1/2010

TECHNIKA ROLNICZA OGRODNICZA LEŚNA – 2010 nr 1
ISSN 1732-1719
GICID 71.0000.1500.1012

OKŁADKA nr 1/2010:

Image
Image
Image
Image

W NUMERZE:

O istocie badań empirycznych w doskonaleniu konstrukcji i eksploatacji wyrobów techniki rolniczej – Tadeusz Pawłowski

Narzędzia wspomagające proces przygotowania produkcji maszyn rolniczych – Jan Szczepaniak

Współczesne laboratoria badawcze wiarygodnym narzędziem weryfikacji innowacyjnych rozwiązań wyrobów techniki rolniczej – Marek Gościański

Innowacyjne rozwiązania w technice ochrony roślin – Zdzisław Popławski, Tomasz Szulc

Biodegradowalne środki smarne urządzeń technicznych do pozyskiwania drewna – Roman Wojtkowiak, Krzysztof Zembrowski

Nowości w technice rolniczej – Wiesław Woźniak

 

Artykuły są recenzowane. Materiałów nie zamówionych Redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania artykułów.
Redakcja nie wypłaca honorariów autorskich.

Wydawca:
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań 11, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87-12-222,  fax +48 61 879-32-62
e-mail: office@pimr.poznan.pl
www: http://www.pimr.poznan.pl

REDAGUJE ZESPÓŁ:
prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz (red. nacz.), doc. dr inż. Tadeusz Pawlicki (z-ca red. nacz.),
Wiesław Woźniak (sekretarz redakcji), Hanna Bubis.

RADA PROGRAMOWA:
prof. dr hab. inż. Jerzy Więsik (przew.), doc. dr inż. Aleksander Pawlik (z-ca przew.),
inż. Andrzej Goreń, prof. dr inż. Zdzisław Kośmicki, prof dr hab. inż. Zbigniew Majewski, dr inż. Marcin Pisarski,
prof. dr hab. inż. Aleksander Szeptycki.

ADRES REDAKCJI:
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań 11, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87-12-222, fax +48 61 879-32-62
e-mail: office@pimr.poznan.pl

 

2/2010

TECHNIKA ROLNICZA OGRODNICZA LEŚNA – 2010 nr 2
ISSN 1732-1719
GICID 71.0000.1500.1012

OKŁADKA nr 2/2010:

Image
Image
Image

W NUMERZE:

Wpływ kąta ustawienia łopatek tarczy rozsiewająej na jakość nawozów – Czesław Waszkiewicz, Paweł Kacprzak

Tendeacje rozwojowe silników spalinowych maszyn i agregatów rolniczych – Jerzy Merkisz

Analiza wpływu hamowania podczas transportu na obciążenia ramy nośnej maszyny do zbioru wierzby krzewiastej – Łukasz Łowiński, Zbyszek Zbytek,Tadeusz Pawłowski, Wojciech Spychała

Analiza narzędzi wspomagających zarządzanie jakością w gospodarstwie rolnym – Karol Durczak

Oświetlenie naturalne i sztuczne w budynkach inwentarskich na przykładzie chlewni – Witold Jan Wardal, Bogdan Łochowski

Nowoczasne maszyny i technologie dla leśnictwa – Krzysztof Wójcik

Prasoowijarki – efektywniejsze maszyny do zakwaszania pasz w postaci bel cylindrycznych – Artur Przywara

 

Artykuły są recenzowane. Materiałów nie zamówionych Redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania artykułów. Redakcja nie wypłaca honorariów autorskich.

Wydawca:
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań 11, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87-12-222,  fax +48 61 879-32-62
e-mail: office@pimr.poznan.pl
www: http://www.pimr.poznan.pl

REDAGUJE ZESPÓŁ:
prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz (red. nacz.), doc. dr inż. Tadeusz Pawlicki (z-ca red. nacz.),
Wiesław Woźniak (sekretarz redakcji), Hanna Bubis.

RADA PROGRAMOWA:
prof. dr hab. inż. Jerzy Więsik (przew.), doc. dr inż. Aleksander Pawlik (z-ca przew.),
inż. Andrzej Goreń, prof. dr inż. Zdzisław Kośmicki, prof dr hab. inż. Zbigniew Majewski, dr inż. Marcin Pisarski,
prof. dr hab. inż. Aleksander Szeptycki.

ADRES REDAKCJI:
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań 11, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87-12-222,  fax +48 61 879-32-62
e-mail: office@pimr.poznan.pl

 

3/2010

TECHNIKA ROLNICZA OGRODNICZA LEŚNA – 2010 nr 3
ISSN 1732-1719
GICID 71.0000.1500.1012

OKŁADKA nr 3/2010:

Image
Image
Image
Image

W NUMERZE:

Badanie wydajności technologii zrywki drewna w lasach górskich. Część 1. Drzewostany porębne – Tomasz Dudek

Preferowane kierunki rolniczego zagospodarowania odpadów z produkcji biopaliw – Krzysztof Pilarski, Jacek Dach, Agnieszka Pilarska

Analiza energetyczna bezrowkowej uprawy jęczmienia ozimego – Tomasz Piskier

Maszyny do formowania bel cylindrycznych z materiałów rozdrobnionych i sypkich – Janusz Nowak

Uszkodzenia spalinowych pilarek wysięgnikowych w wykaszarek oraz ich przyczyny – Zenon Pilarek, Paweł Mielnicki, Włodzimierz Stempski

Międzynarodowe Targi Mechanizacji Polnictwa POLAGRA-PREMIERY 2010 – Tadeusz Pawlicki, Stefan Feder

Funkcjonowanie budownictwa leśnego po zmianach organizacyjnych w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe – Grzegorz Trzciński, Marta Kaczmarczyk

Przykład wdrażania Systemu Zarządzania Jakością w gospodarstwie rolnym – Karol Durczak

Nowości – Wiesław Woźniak

 

Artykuły są recenzowane. Materiałów nie zamówionych Redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania artykułów. Redakcja nie wypłaca honorariów autorskich.

Wydawca:
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań 11, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87-12-222, fax +48 61 879-32-62
e-mail: office@pimr.poznan.pl
www: http://www.pimr.poznan.pl

REDAGUJE ZESPÓŁ:
prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz (red. nacz.), doc. dr inż. Tadeusz Pawlicki (z-ca red. nacz.),
Wiesław Woźniak (sekretarz redakcji), Hanna Bubis.

RADA PROGRAMOWA:
 prof. dr hab. inż. Zdzisław Kośmicki (przew.), dr inż. Tadeusz Pawłowski (z-ca przew.),
prof. dr hab. Jan Bronisław Dawidowski, dr hab. inż. Włodzimierz Kęska, prof. dr hab. Tadeusz Rawa,
doc. dr hab. inż. Jan Szczepaniak, prof. dr hab. inż. Aleksander Szeptycki, prof. dr hab. inż. Jerzy Więsik.

ADRES REDAKCJI:
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań 11, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87-12-222,  fax +48 61 879-32-62
e-mail: office@pimr.poznan.pl

 

4/2010

TECHNIKA ROLNICZA OGRODNICZA LEŚNA – 2010 nr 4
ISSN 1732-1719
GICID 71.0000.1500.1012
Image
Image
Image
Image

W NUMERZE:

Badanie wydajności technologii zrywki drewna w lasach górskich. Część 2. Drzewostany rębne – Tomasz Dudek

Zespoły tnące w prasach zwijających – Robert Bujaczek, Edmund Dulcet

Rozwój mechanicznej techniki zbioru marchwi pęczkowanej – Norbert Leszczyński, Adam Węgrzyn

Problemy z przydatnością automatycznych stacji meteorologicznych do wspomagania decyzji w uprawie roślin – Zbigniew Czaczyk

Urządzenia do mechanicznego rozprzestrzeniania drapieżnych roztoczy – Jerzy Chojnacki, Adam Majewski

System komputerowy wspomagający wyznaczanie parametrów demograficznych i analizę populacji owadów – Radosław J. Kozłowski, Gniewko Niedbała, Roman Durak, Beata Borowiak-Sobkowiak

Analiza możliwości wykorzystania sztucznych sieci neuronowych do szacowania siły konkurencji wewnątrzgatunkowej w trzydziestoletnich drzewostanach brzozy brodawkowatej (betula pendula roth) – Gniewko Niedbała, Robert Korzeniewicz, Janusz Szmyt

Wykorzystanie niekonwencjonalnych źródeł energii w budownictwie jednorodzinnym – Gabriela Rutkowska

Nowoczesne ciągniki produkowane przez POL-MOT – Józef Kowalczuk, Janusz Zarajczyk

Nowości – Wiesław Woźniak

Komunikat z zebrania sprawozdawczo-wyborczego delegatów Sekcji Maszyn i Ciągników Rolniczych przy zarządzie Głównym SIMP

 

Artykuły są recenzowane. Materiałów nie zamówionych Redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania artykułów. Redakcja nie wypłaca honorariów autorskich.

Wydawca:
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań 11, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87-12-222,  fax +48 61 879-32-62
e-mail: office@pimr.poznan.pl
www: http://www.pimr.poznan.pl

REDAGUJE ZESPÓŁ:
prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz (red. nacz.), doc. dr inż. Tadeusz Pawlicki (z-ca red. nacz.),
Wiesław Woźniak (sekretarz redakcji), Hanna Bubis.

RADA PROGRAMOWA:
 prof. dr hab. inż. Zdzisław Kośmicki (przew.), dr inż. Tadeusz Pawłowski (z-ca przew.),
prof. dr hab. Jan Bronisław Dawidowski, dr hab. inż. Włodzimierz Kęska, prof. dr hab. Tadeusz Rawa,
doc. dr hab. inż. Jan Szczepaniak, prof. dr hab. inż. Aleksander Szeptycki, prof. dr hab. inż. Jerzy Więsik.

ADRES REDAKCJI:
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań 11, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87-12-222, fax +48 61 879-32-62
e-mail: office@pimr.poznan.pl

 

5/2010

TECHNIKA ROLNICZA OGRODNICZA LEŚNA – 2010 nr 5
ISSN 1732-1719
GICID 71.0000.1500.1012

 

OKŁADKA nr 5/2010:

Image
Image
Image
Image

W NUMERZE:

Sposoby wykorzystania biomasy stałej na cele energetyczne. Część 1. Oleje roślinne – Florian Adamczyk, Paweł Frąckowiak, Zbyszek Zbytek

Mechaniczny zbiór dendromasy roślin energetycznych uprawianych w krótkiej rotacji – Artur Kraszkiewicz

Zbiorniki na gnojowicę przewoźne – Wiesław Woźniak

Charakterystyka skorodowanej powierzchni lemiesza pługa rolniczego – Krzysztof Rokosz

Barwy jako kryterium w neuronowym rozpoznaniu stanu grzybiczego skóry u zwierząt – Tatiana Dejewska, Piotr Boniecki, Artur Jakubek, Maciej Zaborowicz

Tendencje rozwojowe hamulców bezpieczeństwa pilarek spalinowych – Janusz Zarajczyk

Pomiar zmienności siły posuwu podczas przerzynki drewna sosnowego – Adam Maciak

Przegląd wybranych przesadzarek do drzew – Monika Aniszewska

Badanie sezonowości prac leśnych – Urszula Błuszkowska, Tomasz Nurek

Badania wydajności technologii zrywki drewna w lasach górskich. Część 1. Drzewostany przerębne – Tomasz Dudek

Odsłonięcie pomnika w Kikole

 

Artykuły są recenzowane. Materiałów nie zamówionych Redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania artykułów. Redakcja nie wypłaca honorariów autorskich.

Wydawca:
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań 11, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87-12-222, fax +48 61 879-32-62
e-mail: office@pimr.poznan.pl
www: http://www.pimr.poznan.pl

REDAGUJE ZESPÓŁ:
prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz (red. nacz.), doc. dr inż. Tadeusz Pawlicki (z-ca red. nacz.),
Wiesław Woźniak (sekretarz redakcji), Hanna Bubis.

RADA PROGRAMOWA:
 prof. dr hab. inż. Zdzisław Kośmicki (przew.), dr inż. Tadeusz Pawłowski (z-ca przew.),
prof. dr hab. Jan Bronisław Dawidowski, dr hab. inż. Włodzimierz Kęska, prof. dr hab. Tadeusz Rawa,
doc. dr hab. inż. Jan Szczepaniak, prof. dr hab. inż. Aleksander Szeptycki, prof. dr hab. inż. Jerzy Więsik.

ADRES REDAKCJI:
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań 11, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87-12-222, fax +48 61 879-32-62
e-mail: office@pimr.poznan.pl

 

6/2010

TECHNIKA ROLNICZA OGRODNICZA LEŚNA – 2010 nr 6
ISSN 1732-1719
GICID 71.0000.1500.1012

OKŁADKA nr 6/2010:

Image
Image
Image
Image

W NUMERZE:

Produkcja, import i eksport ciągników i przyczep rolniczych w latach 2001-2009 – Czesław Waszkiewicz, Marek Krajewski

Sposoby wykorzystania biomasy stałej na cele energetyczne. Część 2. Słoma i odpady rolnicze – Florian Adamczyk, Paweł Frąckowiak, Zbyszek Zbytek

Neuronowa identyfikacja dojrzałości wybranych odmian jabłek – Piotr Boniecki, Artur Jakubek, Tomasz Kluza, Krzysztof Nowakowski

Harwestery do pozyskiwania drewna stosowane w polskich lasach. Część 1. Charakterystyka ogólna – nośniki – Jan Skarżyński, Jacek Brzózko

Obciążenie dróg leśnych wynikające z transportu surowca drzewnego – Grzegorz Trzciński

Złoty Medal MTP dla ciągnika lesnego VALTRA S292 – Wiesław Woźniak

Modelowanie i analiza wytrzymałościowa pługa wieloskibowego z układem zabezpieczającym w sposób ciągły korpusy płużne przed przeciążeniem – Marcin Szczepaniak, Piotr wasieczko, Jarosław Mac, Roman Rogacki

Modelowanie zużycia gazu ziemnego w gospodarstwach domowych i rolnych – Tomasz Szul

Mobilna aplikacja do doboru parametrów pracy opryskiwaczy polowych – Zbigniew Czaczyk

Z żałobnej karty

Spis treści rocznika 2010

 

Artykuły są recenzowane. Materiałów nie zamówionych Redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania artykułów. Redakcja nie wypłaca honorariów autorskich.

Wydawca:
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań 11, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87-12-222,  fax +48 61 879-32-62
e-mail: office@pimr.poznan.pl
www: http://www.pimr.poznan.pl

REDAGUJE ZESPÓŁ:
prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz (red. nacz.), doc. dr inż. Tadeusz Pawlicki (z-ca red. nacz.),
Wiesław Woźniak (sekretarz redakcji), Hanna Bubis.

RADA PROGRAMOWA:
prof. dr hab. inż. Zdzisław Kośmicki (przew.), dr inż. Tadeusz Pawłowski (z-ca przew.),
prof. dr hab. Jan Bronisław Dawidowski, dr hab. inż. Włodzimierz Kęska – prof. PP, prof. dr hab. Tadeusz Rawa,
dr hab. inż. Jan Szczepaniak – prof nadzw., prof. dr hab. inż. Aleksander Szeptycki, prof. dr hab. inż. Jerzy Więsik.

ADRES REDAKCJI:
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań 11, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87-12-222,  fax +48 61 879-32-62
e-mail: office@pimr.poznan.pl