamics of changes of carbon and nitrogen compounds in the composting process of pine bark

 

Jacek CZEKAŁA, Damian JANCZAK, Wojciech CZEKAŁA, ANDRZEJ LEWICKI:

Badania wstępne nad wykorzystaniem bioreaktora w kompostowaniu kory sosnowej z dodatkiem lucerny

Preliminary research on usage of bioreactor in composting of pine bark with an addition of lucerne

 

Witold DANELSKI, Teresa BADOWSKA-CZUBIK, Elżbieta ROZPARA:

Uszkodzenia owoców powodowane przez zwójkówki liściowe (Tortricidae) w ekologicznym sadzie jabłoniowym

Damage of apples by leaf rollers (Tortricidae) in organic orchard

 

Małgorzata DUCKA, Jerzy BARSZCZEWSKI:

Obieg magnezu na łące trwałej nawadnianej oraz bez nawodnień w warunkach zróżnicowanego nawożenia

Magnesium circulation on permanent meadow irrigated or without irrigation in condition of different fertilization

 

Zbigniew DWORECKI, Mariusz ADAMSKI, Andrzej FISZER, Mariusz ŁOBODA:

Porównanie kosztów energii zawartej w paliwach w kontekście ekologicznym

Comparison of costs of energy contained in fuels in ecological context

 

Beata FELEDYN-SZEWCZYK, Adam Kleofas BERBEĆ:

Ocena konkurencyjności w stosunku do chwastów 13 odmian pszenicy jarej uprawianych w systemie ekologicznym w różnych rejonach Polski

Ranking of the competitive ability against weeds of 13 spring wheat varieties cultivated in organic system in different regions of Poland

 

Józef FLESZAR:

Analiza i ocena składu mleka jako wskaźnika prawidłowości żywienia krów w gospodarstwie ekologicznym

Analysis and evaluation of milk composition as an indicator of the correctness of cows feeding on the organic farm

 

Piotr GAJEWSKI, Zbigniew KACZMAREK, Wojciech OWCZARZAK, Monika JAKUBUS, Andrzej MOCEK:

Wpływ dodatków organicznych oraz preparatu EM-A na właściwości fizyczne, chemiczne oraz na stan struktury poziomu orno-próchnicznego gleby uprawnej. Część III. Stan struktury

Impact of addition of organic additives and em-a preparation on physical, chemical and structural state of the arable-humus soil horizon. Part III. Structure state

 

Eliza GAWEŁ:

Plon i wykorzystanie runi motylkowato-trawiastej użytkowanej zmiennie w warunkach ekologicznej uprawy

Yield and use of sward legume-grass utilized variably in organic growing

 

Eliza GAWEŁ:

Wpływ częstości koszenia niedojadów na wydajność i wykorzystanie runi pastwiskowej

Effect of cutting frequency of leavings on performance and utilization of pasture sward

 

Eliza GAWEŁ, Mieczysław GRZELAK:

Koncentrat białkowo-ksantofilowy z lucerny w żywieniu zwierząt

Protein-xanthophylls concentrate of lucerne in animal nutrition

 

Łukasz GIERZ, Florian ADAMCZYK, Grzegorz WĄCHALSKI:

Ocena zastosowania przenośnego urządzenia dosuszającego do kondycjonowania ziarna zbóż na przyczepie

Evaluate the use of portable ventilation device for conditioning grain on the trailer

 

Katarzyna GLEŃ, Elżbieta BOLIGŁOWA, Janina GOSPODAREK:

Zbiorowiska grzybów zasiedlających nasiona bobu w zależności od ochrony biologicznej

The fungal community colonizing broad bean seeds depending on the biological protection

 

Maria GOLINOWSKA, Michał KRUSZYŃSKI, Justyna JANOWSKA-BIERNAT:

Tendencje w rozwoju rolnictwa ekologicznego na świecie w latach 1999-2012

Trends in the development of organic farming in the world in the years 1999-2012

 

Ewa GORNOWICZ, Lidia LEWKO, Tomasz SZABLEWSKI:

Ekologiczny chów kur jako czynnik kształtujący jakościowe cechy żółtka jaja

Ecological management system as a factor influencing egg yolk quality

 

Ewa GORNOWICZ, Lidia LEWKO, Karol WĘGLARZY, Marian PIETRZAK:

Wpływ utrzymania krajowych gęsi odmian południowych zgodnie z wymogami rolnictwa ekologicznego na jakość mięsa

Effect of the maintenance of a native varieties of Southern Polish geese according to the requirements of an organic agriculture on the meat quality

 

Janina GOSPODAREK, Katarzyna GLEŃ, Elżbieta BOLIGŁOWA:

Występowanie entomo- i arachnofauny naziemnej w uprawie bobu chronionego metodą niechemiczną

Occurrence of terrestrial entomo- and arachnofauna in broad bean crop protected with non-chemical method

 

Mirosław GRABOWSKI, Jerzy BARSZCZEWSKI:

Porównanie wyposażenia technicznego gospodarstw ekologicznych i zrównoważonych w świetle badań ankietowych

The comparison of the technical equipment of organic and sustainable farms based on the grounds of the survey

 

Mieczysław GRZELAK, Zbigniew KACZMAREK, Piotr GAJEWSKI:

Kształtowanie się szuwaru trzcinowego Pragmitetum australis (Gams 1927) Schmale 1939 w warunkach gleby torfowo-murszowej

Changes in reed Pragmitetum australis (Gams 1927) Schmale 1939 rushes in conditions of peat-muck soil

 

Mieczysław GRZELAK, Maciej MURAWSKI:

Waloryzacja przyrodniczo-użytkowa szuwaru mozgowego w dolinie Noteci

Nature and use evaluation of reed canarygrass rushes in the Noteć valley

 

Mieczysław GRZESIK, Regina JANAS:

Wpływ przedsiewnego kondycjonowania na kiełkowanie nasion i wschody roślin

kopru ogrodowego (Anethum graveolens L.)

Effect of conditioning on dill (Anethum graveolens L.) seed germination and plant emergence

 

Zygmunt Stanisław GRZYB, Wojciech PIOTROWSKI, Lidia SAS PASZT, Paweł BIELICKI:

Jakość okulantów jabłoni i wiśni nawożonych w szkółce ekologicznej granulowanym preparatem florovit – wyniki wstępne

Influence of the granular formulation of florovit on the quality of apple and sour cherry maidens in the organic nursery – preliminary results

 

Zygmunt Stanisław GRZYB, Wojciech PIOTROWSKI, Lidia SAS PASZT, Marcin PĄŚKO:

Badania wstępne nad wpływem różnych biopreparatów na zmiany odczynu i zawartość składników w glebie i liściach okulantów jabłoni i wiśni

Levels of acidity and mineral elements in the soil and leaves of maiden apple and sour cherry trees treated with different bioproducts in an organic nursery – preliminary results

 

Ewelina HALLMANN, Ewa REMBIAŁKOWSKA, Adriana DEREJKO:

Wpływ sposobu pakowania oraz mrożenia na zawartość związków biologicznie czynnych w owocach pomidora z produkcji ekologicznej i konwencjonalnej

The influence of package and freezing system on bioactive compounds content in tomato fruits from organic and conventional production

 

Joanna HOROSZKIEWICZ-JANKA, Ewa JAJOR, Marek KORBAS:

Ograniczanie zgorzeli siewek bobiku i soi po zastosowaniu wybranych środków polecanych w rolnictwie ekologicznym

Control of horse bean and soybean root rot with selected agents recommended in ecological agriculture

 

Łukasz IGNASIAK, Jacek MARCINKIEWICZ, Jan SZCZEPANIAK:

Symulacyjne badania zachowań kinematycznych wirtualnego modelu automatu wydrążająco-tnącego do obróbki papryki

The simulation research of kinematic behavior of virtual model of core-cutting machine for pepper processing

 

Monika JAKUBUS, Piotr GAJEWSKI, Zbigniew KACZMAREK, Andrzej MOCEK:

Wpływ dodatków organicznych oraz preparatu em-a na właściwości fizyczne, chemiczne oraz na stan struktury poziomu orno-próchnicznego gleby uprawnej. Część II. Właściwości chemiczne

Impact of addition of organic additives and em-a preparation on physical, chemical and structural state of the arable-humus soil horizon. Part II. Chemical properties

 

Regina JANAS:

Ocena możliwości poprawy zdrowotności nasion kopru ogrodowego i włoskiego uprawianego w systemach ekologicznych

Evaluation of possibility of the seed health status improving of dill and fennel grown in organic systems

 

Halina JANKOWSKA-HUFLEJT:

Trwałość pastwiskowych mieszanek odmian traw i motylkowatych drobnonasiennych wybranych do użytkowania w gospodarstwie ekologicznym

Persistence of grasses varieties and legumes mixtures selected for use grazing in organic farming

 

Renata JASKULSKA, Agnieszka HOPPE-WAWRZYNIAK:

Właściwości fizykochemiczne i wodne gleb płowych pól uprawnych i sąsiadujących z nimi zadrzewień śródpolnych

Physicochemical and water properties of cultivated fields luvisols and adjacent midfield shelterbelts

 

Zbigniew KACZMAREK, Piotr GAJEWSKI, Monika JAKUBUS, Wojciech OWCZARZAK, Andrzej MOCEK:

Wpływ dodatków organicznych oraz preparatu em-a na właściwości fizyczne, chemiczne oraz na stan struktury poziomu orno-próchnicznego gleby uprawnej. Część I. Właściwości fizyczne i wodne

Impact of addition of organic additives and em-a preparation on physical, chemical and structural state of the arable-humus soil horizon. Part I. Physical and water properties

 

Stanisław KANISZEWSKI, Artur KOWALSKI:

Wpływ ściółkowania oraz nawadniania kroplowego na plon selera korzeniowego

The effect of mulching and drip irrigation on yield of celeriac

 

Renata KAZIMIERCZAK, Urszula ZGIEP:

Kanały dystrybucji eko-produktów na przykładzie owoców z sadów ekologicznych

Channels of eco-products distribution on the example of fruit from organic orchards

 

Małgorzata KOHUT, Zbigniew ANYSZKA, Joanna GOLIAN:

Zmiany w zachwaszczeniu i plonowanie wybranych gatunków warzyw w zależności od metody ochrony przed chwastami

Changes in infestation and yielding of selected vegetable species depending on weed management method

 

Kazimierz KOSAKOWSKI, Mieczysław GRZELAK, Andrzej KOSAKOWSKI:

Wpływ zastosowania preparatów probiotycznych na zdrowotność, jakość oraz plon wybranych roślin

The effect of applied probiotic preparations on health, quality and yield of selected crops

 

Jolanta KOWALSKA:

Ocena zastosowania Pythium oligandrum do zaprawiania nasion warzyw oraz ocena jego wpływu na rozwój roślin

Assessment of applications of Pythium oligandrum for seed vegetables dressing and its impact on development of plants

4/2013

Archiwa rocznik 4/2013 – JOURNAL OF RESEARCH AND APPLICATIONS IN AGRICULTURAL ENGINEERING

Image

Teresa KOZŁOWSKA, Wojciech BURS:

Przekształcanie się zbiorowisk łąkowych w wyniku zmian uwilgotnienia siedlisk łąkowych

Transformation of meadow communities due to the changes in soil moisture of meadow habitats

 

Jerzy KSIĘŻAK, Mariola STANIAK, Jolanta BOJARSZCZUK:

Plonowanie seradeli wsiewanej w zboża jare zbierane w różnych terminach w warunkach uprawy ekologicznej

Yielding evaluation of serradella sown in spring cereals harvested at different times in conditions of the ecological cultivation

 

Jerzy KSIĘŻAK, Mariola STANIAK, Jolanta BOJARSZCZUK:

Plonowanie seradeli uprawianej jako wsiewka w zboża ozime zbierane w różnych terminach

Yielding of serradella cultivated as undersown crop in winter cereals harvested at different terms

 

Maciej KUBOŃ, Dariusz KWAŚNIEWSKI, Urszula MALAGA-TOBOŁA, Maria SZCZUKA:

Poziom wyposażenia gospodarstw ekologicznych w Polsce Południowej w podstawowe elementy infrastruktury logistycznej

The level of equipping ecological farms in South Poland with basic elements of logistics infrastructure

 

Jan KUCHARSKI, Jadwiga WYSZKOWSKA, Agata BOROWIK:

Biological effects produced by urea phosphate in soil

Biologiczne skutki działania fosforanu mocznika w glebie

 

Anna KUCZUK:

Porównanie energochłonności skumulowanej produkcji pszenicy ozimej w uprawie ekologicznej i konwencjonalnej

Comparison of cumulative energy of winter wheat production in organic and conventional farms

 

Marta KUPRYŚ-CARUK, Krystyna ZIELIŃSKA, Agata FABISZEWSKA:

Wpływ kultur starterowych bakterii fermentacji mlekowej na obniżenie skażenia ochratoksyną A kiszonego ziarna kukurydzy

Influence of lactic acid bacteria starter cultures on ochratoxin A contamination of maize grain ensilages

 

Jan KUŚ, Krzysztof JOŃCZYK:

Rozwój rolnictwa ekologicznego w ostatnim 20-leciu w Polsce i UE

Development of organic farming in the last 20 years in Poland and EU

 

Dariusz KWAŚNIEWSKI, Maciej KUBOŃ, Urszula MALAGA-TOBOŁA:

Wielkość produkcji roślinnej a nakłady pracy w gospodarstwach ekologicznych w Polsce Południowej

The plant production size and work inputs in ecological farms in South Poland

 

Tomasz MACIEJEWSKI, Tadeusz MICHALSKI, Robert CHRZANOWSKI:

Wpływ deszczowania i nawożenia azotem na plonowanie oraz bilans N, P i K w uprawie jęczmienia jarego

Influence of irrigation and nitrogen fertilization on yield and balance of N, P and K in the cultivation of spring barley

 

Tomasz MACIEJEWSKI, Tadeusz MICHALSKI, Robert CHRZANOWSKI:

Wpływ deszczowania i nawożenia azotem na plonowanie oraz bilans makroelementów w uprawie pszenżyta ozimego

Influence of irrigation and nitrogen fertilization on yield and balance of macronutrients in the cultivation of winter triticale

 

Anna MAJCHROWSKA-SAFARYAN, Cezary TKACZUK:

Możliwość wykorzystania podłoża po produkcji pieczarki w nawożeniu gleb jako jeden ze sposobów jego utylizacji

Possibility to use of the spent mushroom substrate in soil fertilization as one of its disposal methods

 

Urszula MALAGA-TOBOŁA, Maciej KUBOŃ, Dariusz KWAŚNIEWSKI:

Wielkość i struktura nakładów pracy w aspekcie ekologicznej produkcji zwierzęcej

Size and structure of work inputs in the aspect of ecological animal production

 

Stefan MARTYNIUK, Monika KOZIEŁ, Jarosław STALENGA:

Wpływ różnych szczepów bakterii symbiotycznych na plony i brodawkowanie łubinu i soi

Effect of various strains of symbiotic bacteria on yields and nodulation of lupine and soybean

 

Ewa MATYJASZCZYK:

Aktualne zagrożenia związane ze stosowaniem chemicznych środków ochrony roślin w polskim rolnictwie

Current risks regarding use of chemical protection in Polish agriculture

 

Michał MENDRA, Jerzy BARSZCZEWSKI:

Gospodarka potasem w warunkach zróżnicowanego nawożenia na łące trwałej nawadnianej oraz bez nawodnień

Potassium balance in conditions of varied fertilization of irrigated or not irrigated permanent meadow

 

Joanna NEWERLI-GUZ, Maria ŚMIECHOWSKA:

Rozwój produkcji ekologicznej w województwie pomorskim a ochrona środowiska wiejskiego

The development of organic production in the pomeranian province and the protection of the rural environment

 

Aleksandra ORZESZKO-RYWKA, Małgorzata ROCHALSKA, Sławomir PODLASKI, Paweł GRZYWACZ:

Sortowanie nasion, jako ekologiczna metoda poprawy wigoru materiału siewnego kostrzycy brauna (Festulolium braunii)

Seed separation as ecological method of seed quality improvement of festulolium (Festulolium braunii)

 

Katarzyna PANASIEWICZ, Wiesław KOZIARA, Hanna SULEWSKA, Agnieszka FALIGOWSKA, Roman KRAWCZYK:

Wartość siewna i wigor nasion łubinu wąskolistnego (Lupinus angustifolius L.) uprawianego w systemie konwencjonalnym i w okresie przestawiania na system ekologiczny

Sowing quality and vigor of narrow-leaved lupin (Lupinus angustifolius L.) cultivated in conventional system and in transition period to the organic farming

 

Anna PASZKIEWICZ-JASIŃSKA, Longina NADOLNA:

Wartość użytkowa sudeckich użytków zielonych w gospodarstwach prowadzących działalność w systemie rolnictwa ekologicznego

Utility value of grassland of the Sudeten Mountains in farms engaged in organic farming system

 

Agnieszka PEREK, Joanna KRZYMIŃSKA, Ilona ŚWIERCZYŃSKA:

Porównanie antagonistycznego oddziaływania grzybów z rodzaju Trichoderma oraz grzybów drożdżoidalnych na patogeny z rodzaju Fusarium w warunkach in vitro

Comparison of the antagonistic effect of Trichoderma spp. and yeasts on pathogenic Fusarium spp. in vitro conditions

 

Tomasz PIECHOTA, Zbyszek ZBYTEK, Mariusz KOWALSKI, Jacek DACH:

Wpływ pasowej uprawy roli i mechanicznego zwalczania chwastów na fizyczne właściwości gleby w uprawie kukurydzy w plonie wtórym

Effect of strip tillage and mechanical weeding on physical soil properties in corn planted after winter cover crop

 

Tomasz PISKIER, Tomasz R. SEKUTOWSKI:

Wpływ uproszczeń w uprawie roli na liczebność oraz rozmieszczenie nasion chwastów w glebie

Effect of simplified tillage on the number and distribution of weed seeds in soil

 

Janusz PODLEŚNY, Anna PODLEŚNA:

Wpływ wody uzdatnionej magnetycznie na wzrost, rozwój i plonowanie łubinu żołtego (Lupinus luteus L.)

The effect of magnetically conditioned water on growth, development and yielding of yellow lupine (Lupinus luteus L.)

 

Janusz PODLEŚNY, Jerzy WIELBO, Anna PODLEŚNA, Dominika KIDAJ:

Przydatność stosowania preparatu czynników Nod (LCOs) do przedsiewnego zaprawiania nasion grochu siewnego (Pisum sativum L.)

Usefulness of nod preparation (LCOs) use to presowable dressing of pea seeds (Pisum sativum L.)

 

Jacek RABCEWICZ, Paweł BIAŁKOWSKI, Sławomir DZIUBAŃSKI:

Ocena parametrów eksploatacyjnych urządzeń do pielęgnacji międzyrzędzi w sadach ekologicznych

Evaluation of working parameters of equipment for inter-rows cultivation in ecological orchards

 

Ewa REMBIAŁKOWSKA, Paulina CIESIELSKA, Elżbieta OWCZAREK, Ewelina HALLMANN:

Ocena świadomości ekologicznej oraz postaw prośrodowiskowych wśród rolników ekologicznych i konwencjonalnch z województwa mazowieckiego

Assessment of the ecological awareness and environmental attitudes among the organic and conventional farmers

from the Mazovia Voivodeship

 

Małgorzata ROCHALSKA, Aleksandra ORZESZKO-RYWKA, Bożena RENIUSZEK:

Wykorzystanie ekologicznego materiału siewnego i szkółkarskiego w certyfikowanych gospodarstwach ekologicznych województwa lubelskiego

Use of organic seed and nursery material on certified organic farms of Lublin Province

 

Janusz RUTKOWSKI, Nuno Miguel Alves VICENTE, Mikołaj SPADŁO, Tomasz SZULC:

Control algorithm of a precision seeder

 

Rudite SAUSSERDE, Aleksandrs ADAMOVICS, Semjons IVANOVS, Volodimir BULGAKOV:

Investigations into growing and harvesting industrial hemp

 

Mariola STANIAK, Jolanta BOJARSZCZUK, Jerzy KSIĘŻAK:

Zachwaszczenie mieszanek łubinu wąskolistnego ze zbożami jarymi w ekologicznym systemie gospodarowania

Weed infastations of mixtures of blue lupine with spring cereals in organic farming system

 

Hanna SULEWSKA, Grażyna SZYMAŃSKA, Karolina ŚMIATACZ, Wiesław KOZIARA, Alicja NIEWIADOMSKA:

Efekty stosowania PRP SOL w kukurydzy uprawianej na ziarno

Effect of PRP SOL application in maize grown for grain

 

Hanna SULEWSKA, Karolina ŚMIATACZ, Artur SITEK, Grażyna SZYMAŃSKA, Katarzyna PANASIEWICZ:

Ocena plonowania rzepaku ozimego przy zastosowaniu technologii PRP SOL

Evaluation of yielding of winter oilseed rape using PRP SOL technology

 

Anna SZAFIROWSKA:

Analiza dostępności i jakości ekologicznego materiału siewnego warzyw na rynku krajowym

Availability and quality of vegetable seeds from organic cultivation on domestic market

 

Magdalena SZULC:

Teoretyczne i praktyczne aspekty ekologicznej ochrony roślin ozdobnych

Theoretical and practical factors of ornamental plants organic protection

 

Katarzyna SZWEDZIAK, Sławomir POCHWAŁA, Ewa POLAŃCZYK:

Variable rate technology for a single fertilizer application

 

Maria ŚMIECHOWSKA, Paulina PODGÓRNIAK:

Badanie i ocena wybranych parametrów jakościowych ekologicznych jaj kurzych dostępnych na rynku Trójmiasta

Study and assessment of selected quality parameters of organic hen eggs available on the Tri-City market

 

Włodzimierz TALARCZYK, Łukasz ŁOWIŃSKI:

Modele geometryczne agregatu przeznaczonego do formowania redlin w uprawie ziemniaków i warzyw korzeniowych

Geometric models of aggregate to form ridges in the cultivation of potatoes and root vegetables

 

Cezary TKACZUK, Anna MAJCHROWSKA-SAFARYAN, Marta ZAWADZKA:

Wpływ spinosadu oraz wybranych insektycydów syntetycznych na wzrost grzybów entomopatogenicznych w warunkach in vitro

The effect of spinosad and selected synthetic insecticides on the growth of entomopathogenic fungi in vitro

 

Cezary TRAWCZYŃSKI:

Wpływ 6-letniej uprawy roślin w systemie ekologicznym z nawadnianiem na właściwości chemiczne gleby

The effect of a 6-year plant cultivation in organic system with irrigation on the soil chemical properties

 

Magdalena TWARUŻEK, Anna BŁAJET-KOSICKA, Jan GRAJEWSKI, K. ZATORSKA:

Mikotoksykologiczna ocena ziarna jęczmienia i jego produktów

Mycotoxicological evaluation of barley grain and its products

 

Zbigniew WASILEWSKI:

Wpływ ekstensywnego użytkowania łąk w siedliskach pobagiennych na skład botaniczny runi

The impact of extensive utilization of meadow in bogy habitats on botanical composition of sward

 

Sylwester WEYMANN, Adam DUBOWSKI, Aleksander RAKOWICZ, Jerzy MERKISZ, Piotr LIJEWSKI, Paweł FUĆ:

Exhaust gases emission tests of tractor engine fueled by diesel and biofuels

Badania emisji spalin silnika ciągnika zasilanego olejem napędowym i biopaliwami

 

Karol WĘGLARZY, Irena SKRZYŻALA:

Ocena efektu ekologicznego na przykładzie agrobiogazowni Instytutu Zootechniki PIB Zakładu Doświadczalnego Grodziec Śląski

Evaluation of the ecological effect on the example of biogas plant of the experimental station of National Research Institute of Animal Production in Grodziec Śląski

 

Anna WIERZBICKA, Ewelina HALLMANN:

Zawartość karotenoidów w bulwach ziemniaka uprawianego systemem ekologicznym

Carotenoid content of potato tubers grown in the organic system

 

Maria WONS:

Jakość wody do spożycia w gminie Gniew

The quality of drinking water in the Commune Gniew

 

Barbara WRÓBEL, Krystyna J. ZIELIŃSKA, Agata U. FABISZEWSKA:

Ocena efektywności stosowania dodatku bakteryjnego do zakiszania runi łąkowej nawożonej nawozami naturalnymi

Evaluation of bacterial inoculation effectiveness in ensilage of meadow sward fertilized with natural fertilizers

 

Jadwiga WYSZKOWSKA, Jan KUCHARSKI, Agata BOROWIK:

Biological effects of L-tryptophan and the vaccine azotobakteryna in soil

Biologiczne skutki działania L-tryptofanu i azotobakteryny w glebie

 

Aneta ZAŁECKA, Ewelina HALLMANN, Ewa REMBIAŁKOWSKA:

Zawartość związków bioaktywnych w nowych sokach owocowych z produkcji ekologicznej

The content of bioactive compounds in new created fruit juices from organic production

 

Krystyna ZARZYŃSKA, Wojciech GOLISZEWSKI:

Reakcja kilku odmian ziemniaka na uprawę w systemie ekologicznym

Response of some potato cultivars to cultivation in organic system

 

Zbyszek ZBYTEK, Paweł NAWROCKI, Łukasz ŁOWIŃSKI, Tomasz PIECHOTA:

Simulation research on the kinematic behaviour of virtual model for agricultural machinery

Badania symulacyjne zachowań kinematycznych na wirtualnym modelu maszyny rolniczej

 

Krystyna J. ZIELIŃSKA, Agata U. FABISZEWSKA, Barbara WRÓBEL:

Występowanie aflatoksyn w paszach i metody ich dekontaminacji

Aflatoxins occurance in feed and methods of its decontamination