1/2012

Archiwa rocznik 1/2012 – JOURNAL OF RESEARCH AND APPLICATIONS IN AGRICULTURAL ENGINEERING

Image

Elżbieta BARANOWSKA:

Możliwe struktury systemów hybrydowych w przetwarzaniu informacji nieprecyzyjnych dla rozwiązywania wieloaspektowych problemów optymalnego zużycia wody do nawadniania roślin

Possible structures for hybrid systems in processing imprecise information for solving multifaceted problems in the optimal use of water for plants irrigation

 

Leopold BERKOWSKI:

 Azotowane powłoki na elementy maszyn rolniczych

 Nitrified coatings for elements of agricultural machines

 

Agata BIEŃCZAK, Ewa JAKUBCZYK:

Zastosowanie komputerowej analizy obrazu do oceny wpływu parametrów spieniania purée jabłkowego na jego strukturę

Application of computer image analysis to evaluate the effect of foaming parameters on structure of apple purée

 

Żaneta BOGUSŁAWSKA:

 General energy balance of cold store buildings for food products

Uogólniony bilans energii chłodni do przechowywania żywności

 

Piotr BONIECKI, Artur JAKUBEK, Tatiana KUZIMSKA, Krzysztof PILARSKI:

 System informatyczny „nStraw” wspomagający neuronową identyfikację stopnia dojrzałości kompostu

Computer system „nStraw” assisting a neural identification of compost maturity

 

Piotr BONIECKI, Maciej ZABOROWICZ, Krzysztof PRZYBYŁ, Krzysztof PILARSKI:

 System informatyczny PiAO2 jako narzędzie wspomagające bezwzorcową neuronową klasyfikację pomidorów

Computer system PiAO2 as a tool for assist neural classification of tomatoes without supervision

 

Bartłomiej DUDZIAK, Marek GOŚCIAŃSKI:

Wpływ wybranych parametrów laserowego napawania proszku stopów metali na stal typu C45 w aspekcie zmian twardości napoiny

The influence of selected metal powder laser cladding parameters on the C45 steel in the aspect of hardness changes

 

Stefan FEDER, Włodzimierz KĘSKA, Zdzisław KOŚMICKI, Jarosław SELECH, Konrad WŁODARCZYK, Łukasz GIERZ:

 Laboratoryjne stanowisko do badania procesów wysiewu nasion

 Laboratory station for sowing the grain process

 

Łukasz GIERZ, Włodzimierz KĘSKA, Szymon GIERZ:

 Badania laboratoryjne czasu transportu ziarna pszenicy w przewodzie nasiennym siewnika

 Laboratory tests of time transport of wheat grain in the seed tube of drill

 

Andrzej GIL, Piotr KOWALSKI, Krzysztof WAŃCZYK:

Próba obniżenia energochłonności produkcji podzespołów przekładni planetarnej w oparciu o technologię odlewania z wykorzystaniem metod szybkiego prototypowania

An attempt to reduce energy consumption in production of planetary gear components based on the casting technology and rapid prototyping technique

 

Marek GOŚCIAŃSKI, Radosław CIECHACKI, Bartłomiej DUDZIAK:

Technologiczne uwarunkowania procesu klejenia elementów z terpolimeru ABS w aspekcie wykonywania modeli metodą FDM

Technological conditions of the adhesive bonding process of elements of ABS terpolymer in the aspect of printing models with FDM method

 

Marek GOŚCIAŃSKI, Zenon PIROWSKI, Bartłomiej DUDZIAK:

 Porównawcze badania właściwości tribologicznych żeliw ADI w warunkach tarcia suchego. Część 1.

Comparative experimental research of tribological properties of the ADI cast iron in dry friction conditions. Part 1.

 

Dominika GUZEK, Dominika GŁĄBSKA, Agnieszka WIERZBICKA:

Analiza składowych barwy RGB wołowej zrazowej górnej po obróbce cieplnej prowadzonej w piecu konwekcyjno-parowym, na podstawie barwy mięsa surowego

Analyzis of beef topside RGB components of colour after thermal treatment executed in the steam-convection oven, on the basis of fresh meat colour

 

Dominika GUZEK, Dominika GŁĄBSKA, Agnieszka WIERZBICKA:

 Analiza wpływu parametrów procesu niskotemperaturowego blanszowania na wyróżniki tekstury ziemniaków

Analysis of parameters effect of low-temperature blanching process on texture characteristics of potatoes

 

Roman HEJFT, Sławomir OBIDZIŃSKI:

 Ciśnieniowa aglomeracja materiałów roślinnych – innowacje technologiczno–techniczne. Część 1.

The pressure agglomeration of the plant materials – the technological and technical innovations. Part 1.

 

Włodzimierz KĘSKA:

 Napędy elektryczne w maszynach rolniczych – perspektywy zastosowania

Electric drive in agricultural machines – prospects of the application

 

Grzegorz KINAL, Marta PACZKOWSKA:

 Porównanie gatunków żeliw szarych pod względem możliwości ich laserowej obróbki cieplnej

The comparison of grey cast irons in the aspects of the possibility of their laser heat treatment

 

Alicja KOLASA-WIĘCEK:

Wykorzystanie metody PCA w analizie parametrów powiązanych z rolniczymi emisjami gazów cieplarnianych w Europie

Application of PCA in the analysis of parameters related to agricultural greenhouse gases emissions in Europe

 

Alicja KOLASA-WIĘCEK, Marek TUKIENDORF:

 Zastosowanie metod grupowania aglomeracyjnego w segmentacji państw Unii Europejskiej

Application of agglomerative method of clustering in segementation of European Union countries

 

Krzysztof KOSZELA, Jakub OTRZĄSEK:

Intranetowy, bazodanowy system wspomagający zarządzanie spedycją na przykładzie przedsiębiorstwa z branży rolno-spożywczej

An intranet-based database system supporting freight management for a food and farming business

 

Krzysztof KOSZELA:

 Klasyfikacja suszu pietruszki z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych

Classification of dried parsnip using artificial neural networks

 

Krzysztof KOSZELA, Waldemar HARTLIEB:

Porównanie metody instrumentalnej i komputerowej analizy obrazu w ocenie jakościowej wybranych produktów rolniczych

A comparison of instrumental method and computer image analysis in the quality assessment of particular products

 

Tatiana KUZIMSKA, Piotr BONIECKI, Jędrzej M. JAŚKOWSKI, Krzysztof PRZYBYŁ:

Neuronowe rozpoznanie ciąży na podstawie obrazów ultrasonograficznych macicy krowy z wykorzystaniem systemu informatycznego „USG Recognizer”

Neural identification of the embryo of calf based on ultrasound images of the cow’ s womb using computer system „USG Recognizer”

 

Barbara ŁASKA, Robert SZULC:

 Pozyskiwanie i zagospodarowanie energii odnawialnej w „Ekobudynku” dla trzody chlewnej

Acquisition and development of renewable energy in the „Ecobuilding” for swine

 

Ryszard MAŃCZAK, Marian JÓSKO:

 Metodyka i stanowisko do badań degradacji połączeń adhezyjych typu powłoka-podłoże. Część 1.

Methodology and stand for degradation’s evaluation of adhesive bonds type coating-substrate. Part 1.

 

Sławomir OBIDZIŃSKI, Roman HEJFT:

 Wpływ parametrów techniczno-technologicznych procesu granulowania pasz na jakość otrzymanego produktu

The influence of technical and technological factors of the fodders pelleting process on the quality of obtained product

 

Krzysztof PILARSKI, Piotr BONIECKI, Jacek DACH, Krzysztof KOSZELA, Andrzej LEWICKI, Zbyszek ZBYTEK:

 Neuronowa estymacja poziomu emisji biometanu z typowych substratów rolniczych

Neural estimation of methane emission level from typical agricultural substrates

 

Jacek SOSNOWSKI, Grażyna Anna CIEPIELA:

 Powierzchnia budynków zagrodowych oraz uzbrojenie techniczne gospodarstw agroturystycznych regionu siedleckiego

The surface area of inclosure facilities as well as the technical fittings of agrotourist farms in Siedlce region

 

Eugeniusz SZAJBA, Michał KUCHARCZYK:

 Działanie jednostki certyfikującej wyroby w odniesieniu do niezawodności i bezpieczeństwa maszyn

Activity of certification body in reference to reliability and safety of machines

 

Robert SZULC:

 Wyniki badań trójsystemowego układu odzysku ciepła z obory bydła mlecznego

Results of heat recovery three-system from the dairy cattle barn

2/2012

Archiwa rocznik 2/2012 – JOURNAL OF RESEARCH AND APPLICATIONS IN AGRICULTURAL ENGINEERING

Image

Michał BAK, Michał LIBERA, Marian JÓSKO:

Badania powierzchniowej trwałości zmęczeniowej elementów łożysk tocznych na stanowisku STBL-02

The rolling contact fatigue life investigation of roller bearings elements on the STBL-02 stand

 

Robert BARCZAK, Krzysztof KOSZELA, Krzysztof NOWAKOWSKI, Robert J. TOMCZAK:

Wykorzystanie robota mobilnego do inspekcji rurociągów kanalizacyjnych i wentylacji

Mobile robot utilization in case of inspection of sanitation and venilation pipes

 

Anna BOCHEŃSKA, Leszek POWIERŻA:

Wpływ średnicy dyszy wylotowej na właściwości użytkowe tłoczonego oleju rzepakowego

Effect of the outlet nozzle diameter on the service properties of the pressed rape-seed oil

 

Michał CUPIAŁ, Edmund LORENCOWICZ:

Usługowe wykorzystania maszyn własnych przez rolników a koszty eksploatacji

Service usage of own machinery by farmers and operation costs

 

Zbigniew CZACZYK:

Charakterystyka użytkowa wybranych rozpylaczy do ochrony upraw przestrzennych

Droplet size characteristics of selected nozzles for protection of spatial crops

 

Zbigniew CZACZYK:

Charakterystyka użytkowa wybranych rozpylaczy płaskostrumieniowych do ochrony upraw polowych

Working characteristics of selected flat fan nozzles for protection of field crops

 

Zbigniew CZACZYK:

Potencjał znoszenia cieczy wybranych rozpylaczy płaskostrumieniowych mierzony w tunelu aerodynamicznym

Drift potential of selected flat fan nozzles measured in wind tunnel

 

Zbigniew CZACZYK, Mirosław CZECHLOWSKI, Wojciech GOLIMOWSKI, Bronisław DEREŃ:

Badanie parametrów fizycznych zużytych tłuszczów naturalnych i ich wpływ na parametry pracy silnika ciągnika rolniczego

Study of physical properties of waste natural fats and their impact on tractor engine performance

 

Zbigniew CZACZYK, Tomasz SZULC:

Charakterystyka użytkowa i produkcyjna wybranych rozpylaczy płaskostrumieniowych

Working and production characteristics of selected flat fan nozzles

 

Zbigniew DWORECKI, Mariusz ADAMSKI, Andrzej FISZER, Mariusz ŁOBODA:

Analiza porównawcza kosztów energii zawartej w paliwach, na podstawie ich cen

Comparative analysis of prices of energy contained in fuels, based on market prices of fuels

 

Zbigniew DWORECKI, Andrzej FISZER, Mariusz ŁOBODA, Wiktor JAKUBOWSKI:

Dynamiczna wizualizacja wspomagająca rozwiązywanie wybranych zagadnień przestrzennych

Dynamic visualization supporting in solving the spatial issues

 

Andrzej FISZER, Zbigniew DWORECKI:

Badania współczynnika trwałości peletów z trzciny pospolitej

Durability test for common reed pellets

 

Łukasz GIERZ, Włodzimierz KĘSKA:

Badania symulacyjne i laboratoryjne czasu transportu ziarna rzepaku w przewodzie nasiennym siewnika

Simulation and laboratory tests of transport time of rape grain in the drill seed tube

 

Łukasz GIERZ, Włodzimierz KĘSKA, Szymon GIERZ:

Metoda precyzyjnego pomiaru czasu transportu ziarna w przewodach pneumatycznych

Precise measurement method of grain transport time in pneumatic pipes

 

Semjon IVANOV, Vasilij USTINOV:

Efficiency research of the preplant local deep loosening of soil in biological potato growing

 

Sławomir JUŚCIŃSKI:

Analiza logistyki dystrybucji nowych maszyn rolniczych w aspekcie zmian struktury popytu

The analysis of distribution logistics of new farm machines in the context of changes in the demand structure

 

Sławomir JUŚCIŃSKI:

Badanie wielkości popytu na części zamienne do pojazdów i maszyn rolniczych w aspekcie współpracy outsourcingowej z operatorem logistycznym

A survey on the demand volume for spare parts for farm vehicles and machines in the context of outsourcing cooperation with the logistic operator

 

Magdalena KACHEL-JAKUBOWSKA, Łukasz KARASEK:

Zasoby i możliwości wykorzystania energii wiatru na terenie województwa lubelskiego

Resources and the possibility of using wind energy in the province of Lublin

 

Krzysztof KĘDZIORA, Piotr KRZEMIEŃ, Wojciech WACH:

Problematyka interpretacji danych z wybranych urządzeń rejestrujących parametry ruchu pojazdów

Problems of data interpretation of the selected devices recording vehicles movement parameters

 

Włodzimierz KĘSKA, Stefan FEDER, Zdzisław KOŚMICKI,

Konrad WŁODARCZYK, Łukasz GIERZ, Jarosław SELECH:

Eksperymentalny mechaniczno-pneumatyczny siewnik rzędowy do wysiewu zbóż z elektronicznym sterowaniem wysiewu

Experimental mechanical-pneumatic seed drill for sowing grain with electronic sowing control

 

Stanisław KOKOSZKA:

Kierunek produkcji a wyposażenie w środki transportowe gospodarstw rolniczych

Direction of production and equipment in the means of transport in agricultural farms

 

Łukasz ŁOWIŃSKI, Włodzimierz TALARCZYK:

Analiza obciążeń ram nośnych w zestawie uprawowym podczas przejazdów roboczych i transportowych

Load analysis of the cultivator unit’s carrying frames during working and transport runs

 

Przemysław NIEWIADOMSKI:

Jakość czy cena? Czynniki determinujące decyzje zakupu produktu na rynku maszyn rolniczych. Część I. Rozważania systematyzujące

Quality or price? Factors determining the product’s purchase decision on the market of agricultural machinery. Part I. Systematizing deliberations

 

Przemysław NIEWIADOMSKI:

Jakość czy cena? Czynniki determinujące decyzje zakupu produktu na rynku maszyn rolniczych. Część II. Wyniki badań własnych

Quality or price? Factors determining the product’s purchase decision on the market of agricultural machinery. Part II. Results of own research

 

Jakub OTRZĄSEK, Wojciech MUELLER, Krzysztof KOSZELA:

Methodology of comparing the performance of SQL INSERT operations in selected RDBMS

Metodyka porównywania wydajności operacji SQL INSERT w wybranych RDBMS

 

Tadeusz PAWŁOWSKI, Jacek WOJCIECHOWSKI, Waldemar OSMÓLSKI:

Dynamika ruchu agregatu rolniczego poruszającego się po drogach publicznych

Movement dynamics of agricultural unit moving on public roads

 

Tadeusz PAWŁOWSKI, Jacek WOJCIECHOWSKI, Waldemar OSMÓLSKI:

Identyfikacja parametryczna na przykładzie sztywności poprzecznej agregatu rolniczego w aspekcie bezpieczeństwa ruchu

Parametric identification on the example of the lateral stiffness of the agricultural unit in the aspect of traffic safety

 

Zenon PIROWSKI, Jacek WODNICKI, Jerzy OLSZYŃSKI, Marek GOŚCIAŃSKI, Bartłomiej DUDZIAK:

Wpływ mikrododatku boru na zmiany hartowności w żeliwie sferoidalnym z przemianą izotermiczną w odniesieniu do odlewów grubościennych

Effect of boron additive on hardenability changes of ductile iron with isothermal transformation for the thick-walled castings

 

Leszek POWIERŻA:

Modelowanie hybrydowych systemów energetycznych lokalnego przeznaczenia

Modelling of energetic hybrid systems for regional use

 

Janusz RUTKOWSKI:

Wybrane zagadnienia kształtowania koncepcji konstrukcji urządzenia wielozadaniowego do pracy w rowach melioracyjnych. Część 1. Wybór topologii głównej struktury nośnej

Chosen issues of the concept forming of the structure of a multitask machine for the work in drainage ditches. Part 1. Choice of topology of the main support structure

 

Joanna SOBCZAK, Tadeusz WALIGÓRA:

Badania funkcjonalności urządzeń dla drobiu

Research on the functionality of devices for poultry

 

Robert SZULC:

Wyniki badań eksploatacyjnych i funkcjonalnych instalacji solarnej w gospodarstwie domowym

Results of operational research and functional solar system in the household

 

Robert SZULC, Barbara ŁASKA:

Badania instalacji do odzysku ciepła z odwiertów geotermalnych

Studies on the installations for recovery of heat from geothermal boreholes

 

Mariusz SZYMANEK, Zbigniew BURSKI, Wojciech TANAŚ:

Zarządzanie wydajnością produkcji piwa butelkowego w aspekcie konsumpcyjnego – sezonowego zapotrzebowania

The efficiency production management of beer production in aspect of season consumer demand

 

Mariusz SZYMANEK, Zbigniew BURSKI, Wojciech TANAŚ:

Wpływ okresowej obsługi technicznej linii rozlewu piwa butelkowego na jej posezonową wydajność produkcyjną (analiza wybranego przykładu)

Influence of periodical technical service of the beer bottling installation on its clearance production efficiency (analysis on the chosen example)

 

Mariusz SZYMANEK, Monika RÓŻAŃSKA-BOCZULA:

Ocena nakładów robocizny i energetycznych w technologii produkcji kolb kukurydzy cukrowej

Evaluation of expenditure of labour and energy in selected production technology of sweet maize corn cobs

 

Georgij TAJANOWSKIJWojciech TANAŚ:

Моделирование кинематики движения на повороте колесного трактора с полуприцепом с составным шарнирным управляемым дышлом

Analysis of movement kinematics at turn of wheel tractor with semi-trailer with articulated operated draught bar

3/2012

Archiwa rocznik 3/2012 – JOURNAL OF RESEARCH AND APPLICATIONS IN AGRICULTURAL ENGINEERING

Image

Jerzy BARSZCZEWSKI, Małgorzata DUCKA:

Gospodarka potasem oraz zmiany jakości runi z łąki nawadnianej w świetle wieloletnich badań

Management of potassium and quality changes of sward from irrigated meadow during the long-term study

 

Elżbieta Jolanta BIELIŃSKA, Aneta PUCHAŁA, Aleksandra WNUCZEK:

Enzymatyczne wskaźniki przeobrażeń gleb na terenach zurbanizowanych

Enzymatic indicators of anthropogenic transformation of soils in suburban areas

 

Elżbieta BOLIGŁOWA, Katarzyna GLEŃ, Janina GOSPODAREK:

Wpływ biologicznej ochrony na zdrowotność bobu odmiany hangdown biały

The effect of biological protection on the healthiness of broad bean, hangdown biały variety

 

Małgorzata BORKOWSKA:

Znajomość Wymogów Wzajemnej Zgodności (cross-compliance) wśród rolników z województwa świętokrzyskiego

Knowledge of Cross-Compliance Requirements among the farmers from Świętokrzyskie voivodeship

 

Franciszek BORÓWCZAK, Katarzyna RĘBARZ, Stanisław GRZEŚ:

Zachwaszczenie pszenicy ozimej w zależności od deszczowania, technologii uprawy i nawożenia azotem w czwartej rotacji czteropolowego płodozmianu

Weed infestation of winter wheat depending on irrigation, cultivation technology and nitrogen fertilization in fourth four-field crop rotation

 

Hanna BRYK, Krzysztof P. RUTKOWSKI:

Wpływ traktowania jabłek gorącą wodą na ich jakość i występowanie chorób przechowalniczych

The influence of hot water treatment on the incidence of postharvest diseases and quality of apples

 

CHABŁOWSKA, K. PIASECKA-JÓŹWIAK, J. ROZMIERSKA, E. SZKUDZIŃSKA-RZESZOWIAK:

Ukierunkowana fermentacja mlekowa ogórków z upraw ekologicznych przy zastosowaniu wyselekcjonowanych kultur starterowych bakterii fermentacji mlekowej

Initiated lactic acid fermentation of cucumbers from organic farm by application of selected starter cultures of lactic acid bacteria

 

Jerzy CHOJNACKI, Robert BUJACZEK:

Wpływ filtra siatkowego zamontowanego w instalacji opryskiwacza na straty owadobójczych nicieni

Influence of filter in sprayer installation on the entomopathogenic nematode losses

 

Jacek CZEKAŁA:

Zmiany zawartości wybranych parametrów zachodzące podczas kompostowania kory sosnowej z roślinami

Changes in the content of selected parameters taking place during composting of pine bark with plants

 

Jacek Czekała, Wojciech Czekała:

Wpływ różnych odpadów organicznych na dynamikę zmian zawartości suchej masy, materii organicznej oraz węgla organicznego w kompostach

Impact of different organic waste materials on the dynamics of changes in the contents of dry matter, organic matter and organic carbon in composts

 

Jacek DACH, Wojciech CZEKAŁA, Krzysztof PILARSKI, Damian JANCZAK, Andrzej LEWICKI:

Zmiany wybranych właściwości obornika bydlęcego składowanego beztlenowo oraz kompostowanego w warunkach jesiennych i zimowych

Changes of chosen properties of cattle manure anaerobically stored and composted in fall and winter conditions

 

Witold DANELSKI, Teresa BADOWSKA-CZUBIK, Elżbieta ROZPARA:

Możliwość zwalczania kwieciaka jabłkowca Anthonomus pomorum L. w ekologicznym systemie uprawy jabłoni

Possibility of the control of apple blossom weevil Anthonomus pomorum L. in organic apple growing system

 

Beata FELEDYN-SZEWCZYK:

Ocena różnorodności zbiorowisk segetalnych w roślinach uprawianych w wybranychgospodarstwach ekologicznych w województwie lubelskim

The assessment of the diversity of weed flora communities in crops cultivated in selected organic farms in lublin province

 

Beata FELEDYN-SZEWCZYK:

 Porównanie konkurencyjności w stosunku do chwastów 14 odmian pszenicy ozimej uprawianych w systemie ekologicznym w różnych rejonach kraju

The comparison of the competitiveness against weeds of 14 winter wheat varieties cultivated in organic farming system in different parts of the country

 

Józef FLESZAR:

Ocena prawidłowości żywienia krów w gospodarstwie ekologicznym na podstawie składu ich mleka

Assessment of proper feeding of the cows, in the organic farm, based on composition of the milk

 

Piotr GAJEWSKI, Zbigniew KACZMAREK, Wojciech OWCZARZAK, Monika JAKUBUS:

Wpływ dodatków osadu i kompostu komunalnego oraz efektywnych mikroorganizmów na wybrane właściwości poziomu orno-próchnicznego gleby mineralnej. Część II Stan struktury

Impact of the addition of sewage sludge, communal compost and effective microorganisms on selected properties of the arable-humus level of mineral soil. Part II. Structure state

 

Eliza GAWEŁ:

Wartość żywieniowa mieszanek bobowato-trawiastych uprawianych w systemie ekologicznym

Nutritive value of lugume-grass mixtures cultivated in organic farms

 

Katarzyna GLEŃ, Elżbieta BOLIGŁOWA:

Oddziaływanie wyciągów z roślin zielarskich na dominujące gatunki grzybów zasiedlających nasiona bobu

The effect of extracts from herbal plants on dominating species of fungi colonizing broad bean seeds

 

Katarzyna GLEŃ, Elżbieta BOLIGŁOWA:

Ocena aktywności fungistatycznej wyciągów roślinnych w testach in vitro

Evaluation the fungistatic activity of plant extracts in in vitro tests

 

Joanna GOLIAN, Zbigniew ANYSZKA, Małgorzata KOHUT:

Efektywność wybranych sposobów regulowania zachwaszczenia w uprawie selera korzeniowego (Apium graveolens L. var. Rapaceum gaud.)

 Effectiveness of different methods of weed management in celeriac (Apium graveolens L. var. rapaceum Gaud.)

 

Maria GOLINOWSKA:

Kierunki produkcji gospodarstw ekologicznych południowej Polski

Direction of organic farms production in Southern Poland

 

Janina GOSPODAREK, Katarzyna GLEŃ, Elżbieta BOLIGŁOWA:

Wpływ stosowania preparatów niechemicznych w ochronie bobu na szkodliwość strąkowca bobowego (Bruchus rufimanus boh.) oraz plon nasion

Effect of non-chemical preparations application in broad bean protection against harmfulness of broad bean seed beetle (Bruchus rufimanus Boh.) and seed yield

 

Iwona A. GRUSS, Jacek P. TWARDOWSKI:

Ilościowa i ekologiczna charakterystyka zgrupowań skoczogonków (Hexapoda: collembola) na plantacji żyta ozimego uprawianego w wieloletniej monokulturze i w pięciopolowym płodozmianie

Quantitative and ecological characteristic of springtails (Hexapoda: collembola) assemblages on winter rye field, cultivated in a long-term monoculture and five-crop rotation

 

Mieczysław GRZELAK:

Pasze objętościowe z ekologicznych użytków zielonych

Roughages from ecological grasslands

 

Mieczysław GRZELAK, Eliza GAWEŁ:

Występowanie motylkowatych w siedliskach cennych przyrodniczo

Occurrence of legumes in naturally valuable sites

 

Mieczysław GRZELAK, Zbigniew KACZMAREK, Piotr GAJEWSKI:

Zróżnicowanie glebowe i florystyczne ekologicznych zbiorowisk łąkowych na glebach organicznych

Soil and floristic variability of ecological meadow communities on organic soils

 

Mieczysław GRZESIK, Regina JANAS, Krzysztof GÓRNIK, Zdzisława ROMANOWSKA-DUDA:

Biologiczne i fizyczne metody stosowane w produkcji i uszlachetnianiu nasion

Biological and physical methods of seed production and processing

 

Zygmunt Stanisław GRZYB, Wojciech PIOTROWSKI, Lidia SAS-PASZT:

Wpływ różnych bionawozów i ulepszaczy glebowych stosowanych w szkółce ekologicznej na stopień porażenia okulantów wiśni przez opadzinę liści (Brumeriella jaapi Rehm.)

Effect of biofertilizers and soil conditioners used in an ecological nursery on the degree of infection by leaf spot of sour cherry maiden trees (Brumeriella jaapi Rehm.)

 

Dominika GUZEK, Dominika GŁĄBSKA, Anna SAKOWSKA, Agnieszka WIERZBICKA:

Analiza wpływu skarmiania trzody chlewnej paszą z dodatkiem selenu i wpływu opakowania na składowe barwy mięsnych wyrobów funkcjonalnych na przykładzie polędwicy

Analysis of the influence of forage with addition of selenium and of packaging on the components of colour of pork loin as an example of functional pork product

 

 

Joanna HOROSZKIEWICZ-JANKA, Ewa JAJOR, Marek KORBAS:

Wykorzystanie biopreparatów do zaprawiania nasion roślin strączkowych (bobowe)

Usage of biopreparations as seed dressings in legume cultivation

 

Regina JANAS, Zenon WĘGLARZ, Katarzyna BĄCZEK, Olga KOSAKOWSKA:

Następczy wpływ wybranych biopreparatów stosowanych w uprawach roślin przyprawowych na zawartość związków biologicznie czynnych w nasionach

The consequent influence of selected biopreparations used in spice crops on the content of biologically active compounds in the seeds

 

Halina JANKOWSKA-HUFLEJT:

Trwałość i wartość paszowa mieszanek odmian traw i motylkowatych drobnonasiennych wybranych do kośnego użytkowania w rolnictwie ekologicznym

Persistence and nutritive value of grasses varieties and legumes mixtures selected for mowing utilisation in organic farming

 

Justyna JANOWSKA-BIERNAT:

Tendencje w rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce – prognozy a stan faktyczny

Trends in development of organic farming in Poland – forecasts and factual situation

 

Lech JUGOWAR, Mariusz PIOTRKOWSKI:

Porównanie emisji odorów z kurników dla różnych systemów utrzymania ptaków

Comparision of odour emission from different systems of keeping poultry

 

Zbigniew KACZMAREK, Katarzyna KRUK, Piotr GAJEWSKI, Monika JAKUBUS:

Wpływ dodatków osadu i kompostu komunalnego oraz efektywnych mikroorganizmów na wybrane właściwości poziomu orno-próchnicznego gleby mineralnej. Część I. Właściwości fizyczne i wodne

Impact of the addition of sewage sludge, communal compost and effective microorganisms on selected properties of the arable-humus level of mineral soil. Part I. Physical and water properties

 

Stanisław KANISZEWSKI, Irena BABIK, Józef BABIK:

Przydatność gatunków i odmian warzyw kapustnych do uprawy ekologicznej

The usefulness of cole crops species and cultivars for organic production

 

Agata U. KAPTUROWSKA, Krystyna J. Zielińska, Krystyna M. Stecka:

Ocena jakości mleka surowego w powiązaniu z jakością kiszonych pasz objętościowych w wybranych gospodarstwach ekologicznych

Evaluation of raw milk quality in connection with roughages quality in selected organic farms

 

Renata KAZIMIERCZAK, Ewelina HALLMANN, Beata ARDASIŃSKA, Bartłomiej ŁOŚ, Ewa REMBIAŁKOWSKA

Wpływ ekologicznego i konwencjonalnego systemu uprawy na zawartość związków fenolowych w roślinach zielarskich

The impact of organic and conventional crop production systems on phenolic compounds content in medicinal plants

 

Zbigniew KŁOS:

Analiza parametrycznych narzędzi oceny oddziaływania na środowisko dla potrzeb ekologizacji sektora rolno-spożywczego

Analysis of parametric tools for environmental evaluation in the agro-food sector

 

Jolanta KOWALSKA, Dorota REMLEIN-STAROSTA:

Wpływ siewu czystego i mieszanego na zdrowotność rzepaku ozimego w uprawach ekologicznych

Effect of pure and mixed sowing on viability of winter oilseed rape in organic farming

 

Roman KRAWCZYK, Hanna SULEWSKA:

Zachwaszczenie ozimych odmian orkiszu pszennego w zależności od nawożenia obornikiem

Weed infestation of winter spelt varieties depending on manure fertilization

 

Michał KRUSZYŃSKI:

Realizacja programu rolnośrodowiskowego w gospodarstwach ekologicznych województwa dolnośląskiego

Realization of environmental agriculture programme in agri-eco-friendly households of Lower Silesia province

 

Anna KRYSA, Dariusz ROPEK, Tomasz KUŹNIAR:

Występowanie grzybów owadobójczych w zależności od pory roku w wybranym ekologicznym gospodarstwie rolnym

The occurrence of entomopathogenic fungi depending on season in selected organic farm

4/2012

Archiwa rocznik 4/2012 – JOURNAL OF RESEARCH AND APPLICATIONS IN AGRICULTURAL ENGINEERING

Image

Jerzy KSIĘŻAK, Jolanta BOJARSZCZUK, Mariola STANIAK:

Ocena plonowania sorga uprawianego systemem ekologicznym w zależności od sposobu pielęgnacji i dawki nawożenia organicznego

Evaluation of yielding of sorghum growing in organic farming depending on cultivation method and doses of organic fertilization

 

Wojciech A. KUCHARSKI, Romuald MORDALSKI, Waldemar BUCHWALD, Agnieszka GRYSZCZYŃSKA:

Rozwar wielkokwiatowy – porównanie uprawy w systemie konwencjonalnym i ekologicznym

Balloon flower  the comparison of tillage in conventional and ecological system

 

Vytautas KUČINSKAS, Algirdas JASINSKAS, Anicetas STRAKŠAS:

Research on possibilities of using by-products of biodiesel production for biofuel

 

Anna KUCZUK:

Uprawa buraka cukrowego w ekologicznym i konwencjonalnym systemie produkcji – aspekty produkcyjno-ekonomiczne

The cultivation of sugar beet in organic and conventional farming systems – production and economic aspects

 

Jan KUŚ

Ocena ekonomiczno-organizacyjna gospodarstw ekologicznych i konwencjonalnych w świetle wyników rachunkowości FADN

Economic and organizational evaluation of organic and conventional farms based on the results of fadn accounting

 

Danuta LESZCZYŃSKA:

Wpływ wybranych czynników agrotechnicznych na plonowanie i budowę przestrzenną łanu mieszanki zbożowej

Effect of agricultural factors on the yielding and canopy structure of the cereal mixture

 

Stefan MARTYNIUK:

Czy rozwój integrowanej ochrony roślin i rolnictwa ekologicznego zwiększy wykorzystanie bipestycydów w praktyce rolniczej?

Will the development of integrated plant protection and ecological agriculture increase the use of biopesticides in agricultural practice?

 

Ewa MATYJASZCZYK:

Dostępność środków ochrony roślin zawierających substancje pochodzenia naturalnego i biologicznych metod ochrony roślin w Polsce w przededniu wprowadzenia obowiązku stosowania integrowanej ochrony roślin

Availability of plant protection products containing substances of natural origin and biological methods of plant protection in Poland in the eve of introduction of obligatory integrated pest management

 

Kinga MATYSIAK, Sylwia KACZMAREK, Danuta LESZCZYŃSKA:

Wpływ ekstraktu z alg morskich Ecklonia maxima na pszenicę ozimą odmiany tonacja

Influence of liquid seaweed extract of Ecklonia maxima on winter wheat CV Tonacja

 

Wojciech NOWACKI:

Czy możliwa jest koegzystencja upraw ekologicznych i GMO w produkcji ziemniaka?

Is it possible co-existence of organic farming and GMO in potato production?

 

Aleksandra ORZESZKO-RYWKA, Małgorzata ROCHALSKA, Jolanta LEWICKA:

Wpływ zaprawiania nasion olejkiem cynamonowym i olejkiem z drzewa herbacianego na wschody polowe i plonowanie pietruszki i sałaty

The influence of seed treatment with cinamone oil and tea tree oil on field emergence and yielding of parsley and lettuce

 

Katarzyna PANASIEWICZ, Hanna SULEWSKA, Wiesław KOZIARA:

Skutki zaniechania uprawy przedsiewnej w produkcji pszenicy ozimej w zależności od warunków wodnych

Effects of elimination of pre-sowing cultivation in winter wheat production depending on water conditions

 

Tomasz PISKIER, Kazimierz SŁAWIŃSKI:

Reakcja żyta hybrydowego na uprawę bezorkową

Reaction of hybrid rye to no-tillage cultivation

 

Jacek PRZYBYŁ, Ireneusz KOWALIK:

Mechaniczna pielęgnacja plantacji buraków cukrowych

Mechanical weed control of sugar beet

 

Jacek PRZYBYŁ, Ireneusz KOWALIK, Jacek DACH, Zbigniew DWORECKI, Zbyszek ZBYTEK:

Ocena energetyczno-eksploatacyjna agregatów do uprawy przedsiewnej

Energy and operation evaluation of aggregates for pre-sowing tillage

 

Katarzyna RĘBARZ, Stanisław GŁADYSIAK, Franciszek BORÓWCZAK:

Wpływ deszczowania, stymulatora odporności roślin Bion 50 WG i nawożenia azotem na plony ziemniaków bardzo wczesnych

Influence of irrigation, plant resistance stimulator bion 50 WG and nitrogen fertilization on yields of very early potatoes

 

Urszula SADOWSKA:

Wpływ sposobu suszenia lawendy i lawendyny na jakość surowca

The influence of the lavender and lavendine drying method on the plant material quality

 

Tomasz R. SEKUTOWSKI, Marcin BORTNIAK, Krzysztof DOMARADZKI:

Ocena potencjału allelopatycznego rośliny inwazyjnej – nawłoci olbrzymiej (Solidago gigantea) w odniesieniu do gryki zwyczajnej (Fagopyrum sagittatum) oraz słonecznika zwyczajnego (Helianthus annuus)

Assessment of allelopathic potential of invasive plants – goldenrod (Solidago gigantea) on buchwheat (Fagopyrum sagittatum) and sunflower (Helianthus annuus)

 

Tomasz SEKUTOWSKI, Kinga MATYSIAK, Sylwia KACZMAREK:

Badania nad możliwością zastosowania odwaru z kawy do ograniczania wzrostu rumianu polnego (Anthemis arvensis) i maku polnego (Papaver rhoeas)

Study on the possibility of application of coffee water decoctions for limiting the growth of corn chamomile (Anthemis arvensis) and red poppy (Papaver rhoeas)

 

Kazimierz SŁAWIŃSKI, Tomasz PISKIER, Łukasz KRZYŚKO:

Wyposażenie gospodarstw ekologicznych północno-zachodniej Polski w ciągniki rolnicze

Agricultural tractors equipment of the north-west polish organic farms

 

Ewa SOLARSKA, Adam KUZDRALIŃSKI, Eliza POTOCKA:

Mikotoksyny w ekologicznych zbożach

Mycotoxins in organic cereals

 

Ewa SOLARSKA, Marzena MARZEC:

Mikotoksyny w ekologicznych produktach zbożowych

Mycotoxins in organic cereals products

 

Mariola STANIAK, Jerzy KSIĘŻAK, Jolanta BOJARSZCZUK, Anna KOCOŃ:

Ocena zachwaszczenia sorga uprawianego systemem ekologicznym

Weed infestation of sorghum cultivated in organic farming

 

Hanna SULEWSKA, Wiesław KOZIARA, Grażyna SZYMAŃSKA, *Alicja NIEWIADOMSKA, Leszek MAJCHRZAK, Katarzyna PANASIEWICZ:

Reakcja ziemniaków na nawożenie PRP SOL

Potatoes reaction on PRP SOL fertilisation

 

Anna SZAFIROWSKA, Sławomir KOŁOSOWSKI:

Wpływ ściółkowania na występowanie chorób i szkodników w ekologicznej uprawie papryki

Impact of mulches on diseases and insects occurrence in organic sweet pepper cultivation

 

Magdalena SZATYŁOWICZ, Jerzy BARSZCZEWSKI:

Dynamika plonowania łąki trwałej oraz zawartości mineralnych form azotu i fosforu w glebie torfowo-murszowej oraz w wodzie gruntowej w warunkach zróżnicowanego nawożenia

The dynamics of permanent meadow yielding and the content of mineral forms of nitrogen and phosphorus in peat-muck soil and groundwater in conditions of diversified fertilization

 

Karolina SZULC:

Wpływ systemu utrzymania na wyniki użytkowości rozpłodowej świń

The influence of rearing system on reproductive performance of pigs

 

Jerzy SZYMONA:

Przyczyny występowania pozostałości niedozwolonych pestycydów w materiale roślinnym truskawki pochodzenia ekologicznego

Causes of not allowed pesticide residues in plant material of origin of organic strawberries

 

ŚWIETLIKOWSKA, Ewelina HALLMANN, I. BARDADYN, Ewa REMBIAŁKOWSKA:

Ocena zawartości związków bioaktywnie czynnych w wybranych sokach warzywnych pochodzących z produkcji ekologicznej i konwencjonalnej

The estimation of bioactive compounds in selected vegetable juices from organic and conventional production

 

Cezary TRAWCZYŃSKI:

Wpływ nawadniania i efektywnych mikroorganizmów na wielkość i skład chemiczny plonów roślin uprawianych w płodozmianie ekologicznym na glebie lekkiej

The influence of irrigation and effective microorganisms on quantity and

chemical composition of the yields of plants cultivation in organic crop rotation on light soil

 

MagdalenaTWARUŻEK, Jan GRAJEWSKI, Anna BŁAJET-KOSICKA, Robert KOSICKI,Magdalena MAĆKIEWICZ:

Toksyny fusarium w ziarnie pszenicy i jego produktach z ekologicznego i konwencjonalnego systemu uprawy

Fusarium toxins in wheat grains and products from organic and conventional farming

 

Magdalena TWARUŻEK, Jan GRAJEWSKI, Justyna KWIATKOWSKA, Natalia GRAJEWSKA, Ewelina SOSZCZYŃSKA:

Mikologiczna ocena jakości ziarna zbóż pochodzących z ekologicznego i konwencjonalnego systemu uprawy

Mycological evaluation of cereals from organic and conventional systems of farming

 

Dainis VIESTURS, Nikolajs KOPIKS, Oskars VALAINIS:

Methodology for the estimation of changes in the amount of polluting emissions created by the fleet of tractors

 

Piotr WASIECZKO Marcin SZCZEPANIAK, Roman ROGACKI:

Symulacyjne badania zachowań kinematycznych agregatu uprawowo–siewnego zbudowanego z wykorzystaniem cienkościennych profili o przekroju poprzecznym kołowym

Simulation test of kinematic behaviours of the tillage-seed unit built with the use of

thin-walled profiles with circular cross sections

 

Zbigniew WASILEWSKI:

Ocena składu botanicznego i jakości spasanych runi w trzech grupach siedlisk

Evaluation of botanical composition and quality of grazed sward in three habitat groups

 

Karol WĘGLARZY, Irena SKRZYŻALA:

Ekologiczne i ekonomiczne aspekty produkcji energii elektrycznej z biomasy na przykładzie agrobiogazowni w Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Zootechniki PIB Grodziec Śląski

Ecological and economic aspects of production of electric energy from biomass on example of the Experimental Station of National Research Institute of Animal Production in Grodziec Śląski

 

Katarzyna WIELGUSZ, Krzysztof HELLER, Małgorzata BYCZYŃSKA:

Ocena fungistatycznego działania olejku eterycznego z konopi w zaprawach nasiennych w zależności od zastosowanej formulacji

The assessment of fungistatic effect of hemp essential oil as seed dressing, depending on the composition

 

Anna WIERZBICKA:

Zawartość składników mineralnych w bulwach ziemniaka uprawianego w systemie ekologicznym, ich wartość żywieniowa i wzajemne relacje

Mineral content of potato tubers grown in the organic system, their nutritional value and interaction

 

Barbara WRÓBEL:

Ocena efektywności stosowania dodatków biologicznych w procesie zakiszania runi łąkowej

Evaluation of biological additives effectiveness in ensilage process of meadow sward

 

Barbara WRÓBEL:

Wpływ stopnia przewiędnięcia runi łąkowej na jakość i wartość pokarmową kiszonek w belach cylindrycznych

Impact of the sward meadow pre-wilting degree on quality and nutritive value of the silages in cylindrical bales

 

Krystyna ZARZYŃSKA, Marianna SZUTKOWSKA:

Rozwój chorób okresu wegetacji na ekologicznej i konwencjonalnej plantacji ziemniaka, a plon bulw

Development of potato plant diseases during vegetation period on organic and conventional plantation and tuber yield

 

Marcin ZASTEMPOWSKI, Andrzej BOCHAT:

Wybrane aspekty projektowania energooszczędnej konstrukcji nożycowo-palcowego zespołu tnącego

Selected aspects of the designing an energy efficient constructions of scissor-finger cutting unit

 

KRYSTYNA AGATA U. KAPTUROWSKA, KRYSTYNA M. STECKA, MARTA P. KUPRYŚ-CARUK, ANTONI H. MIECZNIKOWSKI:

Ocena stopnia skażenia bakteriami potencjalnie patogennymi kiszonek z runi łąkowej

Evaluation of potentially pathogenic bacteria presence in silages from meadow sward