1/2011

Archiwa rocznik 2011 – JOURNAL OF RESEARCH AND APPLICATIONS IN AGRICULTURAL ENGINEERING

Image

Andrzej BOCHAT, Marcin ZASTEMPOWSKI :

Wybrane obliczenia symulacyjne na użytek projektowania nożycowo-palcowych zespołów tnących

Selected simulation analysis for use in designing of shear-finger cutting sections

(rec. prof. dr inż. Z. Kośmicki; prof. dr hab. inż. A. Krysztofiak)

 

Piotr BONIECKI, Krzysztof NOWAKOWSKI, Robert Jacek TOMCZAK :

Neural networks type MLP in the process of identification of chosen varieties of maize

Sieci neuronowe typu MLP w procesie identyfikacji wybranych odmian kukurydzy

(rec. prof. dr hab. inż. W. Kęska)

 

Piotr BONIECKI, Krzysztof ŚWIERCZYŃSKI, Krzysztof KOSZELA :

Neuronowy system informatyczny Renziar 1.0” w procesie klasyfikacji ziaren pszenicy

Neural computer system „Renziar 1.0” in the process of classification of wheat grains

(rec. prof. dr hab. inż. A. Krysztofiak; prof. dr inż. K. Mielec)

 

Jerzy CHOJNACKI :

Wpływ przepływu cieczy przez zawór regulacyjny w instalacji opryskiwacza na przeżywalność owadobójczych nicieni

Effect of fluid flow through control valve in sprayer instalation on viability of entomopathogenic nematodes

(rec. prof. dr hab. D. Sosnowska; prof. dr inż. K. Mielec)

 

Jerzy CHOJNACKI :

Zmiany w przeżywalności owadobójczych nicieni podczas przepływu przez otwór w dyszy opryskiwacza

Changes in viability of entomopathogenic nematodes during flow through nozzle orifice of sprayer

(rec. prof. dr hab. D. Sosnowska; prof. dr inż. K. Mielec)

 

Maciej CHOWANIAK, Michał KOPEĆ :

Ocena stosowania nawozów w dużych gospodarstwach rolnych południowej Polski

The evaluation of fertilizers use in large farms of Southern Poland

(rec. prof. dr hab. inż. J. Księżak; prof. dr hab. inż. J. Szymona)

 

Adam P. DUBOWSKI, Janusz GRZELAK, Tadeusz PAWŁOWSKI, Radosław KARBOWSKI,

Aleksander RAKOWICZ, Sylwester WEYMANN, Krzysztof ZEMBROWSKI :

Progress in research on modern electronic brake system of transportation units equipped with gooseneck trailers and light trucks or farm tractors

Postęp prac badawczych nad nowoczesnym elektronicznym układem hamulcowym zestawów transportowych złożonych z naczepy typu gęsia szyja sprzężonej z samochodem pickup lub ciągnikiem rolniczym

(rec. prof. dr hab. inż. W. Kęska)

 

Karol DURCZAK, Piotr RYBACKI :

Sposoby wykorzystania internetu w rolnictwie

Manners of using the internet in the farming

(rec. prof. dr hab. inż. A. Krysztofiak; prof. dr hab. inż. C. Rzeźnik)

 

V.S. GAZALOV :

Light technical installations for fish feeding

Светотехнические установки для подкормки рыбы

(recprofdr habinż. W. Kęska)

 

Wojciech GOLIMOWSKI, Renata GOLIMOWSKA, Andrzej KLIBER :

Zależność temperaturowa lepkości kinematycznej tłuszczów zwierzęcych, olejów roślinnych oraz produktów reakcji transestryfikacji

Temperature effect on kinematic viscosity of animal fats, vegetable oils and its transesterification products

(rec. dr inż. I. Miesiąc)

 

Kazimierz JANKOWSKI, Jacek SOSNOWSKI :

Wpływ intensywności gospodarowania na efekty produkcyjne gospodarstw mlecznych

Influence of farming intensity on the production effects of dairy farms

(rec. prof. dr inż. Z. Kośmicki)

 

Dorota KAPCIŃSKA-POPOWSKA :

Porównawcze badania jakościowe i trwałościowe połączeń spawanych stali HARDOX 500 i stali S355

Comparative research of quality and durability of welded joints of the HARDOX 500 and S355 steels

(rec. prof. dr inż. Z. Kośmicki; prof. dr inż. K. Mielec)

 

Dorota KAPCIŃSKA-POPOWSKA :

Porównawcze badania zużycia ściernego nowej generacji stali HARDOX 500 i materiałów powszechnie stosowanych

Comparative research of abrasion resistance of the new generation HARDOX 500 steel and generally applied materials

(rec. prof. dr inż. Z. Kośmicki; prof. dr hab. inż. A. Krysztofiak)

 

Dorota KAPCIŃSKA-POPOWSKA, Marek GOŚCIAŃSKI:

Wpływ środków chemicznych stosowanych w rolnictwie na zmiany właściwości mechanicznych i strukturalnych PEHD i PELD

Influence of the pest control products on the mechanical and structural properties of the PEHD and PELD

(rec. prof. dr inż. Z. Kośmicki; prof. dr inż. K. Mielec)

 

Krzysztof KORPYSZ, Stanisław GACH:

Właściwości folii stretch stosowanej do osłaniania bel zielonki a jakość uzyskiwanych kiszonek

Properties of the stretch film used for green foodder bales wrapping vs. quality of the silage

(rec. prof. dr inż. Z. Kośmicki; prof. dr hab. inż. A. Krysztofiak)

 

Radosław J. KOZŁOWSKI, Andrzej PRZYBYLAK, Gniewko NIEDBAŁA:

Doradcza aplikacja internetowa wspomagająca ochronę plantacji buraka cukrowego

Web-based decision support system for protection of sugar beet plantations

(rec. prof. dr hab. inż. P. Boniecki; prof. dr hab. inż. A. Krysztofiak)

 

Radosław J. KOZŁOWSKI, Andrzej PRZYBYLAK, Łukasz SWOBODA:

System internetowy wspomagający konstruowanie tablic i drzew decyzyjnych dla rozproszonych systemów doradczych

Web-based system supporting the construction of decision tables and trees for scattered advisory systems

(rec. prof. dr hab. inż. P. Boniecki; prof. dr hab. inż. A. Krysztofiak)

 

Mariusz ŁOBODA, Adam KRYSZTOFIAK, Zbigniew DWORECKI, Paweł ROSA:

Aplikacja wspomagająca proces projektowania przegubów Cardana

The application supporting the universal couplings design process

(rec. prof. dr hab. inż. W. Kęska; prof. dr hab. inż. J. Szczepaniak)

 

Przemysław Jan NOWAK, Krzysztof NOWAKOWSKI, Robert Jacek TOMCZAK:

Internetowy system zarządzania informacją wspierający dydaktykę na kierunku studiów „Technika rolnicza i leśna”

Internet system of information management as a tool supporting students’ didactics at “Agricultural and Forestry Technique” specialization

(rec. prof. dr hab. inż. P. Boniecki; prof. dr hab. inż. A. Krysztofiak)

 

Krzysztof NOWAKOWSKI, Piotr BONIECKI, Barbara RABA:

Image analysis and neural networks in the process of identifying of selected mechanical damage to maize caryopses

Neuronowa analiza obrazu w procesie identyfikacji mechanicznych uszkodzeń wybranych ziarniaków kukurydzy

(rec. prof. dr hab. inż. W. Kęska)

 

Krzysztof NOWAKOWSKI, Piotr BONIECKI, Robert Jacek TOMCZAK, Barbara RABA:

Identification process of corn and barley kernels damages using neural image analysis

Identyfikacja uszkodzeń ziarniaków kukurydzy i jęczmienia browarnego z wykorzystaniem neuronowej analizy obrazu

(rec. prof. dr hab. inż. W. Kęska)

 

Krzysztof NOWAKOWSKI, Robert Jacek TOMCZAK, Tomasz BIERNACKI:

System ekspertowy do diagnozowania wybranych układów ciągników Zetor

Expert system for diagnostics of selected systems of “Zetor” tractors

(rec. prof. dr hab. inż. P. Boniecki; prof. dr hab. inż. A. Krysztofiak)

 

KRZYSZTOF PILARSKI, JACEK DACH, DAMIAN JANCZAK, ZBYSZEK ZBYTEK:

Wpływ odległości transportowej na wydajność pracy agregatów i koszty zagospodarowania pofermentu z biogazowni rolniczej 1 MWel

The influence of transport distance on tank efficiency and management costs of

post-digestate from 1 MW agricultural biogas plant

(prof. dr hab. inż. A. Krysztofiak; prof. dr inż. K. Mielec)

 

Andrzej PRZYBYLAK, Piotr ŚLÓSARZ, Piotr BONIECKI, Dariusz LISIAK, Marek STANISZ, Agnieszka LUDWICZAK:

Noninvasive estimation of marbling in lamb’s carcasses

Nieinwazyjna ocena marmurkowatości tusz jagnięcych

(rec. prof. dr hab. inż. W. Kęska)

 

Piotr RYBACKI,Czesław RZEŹNIK, Karol DURCZAK:

Ocena przydatności typowych programów komputerowych w gospodarstwach rolnych

Assesment of the usefulness of typical computer programs in agricultural farms

(rec. prof. dr hab. inż. P. Boniecki; prof. dr hab. inż. A. Krysztofiak)

 

Piotr RYBACKI,Czesław RZEŹNIK, Karol DURCZAK:

Wyniki badań odnowy parku maszyn gospodarstw rolnych w aspekcie ich jakości

The results of the research of agricultural farms machinery renovation in quality aspect

(rec. prof. dr inż. Z. Kośmicki; prof. dr hab. inż. A. Krysztofiak)

 

Anetta SIWIK-ZIOMEK, Joanna LEMANOWICZ:

Akumulacja oraz mobilność fosforu i siarki w kukurydzy uprawianej na kiszonkę  w zależności od dawki obornika i azotu

Phosphorus and sulphur accumulation and mobility in maize cultivated for silage as dependent farmyard manure and nitrogen rate

(rec. prof. dr hab. inż. J. Księżak; prof. dr hab. inż. J. Szymona)

 

Mikołaj SPADŁO, Jan SZCZEPANIAK:

Badania symulacyjne wirtualnego modelu sprzęgła odśrodkowego z regulowanym  momentem przenoszenia mocy w aspekcie przepływu ciepła

Simulation study of virtual model of centrifugal clutch with adjustable torque power transfer in aspect of heat flow

(rec. prof. dr inż. Z. Kośmicki; prof. dr hab. inż. A. Krysztofiak)

 

Wojciech SPYCHAŁA, Paweł FRĄCKOWIAK, Florian ADAMCZYK:

Efekt wstępnego zgniatania ziarna w procesie wytwarzania oleju z lnianki siewnej

The effect of initial crushing of grain in the process of the production of oil from the seed of Camelina sativa L.

(rec. prof. dr inż. Z. Kośmicki; prof. dr inż. K. Mielec)

 

Tomasz SZUL:

Zużycie energii finalnej na ogrzewanie na obszarach wiejskich województwa lubelskiego

Final energy consumption in heating in rural areas of the Lublin province

(rec. prof. dr inż. Z. Kośmicki; prof. dr inż. K. Mielec)

 

Dariusz ULBRICH, Marian JÓSKO, Ryszard MAŃCZAK:

Badanie degradacji połączenia powłoki z podłożem

An investigation of degradation of the bond between coating and substrate

(rec. prof. dr inż. Z. Kośmicki; prof. dr inż. K. Mielec)

 

Maciej ZABOROWICZ, Krzysztof KOSZELA, Piotr BONIECKI:

Koncepcja wykorzystania sztucznych sieci neuronowych w procesie oceny jakości pomidorów

The concept of artificial neural networks application in the process of evaluation of the quality of tomatoes

(rec. prof. dr hab. inż. W. Kęska; prof. dr hab. inż. A. Krysztofiak)

 

Zdzisław KOŚMICKI:

Z żałobnej karty – prof. Bolesław Wojciechowicz

2/2011

Archiwa rocznik 2/2011 – JOURNAL OF RESEARCH AND APPLICATIONS IN AGRICULTURAL ENGINEERING

Image

Elżbieta BARANOWSKA:

Nawadnianie roślin w aspekcie optymalnego zużycia wody. Przegląd elementów nawadniających

Irrigation of plants in relation to optimal water consumption. Review of irrigation

(Reviewers: Prof. Dr. Eng. Z. Kośmicki; Prof. Dr. Eng. K. Mielec)

 

Jacek BIAŁEK:

Relationship between plough body shape and its specific resistance

Zależność pomiędzy kształtem powierzchni roboczej korpusu płużnego a jego oporem jednostkowym

(Reviewers: Prof. Dr. Habil. Eng. W. Kęska)

 

Wojciech BITNER, Jan SZCZEPANIAK:

Badania symulacyjne stateczności konstrukcji silosu zbożowego dla potrzeb prowadzenia symulacji wybuchu pyłu zbożowego

Simulation test of structural stability of a grain silo for the purpose of carrying out the simulations of grain dust explosion

(Reviewers: Prof. Dr. Habil. H. Kaźmierczak; Dr. R. Grzechowiak)

 

Iwona BOREK-IDŹKOWSKA, Florian ADAMCZYK:

Ocena bezpieczeństwa użytkowania w kontekście etapów życia maszyny – na przykładzie maszyn do przygotowania pasz

Safety usage assessment in the context of machine life cycle – on the example of machinery for forage preparing and distributing

(Reviewers: Prof. Dr. Habil. Eng. A. Krysztofiak; Prof. Dr. Eng. K. Mielec)

 

Jerzy CHOJNACKI:

Przeżywalność owadobójczych nicieni w mieszadle strumieniowym

Viability of entomopathogenic nematodes in jet agitator

(Reviewers: Prof. Dr. Habil. D. Sosnowska; Prof. Dr. Eng. K. Mielec)

 

Jacek DACH, Krzysztof PILARSKI, Agnieszka MARCINKOWSKA, Ewa ANDRZEJEWSKA:

Ocena wstępna stopnia rozkładu opakowań jednorazowych oferowanych przez sieci handlowe w procesach kompostowania i fermentacji

Preliminary estimation of degradation level of non-returnable packing offered by trading networks in the composting and fermentation processes

(Reviewers: Dr. Habil. Eng. Z. Zbytek; Prof. Dr. Habil. J. Czekała)

 

Tatiana DEJEWSKA, Piotr BONIECKI, Jędrzej Maria JAŚKOWSKI, Artur JAKUBEK:

Binaryzacja obrazów mikrofotograficznych oocytów świni domowej w procesie neuronowej analizy obrazu

Binarization of the microphotography images of porcine oocytes in the process of neural image analysis

(Reviewers: Prof. Dr. Habil. Eng. A. Krysztofiak; Prof. Dr. Habil. Eng. W. Kęska)

 

Maciej DOROBEK:

Wykorzystanie języka XML do cyfrowego zapisu konstrukcji

The use of XML Language for digital recording of construction

(Reviewers: Dr. R. Grzechowiak; Dr. Habil. Eng. J. Szczepaniak, associate judge professor)

 

Stanisław GACH, Krzysztof KORPYSZ, Michał POLAŃCZYK:

Nakłady ponoszone na zbiór i zakiszanie ziarna kukurydzy w worku foliowym

Expenditure on harvest and ensiling of corn grain in a plastic bags

(Reviewers: Prof. Dr. Habil. Eng. J. Księżak; Prof. Dr. Habil. Eng. J. Szymona)

 

Łukasz GIERZ, Włodzimierz KĘSKA:

Badania laboratoryjne czujników przepływu ziarna dla siewnika zbożowego

Laboratory tests of grain flow sensors for seed drill

(Reviewers: Prof. Dr. Eng. Z. Kośmicki; Prof. Dr. Eng. K. Mielec)

 

Julia GOŚCIAŃSKA:

Oszczędności paliwa w rolnictwie – nowe priorytety Unii Europejskiej

Fuel savings in agriculture – new priorities of the European Union

(Reviewers: Prof. Dr. Eng. Z. Kośmicki; Prof. Dr. Habil. Eng. A. Krysztofiak)

 

Ryszard GRZECHOWIAK, Wojciech BITNER:

Obliczenia symulacyjne wybuchów w silosach zbożowych

Simulative calculationof explosions in grain silos

(Reviewers: Prof. Dr. Habil. Eng. W. Osmólski; Prof. Dr. Habil. Eng. A. Krysztofiak)

 

Henryk JUSZKA, Stanisław LIS, Marcin TOMASIK:

Modelling of the negative pressure set value signal in an autonomous milking cluster with artificial intelligence methods

(Reviewers: Prof. Dr. Habil. Eng. C. Rzeźnik; Prof. Dr. Habil. Eng. W. Romaniuk)

 

Henryk JUSZKA, Stanisław LIS, TOMASIK:

Validation of a model of the negative pressure set value signal formation in the cow machine milking

(Reviewers: Prof. Dr. Habil. Eng. C. Rzeźnik; Prof. Dr. Habil. Eng. W. Romaniuk)

 

Grzegorz KINAL:

Ocena wpływu obróbki laserowej wybranych żeliwnych elementów maszyn na ich odporność na zużycie ścierne

The effects of laser treatment on the abrasive wear resistance of selected iron machine parts – assessment

(Reviewers: Prof. Dr. Eng. Z. Kośmicki; Prof. Dr. Eng. K. Mielec)

 

Krystyna KLEMBALSKA:

Zastosowanie wymagań ergonomicznych w konstrukcji i badaniach maszyn rolniczych

Application of ergonomic requirements in construction and testing of agricultural machines

(Reviewers: Prof. Dr. Eng. Z. Kośmicki; Prof. Dr. Eng. K. Mielec)

 

Alicja KOLASA-WIĘCEK:

Analiza zależności i siły związku między zużyciem nawozów azotowych a rodzajem upraw w Polsce

Analysis of relationships and strenght connection between nitrogen ferttilizer use and crops type in Poland

(Reviewers: Prof. Dr. Habil. Eng. P. Boniecki; Dr. R. Grzechowiak)

 

Alicja KOLASA-WIĘCEK:

Prognozowanie wielkości emisji CH4 z fermentacji jelitowej oraz hodowli zwierząt gospodarskich z wykorzystaniem sztucznej sieci neuronowej Flexible Byesian Models

Prediction of CH4 emissions from enteric fermentation and livestock farming with the use of

artificial neural network Flexible Byesian Models

(Reviewers: Prof. Dr. Habil. Eng. P. Boniecki; Prof. Dr. Habil. Eng. A. Krysztofiak)

 

Piotr KOSTENCKI, Piotr BOROWIAK:

Nacisk wywierany przez glebę w wybranych miejscach powierzchni roboczej lemiesza płużnego podczas uprawy gleby pylastej

Pressure exerted by the soil in selected points of ploughshare working surface during cultivation of silty soil

(Reviewers: Prof. Dr. Eng. Z. Kośmicki; Dr. Habil. Eng. Z. Zbytek)

 

Jakub KOWALCZYK,Marian JÓSKO:

Ocena rozrzutu jakości połączeń klejowych

Evaluation of dispersion of quality of the adhesive bonds

(Reviewers: Prof. Dr. Eng. Z. Kośmicki; Prof. Dr. Eng. K. Mielec)

 

Jacek KROMULSKI, Jan SZCZEPANIAK, Tadeusz PAWŁOWSKI:

Model układu sterowania ze sprzężeniem zwrotnym (człowiek–agregat rolniczy) w aspekcie bezpieczeństwa ruchu

Modeling of the feedback control systems (driver–agricultural set) in aspect of movement safety

(Reviewers: Prof. Dr. Eng. Z. Kośmicki; Prof. Dr. Eng. K. Mielec)

 

Adam KRYSZTOFIAK, Mariusz ŁOBODA:

Program wspomagający maksymalizację zysku usługodawcy w zakresie zmechanizowanych prac polowych

Program for support of provider profit maximization in the range of mechanized field works

(Reviewers: Prof. Dr. Eng. Z. Kośmicki; Prof. Dr. Eng. K. Mielec)

 

ZHOU MO, KRZYSZTOF PILARSKI:

The preliminary comparison of biogas productivity from maize silage and maize straw silage

Wstępne porównanie produktywności biogazu z kiszonki kukurydzy i kiszonki ze słomy kukurydzianej

(Reviewers: Prof. Dr. Habil. J. B. Diatta; Dr. Habil. Eng. J. Dach

 

Andrzej MYCZKO, Renata GOLIMOWSKA:

Porównanie właściwości estrów metylowych w zależności od pochodzenia surowca

Comparison of the properties of fatty acid methyl esters from various feedstocks

(Reviewers: Dr. Eng. I. Miesiąc)

 

Piotr PASYNIUK, Wojciech GOLIMOWSKI:

Wpływ oleju rzepakowego na parametry pracy silnika wysokoprężnego ciągnika rolniczego John Deere 6830

  Effect of rapeseed oil on the parameters of a diesel engine of John Deere tractor, model 6830

(Reviewers: Prof. Dr. Habil. Eng. A. Krysztofiak; Dr. Eng. I. Miesiąc)

 

Piotr RYBACKI:

Badania jakości serwisu technicznego maszyn rolniczych metodą SERVQUAL

The research of the quality of agricultural machines technical service by SERVQUAL method

(Reviewers: Prof. Dr. Eng. Z. Kośmicki; Prof. Dr. Habil. Eng. C. Rzeźnik)

 

Piotr RYBACKI:

Investigation of the decision-making process of selection of service station for agricultural tractors using the AHP method

Badanie procesu decyzyjnego wyboru stacji serwisowej ciągników rolniczych z wykorzystaniem metody AHP

(Reviewers: Prof. Dr. Habil. Eng. W. Kęska; Dr. Habil. Eng. J. Dach)

 

Joanna SOBCZAK, Przemysław MAREK, Adam CHMIELOWSKI, Andrzej RAKOWSKI:

Ocena proekologicznej metody ograniczenia emisji CO2 w powietrzu usuwanym z kurnika

Assessment of the environment-friendly method of limiting emission of CO2 in air removed from the henhouse

(Reviewers: Prof. Dr. Eng. Z. Kośmicki; Dr. Habil. Eng. Z. Zbytek)

 

Mikołaj SPADŁO, Jan SZCZEPANIAK:

Aproksymacja naprężeń zredukowanych z wykorzystaniem składowych tensora płaskiego stanu naprężenia

Approximation to the reduced stress tensor components using the plane stress state

(Reviewers: Prof. Dr. Habil. Eng. J. Zielnica, Prof. Dr. Habil. Eng. A. Krysztofiak)

 

Sławomir STAFIJOWSKI:

Działalność Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w zakresie zwiększania bezpieczeństwa pracy w rolnictwie

Activity of Agricultural Social Insurance Fund in the area of increasing safety at work in agriculture

(Reviewers: Dr. Eng. K. Klembalska)

 

Łukasz STEFAŃSKI, Marian JÓSKO:

Badanie grubości powłok lakierniczych leptoskopem KD-2050

The examination of the thickness of varnish layers using leptoskop KD-2050

(Reviewers: Prof. Dr. Eng. Z. Kośmicki; Prof. Dr. Eng. K. Mielec)

 

Eugeniusz SZAJBA, Barbara PACZUSKA:

Systemy i programy certyfikacji zgodności maszyn rolniczych

Agricultural machinery certification scheme

(Reviewers: Dr. Eng. K. Klembalska)

 

Marcin SZCZEPANIAK:

Modelowanie oraz badania koła zamachowego w układzie napędu kosy w maszynie do koszenia i wiązkowania wikliny

Modelling and testing of the flywheel in the arrangement of the drive of the cutter in

the machine for mowing and bundling of wicker

(Reviewers: Prof. Dr. Habil. Eng. A. Krysztofiak; Dr. Habil. Eng. K. Bieńczak)

 

Tomasz SZUL:

Ocena techniczno-ekonomiczna źródeł ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej

Evaluation of technical and economic sources for the preparation of hot water

(Reviewers: Prof. Dr. Habil. Eng. A. Myczko; Prof. Dr. Eng. K. Mielec)

 

Krzysztof ŚWIERCZYŃSKI, Piotr BONIECKI, Agnieszka NAWROCKA:

Neuronowa identyfikacja uszkodzeń ziarna pszenicy spowodowanych przez wołka zbożowego (Sitophilus granarius L.)

Neural identification of wheat grain damages caused by a grain weevil (Sitophilus granarius L.)

(Reviewers: Prof. Dr. Eng. Z. Kośmicki; Prof. Dr. Habil. Eng. A. Krysztofiak)

 

Georgij TAJANOVSKIJ, Wojciech TANAŚ:

Методика оценки тяговых свойств сельскохозяйственной машины с гидроприводом колес

Technique of estimation of traction properties of the agricultural machine with hydraulic drive of wheels

(Reviewers: Prof. Dr. Eng. K. Mielec; Dr. Eng. J. Radniecki)

3/2011

Archiwa rocznik 3/2011 – JOURNAL OF RESEARCH AND APPLICATIONS IN AGRICULTURAL ENGINEERING

Image

Larisa ARESHKINA:

Vegetation in recognition of changes in earth remote sensing images

(Reviewer: Prof. Dr. habil. Eng. W. Kęska)

 

Józef BABIK, KANISZEWSKI, Irena BABIK:

Przydatność gatunków i odmian warzyw do uprawy ekologicznej

The usefulness of vegetable species and cultivars for organic cultivation

(Reviewers: Prof. Dr. habil. A. Golcz; Prof. Dr. habil. M. Siwulski)

 

Teresa BADOWSKA-CZUBIK, Elżbieta ROZPARA, Witold DANELSKI, Jolanta KOWALSKA:

Preparaty NeemAzal-T/S i Madex SC w zwalczaniu owocówki jabłkóweczki Laspeyresia pomonella

Effectiveness of neemazal-T/S and Madex SC in controlling of codling moth in organic apple orchard

(Reviewers: Prof. Dr. habil. Z. Grzyb; Prof. Dr. habil. J. J. Lipa)

 

Paweł BIELICKI, Teresa BADOWSKA-CZUBIK, Elżbieta ROZPARA:

Szkodniki utrudniające produkcję drzewek śliwy w szkółce prowadzonej metodami ekologicznymi

Pests occurring in plum organic nursery

(Reviewers: Prof. Dr. habil. Z. Grzyb; Prof. Dr. habil. J. J. Lipa)

 

Jolanta BOJARSZCZUK, Mariola STANIAK, Józefa HARASIM:

Produkcyjność mieszanek pastwiskowych z udziałem roślin motylkowatych w ekologicznym systemie gospodarowania

Productivity of pasture mixtures with legumes in organic farming

(Reviewers: Dr. habil. T. Maciejewski; Prof. Dr. habil. H. Waligóra)

 

Franciszek BORÓWCZAK, Anna MAJEWSKA, Sergiusz PRZYKŁOTA, Beata ŚMIETANA:

Bilans fosforu i potasu w wybranych gospodarstwach rolnych gmin Góra, Krzemieniewo i Osieczna

Balance of phosphorus and potassium in selected farms of Góra, Krzemieniewo and Osieczna communities

(Reviewers: Dr. habil. T. Maciejewski; Prof. Dr. habil. J. Szukała)

 

Hanna BRYK, Dorota KRUCZYŃSKA:

Możliwości uprawy i ochrony jabłoni przed chorobami w sadach ekologicznych

Possibilities in growing and protection of apple trees against diseases in organic orchards

(Reviewers: Prof. Dr. habil. M. Korbas; Prof. Dr. habil. E. Szwonek)

 

Jerzy BYKOWSKI, Czesław PRZYBYŁA, Janusz RUTKOWSKI:

Stan urządzeń melioracyjnych oraz potrzeby ich konserwacji warunkiem optymalizacjigospodarowania wodą w rolnictwie na przykładzie Wielkopolski

Condition and maintenance needs of drainage facilities as requirement of water management optimization in agriculture on example of the Wielkopolska region

(Reviewers: Prof. Dr. habil. A. Miler; Prof. Dr. habil. K. Szoszkiewicz)

 

Jerzy CHOJNACKI:

Przepływ cieczy wewnątrz instalacji opryskiwacza w aspekcie aplikacji pożytecznych organizmów

Liquid flow inside sprayer installation in aspect of beneficial organism application

(Reviewers: Prof. Dr. habil. Eng. A. Krysztofiak; Prof. Dr. habil. M. Mrówczyński)

 

Jerzy CHOJNACKI:

Szacowanie spadku przeżywalności owadobójczych nicieni w instalacji opryskiwacza

Estimation of decrease in viability of entomopathogenic nematodes in sprayers installation

(Reviewers: Prof. Dr. habil. Eng. P. Boniecki; Prof. Dr. habil. Eng. A. Krysztofiak)

 

Joanna DŁUŻNIEWSKA :

Występowanie chorób grzybowych na liściach wierzby krzewiastej (Salix sp.) w zależności od wieku roślin

Occurrence of fungal diseases on leaves of willow (Salix sp.) plantations in different age

(Reviewers: Prof. Dr. habil. M. Korbas; Prof. Dr. habil. M. Mrówczyński)

 

Magorzata DUCKA, Jerzy BARSZCZEWSKI :

Zmiany składu gatunkowego, plonowanie oraz bilanse azotu łąki trwałej ekologicznej

Changes in species composition, yielding and nitrogen balance of permanent organic meadow

(Reviewers: Dr. habil. M. Grzelak; Prof. Dr. habil. J. Kryszak)

 

Beata FELEDYN-SZEWCZYK:

Zachwaszczenie odmian pszenicy jarej uprawianej w ekologicznym systemie produkcji

The weed infestation of spring wheat varieties cultivated in organic system

(Reviewers: Prof. Dr. habil. F. Borówczak; Prof. Dr. habil. H. Sulewska)

 

Józef FLESZAR:

Ocena wydajnośći i składu mleka krów, w fermie stosujacej ekologiczną technologię produkcji

Evaluation of cows yield and composition of milk at the dairy farm have been applying organic technology of production

(Reviewers: Prof. Dr. habil. Eng. A. Myczko; Prof. Dr. habil. Eng. W. Romaniuk)

 

Piotr GAJEWSKI, Zbigniew KACZMAREK, Wojciech OWCZARZAK, Lidia MRUGALSKA:

Wpływ efektywnych mikroorganizmów na wybrane właściwości fizyczne i wodne oraz stan struktury poziomu orno-próchnicznego gleb mineralnych, przy zróżnicowanej zawartości w nich materii organicznej. Część II. Stan struktury

Impact of effective microorganisms on selected physical and aqueous properties and the structure state of the arable-humus horizon of mineral soils at varying content of organic matter in them. Part II. Structure state

(Reviewers: Prof. Dr. habil. E. J. Bielińska; Prof. Dr. habil. A. Sawicka)

 

Szymon GIERZ, Włodzimierz KĘSKA, Łukasz GIERZ:

Badania laboratoryjne oceny stopnia pokrycia bulw ziemniaka płynną zaprawą w  aspekcie wymagań ekologicznych

Laboratory evaluation of the degree of covering of potato tubers with liquid dressing in aspect of ecological requirements

(Reviewers: Prof. Dr. Eng. Z. Kośmicki; Prof. Dr. Eng. K. Mielec)

 

Łukasz GIERZ, Włodzimierz KĘSKA, Szymon GIERZ, Katarzyna GIERZ:

Modelowanie i komputerowa analiza wytrzymałościowa ramy nośnej prototypowego siewnika pneumatycznego przystosowanego dla rolnictwa precyzyjnego

Modelling and the computer strenght analysis on the example of pneumatic seed drill’s carrying frame, in use in organic farms

(Reviewers: Prof. Dr. Eng. Z. Kośmicki; Prof. Dr. Eng. K. Mielec)

 

Katarzyna GLEŃ, Elżbieta BOLIGŁOWA:

Oddziaływanie nawozu PRP SOL na dynamikę wzrostu grzybów fitopatogennych i antagonistycznych w warunkach in vitro

The effect of PRP SOL fertilizer on the dynamics of phytopathogenic and antagonistic fungi growth in vitro

(Reviewers: Prof. Dr. habil. Eng. M. Korbas; Prof. Dr. habil. D. Sosnowska)

 

Bogusław GNUSOWSKI, Anna NOWACKA, Bożena ŁOZOWICKA, Ewa SZPYRKA, Stanisław WALORCZYK:

Pozostałości środków chemicznej ochrony roślin w roślinnej produkcji ekologicznej

Pesticide residues in organic food and feed of plant origin

(Reviewers: Prof. Dr. habil. M. Kucharski; Prof. Dr. habil. Z. Targoński)

 

Maria GOLINOWSKA:

Rodzaje produkcji ekologicznej na Dolnym Śląsku

Types of organic production in the Lower Silesia

(Reviewers: Prof. Dr. habil. W. Łuczka-Bakuła; Prof. Dr. habil. E. Kośmicki)

 

Janina GOSPODAREK, Katarzyna GLEŃ, Elżbieta BOLIGŁOWA:

Wpływ uprawy współrzędnej bobu odmiany Windsor Biały z wybranymi ziołami na dynamikę żerowania oprzędzików (Sitona sp.)

The effect of broad bean cultivar Windsor Biały intercropping with selected herbs on Sitona sp. Beetles feeding

(Reviewers: Prof. Dr. habil. M. Korbas; Prof. Dr. habil. W. Koziara)

 

Mieczysław GRZELAK, Bogusława WALISZEWSKA, Agnieszka SIERADZKA, Agnieszka SPEAK-DŹWIGAŁA:

Ekologiczne zbiorowiska łąkowe z udziałem gatunków z rodziny turzyc (Carex)

Ecological meadow communities with participation of species from sedge (Carex) family

(Reviewers: Prof. Dr. habil. J. Barszczewski; Prof. Dr. habil. H. Waligóra)

 

Mieczysław GRZESIK, Regina JANAS:

Wpływ hydrokondycjonowania na aktywność metaboliczną oraz kiełkowanie nasion i wschody siewek marchwi

Effects of hydropriming on metabolic activity, seed germination and seedling emergence of carrot

(Reviewers: Prof. Dr. habil. F. Borówczak; Prof. Dr. habil. H. Sulewska)

 

Ewelina HALLMANN, Małgorzata SIKORA, Ewa REMBIAŁKOWSKA, Krystian MARSZAŁEK, Janusz LIPOWSKI:

Wpływ procesu pasteryzacji na wartość odżywczą soku marchwiowego z produkcji ekologicznej i konwencjonalnej

The influence of pasteurization process on nutritive value of carrot juices from organic and conventional production

(Reviewers: Prof. Dr. habil. K. Szołtysek; Prof. Dr. habil. M. Śmiechowska)

 

Krzysztof HELLER, Katarzyna WIELGUSZ:

Plonowanie odmiany lnu oleistego bukoz w gospodarstwach ekologicznych i konwencjonalnych

Yields of linseed cultivar bukoz in organic and conventional farming

(Reviewers: Prof. Dr. habil. W. Koziara; Prof. Dr. habil. T. Michalski)

 

Joanna HOROSZKIEWICZ-JANKA, Marek KORBAS, Ewa JAJOR, Roman KRAWCZYK:

Zdrowotność łubinu wąskolistnego (Lupinus angustifolius L.) uprawianego w konwencjonalnym systemie uprawy i w okresie przestawiania na system ekologiczny

Health of narrow-leaved lupin (Lupinus angustifolius L.) cultivated in the conventional farming system and in transition period to the ecological system

(Reviewers: Prof. Dr. habil. F. Borówczak; Prof. Dr. habil. W. Koziara)

 

Semion IVANOV, Volodimir BULGAKOV, Tadeusz PAWŁOWSKI:

Theoretical investigation of the process of digging roots vibration method

(Reviewers: Dr. habil. Eng. J. Dach; Prof. Dr. habil. Eng. W. Kęska)

 

Regina JANAS, Mieczysław GRZESIK:

Możliwości zastosowania wybranych preparatów biologicznych w ekologicznej uprawie roślin prozdrowotnych

The usefulness of some biological compounds in organic farming production of promedical plants

(Reviewers: Prof. Dr. habil. F. Borówczak; Prof. Dr. habil. H. Sulewska)

 

Halina JANKOWSKA-HUFLEJT, Jerzy PROKOPOWICZ:

Wpływ wybranych czynników produkcyjno-ekonomicznych na rozwój górskich i nizinnych łąkarskich gospodarstw ekologicznych w latach 2004-2009

Effect of chosen production and economic factors on development of mountain and lowland grassland-based

organic farms in years 2004-2009

(Reviewers: Dr. habil. M. Grzelak; Prof. Dr. habil. J. Kryszak)

 

Halina JANKOWSKA-HUFLEJT, Barbara WRÓBEL:

Wpływ wiosennego nawożenia obornikiem i gnojówką na plony i jakość pokarmową oraz mikrobiologiczną kiszonki z runi łąkowej w warunkach gospodarowania ekologicznego

Effect of the manure and liquid manure application in spring on yield, nutritive value and

microbiological quality of silage from meadow sward in conditions of organic farming

(Reviewers: Dr. habil. M. Grzelak; Prof. Dr. habil. J. Kryszak)

 

Krzysztof JOŃCZYK, Beata FELEDYN-SZEWCZYK :

Plonowanie pszenicy jarej w uprawie ekologicznej w zależności od poziomu agrotechniki

Yielding of spring wheat cultivated in the organic system depending on the level of agricultural practices

(Reviewers: Prof. Dr. habil. F. Borówczak; Prof. Dr. habil. H. Sulewska)

 

  1. Lech JUGOWAR, Stanisław WINNICKI:

Szacowanie emisji amoniaku w produkcji bydlęcej w województwie wielkopolskim

Assessment of the ammonia emission from the cattle production in Wielkopolska voivodeship

(Reviewers: Prof. Dr. habil. Eng. A. Myczko; Prof. Dr. habil. Eng. W. Romaniuk)

 

Zbigniew KACZMAREK, Piotr GAJEWSKI, Wojciech OWCZARZAK, Lidia MRUGALSKA:

Wpływ efektywnych mikroorganizmów na wybrane właściwości fizyczne i wodne oraz stan struktury poziomu orno-próchnicznego gleb mineralnych, przy zróżnicowanej zawartości w nich materii organicznej. Cz. I. Właściwości fizyczne i wodne

Impact of effective microoganisms on selected physical and aqueous properties and the structure state of the arable-humus horizon of mineral soils at varying content of organic matter in them. Part I. Physical and aqueous properties

(Reviewers: Prof. Dr. habil. E. J. Bielińska; Prof. Dr. habil. A. Sawicka)

 

Roksana KACZMAREK-CICHOSZ,Jerzy CHOJNACKI, Ewa DESZCZ:

Ocena skuteczności zastosowania biochikolu 020 PC do półsuchego zaprawiania ziarna pszenicy jarej

Evaluation of efficiency of use of biochikol 020 PC to semi-dry spring wheat grain dressing

(Reviewers: Prof. Dr. habil. F. Borówczak; Dr. habil. T. Maciejewski)

 

Zdzisław KANIUCZAK, Paweł BEREŚ:

Występowanie oraz szkodliwość ważnych gospodarczo szkodników zbóż w gospodarstwach ekologicznych na Podkarpaciu w latach 2008–2010

Occurrence and harmfulness of economically important cereals pests in ecological farms in

Podkarpackie province in 2008–2010

(Reviewers: Dr. habil. T. Maciejewski; Prof. Dr. habil. Eng. T. Michalski)

 

Zdzisław KANIUCZAK, Paweł BEREŚ, Jolanta KOWALSKA:

Skuteczność zwalczania larw skrzypionek (Oulema spp.) w pszenicy w gospodarstwie ekologicznym w latach 2008-2010

Efficiency of cereal leaf beetle larvae (Oulema spp.) control in wheat in ecological farm in Rzeszów area in 2008-2010

(Reviewers: Prof. Dr. habil. M. Mrówczyński; Prof. Dr. habil. D. Sosnowska)

 

Renata KAZIMIERCZAK, Ewelina HALLMANN, Oliwia SOKOŁOWSKA, Ewa REMBIAŁKOWSKA:

Zawartość związków bioaktywnych w roślinach zielarskich z uprawy ekologicznej i konwencjonalnej

Bioactive substances content in selected species of medical plants from organic and conventional production

(Reviewers: Dr. habil. K. Łożykowska-Seidler; Prof. Dr. habil. H. Sulewska)

 

Renata KAZIMIERCZAK, Ewelina HALLMANN, Veslava TREŠČINSKA, Ewa REMBIAŁKOWSKA:

Ocena wartości odżywczej dwóch odmian buraków ćwiklowych (Beta vulgaris) z uprawy ekologicznej i konwencjonalnej

Estimation of the nutritive value of two red beet (Beta vulgaris) varieties from organic and conventional cultivation

(Reviewers: Prof. Dr. habil. K. Szołtysek; Prof. Dr. habil. M. Śmiechowska)

 

Krystyna KLEMBALSKA, Agata BIEŃCZAK:

Badania bezpieczeństwa – korzyści dla producenta maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego

Safety testing ‑ benefits for manufacturer of machinery and food industry equipment

(Reviewers: Prof. Dr. Eng. Z. Kośmicki; Prof. Dr. habil. Eng. A. Krysztofiak)

 

Ewa KORELEWSKA:

Produkcja i rynek żywności ekologicznej w Polsce i Szwajcarii

Production and organic food market in Poland and Switzerland

(Reviewers: Prof. Dr. habil. E. Kośmicki; Prof. Dr. habil. E. Rembiałkowska)

 

Jolanta KOWALSKA, Dorota REMLEIN-STAROSTA:

Badania nad możliwością niechemicznej ochrony rzepaku ozimego w Polsce

Research of nonchemical methods of winter oilseed rape protection in Poland

(Reviewers: Prof. Dr. habil. M. Mrówczyński; Prof. Dr. habil. D. Sosnowska)

 

Adam KRYSZTOFIAK, Tadeusz PAWŁOWSKI, Roman ROGACKI, Jan SZCZEPANIAK, Tomasz SZULC:

Koncepcja technologii doglebowej aplikacji preparatów biologicznych EMTM

Conception of the technology of EMTM biologicals application into soil

(Reviewers: Prof. Dr. Eng. Z. Kośmicki; Prof. Dr. Eng. K. Mielec)

 

Jerzy KSIĘŻAK, Mariola STANIAK, Jolanta BOJARSZCZUK:

Ocena plonowania kukurydzy uprawianej systemem ekologicznym w zależności od sposobu pielęgnacji i dawki nawożenia organicznego

Evaluation of yielding of maize growing in organic farming depending on cultivation method and doses of organic fertilization

(Reviewers: Prof. Dr. habil. T. Michalski; Prof. Dr. habil. H. Waligóra)

 

Wojciech KUCHARSKI, Romuald MORDALSKI, Waldemar BUCHWALD, Sebastian MIELCAREK:

Różeniec górski – porównanie uprawy w systemie konwencjonalnym i ekologicznym

Roseroot – the comparison of tillage in conventional and ecological system

(Reviewers: Dr. habil. T. Maciejewski; Prof. Dr. habil. W. Koziara)

 

Katarzyna KUCIŃSKA, Grzegorz KOSTRO, Ewa MALINOWSKA, Jan GOLBA:

Szanse i ograniczenia rozwoju rolnictwa ekologicznego w województwie podlaskim, na przykładzie powiatu wysokomazowieckiego

Opportunities for the development of organic farming system in the Podlaskie province

(region of Wysokomazowiecki district)

(Reviewers: Prof. Dr. habil. W. Łuczka-Bakuła; Prof. Dr. habil. E. Kośmicki)

 

Anna KUCZUK:

Wyniki produkcyjno-ekonomiczne uprawy papryki słodkiej w warunkach ekologicznego systemu produkcji

The productive-economic results of paprika cultivation in organic farming conditions

(Reviewers: Prof. Dr. habil. W. Łuczka-Bakuła; Prof. Dr. habil. E. Kośmicki)

4/2014

Archiwa rocznik 4/2011 – JOURNAL OF RESEARCH AND APPLICATIONS IN AGRICULTURAL ENGINEERING

Image

Beata KUCZYŃSKA Teresa NAŁĘCZ-TARWACKA, Kamila PUPPEL, Marcin GOŁĘBIEWSKI, Henryk GRODZKI, Jan SLÓSARZ:

Zawartość bioaktywnych składników mleka w zależności od modelu żywienia krów w certyfikowanych gospodarstwach ekologicznych

The content of bioactive components in milk depending on cow feeding model in certified ecological farms

(Reviewers: Prof. Dr. habil. Eng. A. Myczko; Prof. Dr. habil. Eng. W. Romaniuk)

 

Vytautas KUČINSKAS Anicetas STRAKŠAS:

Исследование возможности использования альтернативного топлива в когенерационных установках

Research of the usable facilities of alternative fuels in the cogeneration power – station

(Reviewers: Prof. Dr. habil. Eng. W. Tanaś; Dr. Eng. J. Radniecki)

 

Jan KUŚ Krzysztof JOŃCZYK, Beata FELEDYN-SZEWCZYK, Anna MRÓZ:

Plonowanie wybranych odmian pszenicy jarej w uprawie ekologicznej i integrowanej

Yields of the selected spring wheat varieties cultivated in organic and conventional crop production systems

(Reviewers: Prof. Dr. habil. Eng. F. Borówczak; Prof. Dr. habil. H. Sulewska)

 

Tomasz KUŹNIAR, Anna KRYSA, Dariusz ROPEK:

Ocena kolonizacji nadziemnych części roślin oraz gleby przez grzyba owadobójczego Isaria fumosorosea stosowanego do zaprawiania nasion kukurydzy oraz bobiku

The evaluation of plants and soil colonization by entomopathogenic fungus Isaria fumosorosea used for dressing maize and faba been seeds

(Reviewers: Prof. Dr. habil. M. Korbas; Prof. Dr. habil. D. Sosnowska)

 

Karolina LENARTOWICZ, Franciszek BORÓWCZAK, Katarzyna RĘBARZ:

Efekty deszczowania i różnych systemów uprawy grochu siewnego odmiany Ramrod

Effects of irrigation and various cultivation systems of pea cv. Ramrod

(Reviewers: Dr. habil. T. Maciejewski; Prof. Dr. habil. J. Szukała)

 

Leszek LENC Jan KUŚ, Czesław SADOWSKI:

Fuzarioza kłosów i ziarna pszenicy ozimej (Fusarium spp.) w różnych systemach uprawy

Fusarium spp. on ears and kernels of winter wheat in different cropping systems

(Reviewers: Prof. Dr. habil. W. Koziara; Prof. Dr. habil. T. Michalski)

 

Ewa MATYJASZCZYK:

Obowiązek wprowadzenia integrowanej ochrony roślin i związane z nim szanse dla rolnictwa ekologicznego

Obligatory integrated pest management and related opportunities for organic farming

(Reviewers: Prof. Dr. habil. W. Koziara; Prof. Dr. habil. M. Mrówczyński)

 

V. Meleshchenya, M. L. KLIMOVA:

Место Республики Беларусь в мировом молочном рынке. Тенденции развития

Place of the Republic of Belarus in the world dairy market. Tendencies of progress

(Reviewers: Prof. Dr. habil. Eng. W. Tanaś; Dr. Eng. J. Radniecki)

 

Tadeusz MICHALSKI:

Rozwój i struktura rolnictwa ekologicznego w Niemczech

Development and structure of ecological agriculture in Germany

(Reviewers: Prof. Dr. habil. Eng. F. Borówczak; Dr. habil. T. Maciejewski)

 

Aleksandra ORZESZKO-RYWKA, Małgorzata ROCHALSKA, Ewelina BALCER:

Przydatność czosnku, rumianku i nagietka do zaprawiania nasion warzyw

Garlic, chamomile and marigold suitability for vegetables seed dressing

(Reviewers: Dr. habil. T. Maciejewski; Prof. Dr. habil. T. Dąbkowska)

 

Katarzyna Panasiewicz, Wiesław Koziara, Hanna SULEWSKA, Roman KRAWCZYK:

Wartość siewna i wigor ziarna pszenicy ozimej uprawianej zgodnie z systemem ekologicznym i konwencjonalnym

Sowing quality and vigor of winter wheat grain, growing in accordance with the organic and conventional system

(Reviewers: Prof. Dr. habil. T. Dąbkowska; Prof. Dr. habil. J. Szukała)

 

Tadeusz PAWŁOWSKI:

Identyfikacja parametrów agregatu pojazd lekka naczepa rolnicza GN-2000 z zastosowaniem metody eksperymentalnej analizy modalnej

Identification of parameters of the set the vehicle – the lightweight semitrailer GN-2000 by means of the experimental modal analysis method

(Reviewers: Prof. Dr. Eng. Z. Kośmicki; Prof. Dr. Eng. K. Mielec)

 

Tadeusz PAWŁOWSKI, Vadim O. KITIKOV:

Анализ основных тенденций снижения энергозатрат при производстве молока

Analysis of the main tendencies of reduction of energy consumption in milk production

(Reviewers: Prof. Dr. habil. Eng. W. Tanaś; Prof. Dr. Eng. K. Mielec)

 

Czesław PRZYBYŁA, Jerzy BYKOWSKI, Janusz RUTKOWSKI:

Środowiskowe uwarunowania konserwacji cieków melioracyjnych w aspekcie wykorzystania wielozadaniowej maszyny nowej generacji

Environmental conditions of water courses maintenance in the aspect of application the new generation multi-task machine

(Reviewers: Prof. Dr. habil. A. Miler; Prof. Dr. habil. K. Szoszkiewicz)

 

Jacek RABCEWICZ, Paweł BIAŁKOWSKI

Ocena skuteczności mechanicznego niszczenia chwastów w ekologicznej uprawie jabłoni

The efficiency of mechanical weed control in ecological apple production

(Reviewers: Prof. Dr. habil. K. Adamczewski; Prof. Dr. habil. E. Szwonek)

 

Małgorzata ROCHALSKA, Aleksandra ORZESZKO-RYWKA, Kamila CZAPLA:

Zawartość substancji odżywczych w truskawkach w zależności od systemu uprawy

The content of nutritive substances in strawberries according to cropping system

(Reviewers: Prof. Dr. habil. K. Szołtysek; Prof. Dr. habil. M. Śmiechowska)

 

Janusz RUTKOWSKI, Tomasz SZULC, Jan SZCZEPANIAK:

Ekologiczne i użytkowe potrzeby renowacji cieków wodnych inspiracją dla opracowania koncepcji nowej maszyny technologicznej

Ecological and functional needs for restoration of water-courses, the inspiration for the conception of a new machine technology

(Reviewers: Prof. Dr. habil. A. Miler; Prof. Dr. Eng. K. Mielec)

 

Tomasz SEKUTOWSKI, Janusz SMAGACZ:

Podobieństwo glebowego banku nasion i aktualnego stanu zachwaszczenia w uprawie pszenicy ozimej

Similarity between soil seed bank and current weed infestation in winter wheat cultivation

(Reviewers: Prof. Dr. habil. I. Duer; Prof. Dr. habil. W. Koziara)

 

Jarosław SKIBA:

Prawne i ekonomiczne aspekty pozyskania surowców ekologicznych ze stanu naturalnego na Lubelszczyźnie

Legal and economic aspects of organic products achievement from natural environment of Lublin region

(Reviewers: Prof. Dr. habil. W. Łuczka-Bakuła; Prof. Dr. habil. E. Kośmicki)

 

Piotr SKUBIDA, Piotr SEMKIW:

Pszczelarstwo ekologiczne w Europie i na świecie

Organic bee keeping in Europe and in the World

(Reviewer: Dr. habil. J. Szymona)

 

Kazimierz SŁAWIŃSKI:

Analiza energochłonności produkcji ziemniaka jadalnego w gospodarstwach ekologicznych

Analysis on energy consumption of edible potato cultivation in organic farming system

(Reviewers: Prof. Dr. habil. F. Borówczak; Prof. Dr. Eng. K. Mielec)

 

Wojciech SPYCHAŁA, Paweł FRĄCKOWIAK, Florian ADAMCZYK:

Wpływ parametrów wytłaczania prototypowej prasy ślimakowej na jakość oleju i wytłoków z lnianki siewnej

Influence of extrusion parameters of the screw press prototype on the quality of camelina seed oil and marc

(Reviewers: Prof. Dr. Eng. Z. Kośmicki; Prof. Dr. habil. Eng. A. Krysztofiak)

 

Jarosław STALENGA:

Niewspółmierność paradygmatów w naukach rolniczych na przykładzie rolnictwa ekologicznego i konwencjonalnego

Incommensurability of paradigms in agricultural sciences – a case of organic and conventional farming systems

(Reviewer: Prof. Dr. habil. E. Kośmicki)

 

Mariola STANIAK, Jolanta BOJARSZCZUK, Józefa HARASIM:

Zachwaszczenie mieszanek pastwiskowych z udziałem roślin motylkowych nawożonych zróżnicowanymi dawkami obornika w ekologicznym systemie gospodarowania

Weed infestation of pasture mixtures with legumes fertilized with different doses of manuring in organic farming

(Reviewers: Dr. habil. M. Grzelak; Prof. Dr. habil. J. Kryszak)

 

Mariola STANIAK, Jerzy KSIĘŻAK, Jolanta BOJARSZCZUK:

Zachwaszczenie kukurydzy w ekologicznym systemie uprawy

Weed infestation of maize cultivated in organic farming

(Reviewers: Prof. Dr. habil. T. Michalski; Prof. Dr. habil. H. Waligóra)

 

Hanna SULEWSKA, Wiesław KOZIARA, Katarzyna PANASIEWICZ, Alicja NIEWIADOMSKA:

Reakcja pszenicy ozimej i jęczmienia jarego na nawożenie PRP SOL

Reaction of winter wheat and spring barley on PRP SOL fertilisation

(Reviewers: Prof. Dr. habil. T. Dąbkowska; Prof. Dr. habil. M. Mrówczyński)

 

Anna SZAFIROWSKA, Sławomir KOŁOSOWSKI:

Ocena przydatności kilku odmian fasoli do uprawy ekologicznej

Evaluation of some dry bean cultivars suitability for organic cultivation

(Reviewers: Prof. Dr. habil. A. Golcz; Prof. Dr. habil. M. Siwulski)

 

Jan SZCZEPANIAK, Jacek KROMULSKI:

Analiza modelu przepływu energii w systemie biologiczno–mechanicznym człowiek–agregat rolniczy

Analysis of energy flow model in the biomechanical system human operator – agricultural combination

(Reviewers: Prof. Dr. Eng. Z. Kośmicki; Prof. Dr. Eng. K. Mielec)

 

Karolina SZULC:

Dobrostan świń w produkcji ekologicznej – założenia i realizacja

Welfare of pigs in organic production system – assumptions and their implementation

(Reviewers: Prof. Dr. habil. Eng. A. Myczko; Prof. Dr. habil. Eng. W. Romaniuk)

 

Jerzy SZYMONA:

Ocena odmian pszenicy jarej w aspekcie przydatności do produkcji ekologicznej

Evaluation of spring wheat varieties in the aspect of organic production’s usefulness

(Reviewers: Prof. Dr. habil. H. Sulewska; Prof. Dr. habil. H. Waligóra)

 

Maria ŚMIECHOWSKA, Agnieszka FLOREK:

Zawartość metali ciężkich w wybranych warzywach z uprawy konwencjonalnej, ekologicznej i działkowej

Content of heavy metals in selected vegetables from conventional, organic and allotment cultivation

(Reviewers: Prof. Dr. habil. J. Czekała; Prof. Dr. habil. C. Wołoszyk)

 

Ilona ŚWIERCZYŃSKA, Marek KORBAS, Joanna HOROSZKIEWICZ-JANKA, Jakub DANIELEWICZ:

Antagonistyczne oddziaływanie Trichoderma viride na patogeny z rodzaju Fusarium w obecności biopreparatów

Antagonistic effect of Trichoderma viride on pathogenic fungi of the genus Fusarium in the presence of biopreparations

(Reviewers: Prof. Dr. habil. W. Koziara; Prof. Dr. habil. T. Michalski)

 

Krystyna ŚWIETLIKOWSKA, Ewelina HALLMANN, Katarzyna DŁUGOŁĘCKA, Ewa REMBIAŁKOWSKA:

Ocena wartości odżywczej i sensorycznej wybranych miodów pochodzących z produkcji ekologicznej i konwencjonalnej

The estimation of nutritive and sensory attributes in honeys from organic and conventional production

(Reviewers: Prof. Dr. habil. K. Szołtysek; Prof. Dr. habil. M. Śmiechowska)

 

Włodzimierz TALARCZYK, Zbyszek ZBYTEK, Marcin GOŚLIŃSKI:

Ocena narzędzia przedniego stosowanego w zestawie uprawowo-siewnym

Estimation of the front tool used in the tilling-and-sowing set

(Reviewers: Prof. Dr. Eng. Z. Kośmicki; Prof. Dr. Eng. K. Mielec)

 

CEZARY TRAWCZYŃSKI:

Ocena zmian właściwości chemicznych gleby lekkiej w ekologicznym systemie uprawy roślin z nawadnianiem

The assessment of changes in light soil chemical properties in organic system of plant cultivation with irrigation

(Reviewers: Prof. Dr. habil. E. J. Bielińska; Prof. Dr. habil. W. Owczarzak)

 

Nuño VICENTE, Janusz RUTKOWSKI:

Testing of the GPS receiver accuracy from the point of view of application in the multi-task machine for watercourses renovation

Badanie dokładności odbiornika GPS z punktu widzenia jego zastosowania w maszynie wielozadaniowej do renowacji rowów melioracyjnych

(Reviewers: Prof. Dr. habil. Eng. P. Boniecki; Prof. Dr. habil. Eng. W. Kęska)

 

Nuño VICENTE, Janusz RUTKOWSKI:

Qualitative analysis of the Novatel SPAN-CPT GPS receiver accuracy with and without the Inertial Measurement Unit (IMU)

Porównawcza analiza dokładności odbiornika GPS Novatel SPAN-CPT

z włączonym żyroskopem (IMU) i bez jego użycia

(Reviewers: Prof. Dr. habil. Eng. P. Boniecki; Prof. Dr. habil. Eng. W. Kęska)

 

Karol WĘGLARZY, Irena SKRZYŻALA, Aneta PELLAR:

Agrobiogazownia w Kostkowicach. Pierwsze doświadczenia

Agricultural biogas plant in Kostkowice. First experiences

(Reviewers: Dr. habil. Eng. J. Dach; Prof. Dr. Eng. K. Mielec)

 

Karol WĘGLARZY, Irena SKRZYŻALA, Aneta PELLAR:

Użytkowanie mięsne owiec w warunkach gospodasrtwa ekologicznego

Meat using of sheeps in organic farm conditions

(Reviewers: Prof. Dr. habil. Eng. A. Myczko; Prof. Dr. habil. Eng. W. Romaniuk)

 

Katarzyna WIELGUSZ, Krzysztof HELLER:

Wpływ zaprawiania nasion lnu metodami ekologicznymi na zróżnicowanie flory grzybowej w glebie

The influence of flax seed organic dressing on fungus flora diversity in the soil

(Reviewers: Prof. Dr. habil. T. Michalski; Prof. Dr. habil. D. Sosnowska)

 

Anna WIERZBICKA:

Wybrane cechy jakości bulw ziemniaków uprawianych w systemie ekologicznym w zależności od nawadniania

Some quality characteristics of potato tubers grown in the ecological system depending on irrigation

(Reviewers: Prof. Dr. habil. F. Borówczak; Prof. Dr. habil. T. Michalski)

 

Krystyna ZARZYŃSKA:

Porównanie wybranych polskich i zagranicznych odmian ziemniaka w uprawie ekologicznej

Comparison of selected Polish and foreign potato cultivars under organic production

(Reviewers: Prof. Dr. habil. F. Borówczak; Dr. habil. T. Maciejewski)

 

KRYSTYNA J. ZIELIŃSKA, KRYSTYNA M. STECKA, MARTA P. KUPRYŚ, AGATA U. KAPTUROWSKA, ANTONI H. MIECZNIKOWSKI:

Ocena stopnia skażenia bakteriami potencjalnie patogennymi runi łąkowej i gleb nawożonych płynnymi nawozami organicznymi

Evaluation of potentially pathogenic bacteria presence in manure-amended soil and meadow sward

(Reviewers: Dr. habil. M. Grzelak; Prof. Dr. habil. J. Kryszak)

 

Sylwia ŻAKOWSKA-BIEMANS:

Bariery zakupu żywności ekologicznej w kontekście rozwoju rynku żywności ekologicznej

Barriers to buy organic food in the context of organic food market development

(Reviewers: Prof. Dr. habil. K. Szołtysek; Prof. Dr. habil. M. Śmiechowska)