1/2017

Archiwa rocznik 1/2017 – JOURNAL OF RESEARCH AND APPLICATIONS IN AGRICULTURAL ENGINEERING

Image

Agata BIEŃCZAK, Dominik DEMBICKI, Paweł WOŹNIAK:

Verification of multifunctional sterilizer operation based on qualitative examination of finished product appearance using computer image analysis

Weryfikacja pracy wielofunkcyjnego sterylizatora w oparciu o jakościowe badania wyglądu produktu gotowego z wykorzystaniem komputerowej analizy obrazu

 

Zbigniew BŁASZKIEWICZ, Artur SZYMCZAK, Dariusz SANIGÓRSKI:

Regional differentiation of the power agricultural tractors purchased in Poland between the years 2006-2013

Regionalne zróżnicowanie mocy ciągników rolniczych zakupionych w Polsce w latach 2006-2013

 

Andrzej BOCHAT, L. WESOŁOWSKI, M. ZASTEMPOWSKI:

Tests of the innovative construction of the grain hammer mill

Badania innowacyjnej konstrukcji rozdrabniacza bijakowego

 

Karol GARBIAK, Jan JURGA, Maciej TOMCZEWSKI:

Laboratory test of the new spray dose adjustment system for field sprayers

Badania laboratoryjne nowego systemu regulacji dawki cieczy aplikowanej przez opryskiwacz polowy

 

Łukasz GIERZ:

Correction method of the uniform distribution of grain in the pneumatic drill head

Metoda korekcji równomierności rozdziału ziarna w głowicy siewnika pneumatycznego

 

Joanna GRABSKA-CHRZĄSTOWSKA, Joanna KWIECIEŃ, Michał DROŻDŻ, Zbigniew BUBLIŃSKI,Ryszard TADEUSIEWICZ, Jan SZCZEPANIAK, Józef WALCZYK, Paweł TYLEK:

Comparison of selected classification methods in automated oak seed sorting

Porównanie wybranych metod klasyfikacji w automatycznym sortowaniu nasion dębu

 

Zenon GRZEŚ, Ireneusz KOWALIK, Piotr RYBACKI:

Comparative assessment of agricultural tractor serviceability

Ocena porównawcza pracochłonności serwisowej ciągników rolniczych

 

Zenon GRZEŚ, Piotr RYBACKI:

A new valuation method for technical feasibility of servicing of agricultural machines

Nowa metoda wartościowania technologiczności serwisowania maszyn rolniczych

 

Marek HRYNIEWICZ, Michał BEMBENEK:

Analysis of the producibility of mineral fertilizers from industrial waste

Analiza możliwości wytwarzania nawozów mineralnych z odpadów przemysłowych

 

Janusz JAKÓBIEC, Mariusz WADRZYK, Bogusław CIEŚLIKOWSKI, Aleksander MAZANEK:

The process of deposit formation on piezoelectric injector of common rail fuel injection system

Proces tworzenia osadów na elementach wtryskiwaczy piezoelektrycznych układu wtrysku paliwa typu common rail

 

Marek JAŁBRZYKOWSKI, Sławomir OBIDZIŃSKI:

A comparison of the breaking strength of samples of parts made from pure and regrind polypropylene

Porównanie wytrzymałości na zerwanie próbek detali otrzymanych z czystego i wtórnie mielonego polipropylenu

 

Marian JÓSKO, Dariusz ULBRICH, Jakub KOWALCZYK, Ryszard MAŃCZAK:

An influence of car washing on the thickness of lacquer coating

Wpływ mycia samochodu na grubość powłoki lakierniczej

 

Jerzy Lech JUGOWAR, Wojciech RZEŹNIK, Paulina MIELCAREK:

Emission of ammonia, nitrous oxide and methane from hen house in deep litter/slatted floor system

Emisja amoniaku, podtlenku azotu i metanu z kurnika ściółkowo-rusztowego dla kur reprodukcyjnych

 

Jan Radosław KAMIŃSKI, Maciej KUBOŃ, Aleksandr Nikolaevich ORDA, Cheslav Iosifovich ZHDANOVICH:

Traction properties of suspension systems of farm tractors

Właściwości trakcyjne układów jezdnych ciągników rolniczych

 

Dorota KAPCIŃSKA-POPOWSKA, Marek GOŚCIAŃSKI, Adam PIASECKI, Paweł KAMIŃSKI:

Laser cladding by TRU LASER CELL of SSAB BORON B27 steel applied in agriculture

Napawanie laserem TRU LASER CELL stali SSAB BORON B27 stosowanej w rolnictwie

 

Vadim O. KITIKOV:

Belarus and Poland in the context of the world milk production

Białoruś i Polska w kontekście światowej produkcji mleka

 

Anton V. KITUN, Vladimir I. PEREDNIA, Wojciech TANAŚ, Agnieszka TANAŚ, Anastasiya A. ROMANOVITCH:

Определение дальности полëта взаимопересекающихся во взвешенном состоянии потоков кормов

Determination of movement parameters of crossing feed streams with simultaneus mixing and dosing

Określenie parametrów przemieszczenia przecinających się strumieni pasz z jednoczesnym mieszaniem i dozowaniem

 

Stanisław KOKOSZKA, Sylwester TABOR:

Age of farm owners and their opinions on a need for and forms of transportation services

Wiek właściciela gospodarstwa rolniczego a opinie o potrzebie i formie obsługi transportowej

 

Adam KONIUSZY, Piotr KOSTENCKI:

Exhaust emission from agricultural farm tractor in the course of ploughing

Emisja spalin z ciągnika rolniczego podczas wykonywania orki

 

Ewa KORELESKA, Sabine ZIKELI:

Status quo und Entwicklungsperspektiven für den ökologischen Landbau in Polen und Deutschland

Stan i perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce i w Niemczech

 

Karol KOTWICA, Lech GAŁĘZEWSKI, Wojciech SKIERUCHA, Iwona JASKULSKA, Dariusz JASKULSKI, Andrzej WILCZEK,Agnieszka SZYPŁOWSKA, Dariusz KULPA, Mariusz PIEKARCZYK, Piotr WASILEWSKI:

Effect of straw and soil tillage with the application of effective microorganisms on soil moisture and compaction for winter wheat monoculture

Wpływ słomy i uprawy roli z aplikacją efektywnych mikroorganizmów na wilgotność i zwięzłość gleby w monokulturze pszenicy ozimej

 

Zbigniew KOWALCZYK, Wiesław TOMCZYK:

Age and wear of selected means of production in farms

Wiek a zużycie wybranych technicznych środków produkcji w gospodarstwach rolnych

 

Anna KRAWCZUK, Sławomir KOCIRA:

Adaptation of the 6S method in a farm

Adaptacja metody 6S do potrzeb gospodarstwa rolnego

 

Kamil MALCZEWSKI, Mateusz MALINOWSKI, Karolina SŁABOSZ:

The analysis of the mass and morphological composition of waste produced by the meat industry

Analiza masy i składu odpadów powstających w przemyśle mięsnym

 

Dominika MATUSZEK, Olga KUBIK:

Modernization of fruit jam production line and the product quality

Modernizacja linii produkcyjnej dżemu owocowego a jakość produktu

 

Paulina MIELCAREK, Wojciech RZEŹNIK:

The effect of season on the concentration of odours in deep-litter piggery

Wpływ pory roku na stężenie odorów w tuczarni na głębokiej ściółce

 

Volodymyr NADYKTO, Semjons IVANOVS, Olexander KISTECHO:

Investigation of the draft-and-power, and agreotechnical indicators of the work of a ploughing aggregate, created according to the scheme «push-pull»

Badania «draft-and-power» i agreotechnicznych wskaźników pracy agregatu uprawowego utworzonego według schematu «push-pull»

 

Stanisław NOSAL, Tomasz GULCZYŃSKI:

Effects of implementation of total productive maintenance (TPM) strategy in the chewing gum plant

Efekty wprowadzenia strategii obsługiwania total produktive maintenance (TPM) w fabryce gumy do żucia

 

Sławomir OBIDZIŃSKI, Marek JAŁBRZYKOWSKI, Tomasz MARCZUK, Paulina BERESTIUK:

The impact of the amount of binder and starch content in binder on the amount of the pelleted fraction in the process of non-pressure agglomeration of nettle waste

Wpływ ilości lepiszcza oraz zawartości skrobi w lepiszczu na ilość frakcji zgranulowanej w procesie granulacji bezciśnieniowej odpadów pokrzywy

 

Sławomir OBIDZIŃSKI, Magdalena JOKA, Ewa LUTO, Agata BIEŃCZAK:

Research of the densification process of post-harvest tobacco waste

Badania procesu zagęszczania pozbiorowych odpadów tytoniowych

 

Elżbieta OLECH, Jakub SIKORA, Maciej KUBOŃ:

Biogas production from corn silage and apple pomace

Rodzaj i struktura podłoża fermentacyjnego a wielkość wydzielanego biogazu

 

Marta PACZKOWSKA:

The influence of the laser and diffusion boronizing on the surface layer of nodular iron

Wpływ borowania laserowego i dyfuzyjnego na warstwę wierzchnią żeliwa sferoidalnego

 

Piotr PAWLIK, Mirosław JABŁOŃSKI, Zbigniew BUBLIŃSKI, Ryszard TADEUSIEWICZ, Józef WALCZYK, Paweł TYLEK,Tadeusz JULISZEWSKI, Florian ADAMCZYK:

Use of Harris detector for determination of orientation of acorns in the process of automated scarification

Zastosowanie detektora Harrisa do określania orientacji żołędzi w procesie zautomatyzowanej skaryfikacji

 

Jaromir PRZYBYŁO, Mirosław JABŁOŃSKI, Daniel POCIECHA, Ryszard TADEUSIEWICZ, Adam PIŁAT, Józef WALCZYK,Paweł KIEŁBASA, Jan SZCZEPANIAK, Florian ADAMCZYK:

Application of model-based design in algorithms’ prototyping for experimental acorn scarification rig

Zastosowanie metodyki projektowania opartej na modelu w prototypowaniu algorytmów dla badawczego stanowiska skaryfikacji żołędzi

 

Tomasz SZUL:

The consumption of final energy for heating educational facilities located in rural areas

Zużycie energii końcowej na ogrzewanie obiektów oświatowych zlokalizowanych na obszarach wiejskich

 

Tomasz SZUL, Jarosław KNAGA:

Energy and economic efficiency assessment of street lighting in a rural commune

Ocena efektywności energetycznej i ekonomicznej oświetlenia drogowego w gminie wiejskiej

 

Cheslav Iosifovich ZHDANOVICH, Aleksandr Nikolaevich ORDA, Jan Radosław KAMIŃSKI, Maciej KUBOŃ:

Теоретические исследования сопротивления движению ходовых систем

Teoreticheskie issledovaniya soprotivleniya dvizheniyu khodovykh sistem

Theoretical research of resistance motion of running systems

Badania teoretyczne oporów przetaczania układów jezdnych

2/2017

Archiwa rocznik 2/2017 – JOURNAL OF RESEARCH AND APPLICATIONS IN AGRICULTURAL ENGINEERING

Image

Marian BARTOSZUK, Przemysław WINIARSKI, Adrian NOSOL:

Static analysis of rear suspension beam loading in a Polish combine harvester

Analiza statyczna obciążenia belki nośnej wózka tylnego kombajnu zbożowego produkcji polskiej

 

Agata BIEŃCZAK, Dominik DEMBICKI, Paweł WOŹNIAK, Łukasz IGNASIAK, Sławomir OBIDZIŃSKI:

Analysis of mechanical properties of common onions

Analiza właściwości mechanicznych cebuli zwyczajnej

 

Jerzy CHOJNACKI, Bogusława BERNER:

Impact of high pressure installation on the viability of insecticide nematodes

Wpływ instalacji wysokociśnieniowej na przeżywalność owadobójczych nicieni

 

Jerzy CHOJNACKI, Agnieszka ZDANOWICZ:

Research into the hardness of pellet from wheat straw with an addition of ground wheat

Badania twardości peletu ze słomy pszennej z dodatkiem śruty z ziarna pszenicy

 

Katarzyna DEREŃ, Beata CIENIAWSKA, Antoni SZEWCZYK, Tomasz R. SEKUTOWSKI, Zbyszek ZBYTEK:

Average liquid coverage depending on the type of the nozzle, spraying parameters and characteristics of the sprayed objects

Średnie pokrycie cieczą w zależności od rodzaju rozpylacza, parametrów rozpylania i charakterystyki opryskiwanych obiektów

 

Karol DURCZAK, Piotr JUREK:

Safety and ergonomics as important criteria of quality of agricultural machinery

Bezpieczeństwo i ergonomia jako ważne charakterystyki jakościotwórcze maszyn rolniczych

 

Stanisław GACH, Jarosław CHLEBOWSKI, Jan BARWICKI, Kamil BIEDRZYCKI:

Analysis of expenditures incurred while ensiling sugar beet pulp

Analiza nakładów ponoszonych przy zakiszaniu wysłodków buraczanych

 

Łukasz GIERZ, Jarosław SELECH, Konrad WŁODARCZYK:

Evaluation of the shape and dimensions of cereal seeds and other crops for modeling sowing and seed separation

Badania kształtu i wymiarów nasion zbóż i innych roślin uprawnych na potrzeby modelowania procesu wysiewu i separacji nasion

 

Weronika GRACZ, Damian MARCINKOWSKI, Mirosław CZECHLOWSKI, Wojciech GOLIMOWSKI:

Determination of optimal share of methyl esters from waste fats in biofuels with quality consistent with the standards EN 14214 and EN 590

Określenie optymalnego udziału estrów metylowych z tłuszczów odpadowych w biopaliwach o jakości zgodnej z normą EN 14214 i EN 590

 

Vasilij Nikolaevich GUTMAN:

Опыт разработки технологического оборудования для крупно и мелкотоварного интенсивного свиноводства и птицеводства, снижающего негативное влияние на окружающую среду

Opyt razrabotki tekhnologicheskogo oborudovaniya dlya krupno i melkotovarnogo intensivnogo svinovodstva i pticevodstva, snizhayushchego negativnoe vliyanie na okruzhayushchuyu sredu

Experience in development of technological equipment for large and small-scale intensive pigs and poultry breeding, reducing negative effects on the environment

 

Roman HEJFT, Sławomir OBIDZIŃSKI, Tomasz LESZCZUK:

Computer image analysis in the assessment of grain size composition of granular materials

Komputerowa analiza obrazu w ocenie składu granulometrycznego materiałów ziarnistych

 

Marian JÓSKO:

Non-destructive testing of vehicle elements responsible for safety of their operating time

Badania nieniszczące elementów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ich użytkowania

 

Michał KLONOWSKI, Zbyszek ZBYTEK, Kamil ŻUROWSKI, Paweł NAWROCKI:

The assessment of the influence of mechanical cooling on the increase in silicone photovoltaic cells efficiency

Ocena wpływu mechanicznego chłodzenia na wzrost wydajności krzemowych ogniw PV

 

Józef KOWALCZUK, Sławomir KOCIRA, Norbert LESZCZYŃSKI, Jarosław TATARCZAK, Janusz ZARAJCZYK, Marek SZMIGIELSKI:

Impact of working parameters of Z056 Bizon Super on quantity and quality losses of seeds during soya harvesting

Wpływ parametrów roboczych kombajnu Z056 Bizon Super na straty ilościowe i jakościowe nasion przy zbiorze soi

 

Marta P. KUPRYŚ-CARUK:

The effect of microbial silage additives on biogas production from perennial energy grasses

Wpływ mikrobiologicznych dodatków kiszonkarskich na produkcję biogazu z traw wieloletnich

 

Dominika MATUSZEK:

The use of the fluorescence phenomenon to evaluate the content of feed ingredients

Wykorzystanie zjawiska fluorescencji do oceny zawartości składników pasz

 

Piotr MAZURJerzy CHOJNACKI:

Comparison of two remote nitrogen up-take sensing methods to determine needs of nitrogen application

  Porównanie dwóch zdalnych metod pomiaru pobrania azotu przez rośliny w celu wyznaczenia potrzeb nawożenia azotowego

 

Ignacy NIEDZIÓŁKA, Beata ZAKLIKA, Janusz ZARAJCZYK, Artur KRASZKIEWICZ, Stanisław PARAFINIUK:

Assessment of qualitative characteristics of briquettes produced from selected plant raw materials

Ocena cech jakościowych brykietów produkowanych z wybranych surowców roślinnych

 

Sławomir OBIDZIŃSKI Roman HEJFT, Tomasz LESZCZUK:

Disk granulator. Improvement of construction and selection of process parameters

Granulator talerzowy. Doskonalenie konstrukcji i dobór parametrów procesu

 

Sławomir OBIDZIŃSKI, Magdalena JOKA, Agata BIEŃCZAK, Krzysztof JADWISIEŃCZAK:

Tests of the process of post-production onion waste pelleting

Badania procesu peletowania poprodukcyjnych odpadów cebuli

 

Dawid ROMEK, Dariusz ULBRICH, Jarosław SELECH, Konrad WŁODARCZYK, Jakub KOWALCZYK:

Evaluation of wear of machine parts made of Armox 600, Ramor 500 and S355 steel with the use of the rotating bowl unit

Badanie zużycia elementów maszyn wykonanych ze stali Armox 600, Ramor 500 oraz S355 z wykorzystaniem metody wirującej misy

 

Dawid ROMEK, Dariusz ULBRICH, Konrad WŁODARCZYK, Jarosław SELECH, Jakub KOWALCZYK, Jakub ADAMKIEWICZ:

Laboratory studies of pneumatic transport of grain with the use of air stream amplifier KW

Badania laboratoryjne pneumatycznego transportu ziarna z wykorzystaniem wzmacniacza strumienia powietrza KW

 

Czesław RZEŹNIK, Zenon GRZEŚ:

Structural materials in agricultural machines

Materiały konstrukcyjne w maszynach rolniczych

 

Urszula SADOWSKA, Andrzej ŻABIŃSKI:

Effect of mixed cultivation of naked barley with yellow and blue lupin on yielding and selected biometric component characters in ecological production system

Wpływ uprawy mieszanej jęczmienia nagoziarnistego z łubinem żółtym i wąskolistnym na plonowanie i wybrane cechy biometryczne komponentów w ekologicznym systemie produkcji

 

Sylwester SAMBORSKI, Michał KALISZUK, Tomasz ŁUSIAK, Dariusz KASPEREK, Katarzyna SZWEDZIAK, Żaneta PRUSKA:

Numerical analysis of front axle bracket strength in farm tractor

Numeryczna analiza wytrzymałościowa wspornika osi przedniej ciągnika rolniczego

 

Katarzyna SZWEDZIAK, Robert SZULC, Żaneta PRUSKA:

Project assumptions and research methodology of auxiliary energy efficient heating system for piglets with heat recovered from over the farrowing sows

Założenia projektu oraz metodologia badań nad efektywnością pomocniczego systemu ogrzewania prosiąt z ciepła odzyskanego z macior

 

Włodzimierz TALARCZYK, Łukasz ŁOWIŃSKI:

Analysis of the placement of loosening and applying fertilizer tines in soil strips at different spacings between plant rows

Analiza rozmieszczenia zębów spulchniających pasowo glebę i aplikujących nawóz przy różnych rozstawach rzędów roślin

 

Grzegorz WAŁOWSKI:

Interpretation of gas permeability of anisotropic structure of skeletal deposit

Interpretacja gazoprzepuszczalności anizotropowej struktury złoża szkieletowego

 

Kamil WILCZYŃSKI, Zbigniew KOBUS, Rafał NADULSKI:

The effect of construction and technological parameters on the efficiency of apple juice pressing

Wpływ parametrów konstrukcyjnych i technologicznych na efektywność tłoczenia soku jabłkowego

 

Mateusz ŁUKOMSKI, Krzysztof KOSZELA, Janina RUDOWICZ-NAWROCKA:

The benefits of application of unmanned aerial vehicle in agriculture

Korzyści z zastosowania bezzałogowych modeli powietrznych w rolnictwie

3/2017

Archiwa rocznik 3/2017 – JOURNAL OF RESEARCH AND APPLICATIONS IN AGRICULTURAL ENGINEERING

Image

Zbigniew ANYSZKA, Joanna GOLIAN:

The effect of flaming and mechanical treatments on weed control, growth and yield of carrot

Płomieniowe i mechaniczne zwalczanie chwastów oraz ich wpływ na zachwaszczenie oraz wzrost i plony marchwi

 

Jerzy BARSZCZEWSKI:

Diversified fertilization and its effect on yields and the content of mineral nitrogen forms in soil and ground water

Zróżnicowane nawożenie i jego wpływ na plony oraz zawartości w glebie i wodzie gruntowej mineralnych form azotu

 

Jerzy BARSZCZEWSKI, Barbara WRÓBEL, Marek BALCERAK:

The efficiency of feeding beef cattle using silage of various content of leguminous plants

Efektywność żywienia opasów z wykorzystaniem sianokiszonek z różnym udziałem roślin bobowatych

 

Bogusława BERNER, Jerzy CHOJNACKI:

Influence of the air stream produced by the drone on the sedimentation of the sprayed liquid that contains entomopathogenic nematodes

Wpływ strumienia powietrza wytwarzanego przez drona na osadzanie się rozpylanej cieczy zawierającej owadobójcze nicienie

 

Elżbieta Jolanta BIELIŃSKA, Barbara FUTA, Agnieszka MOCEK-PŁÓCINIAK, Szymon CHMIELEWSKI, Sylwia WESOŁOWSKA, Joanna NOWAKIEWICZ :

Changes in the alkaline phosphatase activity in the littoral water of lake Piaseczno (the Łęczna-Włodawa Lakeland) between 1996 and 2016 as an indicator of transformations in the water environment in agricultural areas

Zmiany aktywności fosfatazy zasadowej w wodzie litoralnej jeziora Piaseczno (Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie) w latach 1996-2016 jako wskaźnik przeobrażeń środowisk wodnych na terenach rolniczych

 

Elżbieta Jolanta BIELIŃSKA, Barbara FUTA, Agnieszka MOCEK-PŁÓCINIAK, Monika SKOWROŃSKA, Krzysztof PATKOWSKI, Sylwia WESOŁOWSKA:

The influence of the share of arable land in the catchment areas of two lakes of the Łęczna-Włodawa Lakeland on the biochemical processes in shoreline soils

Wpływ udziału gruntów ornych w zlewniach dwóch jezior Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego na procesy biochemiczne w glebach przybrzeżnych

 

Barbara BINIAŚ, Janina GOSPODAREK :

The effect of water extract of chamomile (Matricaria chamomilla L.) on feeding the pea leaf weevil (Sitona lineatus L.) beetles

Wpływ wodnego wyciągu z rumianku pospolitego (Matricaria chamomilla L.) na żerowanie chrząszczy oprzędzika pręgowanego (Sitona lineatus L.)

 

Jolanta BOJARSZCZUK, Jerzy KSIĘŻAK, Mariola STANIAK :

Evaluation of weed infestation of triticale and pea mixtures grown for fodder seeds

Ocena zachwaszczenia mieszanek pszenżyta z grochem uprawianych na nasiona

 

Jolanta BOJARSZCZUK, Jerzy KSIĘŻAK, Mariola STANIAK, Katarzyna CZOPEK :

Evaluation of weed infestation of maize cultivated in mixed sowing with selected plant species

Zachwaszczenie kukurydzy uprawianej współrzędnie z wybranymi gatunkami roślin

 

Elżbieta BOLIGŁOWA, Katarzyna GLEŃ-KAROLCZYK, Janina GOSPODAREK:

Intensity of broad bean fungal diseases in intercropping with selected species of herbs

Nasilenie występowania chorób grzybowych bobu w uprawie współrzędnej z wybranymi gatunkami ziół

 

Elżbieta BOLIGŁOWA, Katarzyna GLEŃ-KAROLCZYK, Agnieszka KLIMEK-KOPYRA, Tadeusz ZAJĄC:

Condition of winter wheat in pure and mixed sowing

Stan zdrowotny pszenicy ozimej w siewie czystym i mieszanym

 

Elżbieta BOLIGŁOWA, Kazimierz KLIMA:

The influence of the crop farming system on the health value of spring barley under the mountain conditions of the area of Beskid Niski

Wpływ systemu gospodarowania na zdrowotność jęczmienia jarego w warunkach górskich Beskidu Niskiego

 

Aneta CHAŁAŃSKA, Aleksandra BOGUMIŁ, Witold DANELSKI:

Evaluation of the effectiveness of entomopathogenic fungus Beauveria bassiana (Bals. -Criv.) Vuill. 1912 for the management of Melolontha melolontha (L.). (Coleoptera: Scarabaeidae) and Agriotes lineatus (L.) (Coleoptera: Elateridae)

Badania nad możliwością wykorzystania entomopatogenicznego grzyba Beauveria bassiana (Bals. -Criv.) Vuill. 1912 do ograniczania populacji chrabąszcza majowego Melolontha melolontha (L.). (Coleoptera: Scarabaeidae) i osiewnika rolowca Agriotes lineatus (L.) (Coleoptera: Elateridae)

 

Beata CIENIAWSKA, Deta ŁUCZYCKA, Jan ČERVINKA, Tomasz R. SEKUTOWSKI, Katarzyna DEREŃ:

Deposition of spray liquid depending on the coefficient of spray surfaces

Naniesienie cieczy użytkowej w zależności od współczynnika powierzchni opryskowych

 

Katarzyna DEREŃ, Antoni SZEWCZYK, Tomasz R. SEKUTOWSKI, Monika KOWALSKA-GÓRALSKA, Łukasz KUTA:

An effect of the copper’s nanoparticles application on the degree of covering the sprayed objects

Wpływ zastosowania nanomiedzi na stopień pokrycia opryskiwanych obiektów

 

Joanna DŁUŻNIEWSKA, Bogdan KULIG:

Influence of nitrogen and sulphur fertilization on diseases of winter oilseed rape

Wpływ nawożenia azotem i siarką na występowanie chorób rzepaku ozimego

 

Andrzej FERENC, Ewa KORELESKA:

Der gesundheitsorientierte Lebensstil in der Meinung der Studenten von der Universitaeten in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern

Prozdrowotny styl życia w opinii studentów z uniwersytetów z województwa kujawsko-pomorskiego

 

Adam FOJUD, Piotr BONIECKI, Maciej ZABOROWICZ, Dariusz LISIAK, Piotr ŚLÓSARZ, Marek STANISZ,Paweł STRZELIŃSKI, Adam KONIECZNY:

Project of a computer system supporting extraction of the characteristics of pork half-carcases

Projekt systemu informatycznego wspomagającego ekstrakcję cech charakterystycznych półtuszy wieprzowej

 

Piotr GAJEWSKI, Mieczysław GRZELAK, Zbigniew KACZMAREK, Bartłomiej GLINA, Wojciech OWCZARZAK, Oskar TYLMAN, Agnieszka KNIOŁA, Maciej MURAWSKI:

Formation of floristic diversity of community of Eleocharitetum palustris Šennikov 1919 association according to habitat conditions

Kształtowanie się różnorodności florystycznej zbiorowiska zespołu Eleocharitetum palustris Šennikov 1919 pod wpływem warunków siedliskowych

 

Piotr GAJEWSKI, Mieczysław GRZELAK, Zbigniew KACZMAREK, Agnieszka MOCEK-PŁÓCINIAK, Bartłomiej GLINA, Oskar TYLMAN, Maciej MURAWSKI:

Geobotanical conditions of grassland habitats of psammophylic swards

Warunki geobotaniczne siedlisk łąkowych muraw psammofilnych

 

Eliza GAWEŁ:

Influence of renovation of grassland on sward yields in the conditions of organic farming

Wpływ renowacji użytku zielonego na plonowanie runi w warunkach rolnictwa ekologicznego

 

Agnieszka GŁOWACKA, Elżbieta ROZPARA:

Growth, yielding and fruit quality of four cultivars of the Japanese plum (Prunus salicina Lindl.) under organic orchard conditions

Wzrost, owocowanie oraz jakość owoców czterech odmian śliwy japońskiej (Prunus salicina Lindl.) w warunkach sadu ekologicznego

 

Janusz GOLSKI, Sławomir RUNOWSKI, Mieczysław GRZELAK, Wojciech ANDRZEJEWSKI, Jan MAZURKIEWICZ:

Biological characteristics of spawning population of vendace (Coregonus albula L.) from lake Chłop (Międzyrzecz district)

Charakterystyka biologiczna tarłowej populacji sielawy (Coregonus albula L.) z jeziora Chłop (pow. międzyrzecki)

 

Janina GOSPODAREK, Elżbieta BOLIGŁOWA, Katarzyna GLEŃ-KAROLCZYK, Natalia KWIECIEŃ:

The effect of broad bean intercropping with coriander and fennel on dynamic of Sitona spp. beetles feeding

Wpływ uprawy współrzędnej bobu z kolendrą siewną i koprem włoskim na dynamikę żerowania oprzędzików (Sitona spp.)

 

Janina GOSPODAREK, Natalia KWIECIEŃ:

Effect of aqueous extracts of tarragon on ladybirds (Col. Coccinelidae)

Wpływ wyciągów wodnych z bylicy estragonu na biedronkowate (Col. Coccinellidae)

 

Mieczysław GRZELAK, Eliza GAWEŁ, Magdalena JANYSZEK, Dorota WROŃSKA-PILAREK, Sławomir JANYSZEK, Sławomir RUNOWSKI,Maciej MURAWSKI, Agnieszka KNIOŁA:

Nature and fodder value of grass-sedge communities in the Noteć valley in the Natura 2000 area

Walory przyrodniczo-użytkowe zbiorowisk trawiasto-turzycowych w dolinie Noteci na obszarze Natura 2000

 

Ewelina HALLMANN, Elżbieta ROZPARA:

The estimation of bioactive compounds content in organic and conventional sweet cherry (Prunus avium L.)

Oznaczenie zawartości związków biologicznie czynnych w owocach czereśni ekologicznych i konwencjonalnych (Prunus avium L.)

 

Michał JASIŃSKI, Jacek TWARDOWSKI, Iwona GRUSS, Marcin CIERPISZ Ewa TENDZIAGOLSKA:

Occurrence of ground beetle assemblages (Coleoptera: Carabidae) in organic Norfolk crop rotation

Występowanie zgrupowań biegaczowatych (Coleoptera: Carabidae) w uprawach ekologicznych płodozmianu norfolskiego

 

Krzysztof JOŃCZYK, Stefan MARTYNIUK:

Productivity of crop rotations and selected indicators of soil fertility in different types of ecological farms

Produkcyjność zmianowań oraz wybrane wskaźniki żyzności gleb w różnych typach gospodarstw ekologicznych

 

Zbigniew KACZMAREK, Mieczysław GRZELAK, Eliza GAWEŁ, Piotr GAJEWSKI, Magdalena JANYSZEK, Bartłomiej GLINA:

The diversity of Scirpetum silvatici Ralski 1931 association as a result of influence of variable habitat conditions

Zróżnicowanie florystyczne zespołu Scirpetum silvatici Ralski 1931 jako skutek wpływu zmiennych warunków siedliskowych

 

Zbigniew KACZMAREK, Mieczysław GRZELAK, Eliza GAWEŁ, Piotr GAJEWSKI, Sławomir JANYSZEK, Bartłomiej GLINA, Wojciech OWCZARZAK:

Impact of habitat conditions on the formation of floristic diversity of Glycerietum maximae Hueck 1831 community

Wpływ warunków siedliskowych na kształtowanie się różnorodności florystycznej zbiorowiska Glycerietum maximae Hueck 1831

 

Jerzy KASZKOWIAK, Marietta MARKIEWICZ-PATALON:

Assessment of purposefullness  of the premium type diesel fuels’ use in reducing the unfavourable influence on the environment

Ocena skuteczności stosowania olejów napędowych typu premium w zmiejszeniu niekorzystnego oddziaływania na środowisko

 

Renata KAZIMIERCZAK, Beata PAPROCKA, Dominika ŚREDNICKA-TOBER, Katarzyna ŚWIĄDER, Ewa REMBIAŁKOWSKA:

Analysis of Polish consumers awareness and attitudes towards GMO in light of the survey

Analiza świadomości i postaw polskich konsumentów wobec GMO w świetle badań ankietowych

 

Marek KORBAS, Joanna HOROSZKIEWICZ-JANKA, Ewa JAJOR, Jakub DANIELEWICZ:

The influence of seed dressings and effective microorganisms on the development and health status of selected species of cereals

Wpływ zapraw nasiennych i efektywnych mikroorganizmów na rozwój i zdrowotność wybranych gatunków zbóż

 

Ewa KORELESKA:

Konsumentenbewertung des Direktvertriebs von Lebensmitteln in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern

Konsumencka ocena sprzedaży bezpośredniej żywności w województwie kujawsko-pomorskim

 

Jolanta KOWALSKA, Dariusz DROŻDŻYŃSKI, Dominika KACZMAREK:

The use of Bacillus subtilis for the protection of potato against Phytophthora infestans in organic farming

 Wykorzystanie Bacillus subtilis do ochrony przed Phytophthora infestans w uprawach ekologicznych

 

Wiesław KOZIARA, Katarzyna PANASIEWICZ, Hanna SULEWSKA, Rafał SOBIESZCZAŃSKI:

The consequences of abandoning nitrogen fertilization in the cultivation of three forms of oat, depending on the water conditions

Skutki zaniechania nawożenia azotem w uprawie trzech form owsa w zależności od warunków wodnych

 

Jan KRYSZAK, Anna KRYSZAK, Agnieszka KLARZYŃSKA, Monika MULARCZYK:

The influence of horse graizing on utility and natural values of grass phytocenoses

Wpływ wypasu koni na wartość użytkową oraz przyrodniczą fitocenoz trawiastych

 

Anna KUCZUK:

The worth of soil organic matter – energy-nutritional approach

 Wartość glebowej materii organicznej – podejście energetyczno-pokarmowe

 

Katarzyna MARCZEWSKA-KOLASA, Marcin BORTNIAK, Tomasz R. SEKUTOWSKI, Krzysztof DOMARADZKI:

Influence of water extracts from cornflower on germination and growth of cereals seedlings

Wpływ wodnych wyciągów z chabra bławatka na kiełkowanie oraz wzrost siewek zbóż

 

Stefan MARTYNIUK:

A preliminary examination of Timorex Gold 24 EC as a natural seed dressing for winter wheat

Wstępne badania nad wykorzystaniem Timorexu Gold 24 EC jako naturalnej zaprawy nasiennej dla pszenicy ozimej

 

Ewelina MATRAS, Katarzyna GRZYB, Anna GORCZYCA:

The effect of entomopathogenic fungi on the growth of Fusarium fungi in biotic tests

Wpływ grzybów entomopatogennych na wzrost grzybów z rodzaju Fusarium w testach biotycznych

4/2017

Archiwa rocznik 4/2017 – JOURNAL OF RESEARCH AND APPLICATIONS IN AGRICULTURAL ENGINEERING

Image

Ewa MATYJASZCZYK, Magdalena SZULC:

Protection possibilities of organic crops using plant oils in the European Union

Możliwości ochrony upraw ekologicznych w Unii Europejskiej przy wykorzystaniu środków zawierających oleje roślinne

 

Michał MENDRA:

Relative feed value of sward from permanent dry meadow before and after renovation at different fertilisation

Względna wartość pokarmowa runi łąki trwałej gradowej przed oraz po renowacji w warunkach zróżnicowanego nawożenia

 

Tadeusz MICHALSKI, Ireneusz KOWALIK, Piotr SZULC, Hubert WALIGÓRA, Rafał SOBIESZCZAŃSKI:

Yielding and plant structure of maize intercropped with sorghum

Plonowanie i struktura roślin kukurydzy uprawianej współrzędnie z sorgiem

 

Antoni MIECZNIKOWSKI, Krystyna ZIELIŃSKA:

The studies on biological activity of bacterial preparations during their storage under different conditions

Badania aktywności biologicznej preparatów bakteryjnych w czasie przechowywania w różnych warunkach

 

Maciej MURAWSKI, Mieczysław GRZELAK, Piotr GAJEWSKI, Zbigniew KACZMAREK, Sławomir RUNOWSKI, Mariusz ZALAS:

Habitat evaluation, habitat conditions and utility value of selected plant associations in seminatural moist meadows in the Noteć Leniwa river valley

Waloryzacja przyrodnicza, warunki siedliskowe oraz wartość użytkowa wybranych zespołów roślinnych półnaturalnych łąk wilgotnych w dolinie Noteci Leniwej

 

Alicja NIEWIADOMSKA, Hanna SULEWSKA, Karolina RATAJCZAK, Agnieszka WOLNA-MARUWKA, Zyta WARACZEWSKA:

The microbial response to the organic and natural fertilisers under maize grown for silage in monoculture

Odpowiedź mikrobiologiczna na wprowadzenie nawozów organicznych i naturalnych pod uprawą kukurydzy na kiszonkę w monokulturze

 

Piotr OKOŃ, Piotr BONIECKI, Radosław Jan KOZ ŁOWSKI, Karolina GÓRNA, Piotr JUREK, Adam FOJUD:

OS-GLCM computer system designed to generate a GLCM matrix for the digital image of oilseed rape

System informatyczny OS-GLCM przeznaczony do generowania macierzy GLCM opisującej teksturę obrazów cyfrowych rzepaku

 

Aleksandra ORZESZKO-RYWKA, Małgorzata ROCHALSKA, Agnieszka KORYCKA:

Influence of sugar beet seed priming method on germination under water shortage conditions and root system development

Wpływ metody pobudzania nasion buraka cukrowego na kiełkowanie w warunkach niedoboru wody i rozwój systemu korzeniowego

 

Andrzej OSUCH, Piotr RYBACKI, Ewa OSUCH, Zenon GRZEŚ, Przemysław PRZYGODZIŃSKI:

Ecologization of farms based on exhaust emission standards of agricultural machines used in Krotoszyn County

Ekologizacja gospodarstw rolniczych na podstawie norm emisji spalin silnikowych maszyn rolniczych użytkowanych na terenie powiatu krotoszyńskiego

 

Andrzej OSUCH, Piotr RYBACKI, Ewa OSUCH, Przemysław PRZYGODZIŃSKI, Leszek PIECHNIK:

The hierarchy of decision-making criteria for choosing organic food by consumers on the example of vegetables and fruits with the use of the APH method

Hierarchizacja kryteriów decyzyjnych wyboru żywności ekologicznej przez konsumentów na przykładzie warzyw i owoców z wykorzystaniem metody AHP

 

Ewa OSUCH, Stanisław PODSIADŁOWSKI, Andrzej OSUCH, Przemysław PRZYGODZIŃSKI:

Effluent management on unsewered rural area

Zagospodarowanie ścieków bytowych na nieskanalizowanych terenach wiejskich

 

Ewa OSUCH, Stanisław PODSIADŁOWSKI, Stanisław PRAWNICZAK:

The project of a research station for biological inactivation system of domestic sewage with exhaust gases from the diesel engine

Projekt stanowiska badawczego systemu inaktywacji biologicznej ścieków bytowych gazami spalinowymi z silnika wysokoprężnego

 

Katarzyna PANASIEWICZ, Wiesław KOZIARA, Hanna SULEWSKA, Agnieszka FALIGOWSKA, Zuzanna SAWIŃSKA, Agnieszka WOLNA-MARUWKA:

The influence of selected Trichoderma spp. strains on the sowing value and vigour of winter wheat seeds

Wpływ wybranych szczepów Trichoderma spp. na wartość siewną i wigor ziarna pszenicy ozimej

 

Anna PARUS, Piotr SZULC, Zbyszek ZBYTEK:

Effect of petroleum derivatives contaminated soil on germination and early growth of chosen plants

Wpływ zanieczyszczenia gleby pochodnymi ropy naftowej na kiełkowanie i początkowy wzrost wybranych roślin

 

Anna PASZKIEWICZ-JASIŃSKA, Aleksandra STEINHOFF-WRZEŚNIEWSKA:

Natural and landscape values of distinguished meadow-pasture communities in Kłodzko county

Przyrodnicze i krajobrazowe walory wyróżnionych zbiorowisk łąkowo-pastwiskowych w powiecie kłodzkim

 

Marcin PĄŚKO, Paweł BIELICKI:

Quality of two-year-old trees with one-year-old crown of two apple cultivars grown in an organic nursery depending on the rootstock used

Jakość dwuletnich drzewek z jednoroczną koroną dwóch odmian jabłoni uzyskanych w szkółce ekologicznej w zależności od zastosowanej podkładki

 

Katarzyna PIASECKA-JÓŹWIAK, Beata CHABŁOWSKA:

Anti-mold properties of yeast strains as a biological agent for protection of grain during storage

Wykorzystanie antypleśniowych właściwości szczepów drożdży do biologicznej ochrony ziarna podczas przechowywania

 

Tomasz PIECHOTA, Zbyszek ZBYTEK, Mariusz KOWALSKI:

Effect of strip tillage and weeding method on weed infestation of silage maize planted after winter cover crop

Wpływ pasowej uprawy roli i sposobu zwalczania chwastów na zachwaszczenie kukurydzy uprawianej w plonie wtórym

 

Janusz PODLEŚNY, Anna PODLEŚNA:

The after-effect of blue lupine mixtures with barley on yielding of winter wheat

Wpływ następczy mieszanek łubinu wąskolistnego z jęczmieniem jarym na plonowanie pszenicy ozimej

 

Alicja PONDER, Krystyna ŚWIETLIKOWSKA, Ewelina HALLMANN:

The qualitative evaluation of the fruit of individual cultivars Rubus taking into account their usefulness to organic farming

Ocena jakościowa owoców różnych gatunków Rubus ze względu na ich przydatność do upraw ekologicznych

 

Przemysław PRZYGODZIŃSKI, Piotr Rybacki, Zenon Grześ, Andrzej Osuch, Ewa Osuch:

Analysis of the farm tractor’s automatic control system suitability in the process of ground tillage and crop cultivation in organic farm

Analiza przydatności systemu automatycznego prowadzenia ciągnika rolniczego w procesie uprawy roli i pielęgnacji upraw w gospodarstwie ekologicznym

 

Paweł RADZIKOWSKI, Jarosław STALENGA, Beata FELEDYN-SZEWCZYK:

Evaluation of the diversity of invertebrates assemblages in spring wheat cultivated in different crop production systems

Ocena różnorodności zgrupowań bezkręgowców w pszenicy jarej uprawianej w różnych systemach produkcji roślinnej

 

Ewa REMBIAŁKOWSKA, Peter VON FRAGSTEIN UND NIEMSDORFF, Dominika ŚREDNICKA-TOBER, Renata KAZIMIERCZAK:

Expectations of the Polish stakeholders towards the skills and knowledge of the graduates as regards organic food and farming

Oczekiwania polskich przedsiębiorców co do umiejętności i wiedzy absolwentów w zakresie ekologicznej żywności i rolnictwa

 

Milena RUSIN, Janina GOSPODAREK:

The effect of peppermint aqueous extracts on colorado potato beetle

Wpływ wodnych wyciągów z mięty pieprzowej na stonkę ziemniaczaną

 

Waldemar SPYCHALSKI, Artur GŁOWACKI, Stanisław GRZEŚ, Tomasz KACZMAREK:

The impact of differential fertilisation and irrigation on the content of potassium form in Luvisol

Zawartość form potasu w glebie płowej w warunkach zróżnicowanego nawożenia azotowego i nawadniania

 

Waldemar SPYCHALSKI, Tomasz KACZMAREK, Artur GŁOWACKI:

Chemical composition of groundwater from the SE part of Lake Gopło catchment

Chemizm wód gruntowych fragmentu zlewni Jeziora Gopło

 

Waldemar SPYCHALSKI, Hanna SULEWSKA, Karolina RATAJCZAK, Tomasz KACZMAREK:

Composition of soil solution after 10 years of PRP SOL fertilization based on the selected chemical properties

Skład roztworu glebowego po dziesięcioletnim okresie nawożenia PRP SOL na tle wybranych właściwości chemicznych

 

Mariola STANIAK, Jolanta BOJARSZCZUK, Jerzy KSIĘŻAK:

Undersown serradella (Ornithopus sativus L.) as an element of weed control in triticale crops

Wsiewka seradeli (Ornithopus sativus L.) jako element regulacji zachwaszczenia w łanie pszenżyta

 

Hanna SULEWSKA, Karolina RATAJCZAK, Alicja NIEWIADOMSKA:

Changes in selected chemical properties of soil under maize grown in monoculture for silage as a result of application of aftercrop, straw or natural fertilizers

Zmiany wybranych właściwości chemicznych gleby pod kukurydzą uprawianą w monokulturze na kiszonkę, jako skutek wprowadzenia poplonu, słomy lub nawozów naturalnych

 

Hanna SULEWSKA, Karolina RATAJCZAK, Jan PIEKARCZYK, Alicja NIEWIADOMSKA:

Changes of selected physical soil properties under maize grown for silage in monoculture as a result of introduction of intercrop, straw or natural fertilizers

Zmiany wybranych właściwości fizycznych gleby pod kukurydzą uprawianą w monokulturze na kiszonkę, jako skutek wprowadzenia międzyplonu, słomy lub nawozów naturalnych

 

Agnieszka SZPARAGA, Ewa CZERWIŃSKA, Tomasz PISKIER:

The effect of treating the seeds of Brassica oleracea L. with aqueous extracts on the germination capacity and seed healthiness contamination

Wpływ zaprawiania wyciągami roślinnymi na zdolność kiełkowania i zdrowotność nasion Brassica oleracea L.

 

Maria ŚMIECHOWSKA, Paulina WITT:

The assessment of the sensory quality of the sauerkraut from organic and conventional farming

Konsumencka ocena jakości sensorycznej kapusty kiszonej z produkcji ekologicznej i konwencjonalnej

 

Dominika ŚREDNICKA-TOBER, Renata KAZIMIERCZAK, Ewa REMBIAŁKOWSKA, Tomasz STROK, Katarzyna ŚWIĄDER, Ewelina HALLMANN:

Bioactive compounds in organic apple juices enriched with chokeberry and green tea extract

Związki bioaktywne w ekologicznych sokach jabłkowych wzbogaconych dodatkiem aronii i ekstraktu zielonej herbaty

 

Małgorzata TARTANUS, Eligio MALUSÁ, Barbara Helena ŁABANOWSKA, Artur MISZCZAK, Ewelina SZUSTAKOWSKA:

DDT content in Polish soils – current state and attempts of rhizo-bioremediation

 Zawartość DDT w polskich glebach – stan obecny i próba jego bioremediacji

 

Małgorzata TARTANUS, Eligio MALUSA, Barbara Helena ŁABANOWSKA, Cezary TKACZUK, Waldemar KOWALCZYK, Loredana CANFORA, Flavia PINZARI, Aneta CHAŁAŃSKA:

Utilization of non-chemical (mechanical and physical) methods to control soil-borne pests in organic strawberry plantations

Wykorzystanie metod niechemicznych do zwalczania szkodników żyjących w glebie w truskawce uprawianej systemem ekologicznym

 

Jerzy TERLIKOWSKI:

The usefulness of inter-species hybrids within the complex Lolium-Festuca for undersowing meadows in Żuławy Elbląskie

Przydatność wybranych mieszańców międzygatunkowych w obrębie kompleksu Lolium-Festuca do podsiewu łąk w warunkach Żuław Elbląskich

 

Irina Ivanovna VAGA, Fiodor Antonovich POPOV:

Biological protection of vegetable crops as an element of agrophytocenoses ecologization

Biologiczna ochrona upraw warzywnych jako element ekologizacji agrocenoz

 

Stanisław WINNICKI, J. Lech JUGOWAR, Joanna AERTS, Zbigniew SOBEK:

The effect of milking systems on the quantity and quality of cow milk

Wpływ systemu doju na ilość i jakość mleka krów

 

Agnieszka WOLNA-MARUWKA, Donata KOSICKA-DZIECHCIAREK, Tomasz PIECHOTA, Krzysztof KARWATKA, Alicja NIEWIADOMSKA, Jacek DACH, Magdalena SZCZECH, Arkadiusz SWĘDRZYŃSKI:

Assessment of influence of Trichoderma sp. on the soil sanitary condition and the yield of napa cabbage

 Ocena wpływu szczepów Trichoderma sp. na stan sanitarny gleby oraz plonowanie kapusty pekińskiej

 

Barbara WRÓBEL, Krystyna J. ZIELIŃSKA, Agata U. FABISZEWSKA:

The effect of biological additives on aerobic stability of silages from meadow sward intended for feeding and energy production

Wpływ dodatków biologicznych na stabilność tlenową kiszonek z runi łąkowej z przeznaczeniem na cele paszowe i energetyczne

 

Krystyna ZARZYŃSKAKrzysztof JOŃCZYK:

Yield and commercial tuber quality of potatoes grown under two crop production systems in different environmental conditions

Plon i jakość handlowa bulw ziemniaków uprawianych w dwóch systemach produkcji w zróżnicowanych warunkach środowiska

 

Agnieszka ZDANOWICZ, Jerzy CHOJNACKI:

Mechanical properties of pellet from chicken manure mixed with chopped rye straw

Właściwości mechaniczne peletu z pomiotu kurzego zmieszanego z sieczką słomy żytniej

 

Krystyna J. ZIELIŃSKA, Agata U. FABISZEWSKA, Barbara WRÓBEL:

Impact of bacterial preparation on improvement of aerobic stability and biogas yield from meadow sward silage

Wpływ preparatu bakteryjnego na poprawę stabilności tlenowej i uzysk biogazu z kiszonych traw i roślin kukurydzy