1/2014

Archiwa rocznik 1/2014 – JOURNAL OF RESEARCH AND APPLICATIONS IN AGRICULTURAL ENGINEERING

Image

Aneta BARTKOWSKAAleksandra PERTEK-OWSIANNADamian PRZESTACKI:

Laser modification of B-Ni galvanic-diffusion layer

Laserowa modyfikacja warstwy B-Ni galwaniczno-dyfuzyjnej

 

Dariusz BARTKOWSKI, Bartłomiej DUDZIAK, Adam PIASECKI, Marek GOŚCIAŃSKI:

Co-based alloy surface layers with boron carbide particles produced on S235 steel by laser cladding method

Warstwy powierzchniowe ze stopu kobaltu oraz cząstek węglika boru wytwarzane na stali S235 metodą napawania laserowego

 

Jan BARWICKI, Wacław ROMANIUK, Kamila MAZUR:

Sustainable development of technology of cattle breeding systems

Zrównoważony rozwój technologii chowu bydła

 

Agata BIEŃCZAK:

The effect of fluid viscosity on the characteristcs of gear pomp of declared capacity of 2,5 m3·h-1

Wpływ lepkości pompowanej cieczy na charakterystyki przepływowe pompy zębatej o deklarowanej wydajności 2,5 m3·h-1

 

Agata BIEŃCZAK, Dominik DEMBICKI, Paweł DUDZIŃSKI, Jacek MARCINKIEWICZ, Jan SZCZEPANIAK:

Laboratory tests of the bell peppers processing device

Badania laboratoryjne automatu wydrążająco-tnącego do papryk

 

Paweł DUDZIŃSKI, Agata BIEŃCZAK, Jacek MARCINKIEWICZ:

Computer flow simulation through a single cooling unit in the context of its construction

Komputerowe badania symulacyjne przepływu cieczy chłodzącej w aspekcie budowy konstrukcji modułu chłodzącego

 

Valentin GANCHENKO, Alexander DOUDKIN, Albert PETROVSKY, Tadeusz PAWŁOWSKI:

Development of the hardware and software complex for fertilizer application on agricultural fields

Rozwój sprzętu komputerowego i kompleksowego oprogramowania dla aplikacji nawozu na polach rolniczych

 

Julia GOŚCIAŃSKA-ŁOWIŃSKA:

Ways to improve energy efficiency by reducing fuel consumption

Sposoby podnoszenia efektywności energetycznej poprzez ograniczenie zużycia paliw

 

Roman HEJFT, Sławomir OBIDZIŃSKI:

Pressure agglomeration of materials of plant origin – pelletizing and briquetting (Part one)

Ciśnieniowa aglomeracja materiałów pochodzenia roślinnego – granulowanie, brykietowanie (Część I)

 

Aleksander JĘDRUŚ, Jan BEBA:

The influence of selected factors on shaping of milk temperature during cow machine milking

Wpływ wybranych czynników na kształowanie się temperatury mleka w czasie doju maszynowego krów

 

Jerzy KASZKOWIAK:

Technique of application of additives facilitating silaging of plant materials used for production of biogas

Technika aplikacji dodatków ułatwiających zakiszanie materiałów roślinnych przeznaczonych do produkcji biogazu

 

Agnieszka KLEMBALSKA:

A quality in research institutes in context of implementing the quality management systems

Jakość w instytutach badawczych w aspekcie wdrażania systemów zarządzania jakością

 

Stanisław KOKOSZKA:

The area of production and farmers’ opinions on the need for and form of transport services

Kierunek produkcji a opinie rolników o potrzebie i formie obsługi transportowej

 

Stanisław KOKOSZKA:

Owner’s education and means of transport available on the farm

Wykształcenie właściciela a wyposażenie gospodarstwa w środki transportowe

 

Victor KOROTINSKY, Wojciech TANAŚ, Mariusz SZYMANEK, Andrey MIHADUKKGARKUSHAASINIAKOV:

Utilizaciya teploty spirtovoj bardy dlya povysheniya energoeffektivnosti ее pererabotki

Recycling of warmth spirit bards to increase power efficiency of its processing

Wykorzystanie ciepła wywaru gorzelniczego w procesie produkcji spirytusu etylowego

 

Krzysztof KUKIEŁKA, Radosław PATYK, Leon KUKIEŁKA, Łukasz BOHDAL, Przemysław BARTOSIK:

   Numerical determination of materials characteristics for the needs of simulation and analysis of stalk cutting processes

Numeryczne wyznaczanie charakterystyki materiałowej na potrzeby symulacji i analizy procesu cięcia materiałów źdźbłowych i łodygowych

 

Krzysztof KUKIEŁKA, Radosław PATYK, Leon KUKIEŁKA, Łukasz BOHDAL:

Strength and fatigue numerical analysis of jointed-telescopic power take-off shaft

Wytrzymałościowa i zmęczeniowa analiza numeryczna wału przegubowo-teleskopowego

 

Łukasz KUTA, Józef CIEŻ:

Use of selected methods of measurement in the assessment of milkers’ workload in the traditional milking

Zastosowanie wybranych metod pomiarowych w ocenie obciążenia pracą dojarzy w doju tradycyjnym

 

Ryszard MAŃCZAK, Marian JÓSKO, Dariusz ULBRICH:

Methodology and station for degradation’s evaluation of adhesive bonds type coating-substrate. Part 2.

Metodyka i stanowisko do badań degradacji połączeń adhezyjych typu powłoka-podłoże. Część. 2.

 

Sławomir OBIDZIŃSKI, Roman HEJFT:

The influence of material and process parameters and construction parameters on the density of pellets from waste plant materials

Wpływ parametrów materiałowo-procesowych i konstrukcyjnych na przebieg procesu granulowania odpadowych materiałów roślinnych

 

Vladimir OVSYANKO, Аlbert PETROVSKY:

Konechnoelementnoe modelirovanie vzaimodejstviya lemeshnootvalnoj poverhnosti s pochvoj

The computer modeling of interaction between share-moulboard surface of plough and soil

 

ROKOSZ, J. CHOJNACKI, Tadeusz HRYNIEWICZ, Zbyszek ZBYTEK:

Corrosion of AISI 304L (EN 1.4307) Stainless Steel in Animal Slurry

Korozja stali AISI 304L (EN 1.4307) w gnojowicy

 

Wacław ROMANIUK, Kamila MAZUR:

Development of environmental conditions in free-stall cattle barns

Kształtowanie warunków środowiskowych w oborach wolnostanowiskowych dla bydła

 

Justyna STANINSKA, Zuzanna SZCZEPANIAK, Katarzyna PICZ, Agnieszka PIOTROWSKA-CYPLIK:

Assessment of the potential of Malta lake sediments in Poznan towards their use in agricultural purposes

Ocena potencjału osadów dennych jeziora Malta w Poznaniu w kierunku ich rolniczego wykorzystania

 

Katarzyna SZWEDZIAK, Marek KRÓTKIEWICZ, Jolanta KRÓLCZYK:

Use of information technology in the evaluation of contamination in flour

Zastosowanie technik informatycznych w ocenie zanieczyszczeń w mące

 

Katarzyna SZWEDZIAKMarek TUKIENDORF:

Use of geostatic function to describe wheat grain mass quality

Zastosowanie funkcji geostatycznej do opisu jakości masy ziarna pszenicy

 

А. АVOLCHEK, Еu. G. BUSKO, W. TANAS, M. SZYMANEK:

Transformaciya stoka rek Belarusi

Transformation of rivers streamflow of Belarus Transformacja spływu rzek Białorusi

 

А. АVOLCHEK, Е. G. BUSKO, А. АVOLCHEK, W. TANAS, M. SZYMANEK:

Polovod’ya i pavodki na reke Pripyat’

Overflows and floods above for Pripyat’ river

Wylewy i powodzie na rzece Prypeć

 

Jerzy WERES, Maciej KIECANA, Kinga BALCERZAK:

Two approaches to representing agri-food product geometry – an original software for constructing finite element models and the 3ds Max approach

Dwa podejścia do modelowania geometrii produktów rolno-żywnościowych – oryginalne oprogramowanie do budowy modeli MES i tworzenie modeli w 3ds Max

 

Jerzy WERES, Wiesław OLEK, Sebastian KUJAWA, Michał SIATKOWSKI:

Integration of software components for determination and analysis of properties of agri-food and forest products

Integracja komponentów oprogramowania do określania i analizy właściwości produktów rolno-spożywczych i drzewnych

2/2014

Archiwa rocznik 2/2014 – JOURNAL OF RESEARCH AND APPLICATIONS IN AGRICULTURAL ENGINEERING

Image

Florian ADAMCZYK, Arkadiusz DYJAKON, Paweł FRĄCKOWIAK, Leszek ROMAŃSKI:

Conception of machine for pressing branches with pruning tree fruit

Koncepcja maszyny do balotowania gałęzi z prześwietlania drzew owocowych

 

Aneta BARTKOWSKAAleksandra PERTEK-OWSIANNA, Dariusz BARTKOWSKI, Mikołaj POPŁAWSKIDamian PRZESTACKI:

Wear and corrosion resistance of C45 steel laser alloyed with boron and silicon

Odporność na zużycie przez tarcie i korozję stali C45 stopowanej laserowo borem i krzemem

 

Aneta BARTKOWSKA, Aleksandra PERTEK-OWSIANNA, Dariusz BARTKOWSKI:

Selected properties of diffusion boronized layer modified with copper

Wybrane właściwości warstwy borowanej dyfuzyjnie modyfikowanej miedzią

 

Krzysztof BIEŃCZAK, Maciej BIEŃCZAK, Kasper GÓRNY, Tomasz ROCHATKA, Arkadiusz STACHOWIAK, Przemysław TYCZEWSKI, Wiesław ZWIERZYCKI:

Searching innovative solutions for building insulated bodies for food carriage

Poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań w budowie nadwozi izotermicznych do przewozu żywności

 

Е. G. BUSKO, АА. VOLCHYEK, W. TANAS, M. SZYMANEK:

Современное состояние водных ресурсов белорусского Полесья и экологические риски

Current state of water resources in byelorussian Polessie and ecological risks

Aktualny stan wodnych zasobów białoruskiego Polesia i ryzyka ekologiczne

 

Karol GARBIAK, Jan JURGA:

The prognostic simulation of the momentary dose of liquid applied by the field sprayer with an automatic pressure control

Symulacja prognostyczna chwilowej dawki cieczy aplikowanej przez opryskiwacz polowy z automatyczną regulacją ciśnienia

 

Dorota KAPCIŃSKA-POPOWSKAAleksandra PERTEK-OWSIANNAAneta BARTKOWSKA, Dariusz BARTKOWSKI, Damian PRZESTACKI:

Influence of diffusion boriding and laser boriding on corrosion resistance Hardox 450 steel

Wpływ borowania dyfuzyjnego i laserowego na odporność korozyjną stali Hardox 450

 

Stanisław KOKOSZKA, Sylwester TABOR:

The use of the production capacity of means of transport depedning on the farm owner’s age

Wykorzystanie zdolności produkcyjnych środków transportowych w zależności od wieku właściciela gospodarstwa

 

Anna KUCZUK, Stefan WACŁAW:

Fertilisation and farm fertilising balance as an agricultural-environmental indicator

Nawożenie i bilans nawozowy gospodarstwa jako wskaźnik rolnośrodowiskowy

 

Łukasz KUTA, Józef CIEŻ, Karolina KOLASIŃSKA:

Farmers’ health and life hazards resulting from the contact with plant protection products

Zagrożenia zdrowia i życia rolników jako skutek kontaktu ze środkami ochrony roślin

 

Kamila MAZUR:

Microclimate in cattle barns with functional attic and roof ridge gap

Mikroklimat obór z poddaszem użytkowym i szczeliną kalenicową

 

Paulina MIELCAREK, Wojciech RZEŹNIK:

Database system for acquisition and data processing on air pollution from agricultural production

System bazodanowy do akwizycji i przetwarzania danych o zanieczyszczeniach powietrza z produkcji rolniczej

 

Krzysztof NĘCKA:

The use of machine learning technique for short-term forecasting of demand for electricity

Wykorzystanie technik uczenia maszynowego do krótkoterminowego prognozowania

zapotrzebowania na energię elektryczną

 

Tomasz SZUL:

Израсходование финальной энергии для покрытия тепловых запросов на сельских территориях любуского воеводства

Zużycie energii finalnej do pokrycia potrzeb cieplnych na obszarach wiejskich województwa lubuskiego

 

Tomasz SZUL:

Техническо-экономический анализ использования котлов на биомассу для отопления жилых домов

Analiza techniczno-ekonomiczna wykorzystania kotłów na biomasę do celów grzewczych w budynku mieszkalnym

 

Tomasz SZUL:

Differentiation of the share of solid biomass in meeting the heating demand in rural areas of the Lubuskie region

Zróżnicowanie udziału biomasy stałej w pokryciu potrzeb cieplnych na obszarach wiejskich województwa lubuskiego

 

Robert SZULC, Barbara ŁASKA, Jacek DACH, Zbyszek ZBYTEK:

Reseach results of the effectiveness of the heat obtainment from the ground in winter season

Wyniki badań efektywności pozyskiwania z gruntu ciepła w okresie zimy

 

Włodzimierz TALARCZYK, Łukasz ŁOWIŃSKI, Mariusz PIKOSZ, Marek ŁUKASZEWSKI:

The quality of forming ridges by aggregate with passive and active working elements

Jakość formowania redlin agregatem z biernymi i aktywnymi elementami roboczymi

 

Wojciech TANAŚ, Evgenij GALUSHKO, Andrej SYENKOV, Konstantin SHYESTAKOV, Mariusz SZYMANEK:

Методика и математические модели балансирования рационов кормов в системах поддержки принятия решений

Metodika i matematicheskye modeli balansirovaniya racionov kormov v sistemah podderzhki prinyatiya reshenij

Mathematical model and method of balancing feed rations for cattle in decision support systems

Metodyka i matematyczny model bilansu pokarmowego bydła mlecznego w systemach wspomagania decyzji

3/2014

Archiwa rocznik 3/2014 – JOURNAL OF RESEARCH AND APPLICATIONS IN AGRICULTURAL ENGINEERING

Image

Teresa BADOWSKA-CZUBIKWitold DANELSKIElżbieta ROZPARA:

Density and degree of damage to leaves and shoots of some plum and pear cultivars by eriophyoid mites (Eriophyoidea)

Zasiedlenie oraz stopień uszkodzenia liści i pędów kilku odmian śliwy i gruszy przez szpeciele Eriophyoidea

 

Elżbieta Jolanta BIELIŃSKA, Agnieszka MOEK-PŁÓCINIAK, Barbara FUTA, Małgorzata KAWECKA-RADOMSKA:

The relationship between the activity of dehydrogenases and phosphatases and the content of polycyclic aromatic hydrocarbons in urban soils

Relacje między aktywnością dehydrogenaz i fosfataz a zawartością wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w glebach miejskich

 

Jolanta BOJARSZCZUK, Jerzy KSIĘŻAK, Mariola STANIAK:

Evaluation of yielding of oats-pea mixtures cultivated in organic farming

Ocena plonowania mieszanek grochu z owsem uprawianych w systemie ekologicznym

 

Hanna BRYKWitold DANELSKITeresa BADOWSKA-CZUBIK:

Injuries to ‘Topaz’ and ‘Pinova’ apples by pests in an organic orchard and their effect on fruit storability

Uszkodzenia jabłek `Topaz` i `Pinova` przez szkodniki w sadzie ekologicznym i ich wpływ na przechowywanie owoców

 

Wojciech BURS, Jerzy BARSZCZEWSKI:

The effect of diverse fertilisation of a peat-muck permanent meadow on zinc content in soil and in meadow sward

Wpływ zróżnicowanego nawożenia łąki trwałej torfowo-murszowej na zasobność gleby w cynk i jego zawartość w runi łąkowej

 

Witold DANELSKI, Teresa BADOWSKA-CZUBIK, Elżbieta ROZPARA, Michał PNIAK:

A study on the possibility of limiting damage to fruit by the apple sawfly (Hoplocampa testudinea Klug) in organic apple orchards

Możliwość ograniczenia uszkodzeń owoców przez owocnicę jabłkową (Hoplocampa testudinea Klug) w ekologicznym sadzie jabłoniowym

 

Małgorzata DUCKA, Jerzy BARSZCZEWSKI:

Zinc levels in permanent dry meadow in differential irrigation and fertilization conditions

Gospodarka cynkiem na łące trwałej grądowej nawadnianej oraz bez nawodnień w warunkach zróżnicowanego nawożenia

 

Beata FELEDYN-SZEWCZYK, Adam Kleofas BERBEĆ, Krzysztof JOŃCZYK:

The comparison of competitive ability against weeds of 10 varieties of rye cultivated in organic system

Porównanie zdolności konkurencyjnych w stosunku do chwastów 10 odmian żyta uprawianego w systemie ekologicznym

 

Renata GAJ, Tomasz MACIEJEWSKI, Katarzyna RĘBARZ:

Effect of irrigation and nitrogen fertilization on phosphorus content in three grasses cultivated in field conditions

Wpływ nawadniania oraz nawożenia azotem na zawartość fosforu w trzech gatunkach traw w uprawie polowej

 

Piotr GAJEWSKI, Mieczysław GRZELAK Zbigniew KACZMAREK:

The influence of habitat conditions on the development and floral diveristy of grass communities

Wpływ warunków siedliskowych na wykształcenie się i zróżnicowanie florystyczne zbiorowisk trawiastych

 

Eliza GAWEŁ, Michał NĘDZI:

Effect of frequency at which herbage left ungrazed by cows is cut on the feed value of the legume-grass sward under organic management

Wpływ częstości koszenia niedojadów na wartość pokarmową runi pastwiskowej bobowatych drobnonasiennych z trawami w warunkach ekologicznych

 

Agnieszka GŁOWACKA, Elżbieta ROZPARA:

Growth, yielding and fruit quality of four plum (Prunus domestica L.) cultivars under organic orchard conditions

Wzrost, owocowanie oraz jakość owoców czterech odmian śliwy domowej (Prunus domestica L.) w warunkach sadu ekologicznego

 

Jan GOLBA, Renata KAZIMIERCZAK, Monika ZAJĄC, Katarzyna KUCIŃSKA, Ewa REMBIAŁKOWSKA:

Usage and evaluation of the advisory service among Polish organic farmers

Wykorzystanie i ocena doradztwa wśród polskich rolników ekologicznych

 

Jan GÓRSKI, Patrycja STANISZEK, Renata KAZIMIERCZAK, Ewa REMBIAŁKOWSKA:

The evaluation of the range of organic food from Polish and foreign producers in the selected retail stores in Piaseczno and its vicinity

Ocena asortymentu żywności ekologicznej pochodzącej od polskich i zagranicznych producentów

w wybranych sklepach detalicznych na terenie Piaseczna i okolic 4

 

Mieczysław GRZELAK. Maciej MURAWSKI, Agnieszka KNIOŁA:

Geobotanical and economic valuation of meadow and pasture communities and their use

Geobotaniczna i gospodarcza ocena ekologicznych zbiorowisk łąkowo-pastwiskowych i ich wykorzystanie

 

Mieczysław GRZESIK, Regina JANAS:

Physiological method for improving seed germination and seedling emergence of root parsley in organic systems

Fizjologiczna metoda poprawiania kiełkowania nasion i pojawienia się rozsady pierwotnej pietruszki w systemach ekologicznych

 

Semjons IVANOVS, Adolfs RUCINS:

Cutting of the biological mass of industrial hemp

Cięcie biologicznej masy konopi przemysłowych

 

Halina JANKOWSKA-HUFLEJT:

Nutritive value and the content of macroelements in fodder and in soil from organic grasslands

Wartość pokarmowa i zawartość makroelementów w paszach z ekologicznych użytków zielonych oraz zasobność gleb w te składniki

 

Zbigniew KACZMAREK, Piotr GAJEWSKI, Agnieszka KLARZYŃSKA, Wojciech OWCZARZAK, Andrzej MOCEK:

Soil and habitat conditions of the selected ecological grasslands in „Nature 2000” region located nearby Koźmin brown coal pit

Warunki glebowe i siedliskowe wybranych ekologicznych użytków zielonych obszaru „Natura 2000” położonych w sąsiedztwie odkrywki węgla brunatnego Koźmin

 

Renata KAZIMIERCZAK, Kinga SALACH, Ewa REMBIAŁKOWSKA:

Distribution channels of organic agricultural products in Poland – an example of the producers from the Masovian voivodeship

Kanały zbytu produktów rolnictwa ekologicznego w Polsce na przykładzie producentów z województwa mazowieckiego

 

Agnieszka KLARZYŃSKA, Anna KRYSZAK, Piotr GAJEWSKI, Jan KRYSZAK, Zbigniew KACZMAREK:

Rushes complexes of Magnocaricion (Koch 1926) in the conditions of limited utilization in Great Obra River Wetland (pl. Wielki Łęg Obrzański) (PLB300004)

Zbiorowiska szuwarowe ze związku Magnocaricion (Koch 1926) w warunkach ograniczonego użytkowania na Wielkim Łęgu Obrzańskim (PLB300004)

 

Kazimierz KLIMA, Teofil ŁABZA, Andrzej LEPIARCZYK:

Participation of elements of cropping in the forming of the crop of glumiferous oats grown using traditional and organic systems

Udział elementów plonowania w kształtowaniu plonu owsa oplewionego uprawianego w systemie konwencjonalnym i ekologicznym

 

Ryszard KONIECZNY, Barbara ŁASKA:

The production capacity of renewable energy from available biomass including available technologies

Potencjał wytwórczy energii odnawialnej z dostępnej biomasy z uwzględnieniem znanych technologii

 

Kazimierz KOSAKOWSKI, Mieczysław GRZELAK, Agnieszka KNIOŁA, Maciej MURAWSKI, Andrzej KOSAKOWSKI:

The effect of probiotics on poultry dung application, reduction of mineral fertilization and yield of selected crops

Wpływ probiotyków na zastosowanie obornika drobiowego, redukcję nawożenia mineralnego oraz plon wybranych roślin uprawnych

 

Jolanta KOWALSA, Pankracy BUBNIEWICZ:

Use of the strips with plant mixture as method of increasing biodiversity and healthiness of organic potato plants

Użycie pasów z mieszanką roślin jako metoda podnoszenia bioróżnorodności i zdrowia ziemniaków w uprawie ekologicznej

4/2014

Archiwa rocznik 4/2014 – JOURNAL OF RESEARCH AND APPLICATIONS IN AGRICULTURAL ENGINEERING

Image

Anna KRYSZAK, Jan KRYSZAK, Agnieszka STRYCHALSKA, Łukasz MAĆKOWIAK, Agnieszka KLARZYŃSKA:

Potential to restore utility value of meadow communities in ecological compensation areas in the Warta valley

Możliwości przywracania wartości użytkowej zbiorowisk łąkowych na terenach kompensacji przyrodniczej w dolinie Warty

 

Jan KRYSZAK, Weronika LEWANDOWSKA, Łukasz MAĆKOWIAK, Anna KRYSZAK, Agnieszka STRYCHALSKA:

Ecological compensation area in the Zagórów washland and its ecotourism potential

Teren kompensacji przyrodniczej polderu Zagórów a jego potencjał ekoturystyczny

 

Jerzy KSIĘŻAK, Jolanta BOJARSZCZUK, Mariola STANIAK:

Evaluation of yielding of pea mixtures with spring wheat grown for seed on good soils

Ocena plonowania mieszanek grochu z pszenicą jarą uprawianych na nasiona na glebach dobrych

 

Anna KUCZUK, Janusz POSPOLITA:

Modelling of water flow in soil

Modelowanie ruchu wody w glebie

 

Anna KUCZUK, Stefan WACŁAW:

Environmental and energy assessment at farm level

Ocena środowiskowo-energetyczna na poziomie gospodarstwa rolnego

 

Stefan MARTYNIUK, Monika KOZIEŁ, Krzysztof JOŃCZYK:

Effect of PRP Sol on microbial and biochemical soil properties

Oddziaływanie PRP Sol na mikrobiologiczne i biochemiczne właściwości gleby

 

Ewa MATYJASZCZYK:

Market placement of microorganisms in Poland

Wprowadzanie mikroorganizmów do obrotu handlowego w Polsce

 

Kinga MATYSIAK, Marta DUBAS, Roman KIERZEK, Sylwia KACZMAREK:

Influence of seaweed extract (Ecklonia maxima L.) applied with tebuconazole on two cultivars of winter rape

Ocena działania mieszaniny ekstraktu z alg (Ecklonia maxima L.) z tebuconazolem w odmianach rzepaku ozimego

 

Anna PASZKIEWICZ-JASIŃSKA:

Natural and utility characteristic of Sudetes grasslands used in extensive beef cattle breeding

Przyrodniczo-użytkowa charakterystyka sudeckich użytków zielonych wykorzystywanych ekstensywnym chowie bydła mięsnego, na tle warunków siedliskowych

 

Katarzyna PIASECKA-JÓŹWIAK, Beata CHABŁOWSKA, Mariola OLCZAK, Monika KLISZCZ, Emilia SZKUDZIŃSKA-RZESZOWIAK:

Possibility of enrichment probiotics for ruminants in plant oils for improving their activity agains harmful bacteria

Ocena możliwości wzbogacania preparatów probiotycznych dla przeżuwaczy w substancje roślinne

 

Tomasz PISKIER, Leszek MAJCHRZAK:

Energy effectiveness of hybrid rye ploughed cultivation technologies

Efektywność energetyczna orkowych technologii uprawy żyta hybrydowego

 

Elżbieta ROZPARA, Marcin PĄŚKO, Paweł BIELICKI, Lidia SAS PASZT:

Influence of various bio-fertilizers on the growth and fruiting of ‘Ariwa’ apple trees growing in an organic orchard

Wpływ różnych bio-nawozów na wzrost i owocowanie drzew jabłoni odmiany ‘Ariwa’ rosnących w ekologicznym sadzie

 

Kazimierz SŁAWIŃSKI:

The possibility of using solar air collector integrated with photovoltaic modules for air exchange in organic farms

Ocena możliwości wykorzystania słonecznego kolektora powietrznego zintegrowanego z układem fotowoltaicznym w gospodarstwach ekologicznych

 

Waldemar SPYCHALSKI, Andrzej MOCEK, Mirosława GILEWSKA:

Some physical and chemical properties of soils developed on post-mining lands

Wybrane właściwości fizyczno-chemiczne gleb rozwijających się z gruntów pogórniczych

 

Waldemar SPYCHALSKI, Andrzej MOCEK, Dariusz KAYZER:

Texture and chemical composition of the selected additional formations of brown coal and soils originating from them

Uziarnienie i skład chemiczny wybranych utworów nadkładowych węgla brunatnego oraz wytworzonych z nich gleb

 

Mariola STANIAK, Jolanta BOJARSZCZUK, Jerzy KSIĘŻAK:

The assessment of weed infestation of oats-pea mixtures grown in organic farm

Ocena zachwaszczenia mieszanek owsa z grochem uprawianych w warunkach gospodarstwa ekologicznego

Anna SZAFIROWSKA:

Differences between snap bean cultivars in seed productivity and quality in organic cultivation

Zróżnicowanie odmian fasoli szparagowej pod względem plonu i jakości nasion w uprawie ekologicznej

 

Robert SZULC, Jakub LENARCZYK, Piotr RYBACKI, Michał SZYMAŃSKI:

Results of two years’ operating-functional research of the collector photovoltaics system

Wyniki eksploatacyjno-funkcjonalnych dwuletnich badań instalacji kolektorów fotowoltaicznych

 

Maria ŚMIECHOWSKA, Dominika KLIMAS:

The comparison of composition and the assessment of correct labelling of organic and conventional muesli cereals

Porównanie składu i ocena prawidłowości oznakowania ekologicznych i konwencjonalnych płatków müsli

 

Włodzimierz TALARCZYK, Tomasz SZULC, Jan SZCZEPANIAK, Łukasz ŁOWIŃSKI, Mariusz PIKOSZ:

Functional verification of working section for Strip-Till cultivation

Weryfikacja funkcjonalna sekcji roboczej do uprawy pasowej

 

Jerzy TERLIKOWSKI:

The effect of permanent grassland sward enrichment with special varieties of grasses and legumes on the quality of produced bulk fodder

Wpływ wzbogacania runi trwałych użytków zielonych specjalistycznymi odmianami traw i motylkowatych na jakość produkowanej paszy objętościowej

 

Dainis VIESTURS, Ligita MELECE, Nikolajs KOPIKS:

Analysis of biodiesel fuel and bioethanol production and consumption in Latvia

Stosowanie biopaliwa oraz produkcja i konsumpcja bioetanolu w Łotwie

 

Zbigniew WASILEWSKI:

The effect of extensive utilisation on the state and yielding of meadow located in dry habitat

Ocena wpływu ekstensywnego użytkowania łąki w siedlisku grądowym na jej stan i plonowanie

 

Barbara WRÓBEL, Krystyna ZIELIŃSKA, Agata FABISZEWSKA:

The impact of fertilisation using natural fertilisers on the quality of grass silage

Wpływ nawożenia łąki trwałej nawozami naturalnymi na jakość sianokiszonki

 

Krystyna ZARZYŃSKA, Wojciech GOLISZEWSKI:

New potato cultivars under organic system – evaluation of suitability

Nowe odmiany ziemniaka w uprawie ekologicznej – ocena przydatności

 

Krystyna J. ZIELIŃSKA, Agata U. FABISZEWSKA, Barbara WRÓBEL:

Assessment of the quality of sward from the grasslands of selected organic farms

Ocena jakości runi łąkowej z użytków zielonych w wybranych gospodarstwach ekologicznych