1/2006

Archiwa rocznik 1/2006 – JOURNAL OF RESEARCH AND APPLICATIONS IN AGRICULTURAL ENGINEERING

Image

SPIS TREŚCI 1/2006

CONTENTS

A. MYCZKO, J. KARŁOWSKI, A. AARNIK:

Określenie produkcji ciepła z głębokiej ściółki i dachu energetycznego na budynku inwentarskim

Determination of heat production in deep litter and in energy roof

(rec. prof. dr hab. inż. W. Kęska; prof. dr hab. inż. M. Tukiendorf)

 

P. BONIECKI, J. WERES, A. KRYSZTOFIAK, W. MUELLER:

NEURALNET 2005: Komputerowy system edukacyjny wspomagający proces wykorzystania sztucznych sieci neuronowych w rolnictwie

NEURALNET 2005: Education computer system supporting the use of artificial neural networks in agriculture

(rec. prof. dr inż. Z. Kośmicki; prof. dr hab. inż. M. Tukiendorf)

 

P. BONIECKI, A. PARYŚ:

The artificial neural networks as a helping tool in the process of numerical agricultural engineering problems

Sztuczne sieci neuronowe jako narzędzie wspomagające proces numerycznego przetwarzania w problemach inżynierii rolniczej

(rec. prof. dr inż. Z. Kośmicki; prof. dr hab. inż. A. Krysztofiak)

 

J. KROMULSKI:

A new method for identification of uncorrelated forces acting in the agricultural machines

Nowe metody identyfikacji nieskorelowanych sił wymuszających w maszynach rolniczych

(rec. prof. dr hab. inż. A. Krysztofiak; doc. dr hab. H. Kaźmierczak)

 

P. NIŻEWSKI, J. DACH, A. JĘDRUŚ:

Management of mushrooms subgrade waste by composting process

Zagospodarowanie zużytego podłoża z pieczarkarni metodą kompostowania

(rec. prof. dr hab. inż. A. Bochat; prof. dr hab. inż. A. Krysztofiak)

 

R. ROGACKI, T. SZULC:

Potatoes cultivation in Poland in the aspect of requirements from potato planters

Uprawa ziemniaków w Polsce w aspekcie wymagań stawianych sadzarkom

(rec. prof. dr inż. Z. Kośmicki; prof. dr hab. inż. A. Bochat)

 

F. ADAMCZYK, P. FRĄCKOWIAK, K. MIELEC, Z. KOŚMICKI:

Durability of briquettes from the straw intended on the fuel, obtained with the method of curling

Trwałość brykietów ze słomy przeznaczonej na opał, uzyskanych metodą zwijania

(rec. prof. dr hab. inż. W. Kęska; prof. dr hab. inż. A. Krysztofiak)

 

P. BONIECKI, J. PRZYBYŁ:

The artificial neural network as a helping tool in the process of non-linear data compression

Autoasocjacyjna sieć neuronowa jako narzędzie do nieliniowej kompresji danych

(rec. prof. dr inż. Z. Kośmicki; prof. dr hab. inż. A. Krysztofiak)

 

P. JEVIČ, Z. ŠEDIVÁ, V.O. DUBROVIN:

Regulated emissions and efficiency of heating boilers for solid biofuels of nominal heat output up to 30 kW

(rec. prof. dr hab. inż. W. Kęska; prof. dr hab. inż. M. Tukiendorf)

 

L.A. BULAWIN, O.W. NILOWA, N.A. LUKIANIUK, A.L. RAPINCHUK, W. TANAŚ:

Economic and energy efficiency of herbicide frontjer application at the sugar beat cultivation

Экономическая и энергетическая эффективность применения гербицида фронтьер при возделывании сахарной свеклы

(rec. prof. dr inż. K. Mielec; dr inż. J. Radniecki)

 

W. TANAŚ, T.P KOT:

Basic agrotechnic requirements of spraying process. Review analisys and evaluation of spraying methods and universal sprayers

Основные требования, предъявляемые к процессу опрыскивания обзор и анализ существующих опрыскивателей

(rec. prof. dr inż. K. Mielec; dr inż. J. Radniecki)

 

W. TANAŚ, A. N. KAVGARENJA:

Ecological state of eviroment near complexes of animal production

Экологическое состояние природной среды вокруг животноводческих комплексов

(rec. prof. dr inż. K. Mielec; dr inż. J. Radniecki)

2/2006

Archiwa rocznik 2/2006 – JOURNAL OF RESEARCH AND APPLICATIONS IN AGRICULTURAL ENGINEERING

Image

BABIK, J. DUDEK:

Nowa maszyna do zwalczania chwastów w uprawach warzyw na redlinach

New machine for weed conrol on vegetable crops cultivation on the ridges

(rec. prof. dr hab. Andrzej Bochat; prof. dr hab. Adam Krysztofiak)

 

E.J. BIELIŃSKA:

Charakterystyka ekologiczna gleb ogrodów działkowych z terenów zurbanizowanych

 Ecological characteristics of soils in urban allotments

(rec. prof. dr hab. Andrzej Mocek; prof. dr hab. Piotr Skłodowski

 

CYRKLER-DEGULIS, Z. BULIŃSKA-RADOMSKA:

Plonowanie i zdrowotność odmian i populacji czterech gatunków pszenicy ozimej w warunkach gospodarstw ekologicznych

Yielding and healthiness of cultivars and populations of four winter wheat species under organic agriculture conditions

(rec. prof. dr hab. Hanna Sulewska; prof. dr hab. Tadeusz Michalski)

 

DZIEDZIC:

Bezpośrednia sprzedaż jako istotny kanał zbytu produktów rolnictwa ekologicznego w województwie podkarpackim

Direct sale as essential distribution channel of ecological products in Podkarpacie province

(rec. prof. dr hab. Katarzyna Szołtysek; prof. dr hab. Bogumiła Sosnowska)

 

FELEDYN-SZEWCZYK, I. DUER:

Ocena konkurencyjności odmian pszenicy ozimej uprawianej w ekologicznym systemie produkcji w stosunku do chwastów

Assessment of weed competitiveness in relation to some winter wheat varieties cultivated in organic crop production system

(rec. prof. dr hab. Hanna Sulewska; prof. dr hab. Franciszek Borówczak)

 

FLESZAR, J. STASIAK:

Czynniki i motywacje zakupu żywności ekologicznej konsumentów rynku koszalińskiego

Factors and consumers motivations when ecological food shopping on Koszalin market

(rec. prof. dr hab. Władysława Łuczka-Bakuła; prof. dr hab. Eugeniusz Kośmicki)

 

HALLMANN, E. REMBIAŁKOWSKA:

Zawartość związków antyoksydacyjnych w wybranych odmianach cebuli z produkcji ekologicznej i konwencjonalnej

Antioxidant compounds content in selected onion bulbs from organic and conventional cultivation

 (rec. prof. dr hab. Katarzyna Szołtysek; dr hab. Maria Śmiechowska)

 

HOROSZKIEWICZ-JANKA, E. JAJOR:

Wpływ zaprawiania nasion na zdrowotność roślin jęczmienia, pszenicy i rzepaku w początkowych fazach rozwoju

The effect of seed dressing on healthiness of barley, wheat and rape in early development stages

(rec. prof. dr hab. inż. Wiesław Koziara; prof. dr hab. Tadeusz Michalski)

 

JANKOWSKA-HUFLEJT, B. WRÓBEL:

Analiza wykorzystania trwałych użytków zielonych w produkcji zwierzęcej w wybranych gospodarstwach ekologicznych

 The analyze of utilization of permanent grasslands for livestock production in chosen organic farms

(rec. prof. dr hab. Franciszek Borówczak; prof. dr hab. Wiesław Koziara)

 

JANOWSKA-BIERNAT, M. GOLINOWSKA:

Potencjalne możliwości zwiększenia sprzedaży produktów ekologicznych w wybranych supermarketach na terenie Wrocławia

Potential possibilities in sales increase of organic food in selected supermarkets in Wrocław

(rec. prof. dr hab. Władysława Łuczka-Bakuła; prof. dr hab. Bogumiła Sosnowska)

 

JOŃCZYK, J. STALENGA:

Wykorzystanie różnych metod do oceny bilansu azotu w ekologicznym i konwencjonalnym systemie produkcji

Application of different methods in assessment of nitrogen balance in organic and conventional systems

(rec. prof. dr hab. Jacek Czekała)

 

KAZIMIERCZAK, K. ŚWIETLIKOWSKA:

Znaczenie i wpływ różnych czynników, w tym pochodzenia z produkcji ekologicznej, na zakup i spożycie owoców i warzyw w miejskich i wiejskich gospodarstwach domowych

The importance of origin from the organic production as a factor influencing purchase and consumption of fruits and vegetables in the urban and rural households

(rec. prof. dr hab. Władysława Łuczka-Bakuła; prof. dr hab. Bogumiła Sosnowska)

KOZIARA, H. SULEWSKA, K. PANASIEWICZ:

Efekty stosowania stymulatorów odporności w wybranych roślinach rolniczych

Effect of resistance stimulator application to some agricultural crops

(rec. prof. dr hab. Leszek Orlikowski; dr hab. Kazimierz Klima)

 

KUŚ, A. MRÓZ, K. JOŃCZYK:

Nasilenie chorób grzybowych wybranych odmian pszenicy ozimej w uprawie ekologicznej

Intensity of fungal diseases of selected varieties of winter wheat cultivated in the organic crop production systems

(rec. prof. dr hab. Hanna Sulewska; prof. dr hab. Wiesław Koziara)

 

KUŚ, J. STALENGA, J. KOPIŃSKI:

Ocena ekonomiczno-organizacyjna wybranych gospodarstw ekologicznych

Economic and structural evaluation of selected organic farms

(rec. prof. dr hab. Hanna Sulewska; prof. dr hab. Wiesław Koziara)

 

LENC:

Wpływ podkiełkowywania sadzeniaków na występowanie Rhizoctonia solani Kühn na kiełkach i bulwach sześciu odmian ziemniaka uprawianego w systemie ekologicznym

Effect of pre-sprouting of potato tubers on occurrence of Rhizoctonia solani Kühn on sprouts and tubers of six organically grown potato cultivars

(rec. prof. dr hab. inż. Franciszek Borówczak; prof. dr hab. Tadeusz Michalski)

 

Ł. ŁOWIŃSKI, J. DACH:

Termofilne kompostowanie liści kasztanowca z osadami ściekowymi jako metoda unieszkodliwiania zagrożenia szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem

Thermophilic composting of horse chestnut leaves with sewage sludge as a methode of reduction of contamination by c. Ohridella

(rec. prof. dr hab. Adam Krysztofiak; prof. dr inż. Kazimiez Mielec)

 

ŁUCZKA-BAKUŁA:

Ocena asortymentowa i cenowa oferty żywności ekologicznej na poznańskim rynku

Evaluation of the product range and pricing on the Poznań organic food market

(rec. prof. dr hab. Bogumiła Sosnowska; dr hab. Maria Śmiechowska)

 

ŁUCZKA-BAKUŁA:

Porównanie cen ekologicznych warzyw i owoców na polskim i niemieckim rynku

Comparative study of prices in the Polish and German organic fruit and vegetable market

 (rec. prof. dr hab. Bogumiła Sosnowska; dr hab. Maria Śmiechowska)

 

NOWACKI:

Ekologiczna uprawa ziemniaków szansą dla małej i średniej wielkości gospodarstw rolnych

Potato cultivation in ecological system is a chance for small and medium farms

(rec. prof. dr hab. Franciszek Borówczak; prof. dr hab. Wiesław Koziara)

 

PIETRUSIAK:

ÖkoRegio-Tour w Badenii-Württembergii jako modelowy wzór dla województwa małopolskiego

“Ökoregio-tour” (Ecoregio-tour) in Baden-Württemberg as a model pattern to be followed by the province of Małopolska

(rec. prof. dr hab. Eugeniusz Kośmicki; prof. dr hab. Andrzej Mocek)

 

PISKIER:

Reakcja pszenicy jarej na stosowanie biostymulatorów i absorbentów glebowych

Reaction of spring wheat to the application of bio-stimulators and soil absorbents

(rec. prof. dr hab. Hanna Sulewska; prof. dr hab. Tadeusz Michalski)

 

PONDEL:

Rolnictwo ekologiczne w opinii wielkopolskich producentów rolnych

Organic farming in the opinion of the farmers from Wielkopolska

(rec. prof. dr hab. Władysława Łuczka-Bakuła; prof. dr hab. Bogumiła Sosnowska)

 

REMBIAŁKOWSKA, E. HALLMANN, A. RUSACZONEK:

Wpływ procesu pasteryzacji na zawartość związków bioaktywnych oraz potencjał antyoksydacyjny kremogenów jabłkowych z produkcji ekologicznej i konwencjonalnej

Influence of pasteurization process on bioactive substances content and antioxidant activity of apple pomace from organic and conventional cultivation

(rec. prof. dr hab. Katarzyna Szołtysek; dr hab. Maria Śmiechowska)

 

SADOWSKI, L. LENC, W. KORPAL:

Z dotychczasowych badań nad możliwością uprawy nasion roślin warzywnych w systemie ekologicznym

Out of experiments on possibility of organic vegetable seed production

(rec. dr hab. Barbara Politycka; dr hab. Anna Maria Golcz)

 

SADOWSKI, K. SŁAWIŃSKI:

Porównanie technologii i opłacalności uprawy gryki w gospodarstwie konwencjonalnym i ekologicznym

Comparison of technologies and profitability of buckwheat growing on a conventional and ecological farms

(rec. prof. dr hab. Eugeniusz Kośmicki; dr hab. Jerzy Szymona)

 

SEIDLER-ŁOŻYKOWSKA, K. KAŹMIERCZAK, W.A. KUCHARSKI, R. MORDALSKI, W. BUCHWALD:

Plonowanie i jakość surowca bazylii pospolitej i majeranku ogrodowego z upraw ekologicznych

Yielding and quality of sweet basil and marjoram herb from organic cultivation

(rec. dr hab. Barbara Politycka; prof. dr hab. Mirosława Ziombra)

 

SEIDLER-ŁOŻYKOWSKA, E. KOZIK, A. GOLCZ, E. MIELOSZYK:

Zawartość makroelementów i olejku eterycznego w wybranych gatunkach roślin zielarskich

z upraw ekologicznych

Macroelements and essential oil content in the raw material of the selected medicinal plant species from organic cultivation

(rec. dr hab. Barbara Politycka; prof. dr hab. Mirosława Ziombra)

 

SKUBIDA, P. SEMKIW, D. TEPER:

Ekologiczna gospodarka pasieczna

Organic beekeeping management

 (rec. dr hab. Jerzy Szymona; prof. dr hab. Katarzyna Szołtysek)

 

STACHOWIAK, Z. CZARNECKI, K. TROJANOWSKA, K. GULEWICZ:

Komposty i możliwość ich wykorzystania w biologicznej ochronie roślin

Possibilities of composts using in biological plant protection

(rec. prof. dr hab. Jacek Czekała)

 

SULEWSKA, W. KOZIARA:

Ocena wartości siewnej oraz potencjału plonowania trzech frakcji nasion kukurydzy traktowanych preparatem Biochikol 020 PC

Evaluation of sowing value and yielding potential of three fractions of maize seeds treated with Biochikol 020 PC

(rec. prof. dr hab. Leszek Orlikowski; dr hab. Kazimierz Klima)

 

SZEPTYCKI:

Znaczenie techniki w systemie zrównoważonej produkcji rolniczej

Role of technique in the system of sustainable agriculture

(rec. prof. dr inż. Zdzisław Kośmicki; prof. dr hab. Adam Krysztofiak)

 

SZOŁTYSEK, S. DZIUBA:

Właściwości funkcjonalne żywności ekologicznej

Functional properties of organic food

(rec. dr hab. Maria Śmiechowska; prof. dr hab. Eugeniusz Kośmicki)

 

ŚMIECHOWSKA, I. ŚMIEJKOWSKA:

Postawy i zachowania mieszkańców województwa pomorskiego wobec żywności ekologicznej

Attitudes and behavior of Pomeranian Voivodship citizens towards organic food

(rec. prof. dr hab. Katarzyna Szołtysek; prof. dr hab. Eugeniusz Kośmicki)

 

TALARCZYK, Z. ZBYTEK:

Ocena jakości pracy kompaktowej brony talerzowej podczas uprawy pożniwnej

Evaluation of performance of compact disc harrow during after-crop cultivation

(rec. prof. dr hab. Adam Krysztofiak; prof. dr inż. Kazimiez Mielec)

 

WIŚNIOWSKA-KIELIAN, K. KLIMA:

Porównanie zawartości makroelementów w ziarnie pszenicy z gospodarstw ekologicznych i konwencjonalnych

Comparison of macroelement contents in the winter wheat grain from organic and conventional farms

(rec. prof. dr hab. Jacek Czekała; prof. dr hab. Franciszek Borówczak)

 

WOŹNIAK, T. CEBULAK:

Ekonomiczne, środowiskowe i zdrowotne aspekty żywności ekologicznej

Economical, environmental and healthful aspects of ecological food

(rec. prof. dr hab. Władysława Łuczka-Bakuła; prof. dr hab. Eugeniusz Kośmicki)

 

ZARZYŃSKA, W. GOLISZEWSKI:

Rola odmiany w ekologicznej uprawie ziemniaka

Role of cultivar in potato organic production

(rec. prof. dr Franciszek Borówczak; prof. dr hab. Wiesław Koziara)

 

K.J. ZIELIŃSKA, K.M. STECKA, A.M. SUTERSKA, A.H. MIECZNIKOWSKI:

Ekologiczna metoda kiszenia pasz objętościowych

Ecological method of silage making from coarse fodder

(rec. prof. dr hab. Andrzej Potkański; prof. dr hab. Józef Karaś)

 

ZIÓŁKOWSKI:

Rolnictwo ekologiczne a turystyka wiejska – próba modelowego ujęcia wzajemnych zależności

Ecological farming and agritourism – the attempt of depiction mutual dependences

(rec. prof. dr hab. Eugeniusz Kośmicki; prof. dr hab. Andrzej Mocek)

3/2006

Archiwa rocznik 3/2006 – JOURNAL OF RESEARCH AND APPLICATIONS IN AGRICULTURAL ENGINEERING

Image

ADAMCZYK, P. FRĄCKOWIAK, Z. KOŚMICKI, K. MIELEC, M. ZIELNICA:

Badania eksperymentalne procesu zagęszczania słomy metodą zwijania

Experimental research of the process of inspissation of straw with the method of curling

(rec prof. dr hab. W. Kęska; prof. dr hab. Adam Krysztofiak)

 

BORÓWCZAK, M. GROBELNY, M. KOŁATA, T. ZIELIŃSKI:

Wpływ nawożenia azotem na plony i wartość technologiczną korzeni buraków cukrowych

The influence of nitrogen fertilization on yields and quality of sugar beet roots

(rec. prof. dr hab. Hanna Sulewska; prof. dr hab. Wiesław Koziara)

 

DULCET, S. BOROWSKI:

Zbiór wilgotnego siana prasą zwijającą z użyciem preparatu mikrobiologicznego Inoculant 1155

Harvest of wet hay with a round baler with the use of microbiological preparation Inoculant 1155

(rec. prof. dr hab. inż. Adam Krysztofiak; prof. dr inż. Zdzisław Kośmicki)

 

FISZER, Z. DWORECKI, P. KAŹMIERCZAK, A. MORKOWSKI:

Analiza porównawcza tradycyjnej i bezorkowej uprawy pszenicy ozimej

Comparative analysis of traditional and ploughless cultivation of winter wheat

(rec. prof. dr inż. Zdzisław Kośmicki; prof. dr inż. Kazimierz Mielec)

 

FISZER, Z. DWORECKI:

Analiza technologii brykietowania trocin

Analisys of sawdust briquetting technology

(rec. prof. dr inż. Zdzisław Kośmicki; prof. dr inż. Kazimierz Mielec)

 

GOŚCIAŃSKI, Z. KOŚMICKI, K. MIELEC:

Struktura systemu logistyczno – technologicznego zagospodarowania skażonych chemicznie odpadów z tworzyw sztucznych, pochodzących z wyeksploatowanych maszyn rolniczych

The structure of logistic and technological management system of chemically polluted waste plastics from the exploited out agricultural machines

(rec. prof. dr hab. W. Kęska; prof. dr hab. Andrzej Bochat)

 

KACZMAREK, W. OWCZARZAK, A. MOCEK:

   Właściwości fizyczne i wodne uprawnych gleb płowych oraz usytuowanych pod zadrzewieniami śródpolnymi w obrębie agroekologicznego parku krajobrazowego im. Dezyderego Chłapowskiego

Physical and water properties of arable luvisols situated under infield tree planting within the Dezydery Chłapowski Agro-Ecological Landscape Park

(rec. prof. dr hab. Piotr Skłodowski; prof. dr hab. Halina Smal)

 

KAPCIŃSKA, M. GOŚCIAŃSKI, M. ŁABĘCKI, Z. PIROWSKI:

Możliwości zastosowania nowej generacji żeliwa sferoidalnego (ADI) w budowie maszyn rolniczych

Capability of adaptation the new generation adi cast iron on the building of agricultural machines

(rec. prof. dr hab. Adam Krysztofiak; prof. dr inż. Kazimierz Mielec)

 

KROMULSKI, H. KAŹMIERCZAK:

Tłumienie drgań z wykorzystaniem układów z cieczą magnetoreologiczną

Damping of vibrations with using magnetorheological fluid devices

(rec. prof. dr hab. Adam Krysztofiak; prof. dr hab. Włodzimierz Kęska)

 

OPASKA:

Szesnastopunktowy system pomiaru temperatury do rejestracji zmian temperatury w czasie pracy maszyny wiatrowej

Sixteen places temperature measuring system to recording temperature changes during the wind machine work

(rec. prof. dr hab. Adam Krysztofiak; prof. dr inż. Kazimierz Mielec)

 

OWCZARZAK, Z. KACZMAREK, J. SZUKAŁA:

Wpływ hydrożelu Stockosorb na wybrane właściwości strukturotwórcze gleby płowej i czarnej ziemi

The influence of Stockosorb hydrogel on selected structure-forming properties of gray-brown podzolic soil and black earth

(rec. prof. dr hab. Piotr Skłodowski; prof. dr hab. Halina Smal)

 

PIOTROWSKA-CYPLIK, P. CYPLIK, Z. CZARNECKI:

Kompostowanie brykietowanego pyłu tytoniowego

Composting of briquetted tobacco dust

(rec. prof. dr hab. Jacek Czekała)

 

SZCZEPANIAK, R. GRZECHOWIAK:

Symulacyjne i empiryczne badania urządzeń do składowania, załadunku i transportu opon przeznaczonych do recyklingu

Simulation and empirical testing of equipment for store up, loading and transport of tires destined for recycling

(rec. prof. dr hab. Adam Krysztofiak; prof. dr inż. Kazimiez Mielec)

 

SZYMANEK:

Wpływ terminu zbioru kolb kukurydzy cukrowej na straty masy odcinanego ziarna

Influence of harvest time of sweet corn-cobs on mass losses of cutting off kernels

(rec. prof. dr hab. Hanna Sulewska; prof. dr hab. Tadeusz Michalski)

4/2006

Archiwa rocznik 4/2006 – JOURNAL OF RESEARCH AND APPLICATIONS IN AGRICULTURAL ENGINEERING

Image

ZAGAJSKI, K. A. DRESZER:

Stan badań teoretycznych nad omłotem i wydzielaniem ziarna z masy zbożowej

 The state of theoretical studies on threshing and separation of grain from cereal mass

 (rec. prof. dr hab. inż. W. Kęska; prof. dr inż. Z. Kośmicki)

 

DURCZAK

Szacowanie niepewności pomiarów przyrządami analogowymi i cyfrowymi

Estimating of the uncertainty of measurements with analogous and digital devices

(rec. prof. dr hab. inż. A. Bochat; prof. dr hab. inż. W. Kęska)

 

KINAL, W. WALIGÓRA, D. BUCZMA:

Nieciągłości w strukturze stref powstałych w elementach żeliwnych po obróbce laserowej oraz sposób ich eliminacji

The structural defects of laser treated zones of cast iron elements and the way of eliminating of them

(rec. prof. dr inż. Z. Kośmicki; prof. dr hab. inż. A. Bochat)

 

KLEMBALSKA

Modelowanie bezpieczeństwa maszyny na etapie koncepcji jako narzędzie kształtowania ergonomii i bezpieczeństwa pracy

Modeling of machine’s safety on the stage of conception as a tool of ergonomics and work safety development

 (rec. prof. dr hab. inż. W. Kęska; prof. dr inż. Z. Kośmicki)

 

KLEMBALSKA,A. LUBIŃSKI:

Skrócone wyniki badań mobilnej zaprawiarki do nasion „Amela”

Shortened results of researches of „Amela” mobile seed dresser

(rec. prof. dr inż. Z. Kośmicki; prof. dr inż. K. Mielec)

 

BONIECKI:

Sieci neuronowe typu MLP oraz RBF jako narzędzia klasyfikacyjne w analizie obrazu

The neural network type the MLP and RBF as classifying tools in picture analysis

(rec. prof. dr inż. Z. Kośmicki; prof. dr inż. K. Mielec)

 

BONIECKI, W. MUELLER:

Prognozowaniu plonów wybranych płodów rolnych z wykorzystaniem modeli neuronowych w postaci szeregów czasowych

Expectation crops of chosen agricultural fetuses with the help of neural model by time series

(rec. prof. dr inż. Z. Kośmicki; prof. dr inż. K. Mielec)

 

NIŻEWSKI, P. BONIECKI

Neuronowy system komputerowy prognozujący poziom emisji amoniaku po nawożeniu gnojowicą

Neuronal computer system for forecast ammonia emission after applied liquid manure

(rec. prof. dr inż. Z. Kośmicki; prof. dr inż. K. Mielec)

 

ŚWIERCZYŃSKI, Z. GAŁA, P. BONIECKI:

 Komputerowe wspomaganie ciągłości dostaw zielonki w przedsiębiorstwie rolnym

Computing support in continuity of distribution of green fodder in agricultural enterprise

 (rec. prof. dr inż. Z. Kośmicki; prof. dr inż. K. Mielec)

 

JEVIC, J. MALATAK, V.O. DUBROVIN:

Quality and specification of solid biofuels in Europe

(rec. prof. dr hab. inż. W. Kęska; dr inż. J. Radniecki)

 

V.V. LISOWSKI, W. TANAŚ:

Микроволновые методы и приборы для точногоизмерения влажности в свеклосахарном производстве

Microwave methods and instrumences for exact measurement of moisture at production of sugar from sugar-beets

(rec. prof. dr inż. K. Mielec; dr inż. J. Radniecki)

 

J. STEPUK, T.P.KOT,W. TANAŚ, M. ZAWIERUCHA:

 Перспективность и экономическая целесообразность применения объемного опрыскивателя

Perspectivity and economic feasibility of application of a volumetric sprayer

(rec. prof. dr inż. K. Mielec; dr inż. J. Radniecki)