1/2010

Archiwa rocznik 1/2010 – JOURNAL OF RESEARCH AND APPLICATIONS IN AGRICULTURAL ENGINEERING

Image
 

Michał BAK, Michał LIBERA:

Analiza możliwości stanowiska do badania powierzchniowej trwałości zmęczeniowej

elementów tocznych łożysk walcowych

Usability of stand for rolling contact fatigue life testing of roller bearings elements

(rec. prof. dr hab. inż. A. Krysztofiak; prof. dr inż. K. Mielec)

 

Piotr BONIECKI, K. KOSZELA, Andrzej PRZYBYLAK:

Klasyfikacja wybranych odmian jabłek oraz suszu marchwi z wykorzystaniem

sieci neuronowych typu Kohonena

Classification of selected apples varieties and dried carrots using neural network type Kohonen

(rec. prof. dr hab. inż. A. Krysztofiak; prof. dr inż. K. Mielec)

 

Piotr BONIECKI, P. NIŻEWSKI:

Modelowanie neuronowe w rozwiązywaniu wybranych problemów predykcyjnych inżynierii rolniczej

Neural modeling in solving some prediction problems of agricultural engineering

(rec. prof. dr hab. inż. A. Krysztofiak; prof. dr inż. K. Mielec)

 

Jacek DACH:

Wpływ intensywności natleniania osadów ściekowych na wielkość emisji gazowych podczas kompostowania

Influence of intensity of oxygenating on size of gas emissions the sewer settlings during composting

(rec. prof. dr inż. Z. Kośmicki; prof. dr hab. inż. A. Krysztofiak)

 

Karol DURCZAK:

Hierarchizacja parametrów jakościowych maszyn rolniczych przez porównywanie parami

Hierarchisation of quality parameters of agricultural machines by pairwise comparison

(rec. prof. dr hab. inż. A. Krysztofiak; prof. dr inż. Z. Kośmicki)

 

Krzysztof GONDEK, Anita GONDEK:

Wpływ nawożenia mineralnego na plonowanie i zawartość wybranych makro i mikroelementów

w pszenicy jarej

The influence of mineral fertilisation on the yield and content of selected macro and microelements in spring wheat

(rec. prof. dr hab. Franciszek Borówczak; prof. dr hab. Jacek Czekała)

 

Zenon GRZEŚ:

Results of investigations on the utilisation of agricultural machines in conditions of commercial farms

Wyniki badań wykorzystania maszyn rolniczych w warunkach gospodarstw towarowych

(rec. prof. dr hab. inż. W. Kęska; prof. dr hab. inż. Cz. Rzeźnik)

 

Zenon GRZEŚ:

Wartościowanie procesu obsługi technicznej maszyn rolniczych

Evaluation of the process of the technical service of agricultural machines

(rec. prof. dr hab. inż. A. Krysztofiak; prof. dr hab. inż. Cz. Rzeźnik)

 

Krystyna KLEMBALSKA:

Nowe podejście do oceny zgodności maszyn rolniczych w świetle nowelizacji dyrektywy maszynowej

New approach to a system of conformity of agricultural machines in scope of alteration of new machinery directive

(rec. prof. dr inż. Z. Kośmicki; prof. dr hab. inż. A. Krysztofiak)

 

Andrzej KORNACKI, Mirosława WESOŁOWSKA-JANCZAREK:

Porównanie współczynników R2 i RMS używanych przy weryfikowaniu poprawności

modeli matematycznych w oparciu o dane empiryczne

Comparing of coefficients R2 and RMS used in verifications of correctness mathematical models on

basic on experimental data

(rec. prof. dr hab. inż. W. Kęska; prof. dr hab. inż. A. Krysztofiak)

 

Josef KRUPIČKA, Tomasz K. DOBEK:

Ocena jakości azotanu amonowego granulowanego nawozu mineralnego

Quality assessment granular ammonium nitrate mineral fertilizer

(rec. prof. dr hab. Jacek Czekała; prof. dr hab. Sienkiewicz)

 

Ryszard KULIG:

Wpływ stopnia rozdrobnienia wybranych surowców roślinnych na właściwości fizyczne

materiału przetworzonego w procesie granulowania

Influence of grinding rate of chosen plant matarials on physical properties of material under pelleting process

(rec. prof. dr hab. inż. A. Bochat; prof. dr hab. inż. W. Kęska)

 

Łukasz ŁOWIŃSKI, Zbyszek ZBYTEK:

Analiza obciążeń ramy nośnej maszyny rolniczej podczas przejazdów roboczych i transportowych

Charges analysis of the agricultural machine’s carrying frame during working and transport runs

(rec. prof. dr inż. Z. Kośmicki; prof. dr hab. inż. A. Krysztofiak)

 

Mirosław MACHNACKI:

Zużycie materiałów pędnych w gospodarstwach o różnej organizacji i warunkach gospodarowania

na tle różnych czynników produkcji

Consumption propellant in farms about the different organization and condition of farming on

background of different factors of production

(rec. prof. dr hab. inż. A. Bochat; prof. dr hab. inż. W. Kęska)

 

Sergey MEDVEDEV, Dmitriy KUNKEVICH, Albert PIATROVSKI, Zhanna YAKOVLEVA,

Сергей МЕДВЕДЕВ, Дмитрий КУНКЕВИЧ, Альберт ПЕТРОВСКИЙ, Жанна ЯКОВЛЕВА:

Компьютерная технология проектирования и подготовки производства

почвообрабатывающих агрегатов

Computer technology of design and manufacturing preparation soil cultivating aggregates

(rec. prof. dr inż. K. Mielec; dr inż. J. Radniecki)

 

Jerzy MERKISZ, Piotr LIJEWSKI, Sławomir WALASIK:

Analiza charakterystyk gęstości czasowej silników kombajnów rolniczych

w aspekcie obowiązujących przepisów dotyczących emisji spalin

Time Density of Engine Operation in Combine-Harvester Vehicles in the Aspect of the Emission Legislation

(rec.prof. dr inż. Z. Kośmicki; prof. dr inż. KMielec)

 

Владимир ОВСЯНКО, Альберт ПЕТРОВСКИЙ, Григорий ИВАНЕЦ, Сергей ГУСЕВ

Vladimir OVSIANKOAlbert PIATROVSKIHrigorij IVANETSSierhei HUSEV:

Моделирование разрушения ножей комбайна при попадании в рабочую зону постороннего предмета

Modelling of combine-harvester knifes destruction at hitting of an extraneous subject in a working zone

(rec. prof. dr inż. K. Mielec; dr inż. J. Radniecki)

 

Barbara PACZUSKA, Eugeniusz SZAJBA:

Nowe wymagania w zakresie akredytacji, certyfikacji i badań w świetle Rozporządzenia Parlamentu

Europejskiego i Przewodników PKN – ISO/IEC Guide 28, Guide 67, komunikatów PCA

New requirement in scope of accreditation, certification and tests in European Parliament

Directive and Guids – ISO/IEC Guide 28, Guide 67 and announcements of PCA

(rec. dr inż. K. Klembalska; dr inż. J. Radniecki)

 

Tomasz PISKIER:

Dobrostan zwierząt w produkcji ekologicznej – nioski

Animal welfare in ecological production: lying hens

(rec. doc. dr hab. inż. Joanna Sobczak; prof. dr hab. inż. Józef Szlachta)

 

Wojciech SPYCHAŁA, Florian ADAMCZYK:

Analiza współpracy igły z aparatem wiążącym w maszynie do zbioru i wiązkowania wikliny plecionkarskiej

The analysis of the cooperation of the needle with the binding apparatus in sheaf-binder harvesting machine for wicker

(rec. prof. dr hab. inż. A. Bochat; prof. dr inż. Z. Kośmicki)

 

Sławomir STAFIJOWSKI:

Wypadki w rolnictwie indywidualnym z udziałem maszyn i urządzeń do produkcji rolnej

Accidents in farms with participation of machines and equipment for agricultural production

(rec. prof. dr hab. inż. A. Krysztofiak; dr inż. K. Klembalska)

 

Mariola STANIAK, Jerzy KSIĘŻAK:

Kierunki rozwoju działalności rolniczej na obszarach prawnie chronionych

Development trends of agricultural activity in legally protected areas

(rec. prof. dr inż. Z. Kośmicki; prof. dr inż. K. Mielec)

 

Marcin SZCZEPANIAK, Roman ROGACKI, Jarosław MAC:

Modelowanie oraz komputerowa analiza wytrzymałościowa kombajnu do zbioru warzyw

Modelling and the computer strenght analysis of the vegetable harvester

(rec. prof. dr inż. Z. Kośmicki; prof. dr hab. inż. A. Krysztofiak)

 

Marcin SZYC, Radosław PATYK , Leon KUKIEŁKA :

Komputerowe modelowanie i symulacja zjawisk fizycznych w procesie kulowania

zęba sprężynowego kultywatora

Computer modelling and simulation the physical phenomena in shot peening process of cultivator tine

(rec. prof. dr inż. Z. Kośmicki; prof. dr hab. inż. W. Kęska)

 

Mariusz SZYMANEK, Edmund LORENCOWICZ:

Ocena porównawcza kosztów ponoszonych w procesie pozyskiwania ziarna

kukurydzy cukrowej metodą odcinania i omłotu

Assessment comparison between production cost of sweet corn kernels by cutting and threshing methods

(rec. prof. dr hab. Władysława Łuczka-Bakuła; prof. dr hab. Eugeniusz Kośmicki)

 

Georgij TAJANOWSKIJ, Jurij ROMASHKO, Wojciech TANAŚ:

Исследование динамики рабочего процесса навесного почвофрезерующего тракторного агрегата

Dynamics of the machine tractor unit as a part of the wheel tractor and the hinged milling and forming equipment

(rec. prof. dr inż. K. Mielec; dr inż. J. Radniecki)

 

Zbyszek ZBYTEK:

Wpływ stosowania różnych elementów roboczych na obciążenia eksploatacyjne

maszyn do uprawy dwuwarstwowej

The influence of various working elements on operational loads of machines for two-layer cultivation

(rec. prof. dr hab. inż. A. Krysztofiak; prof. dr inż. K. Mielec)

 

Zbyszek ZBYTEK:

Wskaźniki jakości pracy i energochłonności uprawy dwuwarstwowej oraz głębokiej orki

Work quality index and energy consumption index for two-layer cultivation and deep plough

(rec. prof. dr inż. Z. Kośmicki; prof. dr hab. inż. A. Krysztofiak)

 

Zbyszek ZBYTEK, Wojciech SPYCHAŁA, Tadeusz PAWŁOWSKI, Łukasz ŁOWIŃSKI:

Badania symulacyjne zmian obciążeń kół ciągnika rolniczego powodowanych

przez maszynę zawieszoną na przednim TUZ

Simulation tests into changes in loading on tractor wheels caused by a machine hanging on

the front three-point suspension unit

(rec. prof. dr inż. Z. Kośmicki; prof. dr hab. inż. A. Krysztofiak)

2/2010

Archiwa rocznik 2/2010 – JOURNAL OF RESEARCH AND APPLICATIONS IN AGRICULTURAL ENGINEERING

Image

Siergiej M. ASTAHOV:

Повышение эффективности функционирования сельских распределительных сетей

Increase in the effectiveness of the functioning of the rural distribution networks

(rec. prof. dr inż. K. Mielec; dr inż. Jan Radniecki)

 

Jacek DACH:

Wpływ dodatku różnego rodzaju słomy na dynamikę procesu i wielkość emisji amoniaku

z kompostowanych osadów ściekowych

Inluence of different straw kind additive on the process dynamics and size of ammonia emission

from composted sewage sludge

(rec. prof. dr inż. Z. Kośmicki; prof. dr hab. inż. A. Krysztofiak)

 

Jacek DACH:

Wpływ poziomu C:N na wielkość emisji amoniaku z kompostowanych osadów ściekowych

Influence of C:N level on ammonia emission from composted sewage sludge

(rec. prof. dr inż. Z. Kośmicki; prof. dr hab. inż. A. Krysztofiak)

 

Karol DURCZAK:

Optymalizacja procesu decyzyjnego doboru maszyn rolniczych metodą AHP

Optymisation of the decision-making process connected with the choice of agricultural machines using the AHP method

(rec. prof. dr inż. Z. Kośmicki; prof. dr hab. inż. A. Krysztofiak)

 

Zenon GRZEŚ:

Investigations of rated power potential of agricultural tractors in conditions of agricultural farms

in the region of Wielkopolska

Badania potencjału mocy nominalnej ciągników rolniczych w warunkach gospodarstw rolnych

w regionie Wielkopolska

(rec. prof. dr hab. inż. A. Krysztofiak; prof. dr hab. inż. C. Rzeźnik)

 

Zenon GRZEŚ:

Badania wyposażenia gospodarstw rolnych w środki techniczne

w aspekcie integracji Polski z Unią Europejską

Investigations on the equipment of agricultural farms in technical facilities from

the point of view of Poland’s integration with the European Union

(rec. prof. dr hab. inż. A. Krysztofiak; prof. dr hab. inż. C. Rzeźnik)

 

Artur JAKUBEK, Marcin KICUŁA, Piotr BONIECKI, Tatiana DEJEWSKA:

Jabvis – aplikacja z elementami sztucznej inteligencji, rozpoznająca wybrane odmiany jabłek

Jabvis – application of artificial intelligence elements in dealing with selected varieties of apples

(rec. prof. dr hab. inż. A. Krysztofiak; prof. dr hab. inż. C. Rzeźnik)

 

Kazimierz JANKOWSKI, Wiesław CZELUŚCIŃSKI, Jolanta JANKOWSKA, Grażyna Anna CIEPIELA:

Wpływ hydrożelu na początkowy rozwój muraw trawnikowych oraz ich estetykę w latach użytkowania

Effect of aquagel on the initial devleoping of turfgrasses and their aestical value

(rec. prof. dr hab. Stefan Grzegorczyk; prof. dr hab. Karol Wolski)

 

Henryk KAŹMIERCZAK:

Materiały magnetoreologiczne w zastosowaniu do redukcji amplitud drgań mechanicznych

Application of magnetorheological materials to the reduction of mechanical vibration amplitudes

(rec. prof. dr inż. Z. Kośmicki; prof. dr hab. inż. A. Krysztofiak)

 

Wojciech MUELLER, Sergiusz MAĆKOWIAK, Idzi SIATKOWSKI:

Metodyka wyznaczania pola powierzchni elementów złoża stanowiących kamienny akumulator ciepła

The methodology of the calculation of surface area of the bed elements which constitute the rock thermal storage

(rec. prof. dr inż. W. Kęska; prof. dr hab. inż. A. Krysztofiak)

 

Wojciech MUELLER, Sergiusz MAĆKOWIAK, Idzi SIATKOWSKI:

System informatyczny do symulacji przepływu ciepła w kamiennym akumulatorze

Computer system for the simulation of the heat transfer in a stone regenerator

(rec. prof. dr inż. W. Kęska; prof. dr hab. inż. A. Krysztofiak)

 

Tomasz OLSZEWSKI, Piotr BONIECKI:

Modelowanie neuronowe procesów cieplnych zachodzących podczas kompostowania

wybranych nawozów naturalnych

Neural modeling of thermal processes during composting of chosen natural fertilizers

(rec. prof. dr inż. W. Kęska; prof. dr hab. inż. A. Krysztofiak)

 

Zygmunt OWSIAK, Krzysztof LEJMAN, Antoni SZEWCZYK:

Logistyka zaopatrzenia gospodarstw rolnych w techniczne środki produkcji

Farms logistics supply with technical means of production

(rec. prof. dr hab. inż. A. Krysztofiak; prof. dr hab. inż. C. Rzeźnik)

 

Tadeusz PAWLICKI, Stefan FEDER:

Złoci Medaliści Międzynarodowych Targów Mechanizacji Rolnictwa »POLAGRA-PREMIERY 2010«

Gold Medal Winners of the International Trade Fair of Agricultural Mechanization»POLAGRA-PREMIERY 2010«

(rec. prof. dr inż. Z. Kośmicki; prof. dr hab. inż. K. Mielec)

 

Krzysztof PILARSKI, Jacek DACH, Natalia MIODUSZEWSKA:

Porównanie wydajności produkcji metanu z gnojowicy świńskiej i bydlęcej z dodatkiem gliceryny rafinowanej

Comparison of efficiency of production mathane manure dirty and cattle with glicerin rafined

(rec. prof. dr hab. inż. A. Krysztofiak; prof. dr hab. W. Romaniuk)

 

Joanna RUT, Katarzyna SZWEDZIAK, Adam JAROSIEWICZ:

Komputerowa baza danych wybranych maszyn i urządzeń rolniczych

Computer database of chosen machines and agricultural devices

(rec. prof. dr inż. Z. Kośmicki; prof. dr hab. inż. W. Mueller)

 

Piotr RYBACKI, Karol DURCZAK:

Badania wykorzystania internetu w dystrybucji części wymiennych maszyn rolniczych

Research using of the internet in the distribution of agricultural machines spare parts

(rec. prof. dr hab. inż. W. Kęska; prof. dr hab. inż. W. Mueller)

 

Robert SZULC, Wojciech GOLIMOWSKI:

Strategia i możliwości produkcji biopaliw z tłuszczów zwierzęcych w Polsce

Strategy and possibilities of biofuels production from animal fat in Poland

(rec. prof. W. Romaniuk; prof. J. Szlachta)

 

Robert SZULC, Krzysztof MARKIEWICZ:

Stanowisko i metodyka badawcza hybrydowego odzysku ciepła w oborze bydła mlecznego

Position and research methodology hybrid heat recovery system in the barn of dairy cattle

(rec. prof. dr hab. W. Romaniuk; prof. dr hab. J. Szlachta)

 

Robert SZULC, Andrzej MYCZKO:

Wstępne schładzanie udojonego mleka a redukcja emisji dwutlenku węgla

Initial cooling of milked milk and reduktion of carbon dioxide emission

(rec. prof. W. Romaniuk; prof. J. Szlachta)

 

Tomasz SZULC

Wystawa Techniki Rolniczej »Agritechnica 2009«

»Agritechnica 2009« Agricultural Engineering Exhibition

(rec. prof. dr inż. Z. Kośmicki; prof. dr hab. inż. K. Mielec)

 

Mariusz SZYMANEK, Edmund LORENCOWICZ:

Ocena porównawcza kosztów ponoszonych w procesie pozyskiwania ziarna kukurydzy cukrowej

metodą odcinania i omłotu

Assessment comparison between production cost of sweet corn kernels by cutting and threshing methods

(rec. prof. dr inż. Z. Kośmicki; prof. dr hab. inż. A. Krysztofiak)

 

Georgij TAJANOWSKIJ, Jrij ROMASHKO, Wojciech TANAŚ:

Исследование распределения нормальных нагрузок по колесам статически неопределимой

ходовой системы сельскохозяйственной машины на деформируемом основании

Method of definition of normal loadings on wheels statically indefinable running system of the

agricultural machine on the deformable basis

(rec. prof. dr inż. K. Mielec; dr inż. Jan Radniecki)

 

Wojciech TANAŚ, Paweł ZAGAJSKI:

Matematyczne modelowanie poziomu uszkodzeń ziarna podczas zbioru kombajnowego

The grain level damages mathematical modelling during combines harvesting

(rec. prof. dr hab. inż. W. Kęska; prof. dr inż. Z. Kośmicki)

 

Małgorzata TROJANOWSKA:

Analiza zapotrzebowania na moc i energię elektryczną w zakładzie mleczarskim

Analysis of the power and electricity demand in the dairy plant

(rec. prof. dr hab. inż. W. Kęska; prof. dr inż. Z. Kośmicki)

 

Grzegorz TRZCIŃSKI, Marta KACZMARCZYK:

Zmiany w zasobach budownictwa leśnego po zmianach organizacyjnych w Państwowym Gospodarstwie Leśnym

Lasy Państwowe

Changes in resources building infrastructure after modification organization in the „State Forests” National Forest Holding

(rec. dr hab. inż. B. Kłapeć, prof. SGGW; dr hab. inż. M. Zasada, prof. SGGW)

 

Maciej ZABOROWICZ, Piotr BONIECKI, Andrzej PRZYBYLAK:

Sieć neuronowa typu MLP jako narzędzie w komputerowej analizie obrazów

MLP neural network as a tool for images computer analysis

(rec. prof. dr hab. inż. W. Kęska; prof. dr hab. inż. A. Krysztofiak)

 

Maciej ZABOROWICZ, Piotr BONIECKI, Krzysztof ŚWIERCZYŃSKI:

System informatyczny PiAO jako narzędzie do przetwarzania obrazów cyfrowych wspomagające

proces generowania zbiorów uczących przeznaczonych do budowy modeli neuronowych

Computer system PiAO as a tool for processing and gathering digital images in a process of

generating learning sets used for construction of models of artificial neural networks

(rec. prof. dr hab. inż. W. Kęska; prof. dr hab. inż. A. Krysztofiak)

 

Wojciech SPYCHAŁA, Łukasz ŁOWIŃSKI, Tadeusz PAWŁOWSKI, Zbyszek ZBYTEK:

Badania symulacyjne wpływu oporów cięcia na ramę maszyny

Simulation research of impact of cutting resistance on machine frame

(rec. prof. dr inż. Z. Kośmicki; prof. dr hab. inż. A. Krysztofiak)

3/2010

Archiwa rocznik 3/2010 – JOURNAL OF RESEARCH AND APPLICATIONS IN AGRICULTURAL ENGINEERING

Image

Florian ADAMCZYK:

 Wpływ prędkości walców brykietujących na zagęszczenie tworzonego brykietu

Influence of the briquetting rollers velocity on the condensation of created briquette

(rec. prof. dr hab. inż. A. Krysztofiak; prof. dr inż. K. Mielec)

 

Teresa BADOWSKA-CZUBIK, Elżbieta ROZPARA, Witold DANELSKI, Jolanta KOWALSKA

 Skuteczność preparatu NeemAzal-T/S w ekologicznej ochronie czereśni

 Effectiveness of NeemAzal-T/S in cherry organic orchard

(rec. prof. dr hab. M. Mrówczyński; prof. dr hab. D. Sosnowska)

 

Jerzy BARSZCZEWSKI, Edmund KACA, Ryszard WOJDA:

 Warunki środowiskowe oraz wyniki produkcyjne w ekologicznym oraz konwencjonalnym chowie karpi

The environmental conditions and production results in organic and conventional system of carp breeding

(rec. dr hab. inż. J. Szymona)

 

Elżbieta Jolanta BIELIŃSKA, Andrzej MOCEK:

 Właściwości sorpcyjne i aktywność enzymatyczna gleb parków miejskich

 na terenach o zróżnicowanym wpływie antropopresji

Sorption properties and enzymatic activity of municipal park soils in regions of varying impast of anthropologic pressure

(rec. prof. dr hab. T. Chodak; prof. dr hab. H. Terelak)

 

Franciszek BORÓWCZAK, Katarzyna RĘBARZ:

 Efekty produkcyjne i ekonomiczne różnych systemów uprawy pszenicy ozimej odmiany Roma

 w zależności od deszczowania

The production and economic effects of various cultivation systems of winter wheat cv. Roma depending on irrigation

(rec. prof. dr hab.T. Michalski; prof. dr hab. Jerzy Szukała)

 

Franciszek BORÓWCZAK, Katarzyna RĘBARZ:

 Efekty produkcyjne i ekonomiczne różnych systemów uprawy jęczmienia jarego odmiany Stratus

 w zależności od deszczowania

The production and economic effects of various cultivation systems of spring barley cv. Stratus depending on irrigation

(rec. prof. dr hab.T. Michalski; prof. dr hab. Jerzy Szukała)

 

Volodimir BULGAKOV, Semjons IVANOVS:

 A mathematical model of oscillations of towed agricultural machines moving along the irregularities of soil

(rec. prof. dr hab. inż. W. Kęska; doc. dr hab. inż. J. Szczepaniak)

 

Jerzy CHOJNACKI:

 Wpływ temperatury otoczenia na intensywność poruszania się owadobójczych nicieni

Influence of ambient temperature on intensity of entomopathogenic nematodes movement

(rec. prof. dr hab. inż. P. Boniecki; prof. dr hab. D. Sosnowska)

 

Agnieszka CIESIELSKA, Monika BORKOWSKA:

Wpływ wodnych wyciągów ze zmielonych nasion agrostemma githago na kiełkowanie ozimych form pszenicy i jęczmienia

The effect of aqueous extracts of ground seeds of agrostemma githago on the germination of winter wheat and barley

 (rec. prof. dr hab. T. Dąbkowska; prof. dr hab. H. Sulewska)

 

Jacek CZEKAŁA, Waldemar FERDYKOWSKI, Zbyszek ZBYTEK:

 Zmiany zawartości niektórych składników w osadzie ściekowym kompostowanym

 z odpadem z konopi i zrębkami drzewnymi

Changes in the content of some constituents found in the sewage sludge composted together

with hemp wastes and wood chips

(rec. prof. dr hab. E. Spychaj-Fabisiak; prof. dr hab. C. Wołoszyk)

 

Jacek CZEKAŁA:

 Wpływ wieloletniej uprawy roślin bez udziału zbóż na zawartość form azotu w poziomie próchnicznym gleby

 Impact of long-term plant cultivation without participation of cereals on concentrations of

nitrogen forms in soil humus horizons

(rec. prof. dr hab. inż. S. Sienkiewicz; prof. dr hab. C. Wołoszyk)

 

Alexandr DOUDKIN,Valentin GANCHENKO, Tadeusz Pawłowski, Albert PETROVSKIY, Rauf SADYKHOV:

 Выделение пораженных заболеванием участков сельскохозяйственных

 полей с использованием гистограммы

Detection of diseased areas on agricultural fields using histograms

(rec. prof. dr inż.K. Mielec; dr inż. J. Radniecki)

 

Edmund DULCET:

 Aplikacja dodatków ułatwiających konserwację pasz w rolnictwie ekologicznym

 The application of additions facilitating the preservation fodders in biofarming

(rec. dr hab. M. Grzelak; prof. dr hab. inż. A. Krysztofiak)

 

Andrzej FISZER:

 Linia technologiczna do brykietowania słomy trawy nasiennej

Technological line for briquetting of seed grass straw

(rec. prof. dr inż. Z. Kośmicki; prof. dr inż. K. Mielec)

 

Andrzej FISZER:

 Metodyki pomiaru współczynnika trwałości brykietowanych biopaliw stałych

Methods for measuring the durability of solid biofuel

 (rec. prof. dr inż. Z. Kośmicki; prof. dr inż. K. Mielec)

 

Paweł FRĄCKOWIAK, Florian ADAMCZYK, Wojciech SPYCHAŁA, Roman WOJTKOWIAK:

 Analiza możliwości wytłaczania oleju z lnianki siewnej (Camelina sativa L.) prasą ślimakową

 Analysis of possibility of oil extruding from seed of Camelina sativa L. by screw press

(rec. prof. dr hab. inż. A. Krysztofiak; prof. dr inż. K. Mielec)

 

Piotr GAJEWSKI, Zbigniew KACZMAREK, Lidia MRUGALSKA:

 Wpływ wzrastających dawek preparatu Em-A na właściwości gleb uprawnych.

 Cz. I. Właściwości fizyczne i wodne

Influence of increasing doses of Em-A preparation on properties of arable soils. Part I. Physical and aqueous properties

(rec. prof. dr hab. W. Owczarzak; prof. dr hab. A. Sawicka)

 

Eliza GAWEŁ:

 Plon białka w ekologicznej uprawie mieszanek motylkowato-trawiastych

 The protein yield in organic cultivated papilionaceous-grass mixtures

(rec. dr hab. M. Grzelak; prof. dr hab. inż. W. Koziara)

 

Maria GOLINOWSKA:

 Przychody gospodarstw ekologicznych w regionach funkcjonalnych obszarów wiejskich Dolnego Śląska

The incomes of ecological farms in functional regions of rural areas in Lower Silesia

(rec. prof. dr hab. E. Kośmicki; prof. dr hab. W. Łuczka-Bakuła)

 

Mieczysław GRZELAK:

 Wartość gospodarcza biomasy szuwarów wielkoturzycowych z ekologicznych użytków zielonych

Biomass fodder value of high-sedge rushes from ecological grasslands

(rec. prof. dr hab. A. Mocek; prof. dr hab. H. Waligóra)

 

Ewelina HALLMANN, Mariola OŻGA, Ewa REMBIAŁKOWSKA:

 Zawartość związków biologicznie czynnych w wybranych typach kawy

 z produkcji ekologicznej i konwencjonalnej

The content of bioactive compounds in selected kind of coffee from organic and conventional production

(rec. prof. dr hab. K. Szołtysek; prof. dr hab. M. Śmiechowska)

 

Ewelina HALLMANN, Ewa REMBIAŁKOWSKA, J. LIPOWSKI, K. MARSZAŁEK:

 Ocena wartości odżywczej oraz sensorycznej pasteryzowanego soku pomidorowego

 z uprawy ekologicznej i konwencjonalnej

The estimation of nutritive and sensory value of the pasteurized tomato juice from organic and conventional production

(rec. prof. dr hab. Erwin Wąsowicz)

 

Krzysztof HELLER, Aleksandra ANDRUSZEWSKA, Katarzyna WIELGUSZ:

 Uprawa lnu oleistego metodami ekologicznymi

 The cultivation of linseed by ecological methods

(rec. prof. dr hab. inż. F. Borówczak; prof. dr hab. M. Mrówczyński)

 

Joanna HOROSZKIEWICZ-JANKA, Marek KORBAS, Ewa JAJOR, Roman KRAWCZYK:

 Zasiedlenie oraz zawartość mikotoksyn w ziarnie pszenicy ozimej uprawianej

 w okresie przejściowym do systemu ekologicznego

Mycotoxins content and colonization level in winter wheat grain cultivated in transition period following to ecological system

 (rec. prof. dr hab. T. Dąbkowska; prof. dr hab. H. Sulewska)

 

Stanisław IGNACZAK:

 Produkcyjność plantacji nasiennych rutwicy wschodniej (Galega orientalis Lam.)

 użytkowanych ekstensywnie

 Productivity of seed plantations of fodder galega (Galega orientalis Lam.) cultivated extensively

(rec. prof. dr hab. inż. W. Koziara; prof. dr hab. inż. T. Michalski)

 

Monika JAKUBUS, Zbigniew KACZMAREK, Piotr GAJEWSKI:

 Wpływ wzrastających dawek preparatu Em-A na właściwości gleb uprawnych.

 Cz. II. Właściwości chemiczne

Influence of increasing doses of Em-A preparation on properties of arable soils. Part II. Chemical properties

(rec. prof. dr hab. W. Owczarzak; prof. dr hab. A. Sawicka)

 

Halina JANKOWSKA-HUFLEJT, Barbara WRÓBEL:

 Ocena wpływu nawożenia obornikiem na wartość pokarmową runi łąkowej i jej przydatność do zakiszania

 Evaluation of influence of fertilization with manure on the nutritive value of meadow sward

and their usefulness to silage production

(rec. prof. dr hab. inż. E. Dulcet; dr hab. M. Grzelak)

 

Krzysztof JOŃCZYK, Jan KUŚ, Tadeusz DWORAKOWSK, Andrzej MADEJ:

 Stan rolnictwa ekologicznego i uwarunkowania jego rozwoju na obszarze województwa podlaskiego

Status of organic farming and the conditions of its development in the podlaskie voivodeship

(rec. prof. dr hab. inż. W. Koziara; prof. dr hab. inż. H. Sulewska)

 

Zbigniew KACZMAREK, Mieczysław GRZELAK, Piotr GAJEWSKI:

Warunki siedliskowe oraz różnorodność florystyczna ekologicznych

siedlisk przyrodniczych w Dolinie Noteci

 Site conditions and floristic diverity of ecological natural habitats in the Noteć river valley

(rec. prof. dr hab. inż. E. J. Bielińska; prof. dr hab. W. Owczarzak)

 

Roksana KACZMAREK-CICHOSZ, Jerzy CHOJNACKI:

 Efektywność metody półsuchego zaprawiania nasion ekologicznym środkiem ochrony roślin

 Effectivity of semi-dry seeds dressing method with ekological plant protection agent

(rec. prof. dr hab. inż. F. Borówczak; prof. dr hab. M. Mrówczyński)

 

Roksana KACZMAREK-CICHOSZ:

 Ekologiczne preparaty do zwalczania patogenów roślin i możliwości ich wykorzystania

 w ochronie ciecierzycy pospolitej (Cicer arietinum L.)

 Ecological specimens applied to control of plant pathogens and the ability to use them in protection of a chickpea

(rec. prof. dr hab. inż. F. Borówczak; doc. dr hab. M. Korbas)

 

U. KAPTUROWSKA, KRYSTYNAJ. ZIELIŃSKA, KRYSTYNASTECKA, MARTA P. KUPRYŚ:

 Ocena skażenia pasz ochratoksyną A i metody ich dekontaminacji

Evaluation of fodder contamination with ochratoxin A and methods of its decontamination

(rec. prof. dr hab. inż. E. Dulcet; prof. dr hab. inż. W. Koziara)

 

Renata KAZIMIERCZAK, Ewelina HALLMANN, Małgorzata KAZIMIERCZYK, Ewa REMBIAŁKOWSKA:

 Zawartość przeciwutleniaczy w ziołach przyprawowych pochodzących z produkcji

 ekologicznej i konwencjonalnej

 Antioxidants content in chosen spice plants from organic and conventional cultivation

(rec. prof. dr hab.Anna Golcz; doc. dr hab. inż. K. Seidler-Łożykowska)

 

Renata KAZIMIERCZAK, Wanda SKĄPSKA, Ewa REMBIAŁKOWSKA:

 Ocena świadomości ekologicznej oraz postaw prośrodowiskowych wśród rolników

 ekologicznych i konwencjonalnych w powiecie grajewskim

The assessment of environmental awareness and comparison of pro-environmental attitudes

among the organic and conventional farmers in Grajewo’s county

(rec. prof. dr hab. E. Kośmicki; prof. dr hab. W. Łuczka-Bakuła)

 

Zbigniew KŁOS, Jędrzej KASPRZAK, Przemysław KURCZEWSKI:

 Możliwości oceny oddziaływań środowiskowych maszyn, urządzeń i systemów

 wykorzystywanych w przetwórstwie żywności

Possibilities of environmental impacts’ evaluation of the machines, devices and systems used in food production

(rec. prof. dr hab. inż. T. Juliszewski; prof. dr inż. K. Mielec)

 

Ewa KORELESKA:

 Produkcja i rynek żywności ekologicznej w Polsce i w Austrii

Production and organic food market in Poland and Austria

(rec. prof. dr hab. M. Golinowska; prof. dr hab. E. Kośmicki)

 

Ewa KORELESKA, Agnieszka ŁĘTKOWSKA:

 Rynek żywności ekologicznej w Niemczech

Market of organic food in Germany

(rec. prof. dr hab. M. Golinowska; prof. dr hab. E. Kośmicki)

 

Jolanta KOWALSKA, Stefan KÜHNE:

 Wpływ ochrony ekologicznych upraw ziemniaka na entomofaunę pożyteczną

Effect of biological plant protection products on beneficial insects in organic potatoes crops

(rec. prof. dr hab. inż. F. Borówczak; dr hab. J. Szymona)

 

Roman KRAWCZYK, Kinga MATYSIAK, Roman KIERZEK, Sylwia KACZMAREK, Joanna HOROSZKIEWICZ-JANKA:

 Kształtowanie zachwaszczenia w uprawie pszenicy ozimej w okresie konwersji gruntów ornych

 na metodę ekologiczną

The effect of weed infestation of winter wheat within conversion to organic farming

(rec. doc. dr hab. M. Korbas; prof. dr hab. inż. T. Michalski)

 

Jerzy KSIĘŻAK:

 Plonowanie mieszanek grochu z jęczmieniem jarym w systemie uprawy ekologicznej

Yielding of pea-spring barley mixtures in organic farming

(rec. prof. dr hab. inż. F. Borówczak; prof. dr hab. H. Waligóra)

 

Katarzyna KUCIŃSKA, Agata STAROSZCZYK, Natalia BRZEZINA, Kinga NORAS:

 Szanse i ograniczenia rozwoju rolnictwa ekologicznego w województwie świętokrzyskim

Opportunities for the development of organic farming system in the Świętokrzyskie province

(rec. prof. dr hab. E. Kośmicki; prof. dr hab. W. Łuczka-Bakuła)

 

Anna KUCZUK:

 Rolnictwo ekologiczne w województwie opolskim – stan obecny, wybrane zagadnienia produkcyjne,

 możliwości warunkujące rozwój

Organic farming in Opolski voivodship – present condition, chosen productive aspects, chances for development

(rec. prof. dr hab. E. Kośmicki; prof. dr hab. W. Łuczka-Bakuła)

 

Jan KUŚ, Krzysztof JOŃCZYK, Jarosław STALENGA, Beata FELEDYN-SZEWCZYK, A. MRÓZ:

 Plonowanie wybranych odmian pszenicy ozimej w uprawie ekologicznej i konwencjonalnej

Yields of the selected winter wheat varieties cultivated in organic and conventional crop production systems

 (rec. prof. dr hab. T. Dąbkowska; prof. dr hab. H. Sulewska)

4/2010

Archiwa rocznik 4/2010 – JOURNAL OF RESEARCH AND APPLICATIONS IN AGRICULTURAL ENGINEERING

Image

Danuta LESZCZYŃSKA:

Stan i uwarunkowania uprawy mieszanek zbożowych w Polsce

Actual state and conditions of cultivation of grain crops mixtures in Poland

(rec. prof. dr hab. K. Noworolnik)

 

Władysława ŁUCZKA-BAKUŁA, Joanna SMOLUK-SIKORSKA:

Poziom cen ekologicznych owoców i warzyw a rozwój rynku żywności ekologicznej

The organic fruit and vegetables price level and the development of organic food market

(rec. prof. dr hab. E. Kośmicki; prof. dr hab. Kamila Wilczyńska)

 

Konrad MAJTKA, Grzegorz BUKOWSKI:

Porównanie krajobrazowe i florystyczne wybranych gospodarstw ekologicznych

i konwencjonalnych z regionu Pojezierza Brodnickiego i Kujaw

Landscape and floristic comparison between organic farms and conventional from

the regions of the Brodnica Lake District and Kujawy

(rec. prof. dr hab. P. Urbański)

 

Stefan MARTYNIUK:

Wytwarzanie preparatów mikrobiologicznych na przykładzie

bakterii symbiotycznych roślin motylkowatych

Production of microbial preparations: symbiotic bacteria of legumes as an example

(rec. prof. dr hab. A. Sawicka; dr hab. inż. J. Szymona)

 

Ewa MATYJASZCZYK:

Przewidywane konsekwencje nowych unijnych przepisów dotyczących ochrony roślin

dla rolnictwa ekologicznego

Expected implications of new community legal acts regarding plant protection for organic farming

(rec. prof. dr hab. inż. F. Borówczak; prof. dr hab. D. Sosnowska)

 

Kinga MATYSIAK, Sylwia KACZMAREK, Roman KIERZEK, Przemysław KARDASZ:

Ocena działania ekstraktów z alg morskich oraz mieszaniny kwasów huminowych i fulwowych

na kiełkowanie i początkowy wzrost rzepaku ozimego (Brassica napus L.)

Effect of seaweeds extracts and humic and fulvic acids on germination and early growth of

winter oilseed rape (Brassica napus L.)

(rec. prof. dr hab. inż. E. Boligłowa; prof. dr hab. inż. W. Koziara)

 

Tadeusz MICHALSKI:

Rozwój i plonowanie kukurydzy ziarnowej traktowanej Biochikolem 020 PC w porównaniu do zasiewów

zaprawionych Vitavax 200 WS oraz kontroli bez zaprawiania

Development and yielding of grain maize treated with Biochikol 020 PC, in comparison with crops

dressed with Vitavax 200 WS and a control without any dressing

(rec. prof. dr hab. inż. F. Borówczak; prof. dr hab. H. Waligóra)

 

Aleksandra ORZESZKO-RYWKA, Małgorzata ROCHALSKA, Magdalena CHAMCZYŃSKA:

Ocena przydatności olejków roślinnych do zaprawiania nasion wybranych roślin uprawnych

Assesment of plant oils suitability for seed dressing in some crop species

(rec. doc. dr hab. M. Korbas; prof. dr hab. inż. T. Michalski)

 

Katarzyna PANASIEWICZ, Wiesław KOZIARA, Roman KRAWCZYK:

Porównanie wartości siewnej i wigoru ziarna jęczmienia jarego uprawianego

zgodnie z systemem ekologicznym i konwencjonalnym

Comparison of grain sowing quality and vigor of spring barley grown in accordance

with organic and conventional system

(rec. prof. dr hab. inż. E. Boligłowa; prof. dr hab. inż. T. Dąbkowska)

 

Tomasz PISKIER:

Analiza efektywności energetycznej proekologicznej produkcji dyni pastewnej

Energy efficiency analysis of fodder pumpkin organic production

(rec. prof. dr hab. inż. E. Dulcet; prof. dr inż. K. Mielec)

 

Vaidas POVILAITIS, Vytautas KUČINSKAS, Vladimir LIUBARSKIJ:

Research of technical means for drilling false flax and barley seed combinations in ecological agriculture

(rec. prof. dr hab. inż. F. Borówczak; prof. dr hab. inż. W. Koziara)

 

Jerzy PROKOPOWICZ, Halina JANKOWSKA-HUFLEJT:

Ocena rolniczo-ekonomiczna łąkarskich gospodarstw ekologicznych w 2009 roku na tle wcześniejszych lat

Agricultural and economic assessment of organic meadow farms in the year 2009 as compared with earlier years

(rec. dr hab. M. Grzelak; prof. dr hab. W. Łuczka-Bakuła)

 

Henryk RATAJKIEWICZ, Roman KIERZEK, Zbigniew KAROLEWSKI, Maria WERNER:

Ocena możliwości zwalczania ostrożenia polnego z wykorzystaniem grzybów patogenicznych

w rolnictwie ekologicznym i konwencjonalnym

Assessment of the possibilities of creeping thistle control with using pathogenic fungi in

ecological and conventional agriculture

(rec. prof. dr hab. inż. T. Dąbkowska; prof. dr hab. inż. T. Michalski)

 

Małgorzata ROCHALSKA, Aleksandra ORZESZKO-RYWKA, Małgorzata TRACZ:

Ocena skuteczności sproszkowanych ziół do zaprawiania nasion zbóż

Estimation efficiency of powdered herbs of crop seeds treatment

(rec. prof. dr hab. inż. T. Michalski; prof. dr hab. M. Mrówczyński)

 

Elżbieta ROZPARA, Teresa BADOWSKA-CZUBIK, Jolanta KOWALSKA

Problemy ochrony ekologicznej uprawy śliwy i czereśni przed szkodnikami

Problems of the plum and cherry plants protection in ecological orchard

(rec. prof. dr hab. M. Mrówczyński; prof. dr hab. DSosnowska)

 

Gvidas RUTKAUSKAS:

Энергетическая и экономическая оценка существующих опрыскивателей

Energetic and economic estimation of contemporary sprayers

(rec. prof. dr inż. K. Mielec; dr inż. J. Radniecki)

 

Czesław SADOWSKI, Leszek LENC, Jan KUŚ:

Fuzarioza kłosów i grzyby rodzaju Fusarium zasiedlające ziarno pszenicy ozimej,

mieszaniny odmian i pszenicy orkisz uprawianych w systemie ekologicznym

Fusarium head blight and Fusarium spp. on grain of winter wheat, a mixture of

cultivars and spelt grown in organic system

(rec. prof. dr hab. inż. T. Michalski; prof. dr hab. inż. H. Sulewska)

 

Tomasz SEKUTOWSKI:

Alleloherbicydy i bioherbicydy – mit czy rzeczywistość?

Alleloherbicides and bioherbicides – myth or reality?

(rec. prof. dr hab. inż. E. Boligłowa; doc. dr hab. M. Korbas)

 

Witold SKRZYPCZAK, Hubert WALIGÓRA, Piotr SZULC, Katarzyna PANASIEWICZ:

Plonowanie wierzby zbieranej co rok w zależności od gęstości sadzenia

Yield willow (Salix sp.) harvested annually according to density of planting

(rec. doc. dr hab. J. Księżak; prof. dr inż. K. Mielec)

 

Piotr SKUBIDA, Piotr SEMKIW:

Porównanie skuteczności preparatów do zwalczania inwazji Varroa destructor

na przestrzeni lat 2007-2009 w pasiece ekologicznej

Comparison of efficiency of preparations against Varroa destructor in 2007-2009 in organic apiary

(rec. doc. dr hab. M. Korbas; dr hab. J. Szymona)

 

Kazimierz SŁAWIŃSKI:

Porównanie energochłonności uprawy wybranych gatunków roślin towarowych

w gospodarstwie ekologicznym i konwencjonalnym

Comparison of energy consumption at selected plant species cultivation in organic and conventional farming

(rec. prof. dr hab. inż. E. Dulcet; prof. dr inż. K. Mielec)

 

Ewa SOLARSKA, Adam KUZDRALIŃSKI, Wiesław WÓJCIK, Zdzisław TARGOŃSKI:

Mikotoksyny w pszenżycie ozimym uprawianym w ekologicznym systemie produkcji

Mycotoxins in winter triticale cultivated in organic production system

(rec. prof. dr hab. E. Boligłowa; prof. dr hab. D. Sosnowska)

 

Ewa SOLARSKA, Adam KUZDRALIŃSKi, Eliza POTOCKA:

Mikotoksyny w życie ozimym uprawianym w ekologicznym systemie produkcji

Mycotoxins in winter rye cultivated in organic production system

(rec. prof. dr hab. E. Boligłowa; prof. dr hab. D. Sosnowska)

 

Waldemar SPYCHALSKI, Stanisław DRZYMAŁA:

Wpływ preparatu „Ekolator” na skład chemiczny gleb i roztworów glebowych

w strefie emisyjnego oddziaływania Huty Miedzi Głogów

Impact of the „Ekolator” preparation on the some soil properties and chemical composition of

soil solutions in the emission zone of the Głogów Copper Foundry

(rec. prof. dr hab. inż. E. J. Bielińska; prof. dr hab. W. Owczarzak)

 

Jarosław STALENGA:

Ocena stanu zrównoważenia gospodarki nawozowej w wybranych gospodarstwach

ekologicznych w rejonie Brodnicy

Evaluation of fertilizer and nutrient balances in selected organic farms in the Brodnica region

(rec. prof. dr hab. inż. F. Borówczak; prof. dr hab. inż. H. Sulewska)

 

Mariola STANIAK, Jerzy KSIĘŻAK:

Zachwaszczenie mieszanek strączkowo-zbożowych uprawianych ekologicznie

Weed infestation of legume-cereal mixtures cultivated in organic farming

(rec. prof. dr hab. inż. W. Koziara; prof. dr hab. H. Waligóra)

 

Hanna SULEWSKA, Wiesław KOZIARA, Grażyna SZYMAŃSKA, Katarzyna PANASIEWICZ, Jan PIEKARCZYK:

Reakcja odmian ozimych orkiszu pszennego na nawożenie obornikiem

Reaction of winter spelt varieties on manure fertilization

(rec. doc. dr hab. J. Księżak; dr hab. J. Szymona)

 

Anna SZAFIROWSKA:

Ocena plonowania kilku odmian pomidora w uprawie ekologicznej

Yielding of some tomato cultivars in organic growing system

(rec. prof. dr hab. inż. W. Koziara; prof. dr hab. H. Waligóra)

 

Katarzyna SZOŁTYSEK, Agnieszka PIEKARA:

Tendencje rozwoju rolnictwa żywności ekologicznej na Dolnym Śląsku

Trends in agricultural development of organic food in Lower Silesia

(rec. prof. dr hab. W. Łuczka-Bakuła; prof. dr hab. E. Rembiałkowska)

 

Piotr SZULC, Hubert WALIGÓRA, Witold SKRZYPCZAK:

Rozwój systemu korzeniowego kukurydzy typu „stay-green” w warunkach zerowego nawożenia NPK

Root system development of maize „stay-green” type in conditions of zero NPK fertilization

(rec. prof. dr hab. inż. F. Borówczak; doc. dr hab. J. Księżak)

 

Jerzy SZYMONA:

Badania nad uwarunkowaniami produkcji ekologicznej na przykładzie wybranych gospodarstw rolnych

Study of organic farming conditions – example of selected farms

(rec. prof. dr hab. E. Kośmicki; prof. dr hab. W. Łuczka-Bakuła)

 

Jerzy SZYMONA:

Problem pozostałości chemicznych środków ochrony roślin w surowcach ekologicznych

Problem of chemical plant protection products’ residues in organic raw material

(rec. prof. dr hab. inż. B. Gnusowski; prof. dr hab. H. Waligóra)

 

Maria ŚMIECHOWSKA:

Zagrożenie żywności i środowiska dioksynami i akrylamidem w świadomości ekologicznej

społeczeństwa województwa pomorskiego

The threat to food and environment from dioxins and acrylamide in the ecological awareness of the pomeranian district citizens

(rec. prof. dr hab. E. Rembiałkowska; prof. dr hab. K. Szołtysek)

 

Ilona ŚWIERCZYŃSKA:

Wpływ wybranych biopreparatów na wzrost kilku gatunków grzybów z rodzaju Fusarium

w warunkach laboratoryjnych

Influence of selected biopreparations on the growth of several species of Fusarium in laboratory conditions

(rec. doc. dr hab. inż. M. Korbas; prof. dr hab. H. Waligóra)

 

Krystyna ŚWIETLIKOWSKA, Ewelina HALLMANN, I. HYLA, Ewa REMBIAŁKOWSKA:

Ocena zawartości związków bioaktywnie czynnych w wybranych dżemach

pochodzących z produkcji ekologicznej i konwencjonalnej

Estimation of bioactive compounds in selected jams from organic and conventional production

(rec. prof. dr hab. K. Szołtysek; prof. dr hab. M. Śmiechowska)

 

Cezary TRAWCZYŃSKI:

Bilans składników w ekologicznym systemie produkcji roślinnej na glebie lekkiej

Nutrient balance in the organic crop production system on the light soil

(recprofdr habinż. FBorówczakprofdr habHWaligóra)

 

HubertWALIGÓRA, Witold SKRZYPCZAK, Piotr SZULC, Robert IDZIAK:

Jakość surowca wybranych odmian kukurydzy cukrowej w zależności od sposobu odchwaszczania

The quality of material of choosen sugar maize varieties according to the weed control method

(rec. prof. dr hab. E. Kośmicki; prof. dr hab. W. Łuczka-Bakuła)

 

Aneta WOJDYŁO, Jan OSZMIAŃSKI, Paweł BIELICKI:

Zawartość wybranych wyróżników chemicznych w owocach trzech odmian jabłoni

z uprawy ekologicznej i konwencjonalnej

Chemical composition, phenolic compounds and antioxidant activity

of three varieties of apple from organic and conventional farming

(rec. prof. dr hab. inż. B. Gnusowski; prof. dr hab. H. Waligóra)

 

Maria WONS:

Chlorki jako źródło ekologicznych zagrożeń wód podziemnych przeznaczonych do spożycia

Chlorides as a source of ecological threats to groundwaters appropriated for drinking

(rec. prof. dr hab. J. Czekała; prof. dr hab. inż. A. Sawicka)

 

Krystyna ZARZYŃSKA:

Struktura plonu bulw ziemniaków uprawianych w systemie ekologicznym i integrowanym

w różnych warunkach środowiskowych

Tuber size distribution of potatoes grown in organic and integrated crop production systems in different environmental conditions

(rec. prof. dr hab. inż. F. Borówczak; dr hab. J. Szymona)

 

Krzysztof ZEMBROWSKI, Adam P. DUBOWSKI, Aleksander RAKOWICZ,

Maciej ROGALSKI, Roman WOJTKOWIAK:

Ochrona bioróżnorodności obszarach wodno-błotnych parków narodowych

Biodiversity protection on wetlands of National Parks

(rec. prof. dr hab. J. Kryszak; prof. dr inż. K. Mielec)