1/2009

Archiwa rocznik 1/2009 – JOURNAL OF RESEARCH AND APPLICATIONS IN AGRICULTURAL ENGINEERING

Image

2/2009

Archiwa rocznik 2/2009 – JOURNAL OF RESEARCH AND APPLICATIONS IN AGRICULTURAL ENGINEERING

Image

3/2009

Archiwa rocznik 3/2009 – JOURNAL OF RESEARCH AND APPLICATIONS IN AGRICULTURAL ENGINEERING

Image
 

FLORIAN ADAMCZYK:

Analiza procesu przepływu wikliny plecionkarskiej w maszynie do jej zbioru

The analysis of the process of the flow of the wicker shoots in the harvesting machine for wicker

(rec. prof. dr inż. Zdzisław Kośmicki; prof. dr inż. Kazimierz Mielec)

 

MARIUSZ ADAMSKI, KRZYSZTOF PILARSKI, JACEK DACH:

Możliwości wykorzystania wywaru gorzelnianego jako substratu w biogazowni rolniczej

Possibilities of usage of the distillery residue as a substrate for agricultural biogas plant

(rec. prof. dr inż. Kazimierz Mielec; prof. dr hab. inż. Adam Krysztofiak)

 

ELŻBIETA JOLANTA BIELIŃSKA:

Wpływ ryzosfery na zawartość kadmu i ołowiu w glebach i roślinach warzywnych
z terenów o zróżnicowanym wpływie antropopresji

Influence of the root layer on the content of cadmium and lead in soils and vegetable plants
in regions with diverse anthropogenic impact

(rec. prof. dr hab. Andrzej Mocek; prof. dr hab. Piotr Skłodowski)

 

ANDRZEJ BOCHAT:

Wykorzystanie maszyn wyposażonych w nożycowy zespół tnący w rolnictwie ekologicznym

Usage of machines equipped with scissor cutter bar in ecological agriculture

(rec. prof. dr inż. Zdzisław Kośmicki; prof. dr hab. inż. Zbigniew Błaszkiewicz)

 

FRANCISZEK BORÓWCZAK,ANNA MAJEWSKA, SERGIUSZ PRZYKŁOTA,BEATA ŚMIETANA:

Bilans azotu w wybranych gospodarstwach rolnych gmin Góra, Krzemieniewo i Osieczna

Balance of nitrogen in selected farms of góra, krzemieniewo and osieczna communities

(rec. prof. dr hab. Wiesław Koziara; prof. dr hab. Hubert Waligóra)

 

MACIEJ BOSIACKI, MAŁGORZATA GOLCZ-POLASZEWSKA,ELŻBIETA KOZIK:

Nawozy o spowolnionym działaniu w produkcji roślin ogrodniczych.
Cz. I. Wpływ nawozu osmocote exact standard
na wzrost i stan odżywienia
wybranych taksonów drzew i krzewów ozdobnych

Slow-release fertilizers in the production of horticultural plants. Part I. Effect of osmocote exact standard fertilizer

on the growth and condition of nourishing of selected taxons of ornamental trees and shrubs

(rec. prof. dr hab. Franciszek Borówczak; prof. dr hab. Jacek Czekała

 

ELŻBIETA KOZIK, MACIEJ BOSIACKI, ANNA GOLCZ:

Nawozy o spowolnionym działaniu w produkcji roślin ogrodniczych. Cz. II. Ocena wzrostu
i stanu odżywienia
żurawek (Heuchera L.) uprawianych w doniczkach w zależności
od nawożenia osmocote

Slow-release fertilizers in the production of horticultural plants. Part II. Estimation of the growth nutritional

status of Heuchera L. grow in pots depending on the fertilization with osmocote

(rec. prof. dr hab. Franciszek Borówczak; prof. dr hab. Jacek Czekała)

 

ANNA GOLCZ, ELŻBIETA KOZIK, MACIEJ BOSIACKI:

Nawozy o spowolnionym działaniu w produkcji roślin ogrodniczych. Cz. III. Wpływ żywienia roślin
wolno- i szybko działającymi nawozami
oraz terminu zbioru na wartość biologiczną owoców
papryki (Capsicum annuum L.)

Slow-release fertilizers in the production of horticultural plants. Part III. Effect of plant nutrition
with slow-release and quick acting fertilizers and the harvest time on the biological value of sweet
pepper (Capsicum annuum L.)

(rec. prof. dr hab. Franciszek Borówczak; prof. dr hab. Jacek Czekała)

 

JACEK CZEKAŁA:

Ocena składu chemicznego i wartości nawozowej kompostów wyprodukowanych
z osadów ściekowych
z dodatkiem odpadów organicznych

Evaluation of the chemical composition and fertilisation value of composts produced
from sewage sludges supplemented with organic wastes

(rec. prof. dr hab. Sienkiewicz; prof. dr hab. Spychaj-Fabisiak)

 

JACEK DACH, AAGNIESZKA WOLNA-MARUWKA, ZBYSZEK ZBYTEK:

Wpływ dodatku efektywnych mikroorganizmów (EM) na przebieg procesu
kompostowania i wielkość emisji gazowych

Influence of effective microorganisms addition (EM) on composting process and gaseous emission intensity

(rec. prof. dr hab. Jacek Czekała; prof. dr hab. Aleksandra Sawicka)

 

ALEXANDR DOUDKIN, VALENTIN GANCHENKO, ALBERT PETROVSKY,BOLESLAV SOBKOWIAK:

Disease areas detection on agricultural plants using fractal and textural features
of
high resolution color aerial photographs

(rec. prof. dr hab. inż. Piotr Boniecki; prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kęska)

 

BEATA FELEDYN-SZEWCZYK:

Porównanie konkurencyjności współczesnych i dawnych odmian pszenicy
ozimej w stosunku do chwastów

Comparison of the competitiveness of modern and old winter wheat varieties in relation to weeds

(rec. prof. dr inż. Hanna Sulewska; prof. dr hab. Hubert Waligóra)

 

ANDRZEJ FISZER:

Wpływ wilgotności słomy i temperatury procesu brykietowania na jakość aglomeratu

Influence of straw humidity and temperature of briquetting process on the quality of agglomerate

(rec. prof. dr inż. Zdzisław Kośmicki; prof. dr inż. Kazimierz Mielec)

 

ANDRZEJ FISZER, ZBIGNIEW DWORECKI:

Brykieciarki do słomy – porównanie stopy zwrotu

Briquetting machines for straw – return rate comparison

(rec. prof. dr inż. Zdzisław Kośmicki; prof. dr inż. Kazimierz Mielec)

 

JÓZEF FLESZAR:

Ilościowa i jakościowa wydajność produkcji mleka w gospodarstwie ekologicznym

Quantitative and qualitative efficiency of milk production in ecological farm

(rec. doc. dr hab. inż. Andrzej Myczko; prof. dr hab. inż. Józef Szlachta)

 

ELIZA GAWEŁ:

Plonowanie mieszanek koniczyny czerwonej i lucerny mieszańcowej
z trawami w gospodarstwie ekologicznym

Yielding of red clover and lucerne mixtures with grasses on the ecological farms

(rec. prof. dr hab. Franciszek Borówczak; prof. dr hab. Wiesław Koziara)

 

MIECZYSŁAW GRZELAK, TOMASZ BOCIAN:

Wartość pokarmowa zielonki i siana z łąk ekologicznych

Nutritional value of green fodder and hay from ecological meadows

(rec. prof. dr hab. Edmund Dulcet; prof. dr hab. Hubert Waligóra)

 

EWELINA HALLMANN, EWA REMBIAŁKOWSKA, JANUSZ LIPOWSKI,KRYSTIAN MARSZAŁEK, TAMARA JASIŃSKA:

Wpływ procesu pasteryzacji i przechowywania na zawartość związków biologicznie
czynnych
w owocach papryki słodkiej z uprawy ekologicznej i konwencjonalnej

The influence of pasteurization process and storing on bioactive compound content

in pickled red pepper fruits from organic and conventional production

(rec. prof. dr hab. Katarzyna Szołtysek; prof. dr hab. Maria Śmiechowska)

 

HALINA JANKOWSKA-HUFLEJT, BARBARA WRÓBEL, JERZY BARSZCZEWSKI:

Ocena wartości pokarmowej pasz z użytków zielonych na tle zasobności gleb i bilansu
składników N, P, K w wybranych gospodarstwach ekologicznych

Evaluation of nutritive value of forages from grasslands on the background of soil richness

and N, P, K balances in chosen organic farms

(rec. prof. dr hab. Edmund Dulcet; prof. dr hab. Lech Nawrocki)

 

KRZYSZTOF JOŃCZYK, JERZY KOPIŃSKI:

Ocena organizacyjno-ekonomiczna gospodarstwa w okresie przekształcania
z systemu produkcji konwencjonalnej na ekologiczny

Evaluation of the economic and environmental effects of conversion from conventional into organic farming system

(rec. prof. dr hab. Władysława Łuczka-Bakuła; prof. dr hab. Eugeniusz Kośmicki)

 

JAN JURGA:

Przemieszczenia gleby w strefie koleiny formowanej przez koła ciągnika rolniczego

Soil dislocation within the rut zone formed by the wheels of the agricultural tractor

(rec. prof. dr inż. Zdzisław Kośmicki; prof. dr hab. inż. Zbigniew Błaszkiewicz)

 

ROKSANA KACZMAREK-CICHOSZ:

Ciecierzyca pospolita (Cicer arietinum L.) – możliwości jej uprawy w gospodarstwach
ekologicznych
rejonu środkowopomorskiego

Chickpea (Cicer arietinum L.) – the possibilities of crop in ecological farms in the Middle Pomeranian region

(rec. prof. dr hab. Hanna Sulewska; prof. dr hab. Wiesław Koziara)

 

ZBIGNIEW KACZMAREK, ANDRZEJ MOCEK, LIDIA MRUGALSKA:

Wpływ efektywnych mikroorganizmów oraz wielkocząsteczkowych polisacharydów
na wybrane właściwości fizyczne i wodne
poziomu orno-próchnicznego gleby mineralnej

The influence of effective microorganisms for some of physical and water properties on

arable-humus horizons of mineral soils

(rec. prof. dr hab. Piotr Skłodowski; prof. dr hab. Elżbieta Boligłowa)

 

RENATA KAZIMIERCZAK, EEWLINA HALLMANN, ALEKSANDRA BRODZKA,EWA REMBIAŁKOWSKA:

Porównanie zawartości związków bioaktywnych w przetworach z owoców wybranych
odmian
porzeczki czarnej Ribes nigrum L. z uprawy ekologicznej i konwencjonalnej

A comparison of the bioactive compounds in preserves of several varieties of black currants

Ribes nigrum L. from the organic and conventional cultivation

(rec. prof. dr hab. Katarzyna Szołtysek; prof. dr hab. Maria Śmiechowska)

 

VADIM O. KITIKOV, EUGENE V. TERNOV:

Technical and economic comparison of cattle dairy management systems based
on radio-frequency
and infrared identification

Технико-экономическое сравнение систем управления стадом КРС на базе радиочастотной
и инфракрасной идентификации

(rec. prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kęska)

 

NIKOLAJS KOPIKS, DAINIS VIESTURS:

Development of field crop technologies in Latvia

(rec. prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kęska)

 

MAREK KORBAS, JOANNA HOROSZKIEWICZ-JANKA, EWA JAJOR,ROMAN KRAWCZYK:

Porównanie zdrowotności jęczmienia jarego uprawianego w systemie ekologicznym i konwencjonalnym

Evaluation of healthiness of spring barley cultivated in ecological and conventional systems

(rec. doc. dr hab. Marek Mrówczyński; prof. dr hab. Hubert Waligóra)

 

EWA KORELESKA:

Cena produktów rolnictwa ekologicznego jako narzędzie marketingu

The price of the ecological farming products as a marketing tool

(rec. prof. dr hab. Władysława Łuczka-Bakuła; prof. dr hab. Ewa Rembiałkowska)

 

JOLANTA KOWALSKA, STEFAN KÜHNE:

Zwalczanie stonki ziemniaczanej (Leptinotarsa decemlineata Say) z wykorzystaniem
spinosadu na plantacjach ekologicznych

Controling of colorado potato beetle (Leptinotarsa decemlineata Say) in the organic fields with spinosad

(rec. doc. dr hab. Marek Mrówczyński; prof. dr hab. Kazimierz Klima)

 

S.L. KRAVCOV, L. V. ORESHKINA:

Оценка степени повреждения сельскохозяйственных культур градом
с использованием
изображений дистанционного зондирования земли

Assessment of agricultural crops loss by hail with use of remote sensing images

(rec. prof. dr inż. Kazimierz Mielec; dr inż. Jan Radniecki)

 

JERZY KSIĘŻAK, MARIOLA STANIAK:

Ocena mieszanek strączkowo-zbożowych uprawianych ekologicznie jako surowca
do produkcji kiszonek

Evaluation of legume-cereal mixtures in organic farming as raw material for silage production

(rec. prof. dr hab. Teresa Dąbkowska; prof. dr hab. Edmund Dulcet)

 

KATARZYNA KUCIŃSKA:

Poziom wiedzy o żywności ekologicznejwśród mieszkańców Warszawy

Knowledge about organic food among citizens of Warsaw

(rec. prof. dr hab. Katarzyna Szołtysek; prof. dr hab. Maria Śmiechowska)

 

ANNA KUCZUK:

Ocena ekonomiczno-środowiskowa gospodarstw ekologicznych w wojewόdztwie opolskim

Economic and environmental valuation of organic farms in opolskie voivodship

(rec. prof. dr hab. Władysława Łuczka-Bakuła; prof. dr hab. Eugeniusz Kośmicki)

 

JAN KUŚ, KRZYSZTOF JOŃCZYK:

Rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce

Development of organic farming in Poland

(rec. prof. dr hab. Franciszek Borówczak; dr hab. Jerzy Szymona)

 

JAN KUŚ, KRZYSZTOF JOŃCZYK:

Produkcyjne i środowiskowe następstwa ekologicznego, integrowanego i konwencjonalnego
systemu gospodarowania

Production and environmental consequence of the ecological, integrated and conventional
crop production systems

(rec. prof. dr hab. Franciszek Borówczak; dr hab. Jerzy Szymona)

 

LESZEK LENC:

Występowanie suchej zgnilizny bulw (Fusarium spp.) na wybranych odmianach
ziemniaka
uprawianego w systemie ekologicznym

Occurrence of tuber dry rot (Fusarium spp) on some potato cultivars grown in organic system

(rec. prof. dr hab. Franciszek Borówczak; prof. dr hab. Tadeusz Michalski)

 

WŁADYSŁAWA ŁUCZKA-BAKUŁA, JOANNA SMOLUK-SIKORSKA:

Poziom i zróżnicowanie oferty asortymentowej żywności ekologicznej
w dystrybucji specjalistycznej

Level and diversification of organic food assortment offer in specialistic chain

(rec. prof. dr hab. Eugeniusz Kośmicki; prof. dr hab. Kamila Wilczyńska)

4/2009

Archiwa rocznik 4/2009 – JOURNAL OF RESEARCH AND APPLICATIONS IN AGRICULTURAL ENGINEERING

Image

TOMASZ MACIEJEWSKI, HONORATA PALUSZKIEWICZ-FLAK:

Analiza nawożenia azotem w gminie kobylin z uwzględnieniem aspektów oddziaływania na środowisko

Analysis of nitrogen fertilization in Kobylin commune cosiderating its environmental aspects

(rec. prof. dr hab. Franciszek Borówczak; prof. dr hab. Tadeusz Michalski)

 

MONIKA MĄCZKA, JADWIGA OROŃ, SSTEFAN MARTYNIUK:

Występowanie drożdży i grzybów strzępkowych na ziarnie pszenicy ozimej uprawianej

w systemie konwencjonalnym i ekologicznym

The occurrence of yeasts and mycelial fungi on grain of winter wheat grown under conventional and ecological systems

(rec. prof. dr hab. Jacek Czekała; prof. dr hab. Aleksandra Sawicka)

 

ALIAKSEI V. MELIASHCHENIA, MARYIA L. KLIMOVA:

The mechanism of development of ecological potential of the dairy industry taking into account national priorities

Механизм развития экологического потенциала молочной промышленности с учетом национальных приоритетов

(rec. prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kęska)

 

TADEUSZ MICHALSKI, EUGENIUSZ DUHR:

Wpływ zaprawiania biostymulatorem Biochikol 020 PC na rozwój i plonowanie dwóch odmian pszenicy jarej

The effect of seed dressing with Biochikol 020 PC on the development and yielding of two spring wheat varieties

(rec. prof. dr hab. Teresa Dąbkowska; prof. dr hab. Kazimierz Klima)

 

LIDIA MRUGALSKA, WOJCIECH OWCZARZAK, ZBIGNIEW KACZMAREK:

Wpływ efektywnych mikroorganizmów na kształtowanie struktury gleb w doświadczeniu inkubacyjnym

The impact of effective microorganisms on the process of soil structure forming in the incubatory experiment

(rec. prof. dr hab. Elżbieta Jolanta Bielińska; prof. dr hab. Piotr Skłodowski)

 

WOJCIECH NOWACKI:

Nawadnianie czynnikiem modyfikującym opłacalność uprawy ziemniaka w systemie ekologicznym

   Irrigation as a modyfy factor of profitability in potato production in ecological system

(rec. prof. dr hab. Franciszek Borówczak; prof. dr hab. Tadeusz Michalski)

 

ALEKSANDRA ORZESZKO-RYWKA, AGNIESZKA KALWAS-ŻEBERKIEWICZ:

Charakterystyka i pochodzenie materiału siewnego w gospodarstwach ekologicznych województwa mazowieckiego

Characteristics and origin of seed material in organic farms of mazovian province

(rec. prof. dr hab. Hanna Sulewska; prof. dr hab. Hubert Waligóra)

 

KATARZYNA PANASIEWICZ, WIESŁAW KOZIARA:

Skutki zaniechania nawożenia azotem w uprawie pszenicy ozimej w zależności od warunków wodnych

Effects of nitrogen fertilization desistance in winter wheat depending on water conditions

(rec. prof. dr hab. Tadeusz Michalski; prof. dr hab. Hubert Waligóra)

 

KATARZYNA PANASIEWICZ, WIESŁAW KOZIARA, HANNA SULEWSKA:

Zmiany wartości siewnej ziarna wybranych gatunków zbóż zaprawionych biopreparatami

Bioczos BR i Biochikol 020 PC po rocznym okresie ich przechowywania

Changes of seed value of some cereals species dressed with Bioczos BR and Biochikol 020 PC after one year period of storage

(rec. prof. dr hab. Teresa Dąbkowska; prof. dr hab. Kazimierz Klima)

 

HANNA PONDEL:

Rolnictwo ekologiczne w opinii konwencjonalnych producentów rolnych

Organic farming in the opinion of conventional farming producers

(rec. prof. dr hab. Władysława Łuczka-Bakuła; prof. dr hab. Eugeniusz Kośmicki)

 

JERZY PROKOPOWICZ, HALINA JANKOWSKA-HUFLEJT:

Ocena ekonomiczna gospodarstw ekologicznych badanych w latach 2004-2008, z uwzględnieniem subwencji UE

Economic assessment of ecological farms studied in 2004-2008 taking into consideration the EU subventions

(rec. prof. dr hab. Władysława Łuczka-Bakuła; prof. dr hab. Eugeniusz Kośmicki)

 

JACEK PRZYBYŁ, IRENEUSZ KOWALIK, JACEK DACH, ZBYSZEK ZBYTEK:

Analiza jakości pracy agregatów do uprawy przedsiewnej

Analysis of the operation quality of aggregates for pre-sow tillage

(rec. prof. dr inż. Zdzisław Kośmicki; prof. dr inż. Kazimierz Mielec)

 

KATARZYNA RĘBARZ, FRANCISZEK BORÓWCZAK:

Wpływ deszczowania i systemu uprawy na plon, wielkość i zdrowotność bulw ziemniaków

Influence of irrigation and cultivation system on the yield, size and salubrity of potato tubers

(rec. prof. dr hab. Wiesław Koziara; prof. dr hab. Hubert Waligóra)

 

MAŁGORZATA ROCHALSKA, ALEKSANDRA ORZESZKO-RYWKA:

Zastosowanie naturalnych substancji roślinnych jako zapraw nasion dla upraw ekologicznych

Use of natural plant powders for organic seed treatment

(rec. prof. dr hab. Hanna Sulewska; prof. dr hab. Hubert Waligóra)

 

CZESŁAW SADOWSKI, LESZEK LENC, ALEKSANDER ŁUKANOWSKI:

Aspekt fitopatologiczny uprawy cebuli nasiennej w gospodarstwie ekologicznym

Phytopathological aspect of onion seed production in organic farm

(rec. prof. dr hab. Franciszek Borówczak; prof. dr hab. Tadeusz Michalski)

 

VLADIMIR G. SAMOSIUK, VADIM O. KITIKOV, A.L. TIMOSHUK:

Развитие средств механизации производства концентрированных кормов в Беларуси

Development of means of mechanisation of manufacture of the concentrated forages in Belarus

(rec. prof. dr inż. Kazimierz Mielec; dr inż. Jan Radniecki)

 

TOMASZ SEKUTOWSKI, MARCIN BORTNIAK:

Wykorzystanie mikrobiotestu phytotoxkit w wykrywaniu potencjału allelopatycznego Phalaris arundinacea

Usage of microbiotest phytotoxkit in detecting of allelopathic potential of Phalaris arundinacea

(rec. prof. dr hab. Elżbieta Boligłowa; prof. dr hab. Kazimierz Klima)

 

WITOLD SKRZYPCZAK, PIOTR SZULC, HUBERT WALIGÓRA:

Wpływ pielęgnacji mechanicznej na zachwaszczenie plantacji wikliny

Influence of the weeder on weed infestation of wicker plantation

(rec. prof. dr hab. Teresa Dąbkowska; prof. dr hab. Kazimierz Klima)

 

WITOLD SKRZYPCZAK, HUBERT WALIGÓRA, PIOTR SZULC:

Analiza zachwaszczenia wierzby energetycznej po zastosowaniu pielęgnacji mechanicznej

Analysis of weeds control in salix sp. After applying the weeder

(rec. prof. dr hab. inż. Adam Krysztofiak; prof. dr inż. Kazimierz Mielec)

 

PIOTR SKUBIDA, PIOTR SEMKIW:

Api Life Var – ekologiczny preparat do zwalczania inwazji roztocza Varroa destructor i jego skuteczność

Api Life Var – organic preparation against Varroa destructor invasion and its efficiency

(rec. prof. dr hab. Kazimierz Klima; dr hab. Jerzy Szymona)

 

KAZIMIERZ SŁAWIŃSKI, WOJCIECH SADOWSKI:

Energetyczna ocena uprawy ziemniaka w gospodarstwie ekologicznym i konwencjonalnym

Energy evaluation of the conventional and ecological potato cultivation technology

(rec. prof. dr hab. Franciszek Borówczak; prof. dr hab. Tadeusz Michalski)

 

JAROSŁAW STALENGA:

Plonowanie, stan odżywienia oraz efektywność wykorzystania składników nawozowych (NPK) przez dawne

i współczesne odmiany pszenicy ozimej uprawiane w ekologicznym systemie produkcji roślinnej

Evaluation of yielding, nutrient status and efficiency of nutrient uptake by selected modern and

old winter wheat cultivars in organic crop production system

(rec. prof. dr hab. Tadeusz Michalski; prof. dr hab. Hubert Waligóra)

 

HANNA SULEWSKA, GRAŻYNA SZYMAŃSKA, ALICJA PECIO:

Ocena efektów stosowania użyźniacza glebowego UGmax w uprawie kukurydzy na ziarno i kiszonkę

Evaluation of UGmax soil additive appliied in maize grown for grain and silage

(rec. prof. dr hab. Andrzej Mocek; dr hab. Wojciech Owczarzak)

 

A.M. SUTERSKA, K.J. ZIELIŃSKA, R.A. GRZYBOWSKI, K.M. STECKA, A.H. MIECZNIKOWSKI, M.P. KUPRYŚ:

Wpływ wybranych szczepów z rodzaju Lactobacillus na ograniczenie skażenia pleśniami

i ochratoksyną a kiszonek z runi łąkowej

Effect of the selected strains from Lactobacillus genus on the limitation of mould and ochratoxin a contamination of

silages from meadow cover

(rec. prof. dr hab. Andrzej Potkański; prof. dr hab. Aleksandra Sawicka)

 

ANNA SZAFIROWSKA:

Wpływ roślin sąsiedzkich na występowanie ospowatości nasion fasoli w uprawie ekologicznej

The influnece of companion plants on bean seed pitting occurrence in organic cultivation

(rec. prof. dr hab. Franciszek Borówczak; prof. dr hab. Wiesław Koziara)

 

PIOTR SZULC, HUBERT WALIGÓRA, WITOLD SKRZYPCZAK:

Ocena przydatności mieszańca typu stay-green do uprawy na ziarno w warunkach rolnictwa ekologicznego

Estimation of the suitability of maize hybrid stay-green type to be grown for grain in conditions of ecological agriculture

(rec. prof. dr hab. Teresa Dąbkowska; prof. dr hab. Kazimierz Klima)

 

JERZY SZYMONA:

Środki ochrony roślin stosowane w gospodarstwach ekologicznych

Plant protection means applied in organic farms

(rec. prof. dr hab. Franciszek Borówczak; doc. dr hab. Marek Mrówczyński)

 

MARIA ŚMIECHOWSKA, JOANNA NEWERLI-GUZ, JOANNA KĄKOL:

Rola mediów elektronicznych w kształtowaniu świadomości ekologicznej społeczeństwa

The role of electronic media in shaping of the ecological awareness of the society

(rec. prof. dr hab. Ewa Rembiałkowska; prof. dr hab. Katarzyna Szołtysek)

 

HUBERT WALIGÓRA, WITOLD SKRZYPCZAK, PIOTR SZULC:

Wpływ sposobu pielęgnacji na zachwaszczenie kukurydzy cukrowej

Influence of sweet maize cultivation method on the weed infestation

(rec. prof. dr hab. inż. Adam Krysztofiak; prof. dr inż. Kazimierz Mielec)

 

HUBERT WALIGÓRA, PIOTR SZULC, WITOLD SKRZYPCZAK:

Plonowanie kilku odmian kukurydzy cukrowej po zastosowaniu pielęgnacji mechanicznej

Yielding of some sweet maize varieties after mechanical weeder control

(rec. prof. dr hab. inż. Adam Krysztofiak; prof. dr inż. Zdzisław Kośmicki)

 

KAROL WĘGLARZY, IRENA SKRZYŻALA:

Ekologiczne i ekonomiczne aspekty produkcji biopaliw na przykładzie agrorafinerii

Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego w Grodźcu Śląskim

Ecological and economic aspects of biofuels production using agrorefinery located at the National

Research Institute of Animal Production, Experimantal Station Grodziec Śląski as an example

(rec. prof. dr hab. inż. Adam Krysztofiak; prof. dr inż. Kazimierz Mielec)

 

ROMAN WOJTKOWIAK, PAWEŁ FRĄCKOWIAK, KATARZYNA GLAZAR, KRZYSZTOF ZEMBROWSKI:

Koszty produkcji nową metodą estrów metylowych z oleju lnianki siewnej (Camelina sativa L.)

do zasilania tłokowych silników spalinowych z zapłonem samoczynnym (ZS)

Production costs in a novel method of manufacture of the methyl esters from

false flax (Camelina sativa L.) oil for feed the piston compression-ignition engines

(rec. prof. dr inż. Zdzisław Kośmicki; prof. dr inż. Kazimierz Mielec)

 

ROMAN WOJTKOWIAK, PAWEŁ FRĄCKOWIAK, P. KACZYŃSKI:

Nowa metoda otrzymywania z oleju lnianki siewnej (Camelina sativa L.) estrów metylowych

do zasilania tłokowych silników spalinowych z zapłonem samoczynnym (ZS)

A new method to obtain methyl esters from Camelina sativa L. oil to

feed piston compression-ignition engines

(rec. prof. dr inż. Zdzisław Kośmicki; prof. dr inż. Kazimierz Mielec)

 

MARIA WONS:

Aspekty ekologiczne w wodach podziemnych przeznaczonych do spożycia z obszaru Tczewa

Ecological aspects in ground waters meant for consumption from Tczew area

(rec. prof. dr hab. Jacek Czekała; prof. dr hab. Aleksandra Sawicka)

 

HANNA WRÓBLEWSKA, JACEK CZEKAŁA, MONIKA PIOTROWSKA:

Wpływ różnych odpadów drzewnych na właściwości chemiczne wytworzonych kompostów

Impact of different wood wastes on chemical properties of manufactured composts

(rec. prof. dr hab. Ewa Spychaj-Fabisiak; prof. dr hab. Stanisław Sienkiewicz)